Statut Przedszkola nr 4 w Gdyni

ROZDZIAŁY
ROZDZIAŁ I - NAZWA PRZEDSZKOLA I JEGO ORGANY NADRZĘDNE
ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ III - ORGANY PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ VI - WYCHOWANKOWIE I ICH RODZICE
ROZDZIAŁ VII - ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
ROZDZIAŁ I
NAZWA PRZEDSZKOLA I JEGO ORGANY NADRZĘDNE
§ 1
1.Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 4, zwane dalej Przedszkolem.
2.Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: ul. Tatrzańska 18, 81-313 Gdynia.
3.Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Gdyni, z siedzibą Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.
5.Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
1)Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2)Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
3)Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
4)Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa.
§ 2
1.Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3
1.Celem Przedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości, w każdej planowanej i naturalnej sytuacji edukacyjnej, z uwzględnieniem twórczej aktywności dzieci oraz podstawowych wartości prawdy, piękna, i dobra, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
2.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
3.Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
§ 4
1.Do głównych zadań statutowych Przedszkola należy w szczególności:
1)Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym , społecznym poznawczym obszarze rozwoju.
2)Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3)Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4)Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6)Wzmacnianie poczucia wartości, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. Z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rojowych dzieci.

9)Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, symulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12)Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13)Kreowanie , wspólne z wymienionymi podmiotami , sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych , których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14)Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia , wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15)Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16)Organizowanie zajęć-zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego-kaszubskiego.
17)Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 5
Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określane są w planach pracy Przedszkola.
§ 6
1. Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierunkowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do kolejnego etapu edukacji, w szczególności:

1)Monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci.
2)Prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci.
3)Planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach , dostosowuje wymagania do możliwości psychoruchowych dzieci.
4)Stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywność wychowanków.
5)Planuje zadania dla dzieci uzdolnionych.
6)Uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych.
7)Opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania dzieci.
8)Informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci.
9)Wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności i form działania.
10)Prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
11)Kultywuje tradycje przedszkolne, takie jak przedstawienia teatralne dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, przygotowywane przez rodziców.
§ 7
1.Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2.Celem udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie jego potencjalnych możliwości rozwoju i stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym i społecznym.
3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane, w wyniku przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych lub diagnozy przedszkolnej, dysfunkcje rozwojowe.
4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowanie działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie logopedycznych.
5.W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia dziecka dyrektor przedszkola organizuje dziecku zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
6.Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
7.Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie z ustalona przez dyrektora organizacją.
8.Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych.
9.Rodzice i nauczyciele są zobowiązania do realizacji wspólnie ustalonych i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.
10. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.
§ 8
1.Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, jeżeli posiada warunki do realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach i jeżeli:

1)Dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2)Zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zająć specjalistycznych i rewalidacyjnych właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka.
3)Dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych.
4)Posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.

2.Organizowane w Przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspieranie jego rodziców obejmuje działania stymulujące rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka.
3.Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistów w realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.
4.Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią specjalistyczną, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
5.Dyrektor Przedszkola odpowiada za organizowanie i zapewnienie warunków edukacji dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonych w opinii lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań określonych odrębnymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 
§ 9

1.Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
2.Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
3.Czas prowadzonych zajęć religii wynosi:
1)Z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 minut
2)Z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut
4.Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciel.
5.Zajęcia religii odbywają się w czasie po realizacji podstawy programowej.
§ 10
1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy i nauki.
2.Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem odbywają się wyłączne pod opieka nauczyciela.
3.Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców.
4.Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałem dodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
5.Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów oraz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom.
6.Stan techniczny urządzeń, sprzętu, bazy dydaktycznej Przedszkola jest monitorowany i podlega terminowej kontroli.
§ 11
1.Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
2.Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.
3.Wycieczek i wyjść nie organizuje się podczas burzy, śnieżycy, silnego wiatru i gołoledzi.
§ 12
Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewnienia dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na spacery, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i wycieczek.
§ 13
1.W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel i inni pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania powypadkowego .
2.O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.
§ 14
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.
 
§ 15
1.Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
2.Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.
3.Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami dziecka przewlekle chorego zostają określone w pisemnym porozumieniu stron.
§16

1.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2.Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości.
3.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane z Przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.
4.Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu.
5.Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka każdej osobie będącej w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
6.Przedszkole nie jest miejscem spotkań z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.

§ 17
1.Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, do udziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
2.Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
Zebrania ogólne.
Zebrania grupowe.
Uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże.
Godziny dostępności z dyrektorem lub nauczycielem.
Spartakiady sportowe, festyny rodzinne.
Konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami.
Wspólne czytanie dziecięcej literatury.
Prezentowanie artykułów pedagogicznych.
3. Szczegółowe zadania i formy współdziałania z rodzicami oraz ich częstotliwość określa plan współpracy z rodzicami opracowany na dany rok szkolny.
 
ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§ 18
1.Organami Przedszkola są:
1)Dyrektor.
2)Rada Pedagogiczna.
3)Rada Rodziców.
§ 19
1.Dyrektor Przedszkola:

1)Kieruje działalnością Przedszkola.
2)Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
3)Decyduje w sprawach pracowniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.
4)Reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.
5)Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
6)Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2.Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)Organizowanie procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych.
2)Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
3)Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
4)Analizowanie wyników badań, w tym ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, w zakresie prawidłowości i skuteczności pracy Przedszkola.
5)Wykorzystywanie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w planowaniu i podejmowaniu działań podnoszących jakość wychowania i kształcenia dzieci.
6)Realizowanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną.
7)Wstrzymywanie wykonywania uchwały niezgodnej z przepisami prawa.
8)Podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
9)Organizowanie warunków współpracy z partnerami Przedszkola na rzecz podejmowania działań służących rozwojowi placówki.
10) Podejmowanie wspólnie z organami Przedszkola oraz organem prowadzącym działań zapewniających dzieciom optymalne warunki opieki, wychowania i uczenia się.
 
3.W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
§ 20
1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
2.W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3.Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
4.W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
6.Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez radę regulamin.
 
§ 21
1.Rada pedagogiczna:
1)Wykonuje zadania zgodnie z kompetencjami zawartymi w przepisach odrębnych.
2)Przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian.
3)Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności najmniej połowy jej członków.
4)Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.
§ 22
1.W Przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2.Szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę rodziców.
3.Rada rodziców:
1)Realizuje kompetencje w zakresie ustalonym przepisami prawa.
2)Może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

4.Rada rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunków realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej.
§ 23
1.Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w szczególności:
1)Rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawicieli rady pedagogicznej w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji w każdej sprawie.
2)Przedstawiciele rady rodziców uczestniczą na zaproszenie przewodniczącego Rady pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniu wspólnych decyzji w zakresie rozwoju i edukacji dzieci.
3)Przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych.
4)Przewodniczący organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.
 
§ 24
1.W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie z zasadą:

1)Rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej kolejności występuje do dyrektora Przedszkola.
2)Jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3)Dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 25
1.Podstawową jednostką organizacyjna Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
2.Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
3.Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli.
4.Zmiana może dotyczyć:

1)Zmniejszenia liczby oddziałów.
2)Łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale.
3)Skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.

5.W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:

1)Dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieci w oddziale jest zgodna z przepisami prawa.
2)Dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.

6.Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
7.Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola podejmuje dyrektor.
§ 26
1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
1)Jednego nauczyciela , gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie.
2)Dwóch nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.
§ 27
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe ze względu na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.
§ 28
1.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.
2.Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
1)Zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki.
2)Potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
3)Oczekiwania rodziców.
3.Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania:
1)Zajęcia z religii.
2)Zajęcia indywidualne z dziećmi.
4.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 29
1.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach wiekowych, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00.
2.Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć wychowania, opieki i nauczania w Przedszkolu wynosi 60 minut.
3.Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości dzieci.
 
§ 30
1.Proces opieki, wychowania i nauczania –uczenia się jest realizowany w Przedszkolu na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli.
2.Wybrane programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3.Realizacja programu wychowania przedszkolnego jest monitorowana, analizowana i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach rady pedagogicznej.
§ 31
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz specjalistyczne prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach odrębnych.
§ 32
1.Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora na podstawie przepisów szczegółowych.
2.Arkusz organizacji Przedszkola określa:
1)Liczbę oddziałów.
2)Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach.
3)Tygodniowy wymiar zajęć religii.
4)Czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów.
5)Liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
6)Liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, informacje o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin prowadzonych przez nauczycieli
7)Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
§ 33
1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola i rady rodziców.
2.Dzieci , w terminie gdy Przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usług edukacyjnych innych przedszkoli.
3.Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.
4.Czas pracy Przedszkola zaspokaja oczekiwania rodziców i może ulec modyfikacji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
5.Rodzice określają czas pobytu dziecka w Przedszkolu w deklaracji dotyczącej korzystania z edukacji przedszkolnej, która jest wiążąca dla obu stron.
6.W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni , dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wybrany sposób:
z wykorzystaniem narzędzia informatycznego,
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem,
przez podejmowanie przez wychowanka aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się z ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub
w inny sposób, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola , za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 34
1.Zajęcia w przedszkolu mogą być zawieszone na czas oznaczony w razie wystąpienia na danym terenie:
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej ich zdrowiu,
zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci, innego niż w pkt 1-3- w przypadkach i trybie określonych w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
2.Zawieszenie zajęć w całej placówce lub grupie/grupach, może nastąpić po wydaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego. 
3.Zgoda wydana ustnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej czy innej formy łączności, powinna być utrwalona w formie pisemnej (notatka , protokół itp.)
4.Dyrektor przedszkola informuje wymienione podmioty  o wydarzeniu stanowiącym w opinii dyrektora zagrożenie epidemiologiczne lub inne zagrażające zdrowiu dzieci.
5.Możliwością zainicjowania zawieszenia zajęć w placówce dysponuje także organ prowadzący w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu.
§ 35
1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.
2.Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1zł za każdą kolejną godzinę zajęć.
3.Rodzice dzieci 6 letnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dzieci z wyżywienia.
4.Wysokość opłat za posiłki dzieci ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem Przedszkola.
5.Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, opiekę i nauczanie świadczone w czasie powyżej 5 godzin pobytu dziecka w Przedszkolu oraz korzystanie z posiłków.
§ 36
Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach ustalonych przez organ prowadzący, według naliczonej kalkulacji.
 
 
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 37
1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
§ 38
1.Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
2.Odpowiadają za warunki i jakość pracy, podejmują i wdrażają działania , które przyczyniają się do podnoszenia jakości rozwoju i edukacji wychowanków.
3.Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1)Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki.
2)Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci.
3)Monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu.
4)Planowanie zadań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.
5)Monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci.
6)Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, sporządzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieciom, które rozpoczną naukę w szkole.
7)Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
8)Współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej.
9)Współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania i opieki, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć.
10) Informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach dziecka.
11) Udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu i nauce.
12) Dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie.
13) Analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie działań podnoszących jakość pracy Przedszkola.
14) Aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowania wielokierunkowej aktywności.
 
§ 39
1.Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania i kształcenia dzieci.
2.Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola
3.W Przedszkolu działają zespoły zadaniowe powołane na czas określony, w szczególności:
1)Planowania.
2)Promocji i wizerunku przedszkola
3)Kontaktów ze środowiskiem i partnerami przedszkola.
4)Inne
4.Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację oraz analizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.
§ 40
1.Zatrudnieni w przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny klimat placówki, troszczą się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
§ 41
1.Do zadań intendenta/kasjera należy w szczególności:
1)Dokonywanie zakupów żywności oraz środków czystości i innych zleconych przez dyrektora przedszkola.
2)Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi.
3)Sporządzanie jadłospisów.
4)Prowadzenie dokumentacji Dobrej Praktyki Higienicznej
5)Prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6)Naliczanie kwot opłat za pobyt dziecka w przedszkolu .
7)Dokonywanie rozliczeń bankowych.
8)Ścisłe stosowanie zasad ujętych w instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
9)Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola , wynikające z organizacji pracy.
10) Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt Osobowych.
§ 42
1. Do obowiązków pomocy nauczycielki należy :
1)Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczycielkę oraz wynikających z rozkładu dnia.
2)Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.
3)Dbanie o porządek i czystość w jadalni przedszkolne.
4)Pomaganie w przygotowaniu sprzętu i zabawek do zajęć i zabaw.
5)Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy przedszkola.
6)Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
§ 43
1.Do obowiązków głównej księgowej należy w szczególności :
Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1)Prowadzenie rachunkowości Przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2)Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.
3)Sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu i ich analiza oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
4)Przestrzeganie zasad rozliczeń finansowych i ochrona wartości pieniężnych.
5)Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola , wynikających z organizacji przedszkola.
6)Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
§ 44
1.Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:
1)Utrzymywanie w należytej czystości i pilnowanie porządku w powierzonych jej pomieszczeniach.
2)Utrzymywanie w czystości i sprawności zabawek oraz odkażanie ich w miarę potrzeb,
3)Pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych.
4)Dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
5)Branie udział w wycieczkach i wyjściach poza teren przedszkola.
6)Podawanie dzieciom przygotowanych posiłków.
7)Nakrywanie do i sprzątanie po posiłkach, zmywanie naczyń.
8)Dbanie o swoją odzież ochronną.
9)Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
10) Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się e teczce akt Osobowych.
§ 45
1. Do obowiązków kucharki należy:
1)Punktualne przyrządzanie posiłków w sposób zgodny z normami dietetyki oraz zasadami higieny,
2)Branie udziału w ustalaniu jadłospisów.
3)Pobieranie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru i dbanie o racjonalne i oszczędne ich zużycie.
4)Wydawanie porcji zgodnie z normami żywieniowymi.
5)Utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych.
6)Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola, a związanych z zajmowanym stanowiskiem i potrzebami placówki.
7)Szczegółowy zakres obowiązków jest w teczce akt osobowych.
§ 46
1.Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
1)Pomaganie w przyrządzaniu posiłków oraz pracach kuchennych.
2)Wykonywanie czynności pomocniczych w procesie przygotowywania i przyrządzania posiłków.
3)Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych pomieszczeń i sprzętu.
4)Utrzymywanie w stanie używalności naczyń i sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń kuchennych,
5)Wykonywanie poleceń kucharki w zakresie gospodarki żywieniowej.
6)Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola a związanych z zajmowanym stanowiskiem i potrzebami placówki.
7)Szczegółowy zakres obowiązków jest w teczce akt osobowych.
§ 47
1.Do obowiązków pracownika do prac ciężkich należy:
1)Wykonywanie prac ogrodniczych w ogrodzie przedszkolnym.
2)Konserwowanie urządzeń i sprzętu przedszkolnego znajdującego się na terenie budynku i ogródka przedszkolnego.
3)Wykonywanie ciężkich prac gospodarczych.
4)Dokonywanie napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek.
5)Dbanie o estetykę ogrodu i otoczenia przedszkola.
6)Oczyszczanie i odśnieżanie w miarę potrzeb dojście do przedszkola.
7)Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez dyrektora, a związanych z zajmowanym stanowiskiem i potrzebami placówki.
8)Szczegółowy zakres obowiązków jest w teczce akt osobowych.
 
ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE I ICH RODZICE
§ 48
1.Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia.
2.Na wniosek rodziców i na podstawie opinii wydanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, może odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok.
3.Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niż do 9 roku życia.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać także objęte dziecko,
które ukończyło 2,5 roku.
§ 49
1.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2.Rodzice dziecka podlegającemu temu obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3.W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
4.Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku o którym mowa w pkt 1.
5.Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
6.Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7.O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.
§ 50
1.Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
2.Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
3.Organizację i zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący z uwzględnieniem wymagań zawartych w szczegółowych przepisach prawa.
4.Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczone są na stronie internetowej Przedszkola i miasta.
§ 51
1.Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
2.Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
1)Właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania i kształcenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości.
2)Bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji.
3)Życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem.
4)Życzliwego i podmiotowego traktowania.
5)Akceptacji takim jakie jest.
6)Popełniania błędów, uczenia się poprzez doświadczanie i badanie.
7)Wypoczynku i relaksu.
8)Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
9)Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
10) Swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.
11) Wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy.
12) Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
3.Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1)Poszanowania odrębności każdego kolegi.
2)Przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej.
3)Szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności.
4)Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy dydaktycznych.
5)Przestrzegania porządku w swoim otoczeniu.
6)Nieoddalania się od grupy.
§ 52
1.Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2.Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1)Niezgłoszenia się dziecka nowo-przyjętego do Przedszkola w terminie do dania 10 września danego roku szkolnego.
2)Nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc.
3)Zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczający jeden miesiąc.
4)Przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia w Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
3.Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
§ 53
1.Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
2.Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
1)Zapoznania się z podstawą programowa wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego.
2)Bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu.
3)Informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu dziecka.
4)Współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych i oceny ich skuteczności.
5)Otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma specjalne potrzeby rozwojowe.
6)Konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy.
7)Dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych.
8)Natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono wypadkowi.
9)Występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.
3.Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
1)Współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka.
2)Włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka oraz realizację zadań i działań wynikających z programu wychowania przedszkolnego.
3)Zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
4)Przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego.
5)Informowanie o przyczynach nieobecności, niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych , chorobach zakaźnych i pasożytniczych.
6)Przekazywaniu dyrektorowi Przedszkola danych o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka ważnych z uwagi na zapewnienie właściwej opieki.
7)Dbanie o higienę osobistą dziecka.
8)Aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej.
9)Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiści lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
10) Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
11) Przestrzeganie zapisów znajdujących się w statucie.
 
ROZDZIAŁ VII
ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSZKOLA
§ 54
1.Przedszkole jest jednostką budżetową.
2.Działalność Przedszkola jest finansowana z :
1)Dotacji z budżetu gminy Gdynia.
2)Opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz żywienie dzieci.
§ 55
Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.
§ 56
1.Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunki bankowe Przedszkola.
2.Rodzice są odpowiedzialni za terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.
3.Opłaty powinny być dokonane w terminie 14 dni od daty poinformowania rodziców (opiekunów prawnych)o kwocie należnej do zapłaty.
4.Informację o należnej kwocie rodzice otrzymują w placówce, telefonicznie bądź na stronie internetowej przedszkola.
 
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 57
1.Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej
2.Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
3.Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.
§ 58
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 30.11.2017
Data udostępnienia informacji: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.12.2023 06:57 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
02.11.2021 10:02 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka