Regulaminy, procedury, instrukcje

Regulaminy, procedury i instrukcje obowiązujące w Przedszkolu nr 5 w Gdyni
 
Regulaminy:
1.Regulamin Pracy
2.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3.Regulamin Rady Pedagogicznej
4.Regulamin Rady Rodziców
5.Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia
6.Regulamin premiowania pracowników obsługi i administracji
7.Regulamin kryteriów i trybu przyznawania Nagród Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli
8.Regulamin kryteriów i trybu przyznawania Nagród Dyrektora dla pracowników nie będących nauczycielami
9.Regulamin przyznawania Nagród Prezydenta Miasta
10.Regulamin wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
11.Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
12.Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zdrowotnego nauczycieli
13.Regulamin oceniania pacy nauczyciela
14.Regulamin wycieczek i spacerów
15.Regulamin organizacyjny
16.Regulamin kontroli zarządczej
17.Układ zbiorowy dla pracowników nie będących nauczycielami
Procedury:
1.Procedury dotyczące zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu
2.Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
3.Procedura powypadkowa
4.Procedura przebywania dzieci w ogrodzie przedszkolnym
5.Procedura łączenia grup wiekowych
Instrukcje:.
1.Instrukcja BHP
2.Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
3.Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego
4.Instrukcja obrony cywilnej
5.Instrukcja HACCP, GMP, GHP (Księga HACCP)
6.Instrukcja kancelaryjna
7.Instrukcja w sprawie trybu udzielania zamówień publicznych
8.Instrukcja ochrony danych osobowych

Wszystkie regulaminy, procedury i instrukcje dostępne są w kancelarii przedszkola
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypińska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Zajkowska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2011
Data udostępnienia informacji: 13.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2019 14:14 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
13.12.2011 21:26 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypińska