Statut Przedszkola Nr 23 w Gdyni

STATUT
PRZEDSZKOLA NR 23 W GDYNI
Rozdziały:
I. Postanowienia ogólne
II. Cele i zadania przedszkola
III. Organy przedszkola i ich kompetencje
IV. Organizacja pracy przedszkola
V. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
VI. Zasady odpłatności za przedszkole
VII. Prawa i obowiązki dzieci
VIII. Współpraca z rodzicami
IX. Postanowienia końcowe
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole nr 23 w Gdyni.
Siedziba Przedszkola: ul. Sandomierska 3, 81-508 Gdynia.
§2
Organem prowadzącym Przedszkole nr 23 jest Gmina Miasta Gdynia
Siedziba Gminy: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
§3
Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 23 w Gdyni.
2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gmina Miasta Gdynia.
3) na pieczęciach urzędowych przedszkola umieszczona jest informacja:
Przedszkole Nr 23
ul. Sandomierska 3, 81-508 Gdynia
NIP 586-12-13-059. Reg. 221140017
Tel. 513423006, 572582301
Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§4
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o prawach dziecka, ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest w procesie opieki, wychowania, nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3. Przedszkole zapewnia w szczególności:
• bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego,
• rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
• opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka,
• wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli,
• kształcenie zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny,
• integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaganie ich w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowisk edukacyjnego.
• przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
• podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
§ 5
1. Do głównych zadań przedszkola należy:
• zapewnienie każdemu wychowankowi warunków niezbędnych dla jego rozwoju,
umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu
bezpieczeństwa,
• wzmocnienie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
• przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych dzieci oraz dbanie o zdrowie psychiczne,
• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
- indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka i rodziców tego potrzebujących,
- udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,
-objęcie dzieci specjalistyczną pomocą, np. psychologiczną, logopedyczną, terapeutyczną,
- współpracę ze specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
-prowadzenie obserwacji diagnostycznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych,
• sprawowanie opieki nad dziećmi, zapewnianie im bezpieczeństwa w czasie zajęć
organizowanych przez przedszkole,
• wdrażanie dzieci do zasad promocji i ochrony zdrowia, zachowań proekologicznych,
• współdziałanie z rodzicami w procesie rozwoju i edukacji dzieci,
• współdziałanie z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
• systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
• systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
• tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2. Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do kolejnego etapu edukacji, w szczególności:
• monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci,
• prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci,
• planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania do możliwości psychoruchowych dzieci,
• stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywność wychowanków,
• uczestniczy w konkursach między przedszkolnych i szkolnych,
• opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania dzieci,
• informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci,
• wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności i form działania,
• prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§ 6
1. Organami przedszkola są:
• Dyrektor Przedszkola,
• Rada Pedagogiczna,
• Rada Rodziców.
§ 7
2. Do kompetencji Dyrektora Przedszkola należy:
• kierowanie działalnością przedszkola oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
• decydowanie w sprawach pracowniczych zgodnie z odrębnymi przepisami,
• sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
• podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
• przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie podjętych przez nią uchwał,
• dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola,
• współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
• stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i innowacyjnej przedszkola,
• zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
• odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wspomagania wczesnego rozwoju, niedostosowania społecznego,
• organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez przedszkole.
W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go Wicedyrektor.
3. Rada Pedagogiczna realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.
Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć, oraz w miarę bieżących potrzeb.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na jej wniosek.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
Szczegółową RP ustala opracowany przez RP regulamin.
4. Do kompetencji stanowiących Radę Pedagogiczną należy:
• zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,
• ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
• uchwalenie statutu przedszkola,
• podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
• ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
• organizację pracy przedszkola w tym organizację tygodniowego rozkładu zajęć,
• projekt planu finansowego przedszkola,
• propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
• wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
6. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do gminy o odwołanie z funkcji dyrektora.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o przyjęty regulamin pracy, który jest odrębnym dokumentem.
7. W przedszkolu działa Rada Rodziców. Szczegółowy sposób przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców oraz wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez Radę Rodziców.
Rada Rodziców:
• realizuje kompetencje w zakresie ustalonym przepisami prawa,
• może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
Rada Rodziców jest organem wspierającym przedszkole w tworzeniu warunków realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.
§ 8
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
• organizowanie wspólnych posiedzeń,
• wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,
• planowanie i podejmowanie wspólnych działań,
• przekazywanie na bieżąco informacji w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.
3. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.
4. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
• Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do Dyrektora Przedszkola nr 23,
• jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
• dyrektor przedszkola zwraca się do organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
• podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.
Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Rozdział IV
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§ 9
1. Przedszkole prowadzi wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-6 lat
2. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 100
3. Przedszkole prowadzi 4 oddziały. W każdym oddziale jest do 25 dzieci.
4. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli. Zmiana może dotyczyć:
• zmniejszenia liczby oddziałów,
• łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale.
5. W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:
- dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieci w oddziale jest zgodna z przepisami prawa;
- dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
6. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
7. W grupie najmłodszej, oprócz nauczyciela, może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela.
8. Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów przedszkola podejmuje dyrektor.
9. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora na podstawie przepisów szczegółowych.
§ 10
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym oraz zatwierdzone w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
2. Przedszkole czynne jest od 7.00 do 17.00. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
3. Dzieci w terminie, gdy przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usług edukacyjnych innych przedszkoli.
4. Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu w zawartej z przedszkolem umowie, która jest wiążąca dla obu stron.
5. Praca wychowawcza, edukacyjna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:
• podstawy programowej wychowania przedszkolnego stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki,
• programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola. Realizacja programu wychowania przedszkolnego jest monitorowana, analizowana i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach Rady Pedagogicznej.
6. Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.
7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
• zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki,
• potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
8. Ramowy rozkład dnia przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania:
• zabawy dowolne podejmowane przez dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami, zabawy inspirowane i organizowane przez nauczyciela;
• ćwiczenia poranne, gry, zabawy, inscenizacje ruchowo-muzyczne;
• czynności higieniczno-porządkowe;
• spożywanie posiłków;
• zajęcia edukacyjne rozwijające wszystkie sfery osobowości dziecka prowadzone przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy;
• pobyt na powietrzu – zabawy rekreacyjno-ruchowe, obserwacje, badania, doświadczanie i odkrywanie rzeczywistości przyrodniczo-społecznej;
• odpoczynek i relaks.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 11
1. Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku przedszkola jak i poza przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
2. Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałem dodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
3. Przedszkole organizuje wycieczki i wyjścia do teatru, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
4. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.
5. Wycieczek nie organizuje się podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem przedszkola oraz zapewnienia dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na spacery, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i wycieczek.
§ 12
1. W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania powypadkowego.
2. O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
3. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak m.in. uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.
4. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
§ 13
1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:
• temperatury zewnętrznej,
• zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
• innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.
2. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu powyżej dwóch dni dyrektor (za zgodą organu prowadzącego przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej) o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się w bezpiecznych warunkach, gwarantujących bezpieczną komunikację z dziećmi i rodzicami oraz ochronę danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Przygotowanie przez nauczyciela treści nauczania do realizowania w poszczególnych oddziałach, z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględnia łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
- równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
- zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
- doboru narzędzi wykorzystywanych przy prowadzeniu zajęć w szczególności czas korzystania z urządzeń, dostępność w miejscu zamieszkania dziecka, jego wiek i możliwości psychofizyczne
7. W trakcie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosowana jest głównie metoda asynchroniczna, polegająca na pracy nauczyciela i dziecka w różnym czasie, w szczególności:
- przesyłania linków do materiałów edukacyjnych,
- nagrań zajęć,
- propozycji zabaw z dziećmi z użyciem przedmiotów dostępnych w domu,
- przesłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier edukacyjnych,
8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
- równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
- zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
- doboru narzędzi wykorzystywanych przy prowadzeniu zajęć w szczególności czas korzystania z urządzeń, dostępność w miejscu zamieszkania dziecka, jego wiek i możliwości psychofizyczne.
9. W czasie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
• tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia przedszkola,
• tygodniowy rozkład zajęć z zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 14
1. Podczas organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel jest zobowiązany w szczególności do:
• uwzględnienia tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem § 7rozporządzenia Ministra Edukacji z 2.09.2022r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
• weryfikowania uczestnictwa dzieci na zajęciach,
• zapewnienia dzieciom i rodzicom źródła materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
• zapewnienia dzieciom i rodzicom konsultacji i przekazania informacji w tym zakresie,
• bieżącego kontaktu z rodzicami dzieci,
• opracowania zagadnień dla dzieci w taki sposób, aby istniała możliwość wykorzystania przez dziecko materiałów dostępnych w domu,
• udzielania wsparcia rodzicom dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej- w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia.
2. Nauczyciele logopedzi prowadzą terapię logopedyczną poprzez podawanie zadań logopedycznych do wykonania w domu.
3. Nauczyciele specjaliści (psycholog i pedagog) ustalają indywidualnie z rodzicami zasady wsparcia i współpracy zgodnie z ustalonym pensum.
4. Wszyscy nauczyciele zbierają informacje dotyczące:
- aktualnych telefonów i adresów mailowych rodziców w swoim oddziale;
- preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
5. Nauczyciele ustalają sposób komunikowania się z dziećmi i rodzicami, następnie tę informację przekazują dyrektorowi oraz innym nauczycielom pracującym w danym oddziale.
6. Nauczyciele na podstawie miesięcznych planów pracy ustalają tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania do zrealizowania w poszczególnych grupach oraz krótki sposób realizacji tych treści, w tym te zadania, które są do wykonania bez użycia komputera.
7. Tygodniowy zakres zadań jest przekazywany najpóźniej do piątku każdego tygodnia i obejmuje zadania na kolejny tydzień.
8. Nauczyciele są zobowiązani do dokumentowania swojej pracy w cotygodniowych sprawozdaniach.
9. Nauczyciele wykonują pracę zdalną w miejscu swojego zamieszkania lub na terenie placówki.
10. Zgodnie z tygodniowym planem pracy nauczyciele wychowania przedszkolnego są dostępni pod numerem telefonu placówki i adresem poczty elektronicznej.
§ 15
Przekazywanie dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do realizacji zajęć następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 16
1. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się przy wykorzystaniu narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników.
2. Rodzice dziecka i dziecko nie mogą nagrywać zajęć prowadzonych z użyciem metod i technik kształcenia na odległość, a także dokonywać ich publikowania i przechowywania, chyba, że nauczyciel prowadzący zajęcia wyrazi na to pisemną zgodę.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie zajęć prowadzonych na odległość jest przedszkole.
4. W placówce powołany jest Inspektor Ochrony Danych, który w wykonywaniu swych zadań podlega bezpośrednio dyrektorowi.
Rozdział V
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
§ 17
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji.
2. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
• sumienne i staranne wykonywanie pracy,
• przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
• przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
• przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
• dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
• przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
§ 18
1. Nauczyciele w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych mają za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
2. Do zadań nauczycieli w szczególności należy:
• planowanie działań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,
• zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem,
• tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci,
• monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia pomieszczeń przedszkola oraz przedszkolnego placu zabaw,
• monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci,
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
• współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej,
• współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania i opieki, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć,
• informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach dziecka,
• udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu i nauce,
• analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w przedszkolu badań wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie działań podnoszących jakość pracy przedszkola,
• realizowanie na terenie przedszkola jednej w tygodniu, w odniesieniu do całego etatu, godziny dostępności przeznaczonej na konsultacje dla dzieci i rodziców.
3. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
• prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,
• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,
• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki,
• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,
• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.
4. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
• diagnozowanie, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
• prowadzenie zajęć, oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.
§ 19
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych realizowanych w przedszkolu, a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu. Zatrudnieni w przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat placówki, troszczą się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
1. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
• zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków opieki i nauki,
• tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci,
• monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu,
• pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
• pomaganie nauczycielowi w organizacji i prowadzeniu zajęć.
2. Do zadań woźnej oddziałowej należy w szczególności:
• codzienne utrzymanie we wzorowej czystości i estetyce pomieszczeń
przydzielonych do sprzątania,
• pomoc w organizowaniu posiłków,
• pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi,
• dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie.
3. Do zadań specjalisty intendenta należy w szczególności:
• opracowywanie jadłospisów oraz dokonywanie kalkulacji żywieniowej,
• zatwierdzanie zgodności jadłospisów z aktualnymi normami żywieniowymi
Instytutu żywności i żywienia,
• codzienne ustalanie liczby żywionych oraz na tej podstawie wydawanie towaru z magazynów,
• sporządzanie dziennego raportu żywieniowego.
Szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników administracji i obsługi jest zamieszczony w teczce akt osobowych pracownika.
Rozdział VI
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE
§ 20
1. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określonego przez gminę,
- opłaty za wyżywienie.
Przedszkole realizuje bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach wiekowych, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00-13.00.
2. Odpłatność za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin) dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
3. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście, telefonicznie, poprzez stronę Karta Mieszkańca najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.
4. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki prowadzona jest przez przedszkole na podstawie przyjętego systemu ewidencji.
5. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 14 dni następujących po miesiącu, którego opłata dotyczy.
6. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.
7. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
8. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
9. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
10. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry, w terminie 14 dni. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień zgłoszonej przez rodzica nieobecności.
Rozdział VII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka.
§21
1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
• właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania i kształcenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
• bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
• życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
• życzliwego i podmiotowego traktowania;
• akceptacji takim jakie jest;
• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
• wypoczynku i relaksacji;
• spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
• spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
• swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami;
• wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
§22
2. Obowiązkiem dziecka jest:
• poszanowania odrębności każdego kolegi,
• aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli,
• przestrzegania wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w przedszkolu,
• szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności,
• przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy dydaktycznych,
• przestrzegania porządku w swoim otoczeniu,
• sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych,
• nieoddalania się od grupy,
• dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
3. Dyrektor Przedszkola może, na drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
• zalegania z należnymi opłatami,
• nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny,
• nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola,
• dziecko przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych dzieci bądź osób dorosłych, mimo wykorzystania wszelkich możliwych do podjęcia w przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
Rozdział VIII
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§23
Rodzice mają w szczególności prawo do:
• zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego,
• bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu,
• informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu dziecka,
• współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych i oceny ich skuteczności,
• wyrażania swojej opinii w każdej sprawie przedszkola,
• otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma specjalne potrzeby rozwojowe,
• konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy,
• dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych,
• natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono wypadkowi,
• występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone,
• informacji o wydarzeniach w przedszkolu poprzez ogłoszenia w placówce, e-maile oraz stronę internetową www.przedszkole23.pl.
§24
1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:
• współdziałania z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka,
• włączania się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka oraz realizację zadań i działań wynikających z programu wychowania przedszkolnego,
• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
• przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego,
• informowania o przyczynach nieobecności dziecka i niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
• przekazywania danych o stanie zdrowia i rozwoju dziecka ważnych z uwagi na zapewnienie właściwej opieki,
• przestrzegania czasu pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zawartą umową,
• dbania o higienę osobistą dziecka,
• aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej,
• przyprowadzania i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
• terminowego uiszczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
§25
2. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:
• zebranie ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez Dyrektora Przedszkola,
• zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż 3 razy w roku,
• uroczystości, imprezy, konkursy,
• spotkania adaptacyjne,
• konsultacje z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem lub pedagogiem specjalnym,
• wspólne czytanie dziecięcej literatury,
• ankietowanie rodziców, prowadzenie sondaży, rozmów.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§26
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2. Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy przedszkola.
3. Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
§27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
§28
Dla zapewnienia znajomości treści statutu wszystkim zainteresowanym udostępniany jest on poprzez umieszczenie na stronie BIP.
1. Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 23 w Gdyni Uchwałą nr 1/2023 w dniu 31.08.2023
2. Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
3. Traci moc Statut Przedszkola Nr 23 w Gdyni z dnia 07.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gogola
Wprowadził informację: Ewa Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Osińska
Data wytworzenia informacji: 24.09.2023
Data udostępnienia informacji: 24.09.2023
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2023 14:19 Korekta Ewa Osińska
24.09.2023 20:06 Korekta Ewa Osińska
24.09.2023 19:53 Dodanie informacji Ewa Osińska