Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Grzegorz Sarniak
Kontakt:
E-mail:  g.sarniak@gdynia.pl
Telefon: 58 761 77 38

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 5 „Piąteczka” w Gdyni:
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn.(zm.)
4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 5 „Piąteczka”, ul. Miodowa 16 81-558 Gdynia, e-mail: przedszkole@p5.edu.gdynia.pl.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Grzegorz Sarniak, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: g.sarniak@gdynia.pl, korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Ewa Zajkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Zajkowska
Data wytworzenia informacji: 28.05.2021
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2021 15:23 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
03.06.2021 15:19 Zmiana załącznika Ewa Zajkowska
03.06.2021 14:41 Korekta Ewa Zajkowska
30.05.2021 17:24 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
30.05.2021 17:18 Korekta Ewa Zajkowska
30.05.2021 17:17 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
30.05.2021 15:58 Korekta Ewa Zajkowska
30.05.2021 15:46 Zmiana załącznika Ewa Zajkowska
30.05.2021 15:34 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
30.05.2021 15:29 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
12.05.2021 22:26 Korekta Ewa Zajkowska
12.05.2021 22:25 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
18.10.2019 12:34 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
18.10.2019 12:31 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
02.10.2019 12:53 Dodanie informacji Ewa Zajkowska
14.03.2019 07:33 Korekta Ewa Zajkowska
14.03.2019 07:33 Aktualizacja treści Ewa Zajkowska
09.08.2018 10:53 Korekta Ewa Zajkowska