Statut Przedszkola Nr 23 w Gdyni

                                                          Statut Przedszkola Nr 23 W Gdyni
Rozdziały
I.Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne
II.Cele i zadania Przedszkola
III.Organy Przedszkola i ich kompetencje
IV.Organizacja Przedszkola
V.Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
VI.Wychowankowie i ich rodzice
VII.Zasady finansowania Przedszkola
VIII.Postanowienia końcowe

Rozdział I
Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne
§1
1.        Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 23 w Gdyni zwanego dalej Przedszkolem.
2.        Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: 81-508 Gdynia, ul. Sandomierska 3
3.        Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
1)        realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2)        zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3)        przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4)        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa.
4.        Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Gdyni z siedzibą Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
5.        Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola
§2
Celem Przedszkola jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.
§3
1.        Do głównych zadań statutowych Przedszkola należy w szczególności:
1)        organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dzieci;
2)        zapewnienie dzieciom  warunków swobodnej zabawy, nauki i odpoczynku
w poczuciu bezpieczeństwa;
3)        wspieranie aktywności dziecka i wyrabianie umiejętności korzystania przez dzieci
z rozwijających się procesów poznawczych;
4)        zapewnienie prawidłowej organizacji sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5)        wspieranie samodzielności dzieci w poznawaniu świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6)        wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka
oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;-
7)          wykorzystywanie i tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności dzieci
oraz nawyków i zachowań prozdrowotnych, rozwijaniu sprawności ruchowej
i bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8)          wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, przygotowanie do rozumienia emocji oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem;
9)          tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka; mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10)       tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną samodzielną eksplorację
 elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania, prezentowania wytworów swojej pracy;
11)       organizowanie i wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych prowadzących
 do poznawania przez dzieci wartości i norm społecznych, których źródłem jest
 rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, oraz rozwijania zachowań
 wynikających z wartości możliwych do rozumienia na tym etapie rozwoju.
12)       tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu zainteresowań językiem obcym
 i poznawaniu innych kultur;
13)       współdziałanie z rodzicami i środowiskiem na rzecz tworzenia warunków realizacji
 działań umożliwiających rozwój mechanizmów uczenia się, prowadzące
 do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
§4
Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określone są w planach pracy Przedszkola.
§5
1.        Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu
i przygotowaniu dzieci do kolejnego etapu edukacji, w szczególności:
1)          monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci;
2)          prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości
i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci;
3)          planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania
do możliwości psychoruchowych dzieci;
4)          stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywność wychowanków;
5)          planuje zadania dla dzieci uzdolnionych;
6)          uczestniczy w konkursach, przeglądach przedszkolnych;
7)          opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania dzieci;
8)          informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich
w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci;
9)          wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności i form działania;
10)       prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
§6
1.        Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
2.        Celem udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie jego potencjalnych możliwości rozwoju i stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa
w życiu przedszkolnym i społecznym.
3.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane, w wyniku przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych lub diagnozy przedszkolnej, dysfunkcje rozwojowe.
4.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym.
5.        W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia dziecka dyrektor przedszkola może zorganizować dziecku zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
6.        Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
7.        Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie
z ustaloną przez dyrektora organizacją.
8.        Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych
i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych.
9.        Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.
10.    Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.
§7
1.        Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, w zależności
od możliwości placówki:
1)        dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
2)        zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;
3)        dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;
4)        posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.
2.        Organizowane w Przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspieranie
jego rodziny obejmuje działania stymulujące rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka.
3.        Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistów
w realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.
4.        Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią specjalistyczną, podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
5.        Dyrektor Przedszkola odpowiada za organizowanie i zapewnianie warunków edukacji dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonych w opinii
lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań określonych odrębnymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
§8
1.      Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażone
w formie pisemnego oświadczenia.
2.      Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
3.      Czas prowadzonych zajęć religii wynosi:
1)        z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut;
2)        z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut.
4.      Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.
5.      Zajęcia religii odbywają się w czasie po realizacji podstawy programowej.
§9
1.        Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy
i nauki.
2.        Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
3.        Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu
przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go
przez rodziców.
4.        Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się
z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.
5.        Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów
oraz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
6.        Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola
jest monitorowany i podlega okresowej kontroli.
§10
1.        Przedszkole organizuje wycieczki, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych oraz jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
2.        Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.
3.        Wycieczek i wyjść poza przedszkole nie organizuje się w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
§11
Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wycieczki i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu
§12
1.        W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania powypadkowego.
2.        O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.
§13
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące
na infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.
§14
1.        Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
2.        Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola
po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.
3.        Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami dziecka przewlekle chorego zostaną określone w pisemnym porozumieniu stron.
§15
Ubezpieczenie dzieci przedszkolnych odbywa się indywidualnie przez rodziców
lub w Przedszkolu, które umożliwia zawarcie ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice.
§16
1.        Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2.        Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości.
3.        Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane
z Przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.
4.        Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu.
5.        Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.
§17
1.        Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, do udziału
w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
2.        Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
1)      zebrania ogólne;
2)      zebrania oddziałowe;
3)      zajęcia otwarte i uczestniczące;
4)      uroczystości, imprezy, konkursy;
5)      konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem;
6)      bale, festyny rodzinne;
7)      konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami;
8)      wspólne czytanie dziecięcej literatury;
9)      prezentowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i czasopism edukacyjnych;
10)  ankietowanie rodziców, prowadzenie sondaży, rozmów.
3.        Szczegółowe zadania i formy współdziałania z rodzicami oraz ich częstotliwość określa plan współpracy z rodzicami danej grupy opracowany na rok szkolny.
Rozdział III
Organy Przedszkola i ich kompetencje
§18
1.        Organami Przedszkola są:
1)                            Dyrektor
2)                            Rada Pedagogiczna
3)                            Rada Rodziców.
§19
1.        Dyrektor Przedszkola:
1)      kieruje działalnością Przedszkola;
2)      jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami;
3)      decyduje w sprawach pracowniczych zgodnie z odrębnymi przepisami;
4)      reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
5)      jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
6)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
2.        Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1)      organizowanie procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych;
2)      zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
3)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
4)      analizowanie wyników badań, w tym ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
w zakresie prawidłowości i skuteczności pracy Przedszkola;
5)      wykorzystywanie wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
w planowaniu i podejmowaniu działań podnoszących jakość wychowania
i kształcenia dzieci ;
6)      realizowanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną;
7)      wstrzymywanie wykonania uchwały niezgodnej z przepisami prawa;
8)      podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
9)      organizowanie warunków współpracy z partnerami Przedszkola na rzecz podejmowania działań służących rozwojowi placówki;
10)   podejmowanie wspólnie z organami Przedszkola oraz organem prowadzącym działań zapewniających dzieciom optymalne warunki opieki, wychowania i uczenia się.
3.        W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor, jeżeli
nie utworzono stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel Przedszkola wyznaczony
przez organ prowadzący.
§20
1.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
2.        W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Przedszkolu.
3.        Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
4.        W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5.        Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
6.        Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez radę regulamin.
§21
1.        Rada pedagogiczna:
1)      do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)         zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
b)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,
c)         ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
e)         ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru, w tym sprawowanego
nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2)      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)         organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
b)        projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
c)        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d)       propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.
3)        Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o przyjęty regulamin pracy,
4)        Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian
i przedstawia do uchwalenia.
5)        Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
§22
1.        W Przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2.        Szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę rodziców.
3.        Rada rodziców:
1)      realizuje kompetencje w zakresie ustalonym przepisami prawa;
2)      może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
4.        Rada rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunków realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej.
§23
1.        Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci,
w szczególności:
1)      rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela rady pedagogicznej w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji w każdej sprawie;
2)      przedstawiciele rady rodziców uczestniczą na zaproszenie przewodniczącego rady pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwoju i edukacji dzieci;
3)      przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych;
4)      przewodniczący organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.
§24
1.        W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie z zasadą:
1)      rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do dyrektora Przedszkola;
2)      jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)      dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2.        Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Rozdział IV
Organizacja Przedszkola
§25
1.        Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku.
2.        Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
3.        Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli.
4.        Zmiana może dotyczyć:
1)        zmniejszenia liczby oddziałów;
2)        łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
5.        W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:
1)      dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą
do oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieci w oddziale jest zgodna
z przepisami prawa;
2)      dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
6.        Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
7.        Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola podejmuje dyrektor.
§26
1.        Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
1)    jednego nauczyciela, gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;
2)    dwu lub więcej nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.
§27
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe ze względu na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.
§28
1.        Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
na wniosek rady pedagogicznej.
2.        Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
1)      zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
2)      potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
3)      oczekiwania rodziców.
3.        Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania:
1)      zabawy dowolne podejmowane przez dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami, zabawy inspirowane i organizowane przez nauczyciela;
2)      ćwiczenia poranne, gry, zabawy, inscenizacje ruchowo-muzyczne;
3)      czynności higieniczno-porządkowe;
4)      spożywanie posiłków;
5)      zajęcia edukacyjne rozwijające wszystkie sfery osobowości dziecka prowadzone przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy;
6)      pobyt na powietrzu – zabawy rekreacyjno-ruchowe, obserwacje, badania, doświadczanie i odkrywanie rzeczywistości przyrodniczo-społecznej;
7)      odpoczynek i relaksacja, psychiczne wyciszenie dzieci zgodnie z ich potrzebami.
4.        Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę
nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§29
1.        Przedszkole realizuje bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego
we wszystkich oddziałach wiekowych, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach
od 8.00-13.00.
2.        Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć wychowania, opieki i nauczania
w Przedszkolu trwa 60 minut.
3.        Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.
§30
1.        Proces opieki, wychowania, nauczania – uczenia się jest realizowany w Przedszkolu
na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela
lub zespół nauczycieli.
2.        Wybrane programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną
i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3.        Realizacja programu wychowania przedszkolnego jest monitorowana, analizowana
i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach Rady Pedagogicznej.
§31
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz specjalistyczne prowadzone
w Przedszkolu są dokumentowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych.
§32
1.        Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora na podstawie przepisów szczegółowych.
2.        Arkusz organizacji Przedszkola określa w szczególności:
1)        liczbę oddziałów;
2)        liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3)        tygodniowy wymiar zajęć religii;
4)        czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5)        liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6)        liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, informacje
o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin prowadzonych przez nauczycieli;
7)        ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§33
1.        Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora Przedszkola i rady rodziców.
2.        Dzieci w terminie, gdy Przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usług edukacyjnych innych przedszkoli .
3.        Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.45 do 17.00
4.        Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z Przedszkolem umowie, która jest wiążąca dla obu stron .
§34
1.        Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.
2.        Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł za każdą kolejną godzinę zajęć.
3.        Rodzice dzieci sześcioletnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dzieci z wyżywienia.
4.        Wysokość opłat za posiłki dzieci ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym.
5.        Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, nauczanie i opiekę świadczone
w czasie powyżej 5 godzin pobytu dziecka w Przedszkolu oraz korzystanie przez dziecko z posiłków.
§35
Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
§36
1.        W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
2.        W przedszkolu ustanowiono stanowisko wicedyrektora.
§37
1.        Do szczegółowych zadań wicedyrektora należy:
1)          sprawuje nadzór  wspólnie z dyrektorem przedszkola nad wszystkimi pracownikami w przedszkolu;
2)          odpowiada za organizację zastępstw i rozliczanie nadgodzin;
3)          sprawdza prawidłowość naliczenia odpłatności za przedszkole;
4)          organizuje pomoc socjalną dla pracowników i ich rodzin zgodnie z obowiązującym Regulaminem Świadczeń Socjalnych;
5)          prowadzi nadzór w zakresie inwentaryzacji przedszkola;
6)          prowadzi bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
7)          opracowuje planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców grup;
8)          wstępnie kontroluje dokumentacje wycieczek;
9)          opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza przedszkolnego;
10)      opiniuje materiały celem ich publikacji na stronie www przedszkola oraz systematycznie  kontroluje jej zawartość;
11)      czuwa nad przestrzeganiem przepisów bhp i poż. w placówce i dba o jakość      pracy w przedszkolu;
12)      ponosi odpowiedzialność za pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, planu rocznego
13)      kontroluje sposób dokumentowania pracy przez nauczycieli zgodnie z wymaganiami prawa;
14)      zastępuje dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności.
§38
1.        Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb
i możliwości.
2.        Odpowiadają za wyniki i jakość pracy, podejmują i wdrażają działania,
które przyczyniają się do podnoszenia jakości rozwoju i edukacji wychowanków.
3.        Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1)      zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki;
2)          tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci;
3)          monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
4)          planowanie działań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci;
5)          monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
6)          prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, sporządzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieciom, które rozpoczną naukę w szkole;
7)          rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
8)          współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej;
9)          współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania
i opieki, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć;
10)      informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach dziecka;
11)      udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu
i nauce;
12)      dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
13)      analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie działań podnoszących jakość pracy Przedszkola;
14)      aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowania wielokierunkowej aktywności.
4.        Do obowiązków logopedy należy:
1)        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;
2)        prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców, warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli;
3)        powadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości
do podjęcia nauki szkolnej;
4)        prowadzenie pracy z dziećmi w ramach zespołów p. p.;
5)        przeprowadzanie badań wstępnych, w celu potwierdzenia stanu wymowy dzieci
w tym mowy głośnej;
6)        diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom stosownie do potrzeb,
we współpracy z nauczycielami w grupach;
7)        prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
8)        wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu rozwoju przedszkola;
9)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
10)    logopeda odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, z którymi pracuje.
5.        Do obowiązków psychologa należy:
1)        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;
2)        prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców, warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli;
3)        wspieranie nauczycieli w prowadzeniu obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości do podjęcia  nauki szkolnej;
4)        prowadzenie pracy z dziećmi w ramach zespołów p. p.;
5)        przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci;
6)        minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku przedszkolnym i pozaszkolnym poszczególnych dzieci;
7)        prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
8)        wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli wynikających
z programu rozwoju przedszkola;
9)        zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach, w zależności od potrzeb dzieci.
10)    psycholog odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci z którymi pracuje.
§39
1.        Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania
i kształcenia dzieci.
2.        Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola.
3.        W Przedszkolu działają zespoły zadaniowe powołane na czas określony
 w szczególności:
1)        ewaluacji;
2)        d/s. dekoracji;
3)        zespół ds. dokumentowania pracy przedszkola;
4)        planowania i promocji;
5)        zespół ds. doskonalenia i opracowania statutu przedszkola;
4.        Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację
oraz analizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.
§40
1.        Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat placówki, troszczą się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
2.        Do zadań woźnej oddziałowej i pomocy nauczycielki należy:
1)        codziennie utrzymanie we wzorowej czystości sali dydaktycznych i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;
2)        pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed gimnastyką, wyjściem do ogrodu
3)        obsługa żywienia dzieci przedszkolnych;
4)        opieka w czasie spacerów i wycieczek;
5)        wszelka pomoc dzieciom w zdobywaniu umiejętności samoobsługowych;
6)        przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.;
3.        Do podstawowych obowiązków robotnika należy:
1)        systematyczne zamiatanie i utrzymywanie w należytym stanie terenu wokół przedszkola, sprawdzanie  stanu bezpieczeństwa na terenie ogrodu przedszkolnego;
2)        w okresie wiosenno – letnim koszenie trawy, okopywanie i podlewanie roślin, a zimą odśnieżanie chodników, schodów oraz posypywanie ich piaskiem;
3)        codzienne sprzątanie schodów prowadzących do budynku oraz terenu wokół;
4)        oczyszczanie śmietników na terenie ogrodu;
5)        utrzymanie drożności odpływu w toaletach i kuchni, magazynach, piwnicy, odpływu wód deszczowych usytuowanych na zewnątrz budynku;
6)        kopanie, pielenie rabat, przycinanie krzewów, wykonywanie doraźnych prac naprawczych w ogrodzie i w salach przedszkolnych, pomoc przy robieniu zakupów dla przedszkola, wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrektora placówki;
7)        przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
4.        Zakres obowiązków kucharki:
1)             uczestnictwo w planowaniu posiłków dla dzieci i planowe ich wykonywanie;
2)             codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg norm;
3)             odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką;
4)             przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem;
5)             przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,
6)             natychmiastowe zgłaszanie kierownikowi d/s gospodarczych wszystkich usterek
i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa;
7)             dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
8)             wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach;
9)             uczestniczenie w drobnych zakupach;
10)         ponoszenie odpowiedzialności za :
a.       ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
b.      racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów,
c.       oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,
d.      właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne
z podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu,
e.       zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością,
f.       przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie
z przepisami,
g.      dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi,
h.      przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz czystosci w pomieszczeniach kuchennych,
i.        przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy.
11)         przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
5.        Pomoc kuchenna ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie czynności:
1)             obróbkę wstępną warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie;
2)             odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki;
3)             oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami;
4)             rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych;
5)             pomoc w przygotowaniu potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni;
6)             przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.;
7)             natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub intendentce wszystkich usterek
i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa;
8)             dbanie o najwyższa jakość i smak posiłków;
9)             pomoc przy porcjowaniu posiłków;
10)         pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach;
11)         uczestniczenie w drobnych zakupach;
12)         przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków;
13)         dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi;
14)         przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz czystości w pomieszczeniach kuchennych;
15)         mycie naczyń i sprzętu kuchennego;
16)         sprzątanie magazynu;
17)         doraźne zastępowanie szefa kuchni w przypadku jej nieobecności.
6.        Obowiązki intendent- kasjer:
1)        prowadzi całościową gospodarkę żywieniową w przedszkolu: zaopatruje przedszkole w żywność niezbędną do prawidłowego żywienia dzieci, prowadzi magazyn żywnościowy, wydaje kucharce produkty żywnościowe potrzebne do przygotowania posiłków, nadzoruje przygotowanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dla dzieci i personelu przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.( w tym HACAP );
2)        sporządza jadłospisy, sporządza dzienne raporty żywieniowe i przedkłada codziennie dyrektorowi do akceptacji, przestrzega dziennej stawki żywieniowej w posiłkach, prowadzi kalkulacje żywieniową, Sporządza comiesięczne sprawozdanie z żywienia dzieci;
3)        dokonuje zakupu artykułów do przedszkola zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych, szacuje wydatki, sporządza sprawozdania w tym zakresie;
4)        zaopatruje przedszkole w materiały niezbędne dla przedszkola: zakupy gospodarcze, czystościowe, biurowe i inne oraz prowadzi ich ewidencję zgodnie z ustalonymi zasadami;
5)        posiada odpowiedzialność materialną za powierzone mienie zgodnie z protokołem zdawczo- odbiorczym;
6)        prowadzi dokumentację zgodnie z instrukcją kancelaryjną, księgę inwentarzową, kartoteki pomocy dydaktycznych, gospodarczych i inne;
7)        sporządza raporty kasowe zgodnie z prawem;
8)        przestrzega ustalonego limitu pogotowia kasowego;
9)        zgodnie z procedurami obowiązującymi w przedszkolu przygotowuje, opisuje, stempluje i podpisuje rachunki przedszkola;
10)    nalicza odpłatność za przedszkole dzieci i personelu za żywienia. Rozlicza odpłatność rodziców, zgodnie z naliczeniem zatwierdzonym przez dyrektora sporządza comiesięczne sprawozdanie z odpłatności;
11)     Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy placówki;
12)    ze swojej pracy rozliczana jest przez główną księgową pod kątem zgodności
z prawem.
7.        Obowiązku gł. księgowej;
1)        prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, polegające zwłaszcza na:
a)        zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i archiwizowania, kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b)        ochronę mienia będącego w posiadaniu placówki,
c)        sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań
oraz sprawozdawczości finansowej,
d)       bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
2)        Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polegające zwłaszcza na:
a)        wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pieniężnymi będącymi
w dyspozycji jednostki,
b)        przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
c)        zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę,
d)       zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym;
4)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji operacji gospodarczych i finansowych;
5)       rozlicza bezpośrednio pracę kasjera i intendenta;
6)      prowadzi księgę druków ścisłego zarachowania;
8.        Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników administracji i obsługi jest zamieszczony w teczce akt osobowych pracownika.
Rozdział VI
Wychowankowie i ich rodzice
§41
1.        Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia.
2.        Na wniosek rodziców i na podstawie opinii wydanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
3.        Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niż do 9 roku życia.
4.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
§42
1.        Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2.        Rodzice dziecka podlegającemu temu obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3.        W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
4.        Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku o którym mowa w pkt 1.
5.        Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
6.        Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7.        O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
§43
1.        Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
2.        Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w sytuacji, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do Przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.
3.        Organizację i zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący z uwzględnieniem wymagań zawartych w szczegółowych przepisach prawa.
4.        Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczane są na stronie internetowej Przedszkola i miasta.
§44
1.        Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
2.        Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
1)             właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania i kształcenia,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
2)             bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
3)             życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
4)             życzliwego i podmiotowego traktowania;
5)             akceptacji takim jakie jest;
6)             popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
7)             wypoczynku i relaksacji;
8)             spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
9)             spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
10)         swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami;
11)         wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
12)         indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
3.        Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1)             poszanowania odrębności każdego kolegi;
2)             przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;
3)             szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
4)             przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek
i pomocy dydaktycznych;
5)             przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
6)             nieoddalania się od grupy.
§45
1.        Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków
na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2.        Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1)             niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia
10 września danego roku szkolnego;
2)             nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola
przez co najmniej jeden miesiąc;
3)             zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczający jeden miesiąc;
4)             przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia w Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
3.        Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
§46
1.        Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci
oraz wspierania ich w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
2.        Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
1)             zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego
oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
2)             bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
w Przedszkolu;
3)             informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu dziecka;
4)             współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych i oceny
ich skuteczności;
5)             wyrażania swojej opinii w każdej sprawie Przedszkola;
6)             otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma specjalne potrzeby rozwojowe;
7)             konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
8)             dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych;
9)             natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo
ono wypadkowi;
10)         występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone;
11)         informacji o wydarzeniach w przedszkolu poprzez ogłoszenia w placówce
oraz stronę internetową www.przedszkole23.pl;
3.        Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
1)             współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
2)             włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka oraz realizację zadań i działań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;
3)             zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
4)             przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
5)             informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie
o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6)             przekazywanie dyrektorowi Przedszkola danych o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka ważnych z uwagi na zapewnienie właściwej opieki;
7)             przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą umową;
8)             dbanie o higienę osobistą dziecka;
9)             aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
10)         przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
11)         terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.
Rozdział VII
Zasady finansowania Przedszkola
§47
1.        Przedszkole jest jednostką budżetową.
2.        Działalność Przedszkola jest finansowana z:
1)      dotacji z budżetu gminy Gdynia;
2)      opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz żywienie dzieci.
§48
Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn
oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.
§49
1.        Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowy Przedszkola lub osobiście w Przedszkolu w terminie do dnia 20 bm.
2.        Za niedotrzymanie terminu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane są  odsetki ustawowe.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§50
1.        Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2.        Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
3.        Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
§51
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 
Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną  Przedszkola Nr 23 w Gdyni  Uchwałą Nr 4/17  w dniu 07.11.2017 roku
Przepisy prawa, które należy uwzględnić przy opracowaniu statutu przedszkola
1.             Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z pózn. zm.).
2.             Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949).
3.             Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz.356).
4.             Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
5.             Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591).
6.             Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz.1635).
7.             Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.
z 2017 r. poz.1578).
8.             Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz.69, z późn. zm.).
9.             Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz.1516, z późn. zm).
10.         Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz.1616).
11.         Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2017 r. poz.1646, z późn. zm.).
12.         Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz.1658).
13.         Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół
i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611).
14.         Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach.
15.         Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz.1575).
16.         Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gogola
Wprowadził informację: Ewa Osińska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2017
Data udostępnienia informacji: 30.11.2017