Klauzula informacyjna Przedszkola nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 4 w Gdyni, adres do korespondencji:ul. Tatrzańska 18
  81-313, Gdynia, e-mail przedszkole@p4.edu.gdynia.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego,w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego – w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja placówki.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole,Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego
 • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 3. prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
 4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 10.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2022 17:15 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
20.12.2021 19:00 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
20.12.2021 19:00 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
20.12.2021 15:40 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
02.11.2021 10:01 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
02.11.2021 09:59 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
03.08.2021 09:07 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
14.05.2021 08:53 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
14.05.2021 08:49 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
20.01.2021 06:40 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
20.01.2021 06:35 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
10.03.2020 14:05 Dodanie informacji Joanna Woźnicka