OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna Przedszkola Nr 16 w Gdyni

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

Informujemy, że:

  1.   Administratorem Pani/Pana danych  osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest
        Przedszkole Nr 16 w Gdyni, adres do korespondencji: 81-354 Gdynia, ul. Jana z Kolna 29, e-mail:
        przedszkole@p16.edu.gdynia.pl .
  2.   Inspektorem danych osobowych jest Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  3.   Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania
        i kształcenia Pani/Pana dziecka.
  4.   Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
  a)   podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji
        edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
  b)   podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka
        w przedszkolu,
  c)   szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
  d)   Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
  5.   Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7.   Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
        międzynarodowych.
  8.   Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
       realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących
       przechowywania i archiwizacji dokumentów.
  9.  Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora
       Danych Osobowych wniosek o:
  a)  sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
  b)  usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
  c)  ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  d)  dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
  10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
        Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać
        Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją
        ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych 
        zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
  11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
  12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana
        dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
        Osobowych.

  Dane kontaktowe Przedszkola:
  Przedszkole Nr 16 w Gdyni
  81-354 Gdynia
  ul. Jana z Kolna 29
  tel. 586210924
  e-mail: przedszkole@p16.edu.gdynia.pl

  Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu:
  Dyrektor przedszkola
  Jolanta Sobótka

  Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sobótka
  Wprowadził informację: Jolanta Sobótka
  Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sobótka
  Data wytworzenia informacji: 28.06.2017
  Data udostępnienia informacji: 28.06.2017
  Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021
  Data aktualizacji Czynność Osoba
  17.05.2021 11:09 Aktualizacja treści Jolanta Sobótka
  18.03.2021 09:59 Korekta Jolanta Sobótka
  03.03.2021 19:32 Aktualizacja treści Jolanta Sobótka