Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Nr 9 w Gdyni

(uwzględniono zmiany z dn. 31-01-2011)

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Przedszkolu Nr 9 w Gdyni Regulamin Kontroli Zarządczej.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Przedszkolu Nr 9 w Gdyni, zwanym dalej przedszkolem.

 

§ 2

 

1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:

1.1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

1.2. skuteczności i efektywności działania,

1.3. wiarygodności sprawozdań,

1.4. ochrony zasobów,

1.5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

1.6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,

1.7. zarządzania ryzykiem.

 

Środowisko wewnętrzne

 

§ 3

 

Nauczyciele oraz zatrudnieni w szkole pracownicy samorządowi są świadomi wartości etycznych przyjętych w przedszkolu, określonych w Kodeksie Etyki, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

 

1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata.

 

2. Rekrutację nowych pracowników przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą:

2.1. Dyrektor ,

2.2. Wicedyrektor,

2.3. w zależności od stanowiska, na które przebiega rekrutacja – główny księgowy, intendent albo nauczyciel dyplomowany.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 ze zm.).

 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole pracowników samorządowych określa Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Niebędących Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowo – Wychowawczych, Prowadzonych przez Miasto Gdynia oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Z 2009r. Nr 50, poz. 398 ze zm.).

 

5. Każdemu pracownikowi przedszkola przedstawiono na piśmie opis stanowiska pracy, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Przyjęcie opisu stanowiska jest potwierdzone podpisem pracownika.

 

§ 5

 

1. Praca nauczyciela w przedszkolu podlega ocenie. Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzenia oceny nauczyciela znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1066).

 

2. Ocenie podlega praca pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w przedszkolu. Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzenia oceny pracy pracownika samorządowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. nr 55, poz. 361) oraz Procedura okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych obowiązująca w przedszkolu, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 6

 

Strukturę organizacyjną przedszkola, szczegółowy zakres kompetencji dyrektora, wicedyrektora i pozostałych pracowników określa Statut Przedszkola Nr 9 w Gdyni.

 

Cele i zarządzanie ryzykiem

 

§ 7

 

Misją przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

§ 8

 

1. Cele przedszkola są określane w rocznej perspektywie.

 

2. Cele przedszkola na rok kolejny określa zespół, w skład którego wchodzą:

2.1. dyrektor szkoły,

2.2. wicedyrektor,

2.3. główny księgowy

 

3. Zespół określa cele szkoły na rok kolejny w terminie 2 miesięcy od daty określenia planu finansowego przedszkola.

 

4. Wyznaczone przez zespół cele są wpisywane w Rejestrze celów i ryzyk, stanowiącym załącznik Nr 3 do regulaminu.

 

5. Zespół określony w ust. 2 określa mierniki realizacji celów. Mierniki są wpisywane w Rejestrze celów i ryzyk.

 

§ 9

 

1. Raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów ustalonych w trybie określonym w § 8 regulaminu.

 

2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:

2.1. identyfikację ryzyka,

2.2. analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych,

2.3. monitorowanie realizacji zadań,

 

3. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się ustalenia kontroli wewnętrznej oraz wyniki ocen i kontroli zewnętrznych.

 

4. Identyfikacji ryzyk dokonuje zespół określony w § 8 ust. 2 regulaminu.

 

5. O terminie przeprowadzenia identyfikacji ryzyk decyduje dyrektor przedszkola.

 

6. Ponowna identyfikacja ryzyk jest przeprowadzana również przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje przedszkole.

 

7. O przeprowadzeniu ponownej identyfikacji ryzyka decyduje dyrektor przedszkola.

 

8. Zidentyfikowane ryzyka są wpisywane w Rejestrze celów i ryzyk.

 

9. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie, mającej na celu określenie możliwych skutków wystąpienia danego ryzyka.

 

10. Analizy ryzyka dokonuje zespół określony w § 8 ust. 2 regulaminu.

 

11. Przewidywane skutki wystąpienia ryzyka są wpisywane w Rejestrze celów i ryzyk.

 

§ 10

 

1. Dyrektor przedszkola i pozostali członkowie zespołu określonego w § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu na postawie wyników analizy ryzyka i przewidywanych skutków wystąpienia danego ryzyka określają rodzaj możliwych reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie).

 

2. Członkowie zespołu określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. Opisy działań w reakcji na ryzyko są wpisywane w Rejestrze celów i ryzyk.

 

3. Odpowiedzialność za realizację działań mających na celu zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu ponosi dyrektor przedszkola i osoby odpowiedzialne za realizację celów przedszkola za dany rok.

 

Mechanizmy kontroli

 

§ 11

 

1. Kontrolę finansową sprawuje dyrektor lub pracownicy, którzy przyjęli obowiązki w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych.

 

2. Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje:

2.1. zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

2.2. badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

2.3. prowadzenie gospodarki finansowej.

 

3. Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków publicznych, zobowiązani są:

3.1. dyrektor przedszkola, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej,

3.2. pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne upoważnione osoby.

 

4. Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych dokonywana jest przez dyrektora przedszkola już na etapie przygotowywania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.

 

5. W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich zaproponowane a dotyczące kosztów są korzystne dla przedszkola i mają pokrycie w planie finansowym przedszkola.

 

6. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący:

6.1. zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty dyrektorowi przedszkola z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień;

6.2. odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami; zawiadamia jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego toku postępowania odpowiednio do wagi nieprawidłowości.

 

7. Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej w formie procedur kontroli są uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi: instrukcją kancelaryjną oraz regulaminem kontroli.

 

8. Szczegółowe zasady przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej zawarte są w Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo – księgowych oraz zakładowego planu kont w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Gdyni wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 9/01 dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 9 w Gdyni z dnia 31-12-2001r. wraz z późniejszymi zmianami.

 

9. Jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów określa Instrukcja kancelaryjna, przyjęta zarządzeniem Nr 5/2004 dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 9 w Gdyni z dnia 27-12-2004r.

 

Monitorowane i ocena

 

§ 12

 

1. Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie.

 

2. Dyrektor przedszkola w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.

 

3. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązany jest także wicedyrektor przedszkola.

 

4. Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej.

 

5. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

 

6. Dyrektor przedszkola podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w przedszkolu procedur i regulaminów.

 

§ 13

 

1. Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora przedszkola przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej.

 

2. Samooceny dokonuje dyrektor przedszkola.

 

3. Wyniki samooceny wpisywane są w kwestionariuszu samooceny, stanowiącym załącznik Nr 4 do regulaminu.

 

§ 14

 

1. Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych kontroli są podstawą oceny stanu kontroli zarządczej w przedszkolu. Ocena stanu kontroli zarządczej stanowi podstawę do Informacji o stanie kontroli zarządczej, sporządzanej przez dyrektora przedszkola za poprzedni rok. Informacja jest przekazywana organowi prowadzącemu.

 

2. Wzór informacji o stanie kontroli zarządczej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu.

 

§ 15

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

 

Rejestr celów i ryzyk na 2010 rok.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 29.11.2010
Data udostępnienia informacji: 17.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2018 14:04 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
17.02.2011 12:02 Aktualizacja treści Anna Kozłowska
17.02.2011 11:36 Dodanie informacji Anna Kozłowska