Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Sarniak
Adres e-mail: edu.iod@gdynia.pl

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 18 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Krawiecka 35, 81-178 Gdynia, e-mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dane kontaktowe Przedszkola:
Przedszkole nr 18 , 81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 35, tel. 58 625 02 17, 725 269 775
Adres email: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Domańska – Ożga
Wprowadził informację: Marzena Szczygielska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Szczygielska
Data wytworzenia informacji: 08.07.2018
Data udostępnienia informacji: 08.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2022 14:06 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
19.10.2021 21:40 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
19.10.2021 21:38 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
01.06.2021 22:15 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
01.06.2021 22:11 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
18.04.2021 18:23 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
09.03.2021 20:14 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
13.07.2020 18:26 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
23.09.2019 21:46 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
23.09.2019 21:45 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
21.05.2019 21:11 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
14.04.2019 16:00 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
14.04.2019 15:53 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
08.07.2018 18:39 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska