Inspektor Ochrony Danych, klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 46 „Jas i Małgosia” w Gdyni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole Nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni, adres do korespondencji:  ul Pusta 9 , 81- 078 Gdynia, e-mail: przedszkolesamorzadowe46@wp.pl
Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawa/obowiązku edukacyjnego oraz realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oświatowego,
w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola Nr 46 „Jas i Małgosia” oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
Państwa dane przekazywane będą upoważnionym pracownikom Administratora
oraz podmiotom uprawnionym takim jak: organ prowadzący placówkę,
Pomorskiego Kuratorium Oświaty, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe
w celu  wykonania obowiązku prawnego oraz podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania m.in.:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji
do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności
za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.       
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także  prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
ADO informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
- na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Podstawa prawna m.in.:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Parat-Lipińska
Wprowadził informację: Marcin Rożniecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 08.06.2021
Data udostępnienia informacji: 07.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2021 15:06 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki