Inspektor ochrony danych

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 18 w Gdyni

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
Informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 18, 81-178 Gdynia , ul. Krawiecka 35, tel. 58 625 02 17
 • Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Luiza Bukowska e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1 lit.C).
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
 2. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 3. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
 4. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 • Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 • Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 • Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
 1. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
 3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 • Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 • Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 • Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe Przedszkola:
Przedszkole nr 18 , 81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 35, tel. 58 625 02 17, 725 269 775
Adres email: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: Hanna Gągała – Dyrektor Przedszkola nr 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Gagała
Wprowadził informację: Marzena Szczygielska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Szczygielska
Data wytworzenia informacji: 08.07.2018
Data udostępnienia informacji: 08.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2020 18:26 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
23.09.2019 21:46 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
23.09.2019 21:45 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
21.05.2019 21:11 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
14.04.2019 16:00 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
14.04.2019 15:53 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
08.07.2018 18:39 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska