Regulamin kontroli zarządczej

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEDSZKOLA NR 4 NA 2010 ROK 
 
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
 
ROZDZIAŁ I 
 
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad
przeprowadzania kontroli zarządczej w Przedszkolu nr 4
2. Regulamin określa:
a) cele i zadania kontroli zarządczej,
b) elementy systemu kontroli zarządczej,
c) zakres kontroli finansowej

§ 2

Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i
zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy , opracowany
w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w
następujących obszarach:
1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem.

ROZDZIAŁ  II

Środowisko wewnętrzne

 
§ 3
 
W przedszkolu  pracownicy  są świadomi  wartości etycznych przyjętych w przedszkolu, określonych w Kodeksie Etyki, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór
najlepszego kandydata.
2. Rekrutację nowych pracowników przeprowadza  dyrektor przedszkola.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr
50, poz. 400 ze zm.).
4. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole
pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18
marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z
2009r. Nr 50, poz. 398 ze zm.).
5. Dyrektor przedszkola zapewnia rozwijanie umiejętności zawodowych przez wszystkich pracowników. 
5. Każdemu pracownikowi przedszkola przedstawiono na piśmie opis stanowiska
pracy, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
Przyjęcie opisu stanowiska jest potwierdzone podpisem pracownika.
 
§ 5

1.Praca nauczyciela w przedszkolu podlega ocenie. Szczegółowe regulacje dotyczące
przeprowadzenia oceny nauczyciela znajdują się w Regulaminie Oceny Nauczyciela  opartym na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1066).
2. Ocenie podlega praca pracownika samorządowego( gł. księgowa, intendent) zatrudnionego w przedszkolu . szczegółowe zasady przeprowadzania ocen pracowników samorządowych określa Regulamin Oceny Pracowników Samorządowych w Przedszkolu nr 4

§ 6

Strukturę organizacyjną przedszkola, szczegółowy zakres kompetencji dyrektora
i pozostałych pracowników określa Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 4
 
ROZDZIAŁ III

Cele i zarządzanie ryzykiem

§ 7

Misją przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 8

1. Cele  i zadania przedszkola są określane w rocznej perspektywie.
2. Cele przedszkola na rok kolejny określa zespół w skład którego wchodzą:
- dyrektor szkoły,
- rada pedagogiczna.
3. Zespół określa cele szkoły na rok kolejny w terminie do  31 sierpnia
4. Wyznaczone przez zespół cele są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk, stanowiącym załącznik Nr 2 do regulaminu.
5. Zespół określony w ust. 2 określa mierniki realizacji celów. Mierniki są  wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.

§ 9

1. Raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów i zadań ustalonych w trybie określonym w § 8 regulaminu.
2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:
- identyfikację ryzyka,
- monitorowanie realizacji zadań,
- analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych.
3. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się ustalenia  kontroli wewnętrznego i zewnętrznego, wyniki ocen i kontroli.
4. Identyfikacji ryzyk dokonuje zespół określony w § 8 ust. 2 regulaminu.
5. O terminie przeprowadzenia identyfikacji ryzyk decyduje dyrektor przedszkola.
6. Ponowna identyfikacja ryzyk jest przeprowadzana również przypadku istotnej
zmiany warunków w których funkcjonuje przedszkole.
7. O przeprowadzeniu ponownej identyfikacji ryzyka decyduje dyrektor przedszkola.
8. Zidentyfikowane ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk stanowiącym załącznik nr 2 regulaminu.
9. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie, mającej na celu określenie
możliwych skutków wystąpienia danego ryzyka.
10. Analizy ryzyka dokonuje zespół określony w § 8 ust. 2 regulaminu.
11. Przewidywane skutki wystąpienia ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.
( załącznik nr 2 regulaminu)
 
§ 10

1. Dyrektor przedszkola i pozostali członkowie zespołu określonego w § 8 ust. 2
niniejszego regulaminu na postawie wyników analizy ryzyka i przewidywanych
skutków wystąpienia danego ryzyka określają rodzaj możliwych reakcji na ryzyko
(tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie).
2. Członkowie zespołu określają działania, które należy podjąć w celu  zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. Opisy działań w reakcji na
ryzyko są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.( załącznik nr2 regulaminu)
3. Odpowiedzialność za realizację działań mających na celu zmniejszenie ryzyka
do akceptowanego poziomu ponosi dyrektor przedszkola i osoby odpowiedzialne za
realizację celów przedszkola za dany rok.
 
ROZDZIAŁ IV
 
Mechanizmy kontroli
 
§ 11

1. Kontrolę finansową jako część kontroli zarządczej sprawuje dyrektor lub pracownicy, którzy przyjęli  obowiązki w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych.
2. Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje:
- zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu
środków publicznych,
- prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli o których mowa w pkt 1.
3. Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków  publicznych, zobowiązani są:
- dyrektor przedszkola, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje
bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej,
- pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne upoważnione osoby.
4. Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych dokonywana jest przez dyrektora przedszkola już na etapie przygotowywania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.
5. W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich
zaproponowane a dotyczące kosztów są korzystne dla przedszkola i mają pokrycie w
planie finansowym przedszkola.
6. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej
kontrolujący:
- zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty Dyrektorowi przedszkola z
wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień;
- odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących
operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami; zawiadamia jednocześnie o
ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję w
sprawie dalszego toku postępowania odpowiednio do wagi nieprawidłowości.
7. Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej w formie procedur kontroli są uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi : instrukcja kancelaryjna,  regulamin kontroli.
8. Szczegółowe zasady przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej zawarte są w Regulaminie Polityka Finansowa Przedszkola nr 4
10. Jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochrony
przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów określa instrukcja
kancelaryjna.
 
ROZDZIAŁ V

Monitorowane i ocena


§ 12

1. Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie.
2. Dyrektor przedszkola w ramach wykonywania bieżących obowiązków
monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.
3. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązana jest także
Gł. Księgowa .
4. Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej.
5. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.
6. Dyrektor przedszkola  podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w przedszkolu procedur i regulaminów.

§ 14

1. Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora przedszkola
przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej.
2. Samooceny dokonuje dyrektor przedszkola.
3. Wyniki samooceny wpisywane są w kwestionariuszu samooceny, stanowiącym
załącznik Nr 3 do regulaminu.

§ 15

1. Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli
są podstawą oceny stanu kontroli zarządczej w przedszkolu. Ocena stanu kontroli
zarządczej stanowi podstawę do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
sporządzanego przez dyrektora przedszkola za poprzedni rok.
2. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego regulaminu.
  
ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 
§ 16

1. Zobowiązuje wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią regulaminu i bezwzględnego przestrzegania zawartych w nich postanowień.
2. Wnioski w sprawie możliwości usprawnienia procedur ustalonych niniejszym regulaminem należy składać u Dyrektora Przedszkola.
3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 13.12.2010
Data udostępnienia informacji: 13.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 11:46 Korekta Joanna Woźnicka
06.02.2011 19:30 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
13.12.2010 21:44 Dodanie informacji Joanna Woźnicka