Sposoby i zasady udostępniania danych

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 23
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);    
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)                                                                                                                              
4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 23 w Gdyni, ul. Sandomierska 3. Tel. 513 423 006.
2. Inspektor ochrony danych Pan Grzegorz Sarniak e-mail:edu.iod@gdynia.pl
3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania  i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  lit.C).                                                                                                                                                           
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:                                       
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,                                                                                                                                   
d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.                                                              
5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek  o:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,                                    
c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,   
d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).                                                                              
10.Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.                                                                                                                                                               
12.Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
Grzegorz Sarniak
edu.iod@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Smużyńska
Wprowadził informację: Ewa Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Osińska
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019
Data udostępnienia informacji: 03.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2021 21:36 Aktualizacja treści Ewa Osińska
14.03.2021 19:09 Aktualizacja treści Ewa Osińska
21.10.2020 14:27 Aktualizacja treści Ewa Osińska
21.10.2020 14:00 Aktualizacja treści Ewa Osińska
16.07.2019 13:31 Aktualizacja treści Ewa Osińska
03.06.2019 11:56 Aktualizacja treści Ewa Osińska
03.06.2019 11:56 Dodanie informacji Ewa Osińska