Statut Przedszkola nr 44 w Gdyni

Rozdziały
 
Postanowienia ogólne
Cele i zadania Przedszkola
Organy Przedszkola i ich kompetencje
Organizacja pracy Przedszkola
Zakres zadań Nauczycieli i innych pracowników Przedszkola
Prawa i obowiązki dzieci i ich rodziców
Zasady finansowania Przedszkola oraz odpłatności za Przedszkole
Postanowienia końcowe
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§1
1. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 44 w Gdyni, zwane dalej Przedszkolem.
2. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: ul. Tatarczana 4, 81-591Gdynia.
3. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa.
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Gdyni z siedzibą pod adresem: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą pod adresem: ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk.
 
Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola
 
§2
Celem Przedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości, w każdej planowanej i naturalnej sytuacji edukacyjnej, z uwzględnieniem twórczej aktywności dzieci oraz podstawowych wartości prawdy, piękna i dobra, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 
§3
1. Do głównych zadań statutowych Przedszkola należy w szczególności:
 
organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dzieci;
zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków zabawy, nauki i odpoczynku;
organizowanie warunków rozwoju i edukacji dzieciom niepełnosprawnym
i rozwijającym się w sposób nieharmonijny, zapewnianie oddziaływań pobudzających ich rozwój psychoruchowy i społeczny;
rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawanie indywidualnych
możliwości psychofizycznych, udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej
i religijnej;
wykorzystywanie i tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci oraz nawyków i zachowań prozdrowotnych;
wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, przygotowanie do rozumienia emocji oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem;
organizowanie i wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych prowadzących do poznawania przez dzieci wartości i norm społecznych;
tworzenie warunków do aktywnego poznawania i doświadczania rzeczywistości społecznej, przyrodniczo-technicznej oraz kulturowej;
 tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu zainteresowań językiem obcym
i poznawaniu innych kultur;
 współdziałanie z rodzicami i środowiskiem na rzecz tworzenia warunków realizacji działań umożliwiających rozwój dzieci oraz osiągania dojrzałości do podjęcia nauki.
 
§4
Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określone są w planach pracy Przedszkola.
§5
1. Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców
w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do kolejnego etapu edukacji, w szczególności:
monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci;
prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości
i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci;
planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania
do możliwości psychoruchowych dzieci;
stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywność wychowanków;
planuje zadania dla dzieci uzdolnionych;
uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych;
opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania dzieci;
informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci;
wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności i form działania;
 prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
 
§6
Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 
Celem udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie jego potencjalnych możliwości rozwoju i stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym i społecznym.
 
 
Rozdział III
Organy Przedszkola i ich kompetencje
 
§7
1. Organami Przedszkola są:
Dyrektor Przedszkola,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców.
§8
1. Dyrektor Przedszkola:
1) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
11) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor.
 
§9
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej i pisemnej.
Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez Radę regulamin.
 
§10
1. Rada pedagogiczna:
1) wykonuje zadania zgodnie z kompetencjami zawartymi w przepisach odrębnych;
2) przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian;
3) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
 
§11
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. Szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez Radę Rodziców.
 
3.Rada Rodziców:
realizuje kompetencje w zakresie ustalonym przepisami prawa;
może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 
4. Rada Rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunków realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej.
 
§12
Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w szczególności:
Rada Rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela Rady Pedagogicznej
w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji w każdej sprawie;
przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczą na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwoju
i edukacji dzieci;
przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych;
przewodniczący organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.
 
§13
W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie
z zasadą:
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do dyrektora Przedszkola;
jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
 
Rozdział IV
Organizacja pracy Przedszkola
 
§14
Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia.
Na wniosek rodziców i na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niż do 9 roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
§15
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Rodzice dziecka podlegającemu temu obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku
o którym mowa w pkt 1.
Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.
 
§16
1.Dyrektor przyjmuje dzieci do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
3. Organizację i zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący z uwzględnieniem wymagań zawartych w szczegółowych przepisach prawa.
4. Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczane są na stronie internetowej Przedszkola i miasta.
Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli.
Zmiana może dotyczyć:
zmniejszenia liczby oddziałów;
łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.
W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:
dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieci
w oddziale jest zgodna z przepisami prawa;
dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola podejmuje dyrektor.
 
§17
Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
jednego nauczyciela , gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;
dwóm nauczycielom, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.
 
§18
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe ze względu na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.
 
§19
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.
 
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
oczekiwania rodziców.
3. Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania:
zabawy dowolne podejmowane przez dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami, zabawy inspirowane i organizowane przez nauczyciela;
ćwiczenia poranne, gry, zabawy, inscenizacje ruchowo-muzyczne;
czynności higieniczno-porządkowe;
spożywanie posiłków;
zajęcia edukacyjne rozwijające wszystkie sfery osobowości dziecka prowadzone przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy;
pobyt na powietrzu – zabawy rekreacyjno-ruchowe, obserwacje, badania, doświadczanie i odkrywanie rzeczywistości przyrodniczo-społecznej;
odpoczynek i relaksacja, psychiczne wyciszenie dzieci zgodnie z ich potrzebami.
 
§20
 
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, we wszystkich oddziałach wiekowych, w godzinach pracy przedszkola.
2. Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.
 
§21
1. Proces opieki, wychowania, nauczania – uczenia się jest realizowany w Przedszkolu na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli.
2. Wybrane programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną
i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3. Realizacja programu wychowania przedszkolnego  jest monitorowana, analizowana i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach rady pedagogicznej.
 
§22
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz specjalistyczne prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych.
 
§23
1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora na podstawie przepisów szczegółowych.
 
§24
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola w ustaleniu z Radą Rodziców.
2. Dzieci w terminie, gdy Przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usług edukacyjnych innych przedszkoli, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem Przedszkola.
3. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00.
4. Czas pracy Przedszkola zaspokaja oczekiwania rodziców i może ulec modyfikacji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
5.Rodzice określają czas pobytu dziecka w Przedszkolu oraz ilość posiłków w złożonej u Dyrektora Przedszkola deklaracji.
 
§25
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.
2.Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Rodzice dzieci sześcioletnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dzieci z wyżywienia.
4.Wysokość opłat za posiłki dzieci ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym.
5. Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, nauczanie i opiekę świadczone w czasie powyżej 5 godzin pobytu dziecka w Przedszkolu oraz za korzystanie  przez dziecko z posiłków.
 
§26
Przedszkole prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w art. 125a ust. 1 Ustawy – Prawo Oświatowe.
W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje rodzicom oraz nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dziecka.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się w bezpiecznych warunkach, gwarantujących bezpieczną komunikację z dziećmi i rodzicami oraz ochronę danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
W okresie zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zajęcia w Przedszkolu są realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem oraz przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych zadań.
W trakcie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stosowana jest metoda asynchronizacji, polegająca na pracy nauczyciela i dziecka w różnym czasie, w szczególności w postaci przesyłania linków do materiałów edukacyjnych, dokumentów, filmów dla dziecka.
Przygotowanie przez nauczyciela treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 4 uwzględnia łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
Dobór narzędzi wykorzystywanych przy prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności czas korzystania z urządzeń, dostępność w miejscu zamieszkania dziecka, wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
§27
W trakcie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wykorzystywana jest przez nauczycieli jednolita technologia w formie służbowej poczty elektronicznej.
Korzystanie z technologii, o której mowa w ust. 1 jest bezpłatne.
Materiały edukacyjne, dokumenty i filmy dla dzieci przesyłane są na wskazany przez Rodzica adres poczty elektronicznej.
Szczegółowe zasady techniczne prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia, w przypadku zawieszenia zajęć, określa dyrektor w drodze zarządzenia.
Aktywność wychowanków realizujących roczne przygotowanie przedszkolne jest weryfikowana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia poprzez analizę pracy wykonanej przez dziecko.
§28
Zajęcia organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy – Karta Nauczyciela.
Nauczyciel jest obowiązany w szczególności do:
uwzględnienia tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 2 września 2022r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
weryfikowania uczestnictwa dzieci na zajęciach,
zapewnienia dzieciom i rodzicom dzieci źródła i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
zapewnienia dzieciom i rodzicom konsultacji i przekazywania informacji w tym zakresie,
bieżącego kontaktu z rodzicami dzieci,
opracowania zagadnień dla dzieci w taki sposób, aby istniała możliwość wykorzystania przez dziecko materiałów dostępnych w domu,
w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – do współpracowania z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
udzielenia wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej – w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,
potwierdzenia aktywności i realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez codzienne przesłanie na adres poczty mailowej przedszkola w godzinach swojej pracy materiałów przygotowanych dla dzieci i wysłanych do rodziców drogą mailową oraz systematyczne wypełniania raportu realizacji zajęć na odległość.
Informowanie o postępach i trudnościach dziecka w nabywaniu umiejętności następuje z wykorzystaniem środków komunikacji, w tym w szczególności poczty elektronicznej oraz telefonu.
 
§29
Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się z wykorzystaniem narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, w tym poprzez szyfrowanie danych.
Szczegółowe zasady korzystania ze sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia zajęć z użyciem metod i technik kształcenia na odległość, w tym zajęć prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu prywatnego, określa przyjęta w przedszkolu procedura bezpieczeństwa informatycznego.
 
§30
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane, w wyniku przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych lub diagnozy przedszkolnej, dysfunkcje rozwojowe.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów, a także w formie zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym.
3. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia dziecka i w związku z tym wydania przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną odpowiedniej opinii, dyrektor przedszkola może zorganizować dziecku zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
5. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie z ustaloną przez dyrektora organizacją.
6. Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych.
7. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych
i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.
8. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.
 
§31
Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, jeżeli:
dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznych
i rewalidacyjnych właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;
dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;
posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.
Organizowane w Przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
i wspieranie jego rodziny obejmuje działania stymulujące rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistów w realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.
Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią specjalistyczną, podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
Dyrektor Przedszkola odpowiada za organizowanie i zapewnianie warunków edukacji dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonych
w opinii lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań określonych odrębnymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 
§32
Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne,  w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Czas prowadzonych zajęć religii wynosi:
z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut;
z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut.
Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.
 
§33
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych
w Przedszkolu i poza nim, zapewnia wychowankom bezpieczne warunki zabawy i nauki.
Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione do obioru.
Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się
z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałem dodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów oraz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola jest monitorowany i podlega terminowej kontroli.
 
§34
Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.
Wycieczek nie organizuje się podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 
§35
Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na spacery, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i wycieczek.
 
§36
W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni  pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania powypadkowego.
O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów prawnych  dziecka.
 
 
§37
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak m.in. uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.
 
§38
1.  Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
2. Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.
3.Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami dziecka przewlekle chorego zostały   określone w pisemnym porozumieniu stron.
 
§39
1.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2.Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości.
3.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane z Przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.
4.Dziecko należy przyprowadzać i odbierać zgodnie z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w Przedszkolu.
5.Dziecko nieodebrane z Przedszkola po godzinach pracy Przedszkola, będzie przekazane do Policyjnej Izby Dziecka. Przekazanie dziecka poprzedzone jest wyczerpaniem wszelkich możliwości skontaktowania się z rodzicami.
5.Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu.
6.Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.
 
§40
1. Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, do udziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
2. Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
1) zebrania ogólne;
2) zebrania oddziałowe;
3) zajęcia otwarte i uczestniczące;
4) uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże;
5) konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem/specjalistą;
6) spartakiady sportowe, festyny rodzinne;
7) konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami;
8) wspólne czytanie dziecięcej literatury;
9) prezentowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i czasopism  
edukacyjnych;
10) integracyjne spotkania;
11) ankietowanie rodziców, prowadzenie sondaży, rozmów.
 
Rozdział V
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Przedszkola
 
§41
1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Dyrektor utworzył stanowisko wicedyrektora, za zgodą Organu Prowadzącego.
 
§42
1. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
reprezentowanie dyrektora we wszystkich kontaktach służbowych i działanie w jego imieniu, w czasie nieobecności dyrektora odpowiadanie za całokształt pracy związanej z funkcjonowaniem przedszkola;  
organizacja i kontrola pracy w przedszkolu w zakresie ustalonym przez dyrektora;
pełnienie nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym przez dyrektora;
podejmowanie działań sprzyjających postępowi pedagogicznemu, upowszechnianiu i wdrażaniu w praktyce nowatorskich doświadczeń pedagogicznych;
czuwanie nad sprawną organizacją pracy w przedszkolu.
 
§43
1. Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. Odpowiadają za wyniki i jakość pracy, podejmują i wdrażają działania, które przyczyniają się do podnoszenia jakości rozwoju i edukacji wychowanków.
3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków opieki i nauki;
2) tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci;
3) monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
4) planowanie działań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci;
5)  monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, sporządzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieciom, które rozpoczną naukę w szkole;
7)  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
8) współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej;
9) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania
i opieki, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć;
10)  informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach dziecka;
12) udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu
i nauce;
13) dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
14) analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie działań podnoszących jakość pracy Przedszkola;
15) aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowania wielokierunkowej aktywności.
16) realizowanie na terenie Przedszkola jednej w tygodniu, w odniesieniu do całego etatu, godziny dostępności przeznaczonej na konsultacje dla dzieci i rodziców; szczegółowy harmonogram realizacji godzin dostępności widnieje na tablicy informacyjnej znajdującej się przy sali grupy oraz na stronie www przedszkola.
 
4. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli specjalistów: logopedę, psychologa, terapeutę pedagogicznego, nauczyciela pedagogiki specjalnej.
5. Głównym zadaniem nauczycieli specjalistów jest udzielanie wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
6. Szczegółowy zakres zadań prowadzonych przez nauczycieli specjalistów regulują odrębne przepisy.
7. W przedszkolu powołany jest Inspektora Ochrony Danych, którego głównym zadaniem jest czuwanie nad stosowaniem przepisów RODO; w wykonywaniu swych zadań podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 
§44
1. Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania
i kształcenia dzieci.
2. Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola.
3. W Przedszkolu działają zespoły zadaniowe powołane na czas określony
i nieokreślony.
 
§45
1. Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat placówki, troszczą się
o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków opieki i nauki;
tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci;
monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych;
pomaganie nauczycielowi w organizacji i prowadzeniu zajęć;
 
Do zadań woźnej oddziałowej należy w szczególności:
codzienne utrzymanie we wzorowej czystości i estetyce sal i pomieszczeń
przydzielonych do sprzątania;
organizowanie posiłków oraz wypoczynku dla dzieci (rozkładanie, składanie
leżaków);
3) pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi;
4) dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
 
4. Do zadań specjalisty intendenta należy w szczególności:
1) analizowanie rynku i ofert handlowych dotyczących produktów spożywczych,
    chemicznych i gospodarczych;
2) dokonywanie zakupów: żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego;
3) sprawowanie nadzoru nad pracownikami kuchni;
4) opracowywanie jadłospisów oraz dokonywanie kalkulacji żywieniowej;
5) zatwierdzanie zgodności jadłospisów z aktualnymi normami żywieniowymi
     Instytutu żywności i żywienia;
codzienne ustalanie liczby żywionych oraz na tej podstawie wydawanie towaru z magazynów;
sporządzanie dziennego raportu żywieniowego;
opracowywanie oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu HCCP (dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej).
5. Szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników administracji
i obsługi jest zamieszczony w teczce akt osobowych pracownika.
 
Rozdział VI
Prawa i obowiązki dzieci i ich rodziców
 
§46
1.Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
2.Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania
i kształcenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
życzliwego i podmiotowego traktowania;
akceptacji takim jakie jest;
popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
wypoczynku i relaksacji;
spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami
i zainteresowaniami;
wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
12)     indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
3.  Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
poszanowania odrębności każdego kolegi;
przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;
szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek
i pomocy dydaktycznych;
przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
nieoddalania się od grupy.
 
§47
1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1) niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia 10 września danego roku szkolnego;
2) nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc;
3) nieprzestrzegania przez rodziców zapisów statutowych;
4) zalegania rodziców z odpłatnością za korzystanie z usług Przedszkola (pobyt i wyżywienie dziecka) przekraczający jeden miesiąc;
5) przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia
w Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
3. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 
§48
1. Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
2. Rodzice w Przedszkolu mają w szczególności prawo do:
1) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz  
zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
2) bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w Przedszkolu;
3) informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce
           i wychowaniu dziecka;
4) współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich   
dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych
           i oceny ich skuteczności;
5) otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma specjalne
potrzeby rozwojowe;
6) konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
7) dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji
pedagogicznych;
8)  natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy
uległo ono wypadkowi;
9) występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.
3. Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
1) współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
2) włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka oraz   
           realizację zadań i działań wynikających z programu wychowania  
           przedszkolnego;
zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, w szczególności
dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
4) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne  
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6) przekazywanie dyrektorowi Przedszkola danych o stanie zdrowia i rozwoju  
psychofizycznego dziecka ważnych z uwagi na zapewnienie właściwej opieki;
7)  dbanie o higienę osobistą dziecka;
8)  aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
9)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
10)  terminowe uiszczanie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Przedszkolu.
 
 
Rozdział VII
Zasady finansowania Przedszkola oraz odpłatności za Przedszkole
§49
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Działalność Przedszkola jest finansowana z:
1) dotacji z budżetu gminy Gdynia;
 
2) opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz żywienie dzieci.
 
§50
Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.
 
§51
1. Zasady pobierania opłat:
opłatę miesięczną za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający ponad 5 godzin dziennie rodzic (prawny opiekun) dokonuje w następnym miesiącu w  terminie 14 dni od uzyskania informacji o wysokości opłat na odpowiednie konto  bankowe  Przedszkola.
wyżywienie dziecka w przedszkolu jest płatne z góry w danym miesiącu w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych.  Opłata  za  wyżywienie  to  wynik  mnożenia  stawki  dziennej  za  wyżywienie  [za  zadeklarowaną  liczbę  posiłków]   przez  ilość  dni  roboczych  w  danym  miesiącu.
po rozliczeniu minionego miesiąca za  każdy  usprawiedliwiony przez rodzica (opiekuna) dzień  nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana  jest  dzienna  stawka żywieniowa. Za dni nieusprawiedliwione nie dokonuje się zwrotu za żywienie. Kwota zwrotu za poprzedni miesiąc uwzględniona jest przy ustalaniu opłaty za miesiąc bieżący.
opłatę za jeden miesiąc wakacyjny rodzice (opiekunowie) regulują w przedszkolu dyżurnym,  z którego korzystało dziecko.
Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z elektroniczną ewidencją pobytu dziecka w przedszkolu, która rejestruje godzinę wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
 
§52
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2. Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
3. Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
 
§53
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 27.04.2023
Data udostępnienia informacji: 28.04.2023