Regulamin Przedszkola nr 47

REGULAMIN PRZEDSZKOLA nr 47 w Gdyni

         Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia opiekę od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz dla pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:
 1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rekrutację do przedszkola prowadzi się w oparciu o zintegrowany system elektronicznej rekrutacji opracowany przez Gminę Miasta Gdyni – Wydział Edukacji.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej.
3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
4. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko
z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców/opiekunów prawnych), po uprzednim poinformowaniu dyrekcji przedszkola.
5. Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego od rodziców/opiekunów prawnych.
6. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
8. Wszystkie dzieci zgłoszone na nowy rok szkolny podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
9. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci/sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.
10. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkola umożliwia naukę religii (pisemna zgoda rodziców).
11. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25 wychowanków.
12. Czas pracy przedszkola: 6:00-17:00 / od poniedziałku do piątku
13. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godziny 17:00 przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku od 3 do 6lat.
15. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za wyżywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z intendentem przedszkola po dokonaniu kalkulacji i akceptacji organu prowadzącego.
16. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
18. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn: - nieregularne dokonywanie odpłatności, zaleganie z odpłatnością - nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień statutu przedszkola.
19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 20. Informacje o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem zgodnie z § 9  umowy.
21. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do Regulaminu Przedszkola nr 47: - Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola – załącznik nr 1. - Regulamin spacerów i wycieczek – załącznik nr 2. - Instrukcja bezpieczeństwa na terenie przedszkola – załącznik nr 3.
Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Lemanszek
Wprowadził informację: Barbara Kosmowska-Padias
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Kosmowska
Data wytworzenia informacji: 19.04.2017
Data udostępnienia informacji: 19.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2017 13:24 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska