Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNYPRZEDSZKOLA Nr 15 W GDYNI       

Na podstawie

 •  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
  

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

& 1

 

Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkola Nr 15 w Gdyni, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy i zasady działania wszystkich stanowisk pracy.

& 2

 

Ilekroć w regulaminie organizacyjnym jest mowa o

 • przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 15 w Gdyni,
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Nr 15
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu  Nr 15,
 • specjaliście do spraw księgowości – należy przez to rozumieć księgową ,
 • intendencie-kasjerze – określenie pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.
 • robotnikach gospodarczych – należy przez to rozumieć woźne oddziałow przypisane do poszczególnych oddziałów,
 •  kucharce – należy przez to rozumieć osobę zajmującą stanowisko szefa kuchni ,
 • pomocy kuchennej – należy przez to rozumieć pracownika podlegającego kucharce, wykonującego zlecone przez nią czynności,
 • woźnego – dozorcę – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na tym stanowisku.

& 3

 

1.     Przedszkole jest wyodrębnionym finansowo i organizacyjnie zakładem budżetowym powołanym przez Radę Miasta Gdyni.

 

2.     Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Gdyni, która sprawuje nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

3.     Przedszkole mieści się w budynku otoczonym ogrodem na osiedluGdynia Leszczynki,
ul. Lubawska 7.            

 

& 4

 

1.     Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w                              szczególności w zakresie:

 

       a/ wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanków, udzielania

           pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 

        b/ umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości

             narodowej i religijnej,

 

         c/ sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb

             oraz możliwości placówki, organizowania opieki nad dziećmi.

 

         d/ współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci

              i przygotowanie ich do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

2.     Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w

ramach następujących obszarów:

 

a/ zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

 

b/ uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości  osiągnięcia sukcesu,

 

c/ stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

 

d/ rozwijanie wrażliwości moralnej,

 

e/ kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu : przyrodniczym, kulturowym i technicznym.

 

 f/ rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych przemyśleń oraz przeżyć,

 

 g/ rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 

 h/ zapewnianie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA  NR 15

  

& 5

I.                   Organami przedszkola są:

 

- dyrektor przedszkola

- rada pedagogiczna

- rada rodziców

 

II.                Strukturę organizacyjną /stanowiskową/ przedszkola stanowią:

 

1.     Kierownictwo  – dyrektor  oraz zastępca dyrektora przedszkola.

2.     Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele.

3.     Pracownicy administracji :

a/ główna księgowa,

b/samodzielny referent do spraw kadrowych

c/ intendent –kasjer,

4.     Pracownicy obsługi :

a/ kucharka,

b/ pomoc kuchenna,

c/ woźne oddziałowe,

d/ robotnik do spraw ciężkich.

 

 

& 6

 

1.     Pracownicy przedszkola wymienieni w & 5 p. 2,3 i 4a,c,d podlegają bezpośrednio dyrektorowi, który jest ich pracodawcą

          a/ pomoc kuchenna podlega bezpośrednio kucharce

 

2.     Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez dyrektora i przyjęte do realizacji przez pracowników.

 

3.     Struktura zatrudnienia, w tym liczba pracowników jest planowana przez dyrektora w „Projekcie organizacyjnym przedszkola ” na każdy kolejny rok szkolny i zatwierdzana przez organ prowadzący.

 

& 7

 Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. 
1.Do obowiązków nauczyciela należy:­        
·  Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci zgodnie z obowiązującą w przedszkolu „ Procedurą bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu”
·  Rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczna;
·  Wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju;­        
·  Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;­        
·  Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;­       
 ·  Dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich;
·  Współpraca z domem rodzinnym wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;­         ·  Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków;­        
·  Prowadzenie dokumentacji zgodnie z określonymi przepisami;­        
·  Doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych;­        
·  Współtworzenie dobrej atmosfery pracy na placówce;­        
·  Przestrzeganie podstawowych zasad BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.
Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową  realizację zadań i obowiązków. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 czerwca 1997r.- Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88. Poz.553, z póź. zm)  Organ prowadzący i dyrektor przedszkola są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszona
2. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

·  spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków  oraz innych wynikających z rozkładu czynności w ciągu dnia,

·  pomoc nauczycielce przy karmieniu, ubieraniu i rozbieraniu dzieci,

·  zajmowanie się dziećmi wymagającymi natychmiastowej opieki i pomocy,

·  wspólnie z nauczycielką dbanie o  zdrowie, bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd dzieci,

·  pomaganie nauczycielce podczas spacerów, wycieczek i uroczystości przedszkolnych,

·  pomoc nauczycielce w  przygotowaniu pomocy do zajęć i uroczystości przedszkolnych,

·  uczestniczenie w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana pomoc,

·  pomaganie w estetycznym urządzaniu sali,

·  utrzymywanie porządku w kącikach zabaw,

·  utrzymywanie w czystości i sprawności zabawek oraz odkażanie ich w miarę potrzeb środkami zaleconymi przez sanepid (min. raz w m-cu),

·  ścisła współpraca z n-lką i woźną,

·  dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

·  w razie nieobecności woźnej oddziałowej (dowolnego oddziału) nakrywa do posiłków i zmywa naczynia,

·  sprawowanie opieki nad dziećmi w razie chwilowej nieobecności n-la,

·  ścisłe przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P.poż.,

·  wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dbanie o przyjazną atmosferę w pracy,

·  przestrzeganie aktualności książeczki zdrowia,

·  taktowny i kulturalny stosunek wobec dzieci, rodziców i współpracowników,

·  po zakończonej pracy sprawdza stan pomieszczeń i odpowiednio zabezpiecza je,

·  zachowuje tajemnicy informacji dotyczących placówki,

·  wykonywanie innych czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikających z zajmowanego stanowiska i potrzeb placówki.

·  ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za realizację zadań i     powierzony sprzęt i mienie placówki,

  Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań i obowiązków.

3. Intendent- kasjer:- odpowiada materialnie za magazyn artykułów żywnościowych, gospodarczych oraz środków pieniężnych,

- odpowiada za prawidłowe i rzetelne sporządzanie dokumentacji dotyczącej:

·  dziennych raportów żywieniowych, czystościowych i gospodarczych,

·  księgi inwentarzowej,

·  sprawozdań kwartalnych i rocznych,

·   zamówień publicznych,

·  sprawozdań wynikających z organizacji pracy,

·  przestrzeganie tajemnicy służbowej,

·   przestrzeganie badań lekarskich,
Do obowiązków związanych z obiegiem pieniędzy należy:

·  przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu za wyżywienie,
·  odprowadzanie pieniędzy do banku w asyście konwoju,
·  przestrzeganie terminów odpłatności z konsekwencją płacenia odsetek,
·  przechowywanie w kasie pancernej gotówki, rachunków, czeków,
·  sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem,
·  pobieranie z banku środków pieniężnych, składanie przelewów, pobieranie wyciągów bankowych, wpłacanie do banku środków pieniężnych, odpowiednie ich zabezpieczenie /w kasie pancernej/,
·  przestrzeganie pogotowia kasowego i prawidłowe rozliczanie środków pieniężnych, prowadzenie raportów kasowych,
Do obowiązków dotyczących gospodarki materiałowo- magazynowej należy:

·  prowadzenie kartotek magazynowych, księgi inwentarzowej, ewidencji pozaksięgowe

·  cechowanie sprzętu numerami inwentarzowymi,

·  przygotowanie sprzętu i dokumentów do kasacji i wybrakowań,

·   dokonywanie protokołu zniszczeń i przerobu,

·  przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku przedszkolnego oraz przeprowadzanie inwentaryzacji,

·   uzgadnianie sald z księgową,

·  zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem,

·  zakup i rozliczanie kwartalne biletów jednorazowych przejazdu środkami lokomocji miejskiej,

      Do obowiązków związanych z działalnością organizacyjno- gospodarczą należy:         

·  zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze, środki czystości, zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

·  troska o stan techniczny budynku,

·   branie udziału w zebraniach personelu,

·  zapewnienie właściwych warunków BHP i p/ poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·  wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z funkcjonowaniem placówki,

Do obowiązków związanych z żywieniem dzieci i personelu należy:

·  planowanie jadłospisów z kucharką( ew. z wyznaczoną n-lką) zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich dla rodziców,

·   panowanie i organizowanie zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich do dziennika żywieniowego (potwierdzenie podpisem kucharki), prowadzenie z tym związanej całej gospodarki żywieniowej,

·  przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem,

·  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni ( przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, sporządzanie prób żywieniowych),

·  nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez woźne oddziałowe,

·  odpowiedzialność za stan sanitarno- epidemiologiczny bloku żywieniowego,

·  wdrażanie zasady GMP i GHP w celu stworzenia warunków do wytwarzania żywności bezpiecznej pod względem higienicznym,

·  wprowadzenie do placówki systemu HACCP i przestrzeganie jego regulamin.

    Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań i obowiązków.

4. Do obowiązków głównego księgowego należy:

1.Dokładna znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów i zagadnień zewnętrznych i wewnętrznych w szczególności unormowanych Uchwałą Nr 174 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych,  umiejętność stosowania ich w praktyce oraz ścisłe ich przestrzeganie. (Dz.U. Nr 40 z 1991r).

2.Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

 • zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwzowania i kontroli dokumentów w sposób właściwy.
 • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

             -   terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych

·         ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe    

                 i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to 

                mienie

·         prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych

·         nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości.

3.Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające na:

 • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki
 • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych
 • zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

4.Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji przedszkola.

5.Opracowywanie rocznego planu finansowego przedszkola.

6.Terminowe  prawidłowe przygotowywanie list płac dla wszystkich pracowników oraz przekazywanie ich na konto bankowe pracowników

7.Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i ich analiz.

8.Obliczanie i terminowe przekazywanie do ZUS-u składek,  należnych podatków oraz dokumentów ubezpieczeniowych ( zgłoszeniowych, rozliczeniowych i płatniczych) do Urzędu Skarbowego

9.Kierowanie pracą podległych pracowników (kasjer).

10.   Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości,  a w szczególności :

       - zakładowego planu kont

       - obiegu dokumentów (dowodów księgowych)

       - zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

11.  Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań liczbowych składanych na zewnątrz przez placówkę.

12.  Występowanie do dyrektora przedszkola z wnioskiem o przeprowadzenia kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego.

13.  Przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż

14.  Przestrzeganie dyscypliny pracy przez podporządkowanie się regulaminowi pracy oraz istniejącemu porządkowi.

15.  Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, stwarzanie atmosfery spokoju i wspólnego zrozumienia.

16.  Przestrzeganie aktualności książeczki zdrowia.

17.  Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

18.  Wykonywanie innych czynności zaleconych przez dyrektora przedszkola.

19.  Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza że:
 • sprawdził, iż operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników, za prawidłową pod względem merytorycznym
 • nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja ta została ujęta
 • posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz operacja mieści się w planie budżetu lub planie finansowym
 • stwierdził formalno-rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji.
 Główny księgowy w razie ujawnienia:

·  nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentu zwraca go właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia

 • nierzetelnego dokumentu, lub dokumentu, w którym została ujęta nielegalna operacja gospodarcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia w budżecie lub planie finansowy, z wyjątkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania.
 • główny księgowy powinien zawiadomić na piśmie dyrektora o odmowie podpisania dokumentu i odmowę tę umotywować.
20.  W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:
 • wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,
 • żądać od innych służb udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem  tych informacji i wyjaśnień,
 • żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości.

Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań i obowiązków.

5.Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

·  utrzymywanie w należytej czystości i pilnowanie porządku w powierzonych jej pomieszczeniach,(szatnia, łazienka, sala 6 latków, górny hol, pomieszczenie intendentki, przed zamknięciem przedszkola utrzymanie porządku w pomieszczenia na parterze)

·  ścisłe przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy, BHP i P.poż,

·  pranie ręczników, obrusów, firan,

·  mycie okien (co najmniej razy w roku), czyszczenie wykładzin (w razie potrzeb), pastowanie podłóg (co najmniej raz w miesiącu),

·  pamiętanie o zaopatrzeniu swojej grupy w mydło, papier toaletowy, serwetki stołowe,

·  codziennie dezynfekowanie WC,

·  zmienianie ręczników minimum 1x w tygodniu,

·  dokonywanie drobnej reperacji ręczników,

·  utrzymywanie w czystości i sprawności zabawek oraz odkażanie ich w miarę potrzeb środkami zleconymi przez sanepid (min. raz w m-cu),

·  rozdawanie posiłków w określonych fartucha i czepku na głowie,

·  pełnienie dyżurów w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci ,

·  pomaganie dzieciom w szatni podczas schodzenia się i rozchodzenia,

·  pełnienie zastępstwa podczas nieobecności woźnej oddziałowej innej grupy,

·  sprawdzanie pomieszczeń przed zamknięciem przedszkola,

·  współpracowanie z nauczycielką w całokształcie pracy opiekuńczo- wychowawczej, organizacji przebiegu zajęć, różnych uroczystości,

·  pomoc nauczycielce podczas spacerów, wycieczek, ubierania i rozbierania dzieci w szatni i ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabaw i zajęć plastyczno- technicznych, pobytu dzieci w toalecie,

·  przygotowywanie sali do posiłków oraz przydzielanie porcji zgodnie z przewidywanymi normami żywieniowymi, porządkowanie sali po posiłku,

·  zmywanie i wyparzanie naczyń po posiłkach,

·  wspólnie z nauczycielką dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

·  uczestniczenie w naradach, zebraniach i szkoleniach organizowanych w przedszkolu i poza nim,

·  taktowny i kulturalny stosunek do dzieci, rodziców i współpracowników,

·  dbanie o dobro placówki, ochrona mienia przedszkola i używanie zgodnie z przeznaczeniem,

·  wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dbanie o przyjazną atmosferę w pracy,

·  prowadzenie dokumentacji odpowiedniej dla powierzonego stanowiska – HACCP,

·  zamykanie przedszkola wspólnie z n-lką,

·  pozostawanie na terenie placówki do chwili odebrania ostatniego dziecka z przedszkola,

·  wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola, a związanych z zajmowanym stanowiskiem i potrzebami placówki.

Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań i obowiązków.

6. Kucharka przedszkola obowiązana jest:

1.    Przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki.

2.    Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór na wydruku komputerowym, 

   RW (rozchód wewnętrzny) i dbać o ich racjonalne zużycie.

3.    Prowadzić magazyn podręczny.

4.    Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny.

5.    Brać udział w ustalaniu jadłospisów.

6.    Czuwać nad estetycznym i punktualnym wydawaniem posiłków.

7.    Dopilnowywać czystości w kuchni i sprawności pracy personelu kuchennego.

8.    Pobierać próbki żywności dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

9.    Używać sprzęt kuchenny zgodnie z przeznaczeniem.

 1.  Prowadzić dokumentację HACCP w zakresie dotyczącym stanowiska.
 2. Dbać o dobro dziecka, jego zdrowie, życie i bezpieczeństwo.
 3. Racjonalnie wykorzystywać surowce i materiały.
 4. Przestrzegać przepisy BHP i P.Poż.
 5. Przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektowny, Wykonywać pracę sumiennie i starannie.
 6. Dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę.
 7. Przestrzegać dyscyplinę pracy przez podporządkowanie się regulaminowi pracy oraz istniejącemu porządkowi.
 8. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, stwarzać atmosferę spokoju i wspólnego zrozumienia.
 9. Dbać o dobro placówki, chronić mienie przedszkola i używać je zgodnie z przeznaczeniem, być współodpowiedzialnym za majątek przedszkola.
 10. Przestrzegać tajemnicy służbowej.
 11. Zgłaszać dyrektorowi lub intendentowi przedszkola każdą awarię  w pomieszczeniach jak również zepsucie się sprzętu.
 12. Przestrzegać aktualności książeczki zdrowia i badań okresowych.
 13. Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań i obowiązków.

7.Pomoc kuchenna obowiązana jest:

1.    Pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków.

2.    Utrzymywać w czystości kuchenny sprzęt i powierzone pomieszczenia.

3.    Załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów.

4.    Pełnić zastępstwo w czasie nieobecności współpracowników

5.    Pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków, wypieku ciast itp.

6.    Zmywać naczynia kuchenne, garnki wg instrukcji oraz myć lodówkę na polecenie intendentki.

7.    Codziennie zmieniać ręczniki i ściereczki.

8.    Prać ręczniki, ściereczki kuchenne, fartuchy.

9.    Myć kafelki, posadzkę, wc, schody oraz okna w kuchni i na schodach.

 1. Używać sprzęt kuchenny zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Prowadzić dokumentację HACCP w zakresie dotyczącym stanowiska.
 3. Dbać o dobro dziecka, jego zdrowie, życie i bezpieczeństwo.
 4. Racjonalnie wykorzystywać surowce i materiały.
 5. Przestrzegać przepisy i zasady bhp. i p.poż.
 6. Przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny.
 7. Wykonywać pracę sumiennie i starannie.
 8. Dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę.
 9. Przestrzegać dyscyplinę pracy przez podporządkowanie się regulaminowi pracy oraz istniejącemu porządkowi.
 10. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, stwarzać atmosferę spokoju i wspólnego zrozumienia.
 11. Dbać o dobro placówki, chronić mienie przedszkola i używać je zgodnie z przeznaczeniem, być współodpowiedzialnym za majątek przedszkola.
 12. Przestrzegać tajemnicy służbowej.
 13. Zgłaszać dyrektorowi lub intendentowi przedszkola każdą awarię w pomieszczeniach jak również zepsucie się sprzętu
 14. Przestrzegać aktualności książeczki zdrowia i badań okresowych.
 15. Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań i obowiązków.

8. Robotnik do spraw ciężkich zobowiązany jest:

1.  Malować i konserwować sprzęt w ogrodzie i pomieszczeniach przedszkolnych.

2.  Racjonalnie wykorzystywać surowce  i materiały.

3.  Utrzymywać w czystości i porządku piwnicę, budynek gospodarczy i składzik narzędzi.

4.  Dbać o estetykę otoczenia przedszkola – wykonywać prace związane z ogrodem:

- grabić jesienią liście na terenie posesji

- zimą usuwać śnieg sprzed przedszkola i dróg prowadzących do niego (teren posesji)

- w okresie wiosny i lata sadzić i pielęgnować kwiaty oraz  krzewy, grabić i podlewać ogród, sprzątać taras

- konserwować i malować sprzęt w ogrodzie w okresie wiosennym, zabezpieczyć sprzęt ogrodowy  na zimę.

5.  Pomagać w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły żywnościowe, gospodarcze, chemiczne, papiernicze, zabawki itp.

6.  Pełnić dyżur w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci,

7.  Przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.

8.  Przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny. Wykonywać pracę sumiennie i starannie.

9.  Dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę.

10.  Przestrzegać dyscypliny pracy przez podporządkowanie się regulaminowi pracy oraz istniejącemu porządkowi.

11.  Przestrzegać zasad współżycia społecznego, stwarzać atmosferę spokoju i wspólnego zrozumienia.

12.  Dbać o dobro placówki, chronić mienie przedszkola i używać je zgodnie z przeznaczeniem, być współodpowiedzialnym za majątek przedszkola.

13.  Przestrzegać tajemnicy służbowej.

14.  Zgłaszać dyrektorowi przedszkola każdą awarię w pomieszczeniach jak również zepsucie się sprzętu.

15.  Przestrzegać aktualności książeczki zdrowia i badań okresowych.

16.  Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań i obowiązków.

9.  Podstawowym obowiązkiem samodzielnego referenta do spraw kadrowych jest:

1.    Sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z poleceniami swego 

   bezpośredniego przełożonego oraz przepisami i zarządzeniami.

2.    Przestrzeganie ustalonego czasu pracy.

3.    6Przestrzeganie regulaminu pracy.

4.    Przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.

5.    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracy.

6.    Ścisłe przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z przepisami.

7.    Uzyskiwanie każdorazowo zgody na opuszczenie stanowiska pracy.

8.    Należyte gromadzenie spraw i przygotowywanie niezbędnych dokumentów do załatwienia powierzonych spraw.

9.    Terminowe rozliczanie się z powierzonych spraw.

 1. Powiadamianie o wszelkiego rodzaju nadużyciach na szkodę placówki.
 2. Przestrzeganie podstawowych zasad współpracy.

Uprawnienia:

- prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników

- przeszeregowanie płacowe wszystkich pracowników

- przygotowanie decyzji dotyczących udzielania urlopów zdrowotnych, wychowawczych,

  wypoczynkowych pracowników

- wystawianie świadectw pracy, kart urlopowych i innych zaświadczeń na polecenie dyrektora

- załatwianie spraw związanych z przejściem na emeryturę, udzielanie pomocy w

  kompletowaniu dokumentów

- sporządzanie analiz oraz sprawozdań do GUS-u

- przygotowanie decyzji dotyczących nagród jubileuszowych

- prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników

- prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich

- dokonywanie w razie potrzeby zmian w formie aneksu w zakresie obowiązków i uprawnień pracowników

- współpraca z Radą Rodziców , zbieranie składek na rachunek K-P, rejestr wpłat, odprowadzanie ich do banku

- współpraca w posiedzeniach komisji dotyczącej spraw socjalnych

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikająca z potrzeb placówki

  

ROZDZIAŁ III

 

ZASADY   FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

& 7

 

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady :

 

     a/ praworządności,

 

     b/ służebności wobec społeczeństwa,

 

     c/ racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

 

     d/ kontroli wewnętrznej,

 

     e/ podziału zadań między personelem pedagogicznym,              

           administracyjnym i obsługowym,

 

     f/ wzajemnego współdziałania,

 

     g/ dwuosobowego kierownictwa.

 

& 8

 

W wykonywaniu swoich zadań i obowiązków personel przedszkola kieruje się przepisami, które jest obowiązany znać i przestrzegać.

& 9

 

1.Gospodarowanie powierzonymi środkami odbywa się w sposób celowy i racjonalny.

 

2. Zakupy i inwestycje realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia

    10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych ( jednolity

    tekst Dz.U nr 72 poz. 644 z 12 czerwca 2002r.)

 

& 10

 

1.   Kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń przełożonych./ wynikających ze służbowego podporządkowania/.

 

2.     Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy specjalisty

ds. księgowości i intendenta-kasjera, samodzielnego referenta do spraw kadrowych którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność przed dyrektorem za realizację swoich zadań.

 

3.     Dyrektor współpracuje z radą rodziców i radą pedagogiczną.

 

4.     W razie nieobecności dyrektora przedszkola jego obowiązki przejmuje zastępca dyrektora zaproponowany przez dyrektora i zaakceptowany przez radę pedagogiczną.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. W Przedszkolu Nr 15 zgodnie z Ustawą funkcjonuje rada rodziców, która działa na podstawie własnego regulaminu

2. Porządek i rozkład czasu pracy pracowników, umożliwiają realizację zadań statutowych, reguluje Regulamin Pracy Przedszkola Nr 15w oparciu o  Kodeks Pracy oraz Statut jednostki

3. Obieg dokumentów finansowo- księgowych reguluje instrukcja obiegu dokumentów.

4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określają zakresy czynności.

5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń wewnętrznych.

6. Niniejszy Regulamin organizacyjny Przedszkola  Nr 15 w Gdyni obowiązuje od 03.01.2011r

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Napierała
Wprowadził informację: Ewa Napierała
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Napierała
Data wytworzenia informacji: 03.03.2011
Data udostępnienia informacji: 14.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2022 07:46 Aktualizacja treści Ewa Napierała
22.10.2014 11:12 Korekta Ewa Napierała
14.11.2012 12:51 Dodanie informacji Ewa Napierała