Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 6


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)                    
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 6 ul. Chwaszczyńska 28 81-395 Gdynia tel. 58 629 15 26
Inspektor danych osobowych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania    i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  C).    
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:                                  
podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.                           
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:     
sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.         
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Tessar
Wprowadził informację: Danuta Tessar
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Tessar
Data wytworzenia informacji: 10.06.2021
Data udostępnienia informacji: 10.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2023 12:26 Aktualizacja treści Danuta Tessar
03.03.2022 14:40 Aktualizacja treści Danuta Tessar
11.06.2021 09:16 Dodanie informacji Danuta Tessar