Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2021.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Zarzycka, adres e-mail: przedszkole@p32.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 623 63 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

  • Budynek przedszkola usytuowany jest w dzielnicy Cisowa przy ul. Kcyńskiej 6.
  • Przedszkole jest budynkiem jednokondygnacyjnym, w którym nie ma schodów i progów.
  • Częściowo jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  • Jedno z wejść na teren placówki spełnia wymogi barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
  • Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola, zabezpieczone domofonem i
  • zamkiem elektromagnetycznym.
  • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zarzycka
Wprowadził informację: Beata Szymborska
Data wytworzenia informacji: 26.03.2021
Data udostępnienia informacji: 26.03.2021