Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 6 W GDYNI

 

§ 1

 

Rada rodziców działa na podstawie:

·         Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty  (Dz. U.   z  2004             Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

·         Ustawy  z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z dn. 9 maja 2007r. Nr 80, poz. 542)

·         Statut Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Gdyni

·         Niniejszy regulamin

 

§ 2

 

Skład, struktura, tryb powoływania i odwoływania członków.

 

1.      Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Gdyni zwana                     w dalszej części regulaminu „Radą” składa się co najmniej z pięciu przedstawicieli  wybranych w tajnych wyborach.

2.      Prezydium Rady rodziców stanowią:

·         przewodniczący

·         zastępca przewodniczącego

·         sekretarz

·         skarbnik

3.      Kadencja Rady trwa 1 rok.

4.      Rady oddziałowe wybierane są w tajnych wyborach przez rodziców wychowanków danego oddziału zgodnie z Regulaminem wyborów do Rad Rodziców.(zał. Nr 1)

 

5.      Prezydium Rady Rodziców wybierane jest w tajnych wyborach przez Radę Rodziców na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym  po upłynięciu kadencji poprzedniej Rady zgodnie z Regulaminem wyborów prezydium Rady Rodziców. (zał. Nr 2)

6.      Skład Rady może być zmieniany raz w roku szkolnym na wniosek co najmniej 50% jej członków.

7.      Uzupełnienie składu Rady następuje poprzez wybory uzupełniające w tym oddziale, z którego przedstawiciel odszedł.

8.      Członek Rady, którego dziecko zakończyło w poprzednim roku szkolnym pobyt w przedszkolu, z mocy prawa przestaje pełnić powierzoną mu funkcję najpóźniej do 30 września.

 

§ 3

 

Cele i założenia Rady Rodziców.

 

1.      Zapewnienie współpracy rodziców w zakresie doskonalenia pracy wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńczej Przedszkola.

2.      Reprezentowanie rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach Przedszkola.

3.      Współdziałanie z Dyrekcją Przedszkola i Radą Pedagogiczną     w zaznajamianiu ogółu rodziców (opiekunów) z pracą edukacyjną       i opiekuńczą przedszkola i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców.

4.      Pozyskiwanie rodziców do tworzenia warunków do realizacji procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego.

5.      Do zadań Rady należy występowanie do Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności:

·         podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju Przedszkola,

·         opracowywanie programów rozwoju Przedszkola,

·         uchwalanie programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,

·         opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola ,

·         opiniowanie pracy nauczycielek ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego,

·         opiniowanie Statutu Przedszkola,

·         koordynowanie działań Rad Oddziałowych,

·         nadzór nad pracą komisji stałych i doraźnych,

·         organizowanie imprez kulturalnych, również o charakterze dochodowym,

·         reprezentowanie interesów rodziców na zewnątrz,

·         składanie informacji ze swej działalności przynajmniej 1 raz w roku na zebraniach rodziców.

6.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku

szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ten ustala dyrektor przedszkola                   w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radę Pedagogiczną.

7.      Rada ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór nad Przedszkolem.

§ 4

Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców

 

1.      Zadaniem rady /rady oddziałowej/ jest realizacja celów i zadań Rady Rodziców na terenie danej grupy.

2.      Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny.

3.      Przewodniczący Rady kieruje całokształtem prac Rady Rodziców,   a w szczególności:

·         zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Rodziców,

·         opracowuje projekt planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Rodziców,

·         dokonuje podziału zadań i obowiązków dla wiceprzewodniczącego,

·         określa zadania dla komisji stałych i powoływanych doraźnie,

·         kieruje działalnością finansowo-gospodarczą Rady,

·         współpracuje z dyrektorem placówki

·         reprezentuje Radę na zewnątrz.

4.      Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji Rady Rodziców, a w szczególności:

·         organizacyjne przygotowywanie zebrań Rady Rodziców i jego prezydium,

·         nadzorowanie terminowości pracy Rady,

·         prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców.

5.      Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców.

6.      Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działań poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami,  a w szczególności:

·         dokonywania raz w roku kontroli poszczególnych ogniw Rady Rodziców z punktu zgodności z przepisami niniejszego regulaminu  i uchwałami Rady Rodziców,

·         dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej poszczególnych ogniw Rady,

·         składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

7.      Rada rozpatruje na posiedzeniach i rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o systemie oświaty oraz Statucie Przedszkola.

8.      Rada podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy składu Rady.

9.      Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 5

 

1.      W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada może gromadzić fundusze, które pochodzą z:

·         dobrowolnych składek rodziców,

·         darowizn,

·         zysków z imprez dochodowych,

·         innych źródeł.

2.      Środki, o których mowa w p-kcie 1 mogą być przechowywane na koncie bankowym Rady.

3.      Ewidencję dochodów i wydatków, zgodnie z przepisami księgowymi prowadzi skarbnik Rady lub zatrudniony przez Radę księgowy.

4.      Sposób wydatkowania środków finansowych określa plan wydatków zatwierdzony na pierwszym lub drugim w ciągu roku szkolnego posiedzeniu Rady.

5.      Środki gromadzone przez Radę Rodziców przeznaczone są   w szczególności na:

·         organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci

·         finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci, elementów wyposażenia sal zabaw,

·         innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady.

6.      Wysokość miesięcznej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się większością głosów na zebraniu ogólnym rodziców.

7.      Jeżeli  do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców Rada Rodziców może wyrazić zgodę na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.

8.      Składkę Rady Rodziców uiszcza się przy okazji opłat za usługi przedszkola u kasjerki wybranej przez Radę Rodziców lub na konto Rady Rodziców.

 

§ 6

 

Postanowienia końcowe

 

1.      Z posiedzeń Rady Rodziców sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

2.      Każdy członek Rady i uczestnik posiedzenia ma prawo wglądu do protokołu.

3.      Na zaproszenie Rady w zebraniach może brać udział Dyrektor Przedszkola oraz wytypowany członek Rady Pedagogicznej, lub inne osoby z głosem doradczym.

4.      Księga protokołów przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

5.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Data uchwalenia regulaminu 21.11.2007r.

 Podpisy członków Rady Rodziców.

 

 

                                                                                      Załącznik nr 1

 

REGULAMIN WYBORÓW DO RADY RODZICÓW                                           PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 6 W GDYNI

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007r Nr 80, poz. 542)

 

1.      Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.

2.      Zgromadzeni na zebraniu rodzice danego oddziału wybierają ze swojego grona przedstawicieli rad oddziałowych.

3.       O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału. Rada   liczyć powinna jednak nie mniej niż dwie osoby.

4.      Do udziału w wyborach rad oddziałowych uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. W wyborach jedno dziecko może być reprezentowane tylko przez jednego rodzica.

5.      Wybory do rad oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rad oddziałowych.

6.      Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach określonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.

7.      Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do rad oddziałowych jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

8.      Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.

9.      Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Przedszkola. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się w terminie czternastu dni od terminu wyborów.


 

                                                                                            Załącznik nr 2

 

REGULAMIN                                                                                                          WYBORÓW PREZYDIUM RADY RODZICÓW  PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 6 W GDYNI

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007r Nr 80, poz. 542).

 

1.      Wybory prezydium Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie,   we wrześniu, na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców.

2.      Wybory odbywają się przy obecności 80 % członków Rady Rodziców.

3.      Do udziału w wyborach uprawnieni są wszyscy członkowie Rady Rodziców.

4.      Wybory prezydium Rady Rodziców przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do prezydium Rady.

5.      Rada Rodziców wyłania ze swego grona w tajnym glosowaniu:

·         przewodniczącego

·         zastępcę przewodniczącego

·         sekretarza

·         skarbnika.

6.      Na każde stanowisko przeprowadzane jest osobne tajne głosowanie. Jeżeli dwie lub więcej osób otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

7.       Wybór kandydata następuje przy poparciu 50% + 1 na poszczególne stanowisko.

8.      Jeżeli w ciągu roku ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel jednego z oddziałów, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.

9.      Podanie do publicznej wiadomości prezydium Rady Rodziców należy do Dyrektora Przedszkola.

 

Aneks do regulaminu

 

Przekształcenie placówki z dniem 01.01.2011r. - Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Gdyni na Przedszkole Nr 6 w Gdyni.

 

Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Gdyni  W sprawie utraty mocy statutu i regulaminów Przedszkola Samorządowego Nr 6 i wejście w życie statutu i regulaminów Przedszkola Nr 6

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Tessar
Wprowadził informację: Danuta Tessar
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Tessar
Data wytworzenia informacji: 09.11.2011
Data udostępnienia informacji: 09.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2011 15:58 Aktualizacja treści Danuta Tessar