Zmiany do Statutu Przedszkola Nr 32 Załącznik  nr 1

do Uchwały Rady Pedagogicznej

nr 02/04/2012  z dnia 17.04.2012

Do Statutu Przedszkola nr 32 „ Cisowiaczki” w Gdyni wprowadza się następujące zmiany:

Podstawa prawna:
1. Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2012, poz. 176)

3. Uchwała nr XIII/257/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011r w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone Gminę Miasta Gdynia.

4. Zarządzenie nr 4764/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie akceptacji wysokości dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.

W Rozdziale II Cele i zadania przedszkola  wprowadza się następujące zmiany:

" W § 15 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, ust 2 otrzymuje brzmienie":

"Ust 2. Rodzice mogą upoważniać inną osobę, gwarantującą dziecku pełne bezpieczeństwo, do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola". 

W Rozdziale IV Organizacja i funkcjonowanie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

"§ 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ust. 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.1a". 

dodaje się ust.1a w brzmieniu:

"Ust.1a. W funkcjonowaniu przedszkola może być ustalona miesięczna przerwa w lipcu lub sierpniu, w porozumieniu z rodzicami i za zgodą Organu prowadzącego. "

W § 27 ust 7b, ust.9, ust.11 i 11a otrzymują brzmienie:"Ust. 7b. Wysokość dziennej stawki żywieniowej, z uwzględnieniem racji pokarmowych, odpowiadających  normom  fizjologicznego  zapotrzebowania w  żywieniu  dzieci, ustala dyrektor  przedszkola,  po zasięgnięciu  opinii  Rady  Rodziców i uzyskaniu akceptacji Organu prowadzącego..

"Ust 9. Rodzice są uprawnieni do skorzystania  w  wymiarze nieprzekraczającym  jednego miesiąca  w  roku kalendarzowym z przerwy (urlopowej) w korzystaniu ze świadczeń przedszkola, za które nie wnoszą opłat". 

"Ust.11. Rodzice  mogą  wypowiedzieć  umowę  za  1 miesięcznym okresem  wypowiedzenia na koniec  miesiąca  kalendarzowego".

"Ust.11a. Przedszkole  może  rozwiązać  umowę  za 1 miesięcznym  okresem wypowiedzenia jedynie w przypadku zalegania z opłatami za świadczenia przedszkola za okres 1 miesiąca. Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, w trybie określonym w statucie przedszkola".

W Rozdziale VI  - Wychowankowie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

"§ 35 ust.1 otrzymuje brzmienie":

"Ust.1 Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od 3 do 6 lat”


"Wprowadza się ust. 4, 4a, ust.5   "§ 35 w brzmieniu":

 

"Ust.4. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat".

 

"Ust.4a. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.”


 "Ust 5. Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku o którym mowa w ust.4 oraz zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 4a, jest zadaniem własnym Gminy".


"W § 36 wprowadza się następujące zmiany":


Ust.2. otrzymuje brzmienie:

"Ust.2 Termin i zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Organ prowadzący".


Ust.3a i uat.3b  otrzymują brzmienie:

 

"Ust.3a „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” Rodzice pobierają bezpośrednio z placówki (w kancelarii dyrektora lub od delegowanego nauczyciela) lub ze strony www.gdynia.pl. Wypełnioną Kartę, Rodzice zwracają w wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie, zgodnie z ustalonym przez Organ prowadzący harmonogramem".

"Ust.3.b. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola zawiera podstawowe informacje o dziecku i rodzinie: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, ilość godzin pobytu w przedszkolu oraz ilość posiłków z których będzie korzystało, następnie:  imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów ), inne informacje o dziecku uznane przez rodziców za ważne, oświadczenie o prawdziwości podanych danych i zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziny (na terenie i dla celów przedszkola).

Karta zgłoszenia zawiera również kryteria według których dzieci są przyjmowane do przedszkola.


Ust 5. otrzymuje brzmienie: 

"Ust.5. Liczbę miejsc organizacyjnych i oddziałów w przedszkolu  planuje się corocznie w porozumieniu z Organem prowadzącym".


"Ust 7. 7a,  otrzymują brzmienie":

"Ust.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :

 

1)       samotnie wychowywane przez matkę lub ojca

2)       matki lub ojca, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

3)       umieszczone w rodzinie zastępczej".

 

"Ust. 7a. Dodatkowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola:

1)      dziecko obojga rodziców pracujących

2)      dziecko  którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola

3)      dziecko którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

4)      dziecko z rodziny wielodzietnej ( troje i więcej)

5)      dziecko mieszkające w rejonie szkoły podstawowej na terenie którego znajduje się przedszkole"

 

"ust.7b - skreśla się"

 

"Ust. 8. otrzymuje brzmienie":

 

"Ust. 8 b. W przypadkach nie rozstrzygniętych, Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu do przedszkola po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji rodzinnej dziecka".  

Niniejsze zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej nr 02/04/2012 z dnia 17.04.2012

 

Gdynia, dn. 17.04.2012


                                                                

Załącznik do Uchwały nr 01/02/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 03.02.2011Do Statutu Przedszkola nr 32 „ Cisowiaczki” wprowadza się następujące zmiany:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2009r, Nr 157, poz. 1240) oraz Komunikat Nr 23 Ministerstwa Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2010r Min. Fin. Nr 15 poz. 84).

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2010 nr 156 poz. 1047)

Rozporządzenie MEN  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2010r, nr 228, poz. 1487)   

Uchwała nr XLVI/1097/10 Rady miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie likwidacji przedszkoli jako zakładów budżetowych gminy Miasta Gdynia celem przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

Zgodnie z cytowanymi podstawami prawnymi do Statutu przedszkola wprowadza się następujące zmiany: 

I. W Rozdziale I Postanowienia ogólne, zmienia się zapisy   § 1 ust.4, § 2 ust.1  oraz § 4 ust.1 i 2: § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

ust 4. Na pieczęciach nazwa przedszkola używana jest w  brzemieniu: 
Przedszkole nr 32 „ Cisowiaczki”
81-005 Gdynia, ul. Kcyńska 6
Tel/ fax   58 623 63 43
NIP    958-00-00-807   Regon 221144038

§ 2 ust.1  otrzymuje brzmienie:

ust.1 Przedszkole działa w oparciu o przepisy wynikające z:
- Aktu założycielskiego
- Ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty ( ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do ustawy
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela ( ze zmianami)  i rozporządzeń wykonawczych do ustawy
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( ze zmianami)
- Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( ze zmianami)-
 innych ustaw i rozporządzeń ministrów właściwych
- Uchwał Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni
- niniejszego Statutu.

W § 4 zmienia się ust 1 i ust 2 w brzmieniu:

ust.1 Przedszkole jest jednostką  budżetową, którego działalność jest finansowana przez :
 o    Miasto - Gminę Gdynia
 o    Rodziców – w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

ust.2. Przedszkole może otrzymywać, na bieżącą działalność, darowizny od osób fizycznych i prawnych, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach  budżetowych.

II. W Rozdziale II Cele i zadania przedszkola wprowadza się zmiany w § 7 w następującym brzmieniu:

§ 7 ust 1. Przedszkole udziela i organizuje wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
a)      z niepełnosprawności;
b)      z niedostosowania społecznego;
c)      ze specyficznych trudności w uczeniu się;
d)     z zaburzeń komunikacji językowej;
e)      z choroby przewlekłej;
f)       zaniedbań środowiskowych.

ust 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu  udzielana jest również rodzicom i nauczycielom, która polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. 

ust 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu  jest udzielana z inicjatywy:  
1)   rodziców;  
2)   nauczyciela, specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;  
3)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  
4)   pomocy nauczyciela.

 ust 4.  W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 
1)  zajęć specjalistycznych:
a. korekcyjno-kompensacyjnych,
 b. logopedycznych,
c. socjoterapeutycznych
d. innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
2)   porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

ust 5.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej "specjalistami". 

ust 6. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne, w tym obserwację pedagogiczną w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz zaplanowania sposobu ich zaspokajania, zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).  

ust.7 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  
1)   rodzicami;  
2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;  
3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;  
4)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;  
5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 
6)  gminą 

ust.8  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu  jest dobrowolne i nieodpłatne.

 ust.9. Zadania dyrektora:
a).  Organizowanie pomocy pp w przedszkolu dla dzieci,  ich rodziców i nauczycieli.

b) Tworzenie „zespołów” dla dzieci:
- posiadających właściwe orzeczenie lub opinię Poradni;
- u których w wyniku analizy przeprowadzonych, przez nauczycieli oraz specjalistów, obserwacji pedagogicznych stwierdzono określone potrzeby rozwojowe, kwalifikujące    do udzielania pomocy.

c). Wyznaczenie osoby koordynującej prace zespołu.

d). Ustalanie dla dziecka form, sposobów i okresu udzielania pomocy zgodnie z zaleceniami zespołu oraz określenie wymiaru godzin w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.  

e) Poinformowanie na piśmie rodziców dziecka o ustalonych zasadach udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu. wymiar godzin 

f). Zapoznawanie się z wnioskami i zaleceniami zespołu dotyczącymi efektów udzielanej pomocy i dalszej pracy z dzieckiem oraz ewentualne zdecydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielanej pomocy.

g). Informowanie na piśmie rodziców dziecka o terminie spotkań zespołu oraz możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu, a także udziału wskazanych przez nich we wniosku specjalistów.

h). Wnioskowanie na piśmie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o ewentualny udział przedstawiciela w spotkaniu zespołu.

i). Uzupełnienie wskazanych przepisem informacji „karty” indywidualnych potrzeb dziecka oraz zapewnienie właściwego sposobu przechowywania „karty” jako dokumentu.

j). Przekazanie, za zgodą rodziców dziecka, kopii „ karty” do przedszkola lub szkoły do której zostało przyjęte dziecko.

k). Określenie zatrudnionym w przedszkolu specjalistom zadań z zastosowaniem przepisów prawa.

ust.10. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu jest zadaniem zespołu ( zespołów) o którym mowa w ust.9, pkt b-c, zwanego dalej "zespołem” 

ust.11 „Zespół” o którym mowa w ust.10 składa się z nauczycieli oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z dziećmi. 

ust.12  Do zadań „zespołu” należy: 

a) Ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy pp w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy

b). Wskazanie  zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy pp, odpowiednio do dokonanego rozpoznania z uwzględnieniem ewentualnych zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii Poradni oraz opracowanie planu działań wspierających dziecko w procesie rozwoju i edukacji.

c). Dokonywanie oceny efektywności pomocy pp udzielanej dziecku oraz określenie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z wychowankiem.

d). Organizowanie spotkań członków zespołu w miarę potrzeb z możliwością udziału rodziców dziecka, przedstawiciela poradni pp na wniosek dyrektora oraz innych osób.

e). Założenie i prowadzenie Karty indywidualnych potrzeb dziecka. 

III. W § 8 skreśla się ust 4.

IV. W Rozdziale III Organy przedszkola i ich kompetencje, w § 19 -Dyrektor przedszkola w ust. 4 dodaje się akapit:

ust.4  
-
sprawuje kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie  z odrębnymi przepisami.

V. W Rozdziale IV Organizacja i funkcjonowanie przedszkola w § 27 i § 28 wprowadza się następujące zmiany w brzmieniu :

§ 27 ust. 9 -  Rodzice są uprawnieni do skorzystania  w  wymiarze nieprzekraczającym  jednego miesiąca  w  roku kalendarzowym  z  przerwy  (urlopowej)  w  korzystaniu  ze świadczeń przedszkola, za które nie wnoszą opłat. 

ust. 9a – Wniosek o urlopowanie dziecka w okresie wakacyjnym rodzice są zobowiązani złożyć u dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia danego roku.

§ 27 ust. 12 - Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole płatne są z góry, w terminach do 15 dnia każdego miesiąca:

a.       w kasie przedszkola, w dniach ustalonych przez dyrektora, na początku każdego miesiąca ( podawanych do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń)

b.      drogą elektroniczną, na dwa odrębne rachunki bankowe, zgodnie z obowiązującą procedurą

W § 28 wprowadza się następujące zmiany:

ust. 12 otrzymuje brzmienie: W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym
 dniu oraz tematy tych zajęć.

ust. 14 otrzymuje brzmienie: Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane do dziennika zajęć przedszkola,  jeżeli jest  to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Dodaje się ust. 14 a w brzmieniu:

ust.14 a - Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 14, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych — program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność  wychowanków na zajęciach.

VI. W Rozdziale V Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola w § 32 wprowadza się następujące zmiany:

W § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  Do zadań logopedy w przedszkolu należy ponadto:  

1)   prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;  

2)   diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem; 

3)   prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;  

4)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

VII. W Rozdziale VIII Postanowienia końcowe, wprowadza się następujące zmiany w  § 45 § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ust.1 W przedszkolu dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy oraz celem zapewnienia, iż działalność jednostki prowadzona jest skutecznie oraz zgodnie z przepisami prawa, wprowadzono zasady i procedury kontroli zarządczej oraz prowadzony jest  monitoring jej realizacji.

ust. 2 otrzymuje brzmienie:ust.2  Celem kontroli zarządczej jest w szczególności:

1) zgodność wszystkich działań przedszkola z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2) skuteczność i efektywność tych działań;

3) zwiększenie wiarygodności danych wykazywanych we wszystkich rodzajach sprawozdań obowiązujących w przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań finansowych;

4) ochrona zasobów ludzkich, materialnych i niematerialnych przedszkola;

5) przestrzeganie i promowanie wśród pracowników zasad etycznego postępowania;

6) efektywność i skuteczność przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz przedszkola;

7) zarządzanie ryzykiem.

 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

ust.3 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Dodaje się ust. 4 w  brzmieniu: 

ust 4. Przedszkole może używać pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami  


1. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011, z zastrzeżeniem ust.2

2. Zmiany dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej wchodzą w życie:

- z dniem 01.03.2011 – utworzenie „zespołów”

- z dniem 31.03.2011 – określenie zakresu pomocy, zalecanych sposobów i form oraz okresu na jaki będzie udzielana pomoc pp
 
-  z dniem 01.09.2011 -  opracowanie planu działań wspierających dziecko w procesie rozwoju.

3. Rada pedagogiczna zatwierdziła powyższe zmiany uchwałą nr 01/02/2011 z dnia 03.02.2011   


Gdynia, dn. 03.02.2011


Załącznik do uchwały  nr 10/11/2010 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 32 „ Cisowiaczki” w Gdyni


Do Statutu Przedszkola nr 32 „ Cisowiaczki” w Gdyni wprowadza się następujące zmiany:

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r, nr 97, poz. 674 z późn. zm)Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.( Dz. U. z 2001 r, nr 126, poz.1384 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001, Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz.606; z 2005 r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222, ze zm), Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69), Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 29.10.2010, Pismo Pomorskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 28 lipca 2010. 

W § 13 Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi wprowadza się zmiany ust.10 i 10a oraz ust 11:

ust.10. otrzymuje brzmienie:

1) ust.10.W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor ( wicedyrektor) są zobowiązani do zastosowania „Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka”, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

ust 10a. otrzymuje brzmienie

1) ust.10a Z zaistniałej sytuacji jak w ust.10, nauczyciel sporządza szczegółową notatkę służbową, potwierdzoną przez dyrektora i świadków ( załącznik do Procedury bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w przedszkolu). Dyrektor informuje o zaistniałym wypadku KO w Gdańsku { w godzinach urzędowania – telefonicznie, po godzinie 16:00 – przesłanie notatki służbowej faksem }

ust.11 skreśla się

W § 14 zmienia się treść ust. 1 w brzmieniu:

1) ust.1. Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), przy sprzyjającej aurze dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach itp. ( nauczyciele organizują tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

dodaje się ust.1 a i 1 b  w brzmieniu:

1) ust 1a. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem,  nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

2) ust 1b. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni „zapasowych” części garderoby.

W § 15  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, wprowadza się następujące zmiany:

1) ust.7. skreśla się2) dodaje się ust.13 – 14 w brzmieniu:

ust 13 pkt 1-15 otrzymuje brzmienie:

1.Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.

2.Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

3.W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach ( złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

4.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

5.Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

6. W czasie pobytu dziecka na placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i  złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora ( wicedyrektora) o stanie zdrowia dziecka.

7.Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora ( wicedyrektora) informacji o stanie zdrowia dziecka, RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor ( wicedyrektor) podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

9. W przedszkolu prowadzi się „Ewidencję wcześniejszych odbiorów dziecka z przedszkola” w którym zamieszcza się następujące informacje:- data wpisu- numer telefonu rodzica- godzina powiadomienia rodzica o stanie zdrowia dziecka- powód konieczności wcześniejszego odbioru dziecka ( objawy złego samopoczucia) - godzina odbioru dziecka przez rodzica- podpis nauczyciela i podpis rodzica

10.Po zakończeniu leczenia rodzic powinien przedłożyć w przedszkolu zaświadczenie wystawione przez właściwego lekarza lub oświadczenie potwierdzające zakończenie leczenia..

11.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

12.W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

13.Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane), zgodnie z „Procedurą postępowania dotyczącą żywienia dzieci ze szczególnymi wskazaniami żywieniowymi”

14.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków - doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu, z zastrzeżeniem pkt. 15

15.W przypadku, gdy do przedszkola uczęszczają dzieci z chorobami przewlekłymi i występuje konieczność stałego  podawania leków, stosuje się odrębną procedurę.

ust 14 otrzymuje brzmienie:

1) ust.14 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów przedszkola.

Gdynia, dn. 05.11.2010 

Niniejsze zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 10/11/2010 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 32 „ Cisowiaczki” w Gdyni z dnia 05.11.2010
                                                            Załącznik  nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 08/04/2010  
  

Do Statutu Przedszkola nr 32 „ Cisowiaczki” wprowadza się następujące zmiany:

Podstawa prawna:
1. Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257, z późn. zm.)

2. art. 9 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r, Nr 56, poz. 458) 

Rozdział II Cele i zadania przedszkola

 -  § 9 ust 1. otrzymuje brzmienie - Przedszkole, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci, organizuje, naukę religii na życzenie i na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.  

- § 16
 - Organizacja zajęć dodatkowych w przedszkolu:  

 - ust. 6. otrzymuje brzmienie: Zajęcia dodatkowe organizowane są w godzinach poza podstawą programową i wynoszą: o   dla dzieci 3 i 4 letnich – około 15-20 minut;o   dla dzieci 5 letnich – około 30 minut; 

Rozdział IV Organizacja i funkcjonowanie przedszkola 

- w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie – Przedszkole jest placówką wielodziałową - łącznie
5 oddziałów, w tym oddziały dla dzieci 3, 4 i 5 letnich.  

- dodaje się ust 2a w brzmieniu - W roku szkolnym 2010/2011 Przedszkole nie prowadzi oddziałów dla dzieci 6 letnich.  

Rozdział VI Wychowankowie przedszkola 

- w § 35 ust 1. Otrzymuje brzmienie  - Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 5 lat ( dziecko powinno ukończyć 3 lata w roku kalendarzowym, w którym zapisane jest do przedszkola) 

- ust. 4. skreślony

- ust  5. skreślony  

- ust 6. Otrzymuje brzmienie - Zapewnienie warunków do realizacji prawa o którym mowa w ust.5 b jest zadaniem własnym gminy. 

- ust 7. skreślony
- ust 8. skreślony
- ust 9. skreślony
- ust 9.a.skreślony  
- ust 9.b.skreślony   

- w § 36 ust 5 otrzymuje brzmienie -  Liczbę miejsc organizacyjnych oraz liczbę i rodzaj oddziałów dla dzieci 3 – 5 letnich, planuje się corocznie w porozumieniu w Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.  

- w ust 7 skreśla się akapit - w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (jeśli przedszkole prowadzi oddziały dla dzieci sześcioletnich).  

- w § 38 ust 3. - skreślony  

Rozdział VII Rodzice  

- w § 41 wprowadza się następujące zmiany: 

- ust 1. - skreślony 

- ust 2. - skreślony

- ust 3. - skreślony

- ust 4. - skreślony

- ust 5. - skreślony    


1.Zmiany do jednolitego tekst niniejszego statutu zostały zatwierdzone przez członków rady pedagogicznej,  uchwałą nr 08 /04/ 2010  z dnia 12.04.2010 roku. 

2. Niniejsze zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem powzięcia.    Gdynia, 12.04.2010

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zarzycka
Wprowadził informację: Iwona _Piwowarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Beata Szymborska
Data wytworzenia informacji: 17.04.2012
Data udostępnienia informacji: 29.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2012 12:01 zmiana dyrektora Beata Szymborska
07.09.2012 18:45 Aktualizacja treści Iwona Piwowarczyk
15.02.2011 21:01 Korekta Iwona Piwowarczyk
15.02.2011 11:52 Korekta Iwona Piwowarczyk
15.02.2011 11:22 Aktualizacja treści Iwona Piwowarczyk
15.02.2011 11:20 Aktualizacja treści Iwona Piwowarczyk
02.02.2011 00:44 Korekta Iwona Piwowarczyk
17.01.2011 20:31 Korekta Iwona Piwowarczyk
17.01.2011 20:28 Aktualizacja treści Iwona Piwowarczyk
29.05.2010 13:10 Aktualizacja treści Iwona Piwowarczyk
29.05.2010 13:07 Dodanie informacji Iwona Piwowarczyk