Statut 2020


STATUT
PRZEDSZKOLA NR 15
GDYNIA, UL. LUBAWSKA 7
 
Gdynia, 2020r
 
 
 
Rozdziały
 
I.        Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne
 
II.       Cele i zadania Przedszkola
 
III.      Organy Przedszkola i ich kompetencje
 
IV.       Organizacja Przedszkola
 
V.        Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
 
VI.       Wychowankowie i ich rodzice
 
VII.      Zasady finansowania Przedszkola
 
VIII.     Postanowienia końcowe
 
 
Rozdział I
 
Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne
 
§1
 
1. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 15, zwanego dalej Przedszkolem.
 
2. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: 81-066 Gdynia, ul. Lubawska 7.
 
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Gdyni, z siedzibą Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia.
 
 
4. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
 
1)        realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2)        zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3)        przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4)        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa.
 
4.  Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje  Pomorski Kurator Oświaty.
 
5. Przedszkole funkcjonuje, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U 2019r poz. 1148- Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 2019r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe ze zm.) i przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych oraz niniejszego Statutu
 
6. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
Rozdział II
 
Cele i zadania Przedszkola
 
§2
 
Celem Przedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości, w każdej planowanej i naturalnej sytuacji edukacyjnej,
z uwzględnieniem twórczej aktywności dzieci oraz podstawowych wartości prawdy, piękna i dobra, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 
§3
 
1. Do głównych zadań statutowych Przedszkola należy w szczególności:
 
1)     organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dzieci;
2)     zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków zabawy, nauki i odpoczynku;
3)     organizowanie warunków rozwoju i edukacji dzieciom niepełnosprawnym
i rozwijającym się w sposób nieharmonijny, zapewnianie oddziaływań pobudzających ich rozwój psychoruchowy i społeczny;
4)     rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawanie indywidualnych
możliwości psychofizycznych, udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5)     umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej
i religijnej;
6)     wykorzystywanie i tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci oraz nawyków i zachowań prozdrowotnych;
7)     wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, przygotowanie do rozumienia emocji oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem;
8)     organizowanie i wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych prowadzących do poznawania przez dzieci wartości i norm społecznych;
9)     tworzenie warunków do aktywnego poznawania i doświadczania rzeczywistości społecznej, przyrodniczo-technicznej oraz kulturowej;
10) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu zainteresowań językiem obcym
i poznawaniu innych kultur;
11) współdziałanie z rodzicami i środowiskiem na rzecz tworzenia warunków realizacji działań umożliwiających rozwój dzieci oraz osiąganie dojrzałości do podjęcia nauki.
 
§4
 
Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określone są w planach pracy Przedszkola.
§5
 
1. Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców
w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do kolejnego etapu edukacji, w szczególności:
 
1)     monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci;
2)     prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości
i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci;
3)     planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania
do możliwości psychoruchowych dzieci;
4)     stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywność wychowanków;
5)     prowadzi kółka zainteresowań, planuje zadania dla dzieci uzdolnionych;
6)     uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych;
7)     opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania dzieci;
8)     informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci;
9)     wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności i form działania;
10) prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
 
§6
 
1.        Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 
2.        Celem udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie jego potencjalnych możliwości rozwoju i stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym i społecznym.
 
3.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane, w wyniku przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych lub diagnozy przedszkolnej, dysfunkcje rozwojowe.
 
4.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych
i innych o charakterze terapeutycznym.
 
5.        W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia dziecka dyrektor przedszkola organizuje dziecku zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
6.        Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
 
7.        Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie z ustaloną przez dyrektora organizacją.
 
8.        Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych.
 
9.        Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych
i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.
 
10.   Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.
 
§7
 
Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, jeżeli:
 
1)     dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
2)     zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznych
i rewalidacyjnych właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;
3)     dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;
4)     posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.
 
Organizowane w Przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
i wspieranie jego rodziny obejmuje działania stymulujące rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka.
 
Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistów w realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.
 
Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 
Dyrektor Przedszkola odpowiada za organizowanie i zapewnianie warunków edukacji dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonych
w opinii lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań określonych odrębnymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 
§8
 
Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
 
Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne,  w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo.
 
Czas prowadzonych zajęć religii wynosi:
1)     z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut;
2)     z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut.
 
Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.
 
Zajęcia religii odbywają się w czasie po realizacji podstawy programowej.
 
§9
 
1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy
i nauki.
 
2.      Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 
3.      Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców.
 
4.      Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się
z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałem dodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
 
5.      Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów oraz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
 
6.      Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola jest monitorowany i podlega terminowej kontroli.
 
§10
 
1.      Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 
2.      Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.
 
3.      Wycieczek nie organizuje się podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 
§11
 
Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wycieczek.
 
§12
 
W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone
w procedurze postępowania powypadkowego.
 
O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.
 
                                                                   §13
 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.
 
§14
 
1.  Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 
2. Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.
 
3.Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami dziecka przewlekle chorego zostają   określone w pisemnym porozumieniu stron.
 
§15
 
Wychowankowie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) uiszczają na początku roku szkolnego ( wrzesień).
 
§16
 
Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 
Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości.
 
Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane z Przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.
 
Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu.
 
Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.
 
 
                                                                        §17
 
1. Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, do udziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
 
2. Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
 
1) zebrania ogólne;
 
2) zebrania oddziałowe;
 
3) zajęcia otwarte i uczestniczące;
 
4) uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże;
 
5) konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem;
 
6) spartakiady sportowe, festyny rodzinne;
 
7) konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami;
 
8) wspólne czytanie dziecięcej literatury;
 
9) prezentowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i czasopism  
edukacyjnych;
 
10) integracyjne spotkania;
 
11) ankietowanie rodziców, prowadzenie sondaży, rozmów.
 
3. Szczegółowe zadania i formy współdziałania z rodzicami oraz ich częstotliwość określa plan współpracy z rodzicami opracowany na dany rok szkolny.
 
 
Rozdział III
 
Organy Przedszkola i ich kompetencje
 
§18
 
1. Organami Przedszkola są:
 
1)     Dyrektor
2)     Rada Pedagogiczna
3)     Rada Rodziców.
 
§19
 
1. Dyrektor Przedszkola:
 
1) kieruje działalnością Przedszkola;
 
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami;
 
3) decyduje w sprawach pracowniczych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 
4) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
 
5) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, podnosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
 
1)     organizowanie procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych;
 
2)     zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 
3)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 
4)     analizowanie wyników badań, w tym ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
w zakresie prawidłowości i skuteczności pracy Przedszkola;
 
5)     wykorzystywanie wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
w planowaniu i podejmowaniu działań podnoszących jakość wychowania
i kształcenia dzieci ;
 
6)     realizowanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną;
 
7)     wstrzymywanie wykonania uchwały niezgodnej z przepisami prawa;
 
8)     podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
 
9)     organizowanie warunków współpracy z partnerami Przedszkola na rzecz podejmowania działań służących rozwojowi placówki;
 
10) podejmowanie wspólnie z organami Przedszkola oraz organem prowadzącym działań zapewniających dzieciom optymalne warunki opieki, wychowania
i uczenia się.
 
3. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor, jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
 
§20
 
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
 
W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
 
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
 
Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez radę regulamin.
 
§21
 
1. Rada pedagogiczna:
 
1) wykonuje zadania zgodnie z kompetencjami zawartymi w przepisach odrębnych;
 
2) przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian;
 
3) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
 
4) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
 
§22
 
1. W Przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
 
2. Szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę rodziców.
 
3.Rada rodziców:
 
1)     realizuje kompetencje w zakresie ustalonym przepisami prawa;
 
2)     może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 
4. Rada rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunków realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej.
 
§23
 
Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w szczególności:
 
1)     rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela rady pedagogicznej
w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji w każdej sprawie;
 
2)     przedstawiciele rady rodziców uczestniczą na zaproszenie przewodniczącego rady pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwoju
i edukacji dzieci;
 
3)     przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych;
 
4)     przewodniczący organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.
 
§24
 
W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie
z zasadą:
 
1)     rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do dyrektora Przedszkola;
 
2)     jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 
3)     dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
 
Rozdział IV
 
Organizacja Przedszkola
 
§25
 
Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
 
Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
 
Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli.
 
Zmiana może dotyczyć:
 
1)     zmniejszenia liczby oddziałów;
2)     łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
3)     skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.
 
W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:
 
1)       dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieci
w oddziale jest zgodna z przepisami prawa;
2)       dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
 
Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
 
Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola podejmuje dyrektor.
 
§26
 
1.      Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
 
1)     jednego nauczyciela , gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;
 
2)     dwu nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.
 
§27
 
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe ze względu na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.
 
§28
 
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.
 
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
 
1)     zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
2)     potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
3)     oczekiwania rodziców.
 
3. Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania:
 
1)     zabawy dowolne podejmowane przez dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami, zabawy inspirowane i organizowane przez nauczyciela;
 
2)     ćwiczenia poranne, gry, zabawy, inscenizacje ruchowo-muzyczne;
 
3)     czynności higieniczno-porządkowe;
 
4)     spożywanie posiłków;
 
5)     zajęcia edukacyjne rozwijające wszystkie sfery osobowości dziecka prowadzone przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy;
 
6)     pobyt na powietrzu – zabawy rekreacyjno-ruchowe, obserwacje, badania, doświadczanie i odkrywanie rzeczywistości przyrodniczo-społecznej;
7)     odpoczynek i relaksacja, psychiczne wyciszenie dzieci zgodnie z ich potrzebami.
 
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 
§29
 
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach wiekowych, w wymiarze 5 godzin dziennie.
 
2. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć wychowania, opieki i nauczania
w Przedszkolu trwa 60 minut.
 
3. Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.
 
§30
 
1. Proces opieki, wychowania, nauczania – uczenia się jest realizowany w Przedszkolu na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli.
 
2. Wybrane programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną
i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
 
3. Realizacja programu wychowania przedszkolnego  jest monitorowana, analizowana i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach rady pedagogicznej.
 
§31
 
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz specjalistyczne prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych.
 
§32
 
1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora na podstawie przepisów szczegółowych.
 
2.      Arkusz organizacji Przedszkola określa w szczególności:
1. liczbę oddziałów;
2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3. tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia prowadzone są w przedszkolu;
4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
7. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
8. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych.
 
 
 
§33
 
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora Przedszkola i rady rodziców.
 
2. Dzieci w terminie, gdy Przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usług edukacyjnych innych przedszkoli .
 
3. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 17.00
 
4. Czas pracy Przedszkola zaspokaja oczekiwania rodziców i może ulec modyfikacji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
 
5.Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z Przedszkolem deklaracji , która jest wiążąca dla obu stron .
 
§34
 
1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.
 
2.Opłatę za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym zakres pięciu godzin dziennie,  której wysokość określa  uchwała Rady Miasta Gdyni;
 
3. Rodzice dzieci sześcioletnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dzieci z wyżywienia.
 
4.Wysokość opłat za posiłki dzieci ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym.
 
5.Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, nauczanie i opiekę świadczone w czasie powyżej 5 godzin pobytu dziecka w Przedszkolu oraz korzystanie  przez dziecko z posiłków.
 
6. W przedszkolu obowiązuje elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka
 
§35
 
Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.
 
Rozdział V
 
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
 
§36
 
1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. 2. Dyrektor utworzył stanowisko wicedyrektora.
 
§37
 
1. Do szczegółowych zadań wicedyrektora należy:
-  Kierowanie pracą placówki pod nieobecność i w zastępstwie dyrektora.           
-  Współorganizowanie pracy  wychowawczo- dydaktycznej przedszkola            
- Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przez hospitacje, udzielanie instruktażu, sprawdzanie planów, konspektów, zapisów w dziennikach, wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania­        
-  Przydzielanie nadgodzin nauczycielom­   
-  Dokonywanie przeglądów okresowych książeczek zdrowia     
-  Współudział w dokonywaniu sprawozdania opisowego (półroczny, roczny)   
-  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych    
-  Przekazywanie do Urzędu Miasta danych informacyjnych za kolejne miesiące  
- Naliczanie po uprzednim sprawdzeniu należności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.­                   
-  Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania­   
-  Prowadzenie spraw SIO
-  Prowadzenie strony BIP przedszkola     
- Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola. 
 
 
 
 
§38
 
1. Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 
2. Odpowiadają za wyniki i jakość pracy, podejmują i wdrażają działania, które przyczyniają się do podnoszenia jakości rozwoju i edukacji wychowanków.
 
3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
 
1) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki;
 
2) tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci;
 
3) monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
 
4) planowanie działań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci;
 
5) monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
 
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, sporządzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieciom, które rozpoczną naukę w szkole;
 
7) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
 
8) współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej;
 
9) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania
i opieki, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć;
 
10) informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach dziecka;
 
12) udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu
i nauce;
 
13) dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
 
14) analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie działań podnoszących jakość pracy Przedszkola;
 
15) aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowania wielokierunkowej aktywności.
 
§39
 
1. Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania
i kształcenia dzieci.
 
2. Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola.
 
3. W Przedszkolu działają zespoły zadaniowe powołane na czas określony
i nieokreślony, w szczególności:
 
1) planowania;
2) ewaluacji i wewnętrznych badań;
3) promocji i wizerunku Przedszkola
 
4. Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację oraz analizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.
 
 
§40
 
1.W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w porządku, ładzie  oraz czystości.
3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
5. Szczegółowe obowiązki pracowników administracji i obsługi określają zakresy obowiązków ustalone przez Dyrektora Przedszkola.
 
Rozdział VI
 
Wychowankowie i ich rodzice
 
§41
 
Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia.
 
Na wniosek rodziców i na podstawie opinii wydanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 
Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niż do 9 roku życia.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
§42
 
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 
Rodzice dziecka podlegającemu temu obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 
3.      W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
 
Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku
o którym mowa w pkt 1.
 
Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
 
Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.
 
§43
 
1. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w sytuacji, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do Przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.
3. Organizację i zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący z uwzględnieniem wymagań zawartych w szczegółowych przepisach prawa.
4. Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczane są na stronie internetowej Przedszkola i miasta.
 
§44
1.                  Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
2.                  Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
1)               właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania
                   i kształcenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i       
           możliwości;
2)               bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
3)               życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz    
                   szacunkiem;
4)               życzliwego i podmiotowego traktowania;
5)               akceptacji takim jakie jest;
6)               popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
7)               wypoczynku i relaksacji;
8)               spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
9)               spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
10)          swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami
                   i zainteresowaniami;
11)          wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
12)     indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
3.  Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1)               poszanowania odrębności każdego kolegi;
2)               przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;
3)               szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
4)               przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy dydaktycznych;
5)               przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
6)               nieoddalania się od grupy.
 
§45
 
1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1) niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia 10 września danego roku szkolnego;
2) nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc;
3) zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczający jeden miesiąc;
4) przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia
w Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
3. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 
§46
 
1. Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
 
2. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
 
1) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz  
zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
 
2) bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w Przedszkolu;
 
3) informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce
           i wychowaniu dziecka;
 
4) współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich   
dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych
           i oceny ich skuteczności;
 
5) wyrażania swojej opinii w każdej sprawie Przedszkola;
 
6) otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma  
specjalne potrzeby rozwojowe;
 
7) konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
 
8) dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji
pedagogicznych;
 
9)  natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy
uległo ono wypadkowi;
 
10) występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.
 
3. Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
 
1) współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
 
2) włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka oraz   
           realizację zadań i działań wynikających z programu wychowania  
           przedszkolnego;
 
3) zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 
4) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
 
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne  
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 
6) przekazywanie dyrektorowi Przedszkola danych o stanie zdrowia i rozwoju  
psychofizycznego dziecka ważnych z uwagi na zapewnienie właściwej opieki;
 
7) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą
umową;
 
8)  dbanie o higienę osobistą dziecka;
 
9)  aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
 
10)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 
11)  terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 
 
 
Rozdział VII
 
Zasady finansowania Przedszkola
 
§47
 
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 
2. Działalność Przedszkola jest finansowana z:
 
1) dotacji z budżetu gminy Gdynia;
 
2) opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz żywienie dzieci.
 
§48
 
Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.
 
§49
 
1. Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowy Przedszkola.
 
2. Za niedotrzymanie terminu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane są karne odsetki ustawowe.
 
 
 
 
Rozdział VIII
 
Postanowienia końcowe
 
§50
 
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
 
2. Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
 
3. Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.
 
4.Statut Przedszkola umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  Przedszkola.
 
§51
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Napierała
Wprowadził informację: Ewa Napierała
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Napierała
Data wytworzenia informacji: 02.07.2020
Data udostępnienia informacji: 02.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2020 09:23 Dodanie informacji Ewa Napierała