OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


                             OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 14 w Gdyni, adres do korespondencji ul. Ks. St. Zawackiego 5 Gdynia 81-514; e-mail: przedszkole@p14.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego oraz realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych placówki i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczo-opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu przedszkola oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole,Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom,którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
8. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państ trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a  także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu  wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania      władzy publicznej,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia stargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Annetta Benedyka
Wprowadził informację: Jolanta Sass
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sass
Data wytworzenia informacji: 01.08.2018
Data udostępnienia informacji: 11.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2022 15:30 Aktualizacja treści Jolanta Sass
09.05.2022 14:33 Aktualizacja treści Jolanta Sass
09.05.2022 14:31 Zmiana załącznika Jolanta Sass
11.08.2021 20:30 Aktualizacja treści Jolanta Sass
11.05.2021 18:35 Aktualizacja treści Jolanta Sass
01.08.2018 16:32 Dodanie informacji Jolanta Sass