Klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 15,
ul. Lubawska 7, 81-066 Gdynia, e-mail: przedszkole@p15.edu.gdynia.pl
-Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
-Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
-Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
-Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
-W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
-Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
-W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych.
-Przysługuje Państwu:
 *prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 *prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo  do  ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 *prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na   zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
 *prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 *prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Napierała
Wprowadził informację: Ewa Napierała
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Napierała
Data wytworzenia informacji: 12.09.2018
Data udostępnienia informacji: 12.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2022 06:12 Aktualizacja treści Ewa Napierała
25.05.2022 06:06 Aktualizacja treści Ewa Napierała
26.04.2022 08:32 Aktualizacja treści Ewa Napierała
24.10.2021 14:38 Aktualizacja treści Ewa Napierała
11.05.2021 09:21 Aktualizacja treści Ewa Napierała
06.02.2021 09:59 Aktualizacja treści Ewa Napierała
06.07.2020 10:09 Aktualizacja treści Ewa Napierała
06.07.2020 10:05 Aktualizacja treści Ewa Napierała
06.07.2020 09:57 Aktualizacja treści Ewa Napierała
18.11.2019 10:08 Aktualizacja treści Ewa Napierała
29.10.2019 14:33 Dodanie informacji Ewa Napierała
27.08.2019 12:11 Aktualizacja treści Ewa Napierała