Statut Przedszkola nr 32 tekst jednolity

 

 

 


Statut

PRZEDSZKOLA NR 32
„ CISOWIACZKI"
GDYNIA, ul. KCYŃSKA 6

 

 


Tekst jednolity

 

 

 

 

GDYNIA 2016

Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne.................................................3
Rozdział II Cele i zadania przedszkola...............5
Rozdział III Organy przedszkola ........................................11
Rozdział IV Organizacja przedszkola.....................................13
Rozdział V Wychowankowie przedszkola................17
Rozdział VI Rodzice.....................................17
Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy..........19
Rozdział VIII Zasady gospodarki finansowej....................22
Rozdział IX Postanowienia końcowe.....................22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Przedszkole Nr 32 w Gdyni jest Przedszkolem Publicznym.

2. Siedziba przedszkola mieści się w dzielnicy Gdyni - Cisowa, przy ulicy Kcyńskiej 6.

3. Nazwa - Przedszkole Nr 32 „ Cisowiaczki"- jest używane w pełnym brzmieniu.

4. Na pieczęciach nazwa przedszkola używana jest w brzemieniu:

Przedszkole nr 32 „ Cisowiaczki"
81-005 Gdynia, ul. Kcyńska 6
Tel/ fax 0 58 6236343
NIP 958-00-00-807 Regon 221144038

5. Na pieczęciach, formularzach i pismach firmowych może być także używany skrót nazwy.

§ 2

1. Przedszkole działa w oparciu o przepisy wynikające z :
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 -Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym ze zm.)
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych ze zm. )
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz.624 ze zm.)
5) Aktu założycielskiego
6) Uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki" w Gdyni Nr 3 z dnia 28 sierpnia 2016r. w sprawie treści niniejszego Statutu
7) Uchwały Rady Miasta Gdynia w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Gdynia z dnia 25 czerwca 2014r.
8) Uchwał Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni;
2. Szczegółowy wykaz obowiązujących przepisów prawnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 3

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gdynia.
2. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady przedszkola lub Rady Pedagogicznej.
3. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez :
1) Miasto - Gminę Gdynia
2) rodziców - w formie stałych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
2. Czas pracy Przedszkola ustala się na nie mniej niż 5 godzin dziennie przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
3. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala się z organem prowadzącym na dany rok z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do godziny 17.00 i czas pracy jest zatwierdzony przez organ prowadzący.
5. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane są z organem prowadzącym.
6. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci mogą uczęszczać do Przedszkola pełniącego dyżur w dzielnicy sąsiedniej.
7. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje art. 14 ust. 5a Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827 ) oraz postanowienia Uchwały Rady Miasta Gdynia z dnia 25 czerwca 2014r. nr XLIV/909/14 i Zarządzenie nr 3843/15/VII/O w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.
1) Opłaty za przedszkole składają się z dwóch części:
- opłaty za godziny pobytu zgodne z umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy rodzicami a przedszkolem,
- opłaty za wyżywienie.
2) Szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat reguluje określony załącznik
nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

3) Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców dziecka i obejmuje wyłącznie koszty zakupionych produktów.
4) Dzienna stawka jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Gdynia. Jej wysokość jest uzależniona od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych, których stosowanie kontroluje się zgodnie z odrębnymi przepisami.
5) Dzieci - wychowankowie korzystają z posiłków przygotowanych w Przedszkolu zgodnie z normami żywieniowymi, estetycznie podanymi. Przedszkole nie prowadzi specjalistycznych diet.
6. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania przez dzieci z jednego, dwóch lub trzech posiłków:
1) za obiad pobiera się opłatę w wysokości 50 % dziennej stawki żywieniowej,
2) za śniadanie pobiera się opłatę w wysokości 30 % dziennej stawki żywieniowej,
3) za podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 20 % stawki żywieniowej.
7. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia w Przedszkolu na odrębnych zasadach:
1) wysokość odpłatności za poszczególne posiłki dla pracowników jest corocznie aktualizowana w styczniu i we wrześniu na podstawie kalkulacji kosztów,
2) dyrektor Przedszkola wprowadza wysokość odpłatności za posiłki dla pracowników zarządzeniem.

 

 

 

Rozdział II


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 5

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 6.

1. Celem Przedszkola jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;
12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;
13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

§ 7.

1. Do zadań Przedszkola należy:
1) stwarzanie i organizowanie całościowego procesu edukacyjnego wspomagającego psycho -fizyczno - duchowy rozwój dziecka, szczególnie w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) poznawanie i rozumienie siebie i świata;
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
d) budowanie systemu wartości.
2) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
3) organizowanie opieki nad dziećmi z różnymi niedomaganiami rozwojowymi;
4) organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli Przedszkole taką działalność prowadzi.
2. Przedszkole ma obowiązek zorganizować w ramach planu zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków i z zachowaniem następujących kryteriów:
1) życzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia złożonego przez rodzica (opiekuna prawnego);
2) nauka religii w Przedszkolu odbywa się w wymiarze jednego lub dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania;
3) uczestniczenie bądź nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie;
4) dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela z danej grupy;
5) przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:
a) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego;
b) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
6) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 8.

1. Określone w § 7 ust.1 i ust.2 zadania Przedszkole realizuje opierając się na założeniach zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także wskazaniach metodycznych, w szczególności realizacja ta polega na:
1) umożliwieniu wychowankom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
2) udzieleniu dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
3) integrowaniu treści edukacyjnych;
4) wspomaganiu indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
5) ścisłym współdziałaniu z rodzicami i opiekunami wychowanków oraz współpracy ze szkołami, instytucjami kultury i oświaty, poradniami specjalistycznymi oraz innymi.
2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalane jest w planie pracy placówki i w planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3. W Przedszkolu organizuje się i udziela wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana przez dyrektora Przedszkola polega w szczególności na:
1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i daktycznych,
3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
5. O objęciu dziecka zajęciami edukacyjnymi o charakterze wyrównawczym, zajęciami specjalistycznymi lub terapeutycznymi decyduje dyrektor Przedszkola.
1)Dziecko ma prawo i możliwość uczestnictwa w przedszkolu w odpowiednio zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych innych o charakterze terapeutycznym), które będą zaspakajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
2) Szczególną troską należy objąć dzieci niepełnosprawne, zagrożone niedostosowaniem społecznym oraz dzieci posiadające wyjątkowe uzdolnienia, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z przewlekłą chorobą, ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, ze względu na niepowodzenia edukacyjne, ze względu na zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, ze względu na trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego z tym związaną z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
- rodziców dziecka
- nauczyciela lub specjalisty
- poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej
- pomocy nauczyciela
- asystenta rodziny
- kuratora sądowego
6. Zajęcia specjalistyczne organizuje się w ciągu roku szkolnego.
6a. Nauczyciel przedszkola zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy prowadząc zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. O podjętej pracy informuje jednocześnie dyrektora przedszkola.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu organizowana jest w szczególności w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym
2) w formie porad i konsultacji
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
- rodzicami dzieci
- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
- placówkami doskonalenia nauczycieli
- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
- organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci
9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
10. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników do 5.
2) Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii. Liczba uczestników zajęć powinna wynosić 2-4 dzieci.
3) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10.
11. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:
a) porad
b) konsultacji
c) warsztatów i szkoleń
13. Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych odbywa się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)
1) Rodzice są informowani: o terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach.
2) Rodzice są informowani o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane.
3) Rodzice dziecka mają prawo:
a) wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
b) do udziału w spotkaniach zespołu
c) wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty
d) wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola
14. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.
Realizują go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor.
1) Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegają na współpracy z rodzicami, ze specjalistami oraz w zależności od potrzeb z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka.
15. Zadania psychologa, pedagoga, nauczyciela, logopedy, terapeuty i dyrektora określa szczegółowo treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).
16. Porady, konsultacje, warsztaty oraz zajęcia psycho- edukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do zajęć specjalistycznych.
17. W przedszkolu mogą być zatrudnieni: logopeda, terapeuta, specjalista gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, psycholog, pedagog.
18. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola wskaże placówki, które, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.
19. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, mogą być objęte indywidualnym, obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
20. Opinię o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

§ 9.

1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo i opiekę w taki sposób, że:
1) każdy oddział powierzony jest opiece dwóch lub więcej nauczycieli;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący;
3) w grupie najmłodszej, oprócz nauczyciela, jest zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela;
4) w Przedszkolu organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe w sali i ogrodzie przedszkolnym:
a) stopień trudności i intensywności zabaw i ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i możliwości dzieci;
b) prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach;
c) zabawy i zajęcia ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci;
d) urządzenia ogrodowe do zabaw ruchowych są mocowane na stałe;
e) stan terenu do zabaw, stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami;
f) w miejscach przeznaczonych do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych (ogród przedszkolny) umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń;
g) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc pracownika obsługi.
5) Przedszkole może organizować zajęcia, wycieczki i imprezy turystyczno-krajoznawcze:
a) przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, specyfikę zajęć i imprez oraz warunki, w jakich będą się odbywać, z zastrzeżeniem, że na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
b) organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej;
c) dyrektor Przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych;
d) zadania kierowników wycieczek regulują odrębne przepisy;
e) program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor Przedszkola;
f) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu;
g) Z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie prawni); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczących;
h) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.
6) Przedszkole podejmuje działanie bezpośrednio związane ze zdrowiem wychowanków:
a) każde podanie leków w Przedszkolu, w szczególności w uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), może odbywać się wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów na pisemne ich życzenie. Rodzic powinien zamieścić w piśmie nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia dziecka;
b) rodzice zobowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola. Po odbytej chorobie (także zakaźnej), ewentualnej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 3 dni należy również dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka;
c) w Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach);
d) w przypadku zachorowania dziecka na terenie Przedszkola niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), którzy zobowiązani są odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe;
e) w sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka w ocenie pracowników zagraża jego zdrowiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych), a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy.
7) W Przedszkolu obowiązują następujące szczegółowe zasady przeprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych):
a) dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych w umowie cywilno- prawnej zawartej pomiędzy rodzicami ( opiekunami prawnymi) a przedszkolem; nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica (opiekuna prawnego) i ponosi ją do momentu wydania dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu),
8) dziecko może być odebrane z Przedszkola wyłącznie przez rodzica (opiekuna prawnego) lub osoby, które zostały wymienione w Upoważnieniu - załączniku do Umowy cywilno-prawnej. Upoważnienie musi zawierać dane osobowe osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego. Upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie osoba do odbioru dziecka z przedszkola zapewnia mu pełne bezpieczeństwo,
9) dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienionej w Upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodzica (opiekuna prawnego),
10) nie wydaje się dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu), który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się drugim rodzicem dziecka, jeżeli nie jest to możliwe - powiadomić policję;
11) w przypadku powtarzających się sytuacji odbierania dziecka przez rodzica, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, Przedszkole zobowiązane jest powiadomić sąd rodzinny i nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich,
12) dopuszcza się możliwość wydania dziecka rodzeństwu, które ma ukończone 16 lat na pisemne upoważnienie rodziców (prawnych opiekunów),
13) szczegółowe zasady w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola regulują procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, wydane zarządzeniem dyrektora przedszkola i obowiązujące wszystkich pracowników oraz rodziców.
14) W Przedszkolu nr 32 „Cisowiaczki" obowiązują Procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w placówce, a w szczególności:
I PROCEDURA - dotyczy przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola
II PROCEDURA - dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/ prawny opiekun pod wpływem alkoholu
III PROCEDURA - dotyczy sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola;
IV PROCEDURA - dotyczy przypadku, odbierania dziecka przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku;
V PROCEDURA - dotyczy przypadku, gdy dziecko pod opieką przedszkola uległo nieszczęśliwemu wypadkowi;
VI PROCEDURA - postępowanie w przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej,
VII PROCEDURA - dotyczy zabaw w przedszkolu, w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola;
VIII PROCEDURA - dotyczy postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji;
IX PROCEDURA - dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola;
X PROCEDURA - dotyczy udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej;
XI PROCEDURA - dotyczy przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
2) W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
3) Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
4)Procedury obowiązują od dnia 1 września 2016r. i zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr

 

Rozdział III


ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 10.

Organami Przedszkola są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.

§11.

1. Na czele Przedszkola stoi dyrektor, wybierany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności placówki, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną Przedszkola oraz prezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
a) diagnozuje, analizuje, ocenia stan i warunki działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola oraz nauczycieli;
b) diagnozuje, analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola i nauczycieli;
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;
d) bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Przedszkola w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach;
e) inspiruje lub organizuje współpracę między nauczycielami;
f) organizuje szkolenia i narady dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;
g) upowszechnia i wdraża rozwiązania służące skutecznej realizacji zadań Przedszkola;
h) Przedstawia wyniki i wnioski z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) planuje wspólnie z radą pedagogiczną rozwój placówki i realizuje zadania wynikające z tego planu;
6) prowadzi oszczędną i racjonalną gospodarkę przyznanymi środkami finansowymi i powierzonym mieniem;
7) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy, przepisami bhp i ppoż.;
9) prowadzi dokumentację, w tym w szczególności: kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów;
11) nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;
12) wstrzymuje realizację uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są niezgodne z prawem oświatowym;
13) przedstawia do zaopiniowania projekt planu finansowego Radzie pedagogicznej;
14)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administrację i finanse oraz gospodarczą obsługę przedszkola;
15) dopuszcza do realizacji w przedszkolu wybrane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
2)przyznawania nagród oraz występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;
3. Dyrektor realizuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póź.zm. i w ustawie - z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela z póź.zm. we współpracy z samorządem Gminy Gdynia, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
4. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
1) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu;
2) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola;
3) do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz zajęć autorskich;
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania dziecka z listy wychowanków;
e) zatwierdzanie programu rozwoju Przedszkola;
f) opracowanie zmian statutu i jego uchwalenie.
4) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Przedszkola;
b) projekt planu finansowego Przedszkola;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych.
e) zestaw programów wychowania przedszkolnego.
5) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora;
6) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem;
7) Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
5. Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz placówki i stanowi reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.
1) Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców (opiekunów prawnych) Przedszkola, określa art. 53 ustawy o systemie oświaty.
2) Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.
3) Rada rodziców może występować do dyrektora Przedszkola i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola, w szczególności:
a) opiniuje statut Przedszkola;
b) opiniuje program rozwoju Przedszkola;
c) wyraża opinie na temat funkcjonowania Przedszkola.
4) W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 12.

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. W przypadku powstania w Przedszkolu sytuacji konfliktowej wszystkie organy Przedszkola są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań leżących w ich kompetencjach w celu zażegnania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.
3. W sytuacjach, gdy strony nie osiągną porozumienia spory rozwiązuje:
1) dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole i kuratorium oświaty, stosownie do zakresu ich kompetencji, jeśli spór dotyczy rady pedagogicznej z radą rodziców;
2) organ prowadzący Przedszkole w porozumieniu z kuratorium oświaty, jeśli spór dotyczy dyrektora Przedszkola z pozostałymi organami Przedszkola.

 

Rozdział IV


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 13.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, z tym, że rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb Przedszkola, możliwości organizacyjnych i realizacji założeń programowych.
2. Przedszkole jest wielo-oddziałowe. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych Przedszkola.
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać dwadzieścia pięć z zachowaniem przelicznika powierzchni przypadającej na jedno dziecko od 1,6 m2 do 2,4 m2.
4. W uzasadnionych przypadkach w Przedszkolu mogą być organizowane oddziały integracyjne, w których liczba dzieci winna wynosić od piętnastu do dwudziestu, w tym od trzech do pięciu niepełnosprawnych.
5. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola najpóźniej do 30 maja na następny rok szkolny.
6. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
7. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.
8. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych).
1) W przedszkolu obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci przy wspomagającym udziale nauczyciela ( zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, kinezjologiczne;:
- obserwacja zachowań dzieci;
- indywidualne kontakty dziecka z nauczycielem;
- praca indywidualna z dzieckiem;
Ćwiczenia poranne
8.00 - 8.10 Czynności organizacyjne i samoobsługowe:
- uczestnictwo dzieci w przygotowaniu sali do śniadania
- nabywanie i utrwalanie nawyków higieniczno
- sanitarnych (umiejętności samodzielnego mycia rąk, zębów, korzystania z toalety)
8.10 - 8.30 Śniadanie
8.30 - 9.00 Czynności porządkowe i samoobsługowe:
- Uczestnictwo dzieci w przygotowaniu sali do zabaw i zajęć;
- Dalsze utrwalanie nawyków higienicznych.
Zabawy ruchowe, integracyjne i swobodne
9.00 - 10.00 Zajęcia edukacyjne stymulujące i wspomagające rozwój dziecka,zgodnie z podstawą programową:
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym, kulturowym;
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie z różnymi zadaniami i problemami;
- kształtowanie systemu wartości i postaw;
- rozwijanie zainteresowań.
Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
10.00 - 11.15 Zabawy organizacyjne i swobodne w ogrodzie przedszkolnym ( plac zabaw), spacery, wycieczki:
- obserwacja przyrody i zjawisk atmosferycznych; zabawy badawcze;
- zabawy i gry sportowe organizowane przez nauczyciela;
- prace porządkowe w ogrodzie.
11.15 - 11.40 Czynności organizacyjne, porządkowe, higieniczne i sanitarne:
- samodzielne korzystanie z szatni pod nadzorem nauczyciela;
- dbałość o higienę osobistą i estetykę otoczenia;
- uczestnictwo dzieci w przygotowaniu sali do obiadu;
- pogadanki na temat zdrowego sposobu i stylu odżywiania.
11.40 - 12.10 Drugie śniadanie
- Kultura spożywania posiłku.
12.10 - 14.00

12.10 - 13.30 Odpoczynek poobiedni - dzieci młodsze - ( gr. 1,2 ):
- słuchanie i czytanie bajek i baśni, muzyki relaksacyjnej;
Dzieci starsze - Rekreacja ( gr. 3,4,5),
- zabawy integracyjne, konstrukcyjne, tematyczne, planszowe, plastyczno - techniczne; zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30 Obiad grupy 3,4,5
Obiad grupy 1,2
- Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami;
- Czynności samoobsługowe, porządkowe, pomoc przy nakrywaniu do posiłku;
- Kultura spożywania posiłku.
14.00 - 17.00 - Zabawy integracyjne;
- gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, plastyczno - konstrukcyjno- techniczne;
- Zajęcia o charakterze wychowawczym i wyrównawczym;
- praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem dysfunkcyjnym;
- prace porządkowe;
- pobyt na powietrzu;
- rozchodzenie się dzieci.

9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu (którym) powierzono opiekę nad danym oddziałem ustali (ustalają) dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
10. Organizacja pracy przedszkola i rozkład dnia mogą ulegać zmianie w przypadku:
a) przerw urlopowych, świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy, ferii szkolnych
(zmniejszona frekwencja dzieci);
b) co najmniej 50 % absencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą oraz dłuższej absencji nauczycieli ( łączenie grup, gdzie liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25);
c) różnorodnych uroczystości, imprez przedszkolnych, występów aktorów, koncertów, wycieczek, etc;
d) klęsk żywiołowych, etc.
11. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo-dydaktycznej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.
12. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;
2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
3) gabinet terapeutyczny dla dzieci uczęszczających do Przedszkola;
4) szatnie dla dzieci i personelu;
5) blok kuchenny;
6) ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych.
13. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
14. Obowiązkowy wymiar realizowania podstawy programowej w Przedszkolu wynosi 5 godzin, a godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
1) W Przedszkolu Podstawę Programową realizuje się w godzinach od 08.00 do 13.00.
15. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii oraz zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 4lat - około 20 minut;
3) z dziećmi w wieku 5lat - około 25 minut;
4) z dziećmi w wieku 6 lat - około 30 minut.
16. Na realizację Podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę swobodną,
2) co najmniej 1/5 na pobyt w ogrodzie, parku lub na boisku,
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne (dzieci młodsze ¼ czasu),
4) pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować.
17. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
18. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni „zapasowych" części garderoby.
19. W godzinach od 900 do 1400 drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte.
20. W godzinach od 615 do 800 rano i od 1500 do 1700 w holu głównym pełni dyżur woźna oddziałowa.

§ 14.

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, np. systemem elektronicznym:
1) Można ubiegać się o przyjęcie do trzech przedszkoli, w tym oddziału przedszkolnego w szkole;
2) Dzieci 6 -letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Rodzice, / opiekunowie dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie;
3) Termin rekrutacji ustala corocznie Organ Prowadzący przedszkole gmina Gdynia;
4) Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oparte są na nowelizacji ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7);
4. W przypadku, kiedy liczba dzieci zgłoszonych nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor Przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców (opiekunów prawnych) kart zgłoszeń.
5. W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są:
1) dzieci sześcioletnie, które odbywać będą obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pięcioletnie, które mają prawo uczęszczania do przedszkola;
2) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych.

§ 15.

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
1) jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) nie dokonali w terminie opłat za Przedszkole;
2) nieobecność dziecka ponad 2 tygodnie i nie zgłoszenie tego faktu do Przedszkola;
3) gdy zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wychowanków, po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań psychologiczno - pedagogicznych na wniosek Rady Pedagogicznej;
4) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
2. Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do przedszkola, może w nim przebywać powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat;

 

Rozdział V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


§ 16.

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci, od 3lat (w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata) do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 lat, jednak nie młodsze niż 2 lata i 5 miesięcy.
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej, niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
4. Dziecko w Przedszkolu ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, w szczególności prawo do:
1)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego;
2) szacunku dla swoich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania godności osobistej;
5) poszanowania własności;
6) akceptacji własnej osoby.
5. W przypadku łamania praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka każda osoba, której zdaniem prawa dziecka nie są przestrzegane, ma prawo zgłosić ten fakt do dyrektora Przedszkola. Dyrektor zobowiązany jest dokonać rzetelnego rozpoznania sprawy i podjęcia środków zapobiegawczych. W przypadku, gdy dyrektor nie rozwiąże problemu, zgłaszający ma prawo odwołać się do odpowiednich organów.
6. Dzieci z dysfunkcją rozwojową zgłaszane do Przedszkola winny posiadać orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ze względu na stan zdrowia dziecka, który uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola.
7. Dziecko w wieku 5 i 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
8. Obowiązek, o którym mowa w § 16 ust.7 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.


Rozdział VI


RODZICE


§ 17.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka należy:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
3) Przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach funkcjonowania przedszkola
(przestrzeganie Ramowego Rozkładu Dnia w przedszkolu), zapewnienia dziecku bezpiecznego dojścia do przedszkola i powrotu do domu. Informowania, z wyprzedzeniem, o późniejszym przyprowadzeniu lub nieobecności dziecka w przedszkolu;
4) przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, bez urazów, infekcji oraz bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
5)przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
6) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu:
a) Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole płatne są z góry za dany miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca:
b) W kasie przedszkola, w dniach ustalonych przez dyrektora na początku każdego miesiąca (podawanych do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń).
c) Drogą elektroniczną, na dwa odrębne rachunki bankowe, zgodnie z obowiązującą procedurą.
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu;
5) niezwłocznie informowanie o chorobach dziecka, w szczególności zakaźnych;
6) stosować się do zapisów aktów prawnych określających obowiązki wobec dziecka, szanować godność swojego dziecka i innych dzieci w przedszkolu, wychowywać swoje dziecko w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań;
7) informowania telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka oraz dostarczenia informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającą na pobyt dziecka w przedszkolu;
8) angażowania się jako partnerzy w wychowaniu i nauczaniu dziecka w przedszkolu;
9) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę, przekazywać wszelkie informacje o dziecku w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych oraz osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i przedszkola) celów edukacyjnych;
10) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
11) zapewnić systematyczną realizację obowiązku przedszkolnego, zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć, podręczniki i inne materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w przedszkolu;
12) interesować się postępami w nauce i zachowaniu oraz sukcesami i porażkami dziecka, kontynuować w domu zalecane ćwiczenia terapeutyczne i wyrównawcze;
13) uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez przedszkole;
14) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie zmiany adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
15) respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
16) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie WWW;
17) dbać o majątek przedszkola i wzbogacać go w miarę swoich możliwości, ponosić odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez swoje dziecko na terenie placówki;

2. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

§ 18.

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o swoim dziecku;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczo-dydaktycznych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, wskazania specjalistycznych placówek pomocy dziecku i rodzinie;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo, np. radę rodziców.

§19.

Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 20.

Spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu wymiany informacji oraz dyskusji o problemach wychowawczo-dydaktycznych organizowane są w Przedszkolu stosownie do potrzeb rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli, jednak nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym.

§ 21.

Formy współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) są następujące:
1) zebrania ogólne;
2) zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym, warsztatowym, także z udziałem osób zaproszonych, np. specjalistów;
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;
4) kącik dla rodziców;
5) uroczystości i imprezy grupowe, ogólno-przedszkolne i o zasięgu środowiskowym;
6) dni otwarte.

 

Rozdział VII


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 22.

1. Nauczyciele zatrudniani są na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, określone w odrębnych przepisach.
3. Nauczyciel Przedszkola planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z zasadą podmiotowego traktowania wychowanka, poszanowania jego godności i respektowania jego praw oraz odpowiada za jej jakość.
4. Do zadań nauczyciela w szczególności należy:
1) troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, w tym:
a) przestrzeganie zasad przyjmowania i wydawania dziecka z Przedszkola, określonych w § 9 pkt.7 niniejszego statutu,
b) przeprowadzanie zabaw i zajęć ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych w sali i w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 9 pkt. 4 niniejszego statutu,
c) organizowania spacerów i wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami według postanowień w § 9 pkt.5 niniejszego statutu,
d) natychmiastowego podejmowania działań, określonych w § 9 pkt.6 niniejszego statutu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.
2) wspieranie rozwoju psycho - fizyczno-duchowego dziecka, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym, potrzebami i zainteresowaniami;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, majach na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego w sposób przyjęty przez radę pedagogiczną;
4) organizacja i prowadzenie pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych i dokumentowanie tej pracy w sposób przyjęty przez radę pedagogiczną;
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, w tym:
a) organizowanie w miarę potrzeby przesiewowych badań logopedycznych i psychologicznych dla dzieci;
b)realizowanie wobec dziecka, stosownie do własnych kompetencji, zadań o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym określonych przez specjalistów (psychologa, logopedę);
c) zasięganie porad i opinii specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i innych, korzystanie z ich pomocy w opracowywaniu programów i projektów wychowawczych;
d) współorganizowanie spotkań problemowych dla rodziców (opiekunów prawnych);
e) udzielanie rodzicom (opiekunom prawnym) rzetelnych informacji o możliwościach skorzystania z pomocy specjalistów.
6) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania, opieki i nauczania dzieci, w szczególności:
a) informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
b) udzielanie szczegółowych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
c) opracowanie harmonogramu i form współpracy z rodzicami na dany rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb i sugestii rodziców (opiekunów prawnych);

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczo- opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi ustaleniami;
a) dla każdego oddziału nauczyciele przedszkola prowadzą dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, pesel, datę i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania: Odnotowuje się obecność wychowanka na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
b) Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć specjalistycznych , do których wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny (grupowy) program pracy, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach.
c) Przedszkole dokumentuje zajęcia wspomagające i korygujące rozwój. Arkusze zajęć zawierają indywidualny program, datę oraz rodzaj i cel zajęć, a także podpis nauczyciela.
d) Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w sposób planowy.
e) Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju , potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją.
f) Sposób prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i obserwacji oraz jej dokumentowanie na każdy rok określa dyrektor przedszkola w wydanym, odrębnym Zarządzeniu - Regulaminie Prowadzenia Dokumentacji w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
g) W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości do nauki szkolnej ( diagnoz a przedszkolna). Celem tych badań jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
- rodzicom w poznaniu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiągnięciu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać
- nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej
- pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
h) Diagnozę przeprowadza się na początku roku szkolnego za pomocą narzędzi wybranych przez Radę Pedagogiczną.
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb placówki;
9) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
10) realizacja zaleceń dyrektora Przedszkola i innych organów kontrolujących, stosownie do ich kompetencji;
11) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola a wynikających z bieżącej działalności Przedszkola.

§ 23.

1. W przedszkolu zatrudnia się logopedę.
2. Zakres czynności i obowiązków logopedy przedszkolnego:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć
terapeutycznych;
b) przeprowadzenie badań przesiewowych i diagnoza dzieci pod kątem: poprawności mowy i wymowy, wytypowanie dzieci do grupy indywidualnej;
c) stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń logopedycznych;
d) prowadzenie instruktażu dla nauczycielek dotyczącego podstawowych ćwiczeń;
e) logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny;
f) prowadzenie co najmniej raz w miesiącu profilaktyki ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych;
g) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ( dzienniki, karty indywidualne dzieci);
h) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla rodziców dotyczących rozwoju mowy dziecka;
i) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki;
j) przestrzeganie przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych i nie ujawniania osobom postronnym żadnych informacji na temat działalności placówki.


§ 24.

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Przedszkola, rady pedagogicznej wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 25.

1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi w zależności od stopnia organizacji Przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
2. Do podstawowych zadań tej grupy pracowników należy:
1) zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
2)czynne włączanie się, w ramach swoich kompetencji, w realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych Przedszkola w szczególności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, określonych w § 9 niniejszego statutu,
3) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.
3. Za bezpieczeństwo i higienę pracy w Przedszkolu odpowiada dyrektor Przedszkola.
4. Pracownicy na stanowiskach urzędniczych:
1) zakres zadań pracowników na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:
a) obsługi finansowej i księgowej,
b) kontrolowania dokonywanych przez rodziców wpłat na konto placówki za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,
c) prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
5. Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługowych:
1) zakres zadań pracowników na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:
a) zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi,
b) dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola,
c) właściwej organizacji całodziennego wyżywienia dzieci
6. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
7. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
2) troszczenia się o mienie placówki,
3) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
b) codziennym podpisywaniu listy obecności,
c) usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni,
d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
e) zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
f) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy,
h) etycznym zachowaniu względem wszystkich pracowników przedszkola i rodziców.
8. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczęszczających do przedszkola dzieci.


Rozdział VIII

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 26.

1.Przedszkole jest jednostką budżetową.
2.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej".

§27.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§28.

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników administracji i obsługi.

§29.

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola;
2) udostępnienie statutu przez dyrektora Przedszkola;
3)zapoznanie rodziców (opiekunów prawnych) dzieci nowoprzyjętych z treścią statutu podczas zebrań organizacyjnych.

§30.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§31.

1.Jednolity tekst niniejszego statutu został zatwierdzony przez członków Rady Pedagogicznej, uchwałą nr 03/08/ 2016 z dnia 30.08.2016 roku.

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r.

3. Traci moc Statut Przedszkola Nr 32 „Cisowiaczki" w Gdyni z dnia 01.02.2015r.

 

Gdynia, 01.09.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zarzycka
Wprowadził informację: Beata Szymborska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Szymborska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2016
Data udostępnienia informacji: 28.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2016 10:32 Dodanie informacji Beata Szymborska
28.11.2016 10:22 Dodanie informacji Beata Szymborska