Sposoby i zasady udostępniania danych


 
Klauzula informacyjna Przedszkola nr 23 w Gdyni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest PrzedszkoleNr23 w Gdyni, adres do korespondencji ul. Sandomierska 3, 81- 508 Gdynia,
 e-mail: przedszkole@p23.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest p. Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawa/obowiązku edukacyjnego oraz realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oświatowego,
 w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola Nr 23 oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
 w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
7. Państwa dane przekazywane będą upoważnionym pracownikom Administratora
 oraz podmiotom uprawnionym takim jak: organ prowadzący placówkę,
 Pomorskiego Kuratorium Oświaty, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe
 w celu  wykonania obowiązku prawnego oraz podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania m.in.:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji
 do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności
 za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.       
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także  prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
9. ADO informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
 - na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Podstawa prawna m.in.:
 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
 i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
 i  placówkach
7. UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Smużyńska
Wprowadził informację: Ewa Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Osińska
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019
Data udostępnienia informacji: 03.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2021 11:19 Aktualizacja treści Ewa Osińska
16.05.2021 21:36 Aktualizacja treści Ewa Osińska
14.03.2021 19:09 Aktualizacja treści Ewa Osińska
21.10.2020 14:27 Aktualizacja treści Ewa Osińska
21.10.2020 14:00 Aktualizacja treści Ewa Osińska
16.07.2019 13:31 Aktualizacja treści Ewa Osińska
03.06.2019 11:56 Aktualizacja treści Ewa Osińska
03.06.2019 11:56 Dodanie informacji Ewa Osińska