klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Ø  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia, e-mail: przedszkole@p32.edu.gdynia.pl
Ø  Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
Ø  Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Ø  Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
Ø  Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Ø  W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
Ø  Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
Ø  W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Ø  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
 w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Ø  Przysługuje Państwu:
§  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
§  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
§  prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
§  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
§  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kreft
Wprowadził informację: Beata Szymborska
Data wytworzenia informacji: 24.05.2022
Data udostępnienia informacji: 24.05.2022