Rejestry, ewidencje, archiwaPrzedszkole prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  i Instrukcją kancelaryjną.


Wykaz Rejestrów i Ewidencji Przedszkola nr 32:

 - Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gdynii i Uchwał Rady Miasta Gdyni

- Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

- Rejestr uchwał Rady Rodziców

- Rejestr odpłatności  rodziców za przedszkole

- Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora

- Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

- Rejestr oświadczeń o zachowaniu tajemnicy służbowej

- Rejestr wzorów pieczęci i stempli

- Rejestr druków ścisłego zarachowania

- Rejestr druków własnych

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej -

dostępne w – kancelaria dyrektora 


- Ewidencja i akta osobowe pracowników

- Ewidencja czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami

- Ewidencja urlopów pracowników

- Ewidencja wydanych zaświadczeń

- Ewidencja awansu zawodowego nauczycieli

- Ewidencja dzieci sześcioletnich

- Ewidencja wychowanków Przedszkola nr 32

- Ewidencje księgowe  
  

dostępne w – kancelaria wicedyrektora/ specjalista ds. kadr; księgowość
  

Przedszkole posiada jedno archiwum akt i dokumentów-  archiwum zakładowe przechowuje następujące akta i dokumenty:

- akta osobowe byłych pracowników

- kartoteki i listy płac obecnych i byłych pracowników

- dokumentacja księgowa

- raporty kasowe

- dzienniki żywieniowe

- kwitariusze odpłatności rodziców za przedszkole

- dokumentacja techniczna budynku

- dzienniki zajęć przedszkola

- karty przyjęcia dzieci do przedszkola

- protokoły rad pedagogicznych

- dokumenty rozliczeniowe ZUS 


Akta i dokumenty archiwum zakładowego, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i  archiwizacyjną, udostępniane są do wglądu - w  zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników dla celów kadrowych i księgowych - wicedyrektorowi, głównemu księgowemu oraz specjaliście ds. kadr,  na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez dyrektora przedszkola.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zarzycka
Wprowadził informację: Iwona _Piwowarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Beata Szymborska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2011
Data udostępnienia informacji: 27.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2012 12:03 Aktualizacja treści Beata Szymborska
17.01.2011 20:18 Aktualizacja treści Iwona Piwowarczyk