Ochrona danych osobowych


 
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLA NR 23
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 23 w Gdyni,
adres do korespondencji: ul. Sandomierska 3, 81-508 Gdynia,
e-mail: przedszkole@p23.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
8. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gogola
Wprowadził informację: Ewa Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Osińska
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019
Data udostępnienia informacji: 03.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2022 23:19 Aktualizacja treści Ewa Osińska
25.04.2022 23:11 Aktualizacja treści Ewa Osińska
25.04.2022 23:07 Aktualizacja treści Ewa Osińska
27.07.2021 11:19 Aktualizacja treści Ewa Osińska
16.05.2021 21:36 Aktualizacja treści Ewa Osińska
14.03.2021 19:09 Aktualizacja treści Ewa Osińska
21.10.2020 14:27 Aktualizacja treści Ewa Osińska
21.10.2020 14:00 Aktualizacja treści Ewa Osińska
16.07.2019 13:31 Aktualizacja treści Ewa Osińska
03.06.2019 11:56 Aktualizacja treści Ewa Osińska
03.06.2019 11:56 Dodanie informacji Ewa Osińska