Klauzula informacyjna Przedszkola nr 7 "Bursztynowa Siódemka"

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 7” Bursztynowa Siódemka”

Podstawa prawna:


1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 7 „Bursztynowa Siódemka” 81-364 Gdynia ul. Władysława IV 56 tel. 58 6200144 e-mail : przedszkole@p7.edu.gdynia.pl

2. Inspektor danych osobowych Pani Luiza Bukowska e-mail: edu.iod@gdynia

3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1 lit.C).

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.

5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .

8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.

9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:

a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).

10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.

12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Dane kontaktowe Przedszkola
Przedszkole nr 7 „Bursztynowa Siódemka” 81-364 Gdynia ul. Władysława IV 56 tel. 58 6200144 e-mail : przedszkole@p7.edu.gdynia.pl

13. Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu :
dyrektor przedszkola Joanna Pawlenko e-mail przedszkole@p7.edu.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Pawlenko
Wprowadził informację: Paulina _Brzezińska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Brzezińska
Data wytworzenia informacji: 28.02.2020
Data udostępnienia informacji: 28.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2020 21:16 Aktualizacja treści Paulina Brzezińska
28.02.2020 20:42 Aktualizacja treści Paulina Brzezińska
28.02.2020 20:21 Dodanie informacji Paulina Brzezińska