Klauzula informacyjna Przedszkola nr 52

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 52, ul. I. Krasickiego 4, 81-384 Gdynia, tel.58-661-32-62
Inspektor ochrony danych Pani Luiza Bukowska e-mail: edu.iod@gdynia.pl

Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1 lit.C).

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,

b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,

d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako
Administratora Danych Osobowych wniosek o:

a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,

b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,

c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Nowak
Wprowadził informację: Magdalena Kramkowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Kramkowska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2020 12:44 Aktualizacja treści Magdalena Kramkowska
10.07.2020 12:43 Aktualizacja treści Magdalena Kramkowska