Inspektor Ochrony Danych Osobowych

"Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszej placówce jest Pan Grzegorz Sarniak
Kontakt email: edu.iod@gdynia.pl"

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 9 w Gdyni
 
Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);    
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)
 
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 9, 81-402 Gdynia, ul. Biskupa Dominika 5.
2. Inspektor ochrony danych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:                                       
podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.                                                              
5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek  o:  
sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,                                    
ograniczenie przetwarzania danych osobowych,   
dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 
Dane kontaktowe Przedszkola:
Przedszkole nr 9, 81-402 Gdynia, ul. Biskupa Dominika 5, tel. 58 622 26 51, adres email przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: Dyrektor Elżbieta Czykier

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Katarzyna Dobucka
Data wytworzenia informacji: 09.08.2022
Data udostępnienia informacji: 09.08.2022