Klauzula informacyjna Przedszkola nr 44 w Gdyni

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 44 w Gdyni
 
Podstawa prawna:
 
1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);    
3.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)                                                                                                                              
4.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)
 
Informujemy, że:
 
1.Administratorem Pani/Pana danych  osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 44 z siedzibą  w Gdyni 81-591 przy ul. Tatarczanej 4, tel. 058 629 30 62.
2.Inspektor danych osobowych Pan Grzegorz Sarniak
   e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3.Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania     i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  lit.C).                                                                                                                                                            
4.Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:                                       
a)podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
b)podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
c)szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,                                                                                                                                  
d)Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.                                                              
5.Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
7.Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
8.Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
9.Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek  o:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a)sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
b)usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,                                    
c)ograniczenie przetwarzania danych osobowych,   
d)dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).                                                                              
10.Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
11.Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.                                                                                                                                                                  
12.Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Dane kontaktowe Przedszkola:
Przedszkole nr 44 ul. Tatarczana 4, 81-591 Gdynia, tel. 058 629 30 62
Administrator Ochrony Danych : Przedszkole nr 44 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2020
Data udostępnienia informacji: 03.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2023 09:32 Korekta Dorota Bolewska
27.05.2021 09:39 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.01.2021 12:19 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.01.2021 12:18 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
03.09.2020 10:38 Dodanie informacji Dorota Bolewska