Procedura przyjmowania skarg i wniosków

PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA

I KOORDYNOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W PRZEDSZKOLU NR 9

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)

Rozdział I

Zasady ogólne

1) W Przedszkolu Nr 9 w Gdyni osoba wnosząca skargę lub wniosek przyjmowana jest przez:

a) dyrektora przedszkola - w dniach i godzinach przyjęć interesantów,

b) wicedyrektora przedszkola- w dniach i godzinach przyjęć interesantów,

c) nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem konsultacji lub wg indywidualnych ustaleń.

2) Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – dyrektor – organ nadzorujący i prowadzący.

3) Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

a) ustnie

b) pisemnie

4) Skargi i wnioski nienależące do kompetencji Przedszkola przekazywane są, po uprzednim zarejestrowaniu, do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.

5) Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

6) Skargi/wnioski nie zaopatrzone tytułem „skarga”: Informacje zawarte w skardze/wniosku Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego lub „wniosek” klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.

7) Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie do rejestru skarg i wniosków, nadanie sprawie kolejnego numeru. Ponadto wpisuje termin ich załatwienia, zgodny z kpa.

8) Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola

Rozdział II

Rozpatrywanie skarg i wniosków.

1) Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:

a) oryginał skargi/wniosku,

b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi),

d) odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e) pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.

2) Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać:

a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c) faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

d) imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

3) projekt odpowiedzi na skargę/wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.

4) Pełną dokumentację, po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje się Dyrektorowi, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków.

5) W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4.

6) Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.

7) Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/skargę.

 

Rozdział III

Terminy

1) Termin rozpatrzenia skargi/wniosku wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, do miesiąca od dnia wpływu.

2) Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków:

a) do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,

b) do 7 dni należy:

– zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

– przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie,

– zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

– udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 07.02.2011
Data udostępnienia informacji: 09.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2018 14:06 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
09.02.2011 10:21 Dodanie informacji Anna Kozłowska