Regulamin pracy

ROZDZIAŁ I         
Postanowienia wstępne

§ 1
Regulamin pracy jest dokumentem określającym podstawowe obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika w procesie pracy.

§ 2
1.  Regulamin Pracy obowiązuje wszystkich pracowników o których mowa w art. 2 Kodeksu Pracy , bez względu na stanowisko, rodzaj i wymiar pracy oraz bez względu na okres na jaki zawarto umowę o pracę.
2.  Przepisów regulaminu nie stosuje się do osób zatrudnionych na podstawie innych stosunków pracy, w tym wykonujących pracę nakładczą.
 
§ 3
W niniejszym regulaminie pod pojęciem :
1.Pracodawca – rozumie się Przedszkole  Nr 8 Pluszowy Misiaczek  w Gdyni,
2.Pracownika – rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
3.Nauczyciela – rozumie się przez to pracowników podlegających przepisom ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela tj. Dz U 2018, poz 967 z póź zm.
4.Przedszkole nr 8 Pluszowy Misiaczek w Gdyni – rozumie się Przedszkole nr 8
5.zastępca  –rozumie się wicedyrektora Przedszkola.
 
§ 4
Czynności prawne w zakresie stosunku pracy dokonuje w imieniu pracodawcy jego zastępca oraz inne osoby, w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

§ 5
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Pracy oraz aktami prawnymi na podstawie których opracowany został regulamin mają zastosowanie przepisy Prawa Pracy.

§ 6
1.Dyrektor obowiązany jest co najmniej raz w miesiącu przyjmować pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw ogólnych miejsca pracy. Informacje o konkretnych terminach wywiesza się na tablicy ogłoszeń.
2.Żaden z pracowników nie może ponosić ujemnych konsekwencji służbowych z powodu złożenia skargi, chyba, że skarga uznana została prawomocnym wyrokiem przez organ wymiaru sprawiedliwości za przestępstwo lub wykroczenie.

§ 7
1.Wszelkich informacji dotyczących pracodawcy oraz wychowanków udziela wyłącznie dyrektor lub pisemnie upoważnione przez niego osoby.
2.Bez zgody dyrektora lub pisemnie przez niego upoważnionej osoby nie można wydawać na zewnątrz ani udostępniać osobom nieupoważnionym żadnych dokumentów ani kserokopii.
3.Osoby upoważnione do kontroli działalności pracodawcy ( na podstawie odrębnych przepisów) mają prawo do kontroli po uprzednim sprawdzeniu ich dokumentów /upoważnień i zawiadomieniu o kontroli dyrektora lub jego zastępcy.

§ 8
Regulamin Pracy podaje się do wiadomości każdemu przyjmowanemu  do pracy  pracownikowi , a zapoznanie się z treścią tego regulaminu pracownik potwierdza w treści umowy o pracę lub w odrębnym oświadczeniu.

§ 9
1.Kobiety i mężczyźni powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy , warunków zatrudnienia , awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2.Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób , bezpośrednio lub pośrednio , ze względu na płeć.
3.Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników jednej płci, jeżeli nie mogą one być obiektywnie uzasadnione innymi względami niż płeć.
4.Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn odmowa pracodawcy nawiązania stosunku pracy uzasadniona potrzebą świadczenia pracy – ze względu na rodzaj lub warunki wykonania – wyłącznie przez pracowników jednej płci.
5.Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn stosowanie środków, które różnicują sytuacje prawną pracowników ze względu na ochronę macierzyństwa .Nie stanowią także naruszenia tej zasady działania podejmowane przez określony czas zmierzające do wyrównania szans pracowników obu płci , rozmiaru faktycznych nierówności , w zakresie określonym w art 18*3 a
6.Pracownicy , bez względu na płeć , mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie ,o którym mowa ,obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia , bez względu na ich nazwę i charakter ,a także inne świadczenia związane z pracą przyznawane pracownikom w formie pieniężnej i w innej niż pieniężnej.
 
ROZDZIAŁ II 
Obowiązki pracodawcy

§ 10
1.  Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy organizowanie efektywnej pracy , a w szczególności :
 
a)zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
b)organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników , przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
c)zapewnienia wykonania badań lekarskich określonych przepisami prawa w przychodni z którą placówka ma podpisana umowę
d) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
e) prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzeń i należnych świadczeń,
f) ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
g) stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
h) zaspakajanie w miarę posiadanych środków socjalnych  kulturalnych potrzeb pracowników,
i) stosowanie obiektywnych  i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz ich wyników pracy,
j) wpływanie na kształtowanie w miejscu pracy zasad współżycia społecznego,
k) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l) zapewnianie pracownikom odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz dopilnowanie aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem,
m) informowanie pracowników o ryzyku zawodowym , które wiąże się z wykonywana pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
n) zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
2.Pracodawca ocenia , dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywana pracą na danym stanowisku , stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko  oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym związanym z danym stanowiskiem pracy podczas szkolenia wstępnego z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy . Potwierdzeniem tego zapoznania jest Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP.
 
 
ROZDZIAŁ III
Obowiązki pracownika
 
§ 11
1.  Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy ,jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę , a także wykorzystywać czas pracy w pełni na pracę zawodową.
2.  Pracownik obowiązany jest do świadczenia pracy zgodnie z umową o pracę , a w szczególności zobowiązany jest do :
 
a) sumiennego i efektywnego wykonywania pracy,
b) racjonalnego korzystania z majątku pracodawcy,
c) wykonywania poleceń przełożonych , w zakresie nie kolidującym z przepisami Kodeksu Pracy,
d) przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
e) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
f) przestrzegania obowiązującego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny,
g) dbania o mienie pracodawcy, zachowania tajemnicy informacji ,których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę,
h) przestrzeganie tajemnicy służbowej,
i) przejawiania koleżeńskiego stosunku do współpracowników.
 
3.  W związku z podstawowymi obowiązkami wymienionymi wyżej każdy pracownik obowiązany jest w szczególności:
a) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę,
b) przestrzegać regulaminu pracy oraz ustalonego czasu pracy,
c) znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż i przestrzegać je w  procesie pracy,
d) używać zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej odzieży ochronnej,
e) dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i porządek w miejscu pracy,
f) właściwie odnosić się do przełożonych , współpracowników i mając na względzie zasady współżycia społecznego i kultury osobistej,
g) niezwłocznie zawiadamiać przełożonego o zauważonym w miejscu pracy wypadku lub zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,
h) dbać o powierzone mienie , a w przypadku zgubienia lub uszkodzenia  sprzętu z winy pracownika  pokryć szkodę u intendenta przedszkola kwotę w wysokości aktualnie obowiązujących cen.
i) zapoznać się  z regulaminem pracy i innymi regulaminami oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi na jego stanowisku pracy. Fakt zapoznania się z w/w dokumentami potwierdzić na piśmie.
 
§ 12
1.Każdy pracownik jest obowiązany do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia , narzędzi , urządzeń , sprzętu, dokumentów pieczęci , walorów pieniężnych oraz do uporządkowania miejsca pracy.
2.  Pracownicy będący nauczycielami obowiązani są rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: dydaktyczną ,wychowawczą, opiekuńczą; dążyć w pełni do rozwoju osobowości wychowanka i własnej. Nauczyciele obowiązani są kształcić  i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny; poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; w duchu humanizmu, tolerancji , wolności sumienia, dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych.
3. Nauczyciele zobowiązani są do zabezpieczenia dokumentacji pedagogicznej przed niepożądanym dostępem do niej , a po skończonej pracy zabezpieczyć dzienniki zajęć.
3. Każdy pracownik zobowiązany jest tajemnicą służbową i kodeksem etycznym pracowników Przedszkola nr 8
 
 
ROZDZIAŁ IV
Umowa o pracę
 
§ 13
Przed rozpoczęciem pracy , ale nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy pracownik powinien:
1.otrzymać i podpisać umowę o pracę , umowę o odpowiedzialności materialnej, jeżeli taka jest wymagana oraz zakres czynności i odpowiedzialności ,jeżeli ustalenie takiego zakresu jest niezbędne, a także inne dokumenty ,
2. odbyć wstępne przeszkolenie w zakresie BHP i p.poż  na stanowisku pracy,
3. potwierdzić na piśmie fakt odbycia takiego przeszkolenia , przyswojenia znajomości przepisów i zasad BHP i p.poż  oraz nabycie umiejętności obsługi środków pracy na stanowisku pracy , a także zostać poinformowany o zasadach ochrony przed zagrożeniami i potwierdzić ten fakt na piśmie,
4.przejść wstępne badania lekarskie wykonane przez lekarza medycyny pracy,
5.zostać zapoznany z podstawowymi obowiązkami , sposobem wykonywania pracy na jego stanowisku i przyznanych mu uprawnień,
6. jeżeli jest to niezbędne przejąć protokolarnie stanowisko pracy,
7. poznać zakład pracy, bezpośredniego przełożonego i współpracowników,
8. otrzymać niezbędną odzież ochronną i roboczą ,środki higieny , szafkę lub pomieszczenie do przechowywania w/w odzieży i sprzętu oraz przydzielonych narzędzi i urządzeń , a także sprzęt umożliwiający właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia, a w szczególności pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów oraz pieczęci i dokumentów o szczególnym znaczeniu,
9. poznać metody rejestracji czasu pracy i udzielania zwolnień od pracy
 
§ 14
1.  Zawarcie , zmiana lub rozwiązanie umowy o prace następuje w formie pisemnej.
2.  Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy , a jeżeli tego terminu nie określono – w dniu zawarcia umowy.
 
§ 15
Szczegółowe zasady i tryb zawierania umów o pracę i ich rozwiązywania , okresy trwania wypowiedzenia umowy o prace regulują Kodeks Pracy i Karta nauczyciela.
 
ROZDZIAŁ V
Czas pracy

§ 16
1.  Czas pracy należy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową.            
2.  Czasem pracy jest czas , w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy , w miejscu pracy lub innym wyznaczonym do wykonywania pracy.
3.  W Przedszkolu nr 8  obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy
 
§ 17
1.  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.
2.  W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować :
 
a) zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze prowadzone z wychowankami w wymiarze:
·25 godzin – nauczyciele pracujący z grupami dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat,
·22 godziny – nauczyciele pracujący z grupami dzieci 6 letnich
b) inne czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola,
c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć , samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 
§18
Czas pracy nauczycieli nieuregulowany w § 17 określają szczegółowo art. 42,42a-42c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r  „Karta  Nauczyciela”.
 
§19
1.  Ustalona w Przedszkolu  nr 8 podstawowa norma czasu dla pracowników nie będących nauczycielami, uwzględniająca dodatkowe dni wolne od pracy wynosi 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień . Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.
2.  Czas pracy obejmuje 20 minutową płatną przerwę, przeznaczoną na spożycie posiłku i odpoczynek , wyznaczoną na godziny 13.00-13.20
 
§ 20
1.Szczegółowe godziny rozpoczynania i kończenia pracy poszczególnych pracowników  na stanowiskach administracji i obsługi określa pracodawca na początku każdego roku szkolnego uwzględniając potrzeby organizacyjne placówki.
2. Szczegółowe godziny rozpoczynania i kończenia pracy nauczycieli określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowywany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący i nadzorujący.
 
ROZDZIAŁ VI 
Nagrody i wyróżnienia

§ 21
1.  Wyróżniającym się pracownikom mogą być przyznawane na wniosek przełożonego, nagrody i wyróżnienia.
2.  Do nagród i wyróżnień zalicza się:
·dyplom uznania , list pochwalny,
·nagrodę rzeczową,
·nagrodę pieniężną,
·odznaczenie
 
ROZDZIAŁ VII
Kary za naruszenie porządku i dyscypliny  pracy

§ 22
Nauczyciele  podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności nauczyciela lub obowiązkom o których mowa w § 12 na zasadach określonych w art. 75-85 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 „ Karta Nauczyciela” oraz przepisom Kodeksu Pracy.
 
§ 23
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy , Regulaminu Pracy , Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz zakresu obowiązków  stosuje się :
·karę upomnienia,
·karę nagany
 
§ 24
1.Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości  o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia .
2.  Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 
§ 25
Decyzję o nałożeniu na pracownika kary podejmuje dyrektor Przedszkola nr 8.
 
§ 26
O zastosowaniu kary zawiadamia się pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika. Fakt ukarania pracownika nagana może być podany do wiadomości załogi , jeżeli jest to wskazane ze względów wychowawczych lub dla umocnienia porządku i dyscypliny pracy. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor.
 
§ 27
Karę uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się w aktach osobowych z równoczesnym usunięciem z akt kopii zawiadomienia o ukaraniu – po roku nienagannej pracy.
 
 
ROZDZIAŁ VIII          
Obecność pracownika w pracy oraz tryb usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień
 
§ 28
1.  Pracownik przychodząc do pracy jest obowiązany ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności.
2.  W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się , że pracownik nie wykonuje pracy , a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.
3.  Kontroli i rejestracji czasu pracy dokonuje na bieżąco dyrektor i specjalista ds. kadr.
4.  Wszelkie wyjścia i powroty do pracy w trakcie czasu pracy rejestrowane są w rejestrze ewidencji wyjść .
5. Pracownik zobowiązany jest w razie konieczności opuszczenia stanowiska pracy podczas godzin pracy zgłosić ten fakt dyrektorowi lub wicedyrektorowi.
 
§ 29
W razie niemożliwości stawienia się do pracy , pracownik jest obowiązany zawiadomić przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania , nie później niż w trzecim dniu nieobecności . Zawiadomienie powinno nastąpić osobiście  lub przez inne osoby albo za pośrednictwem poczty.

§ 30
Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy , przedstawiając przyczyny nieobecności , w tym odpowiednie dokumenty i dowody.

§ 31
Za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy lub nieusprawiedliwione spóźnienie dyrektor może ukarać pracownika.
 
ROZDZIAŁ IX  
Urlopy pracownicze
 
§ 32
1.  Urlopy wypoczynkowe udzielane są pracownikom administracji i obsługi w wymiarze i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz w przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy – zgodnie z opracowanym rocznym planem urlopów.
2.  Urlopy wypoczynkowe udzielane są nauczycielom w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie z dnia z 26 stycznia 1982 „Karta Nauczyciela”.
3.Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi na jego żądanie i w terminie przez niego wskazanym 4 dni urlopu „ na telefon” w roku kalendarzowym.
4.Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu do godziny 9 00 telefonicznie dyrektorowi lub pracownikowi administracyjnemu.
5.Pracodawca do końca lutego opracowuje plan urlopów pracowników z uwzględnieniem okresu zamknięcia przedszkola.
6. Ze względu na niemożliwość zaplanowania ilości dzieci w miesiącu zamknięcia przedszkola plan urlopów może ulec zmianie.
7.Planuje się zamykanie przedszkola na przemiennie lipiec/sierpień  , po uzgodnieniu z organem prowadzącym
8..Nie obejmuje się planem urlopu  4 dni „na telefon”
 
§ 33
Przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych obowiązuje następujący tryb postępowania:
a/ pracownikowi udziela się urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym . Przesunięcie urlopu na rok następny może nastąpić w wyjątkowych przypadkach, najpóźniej do końca września następnego roku.
b/ plan urlopów powinien uwzględniać wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy Przedszkola. Ustala go dyrektor do końca lutego danego roku planowanego. O nieuwzględnieniu wniosku pracownika dyrektor zawiadamia zainteresowanego .
c/ na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części , z tym ,że co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 10 kolejnych dni roboczych.
d/ przesunięcie ustalonego w planie urlopu może nastąpić na jego umotywowany wniosek ,w przypadku gdy nie zmienia całego planu urlopów.
e/ na wniosek pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego należy udzielić jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.
 
§ 34
Zastępstwo za pracownika na czas jego urlopu wypoczynkowego wyznacza  dyrektor.
 
ROZDZIAŁ X 
Zwolnienia z pracy.
 
§ 35
1.  Załatwianie wszelkich spraw pracownika nie związanych z jego pracą zawodową nie może odbywać się w czasie pracy.
Wyjątek mogą stanowić jedynie sprawy określone odrębnymi przepisami.
2.W wyjątkowych przypadkach dyrektor może udzielić pracownikowi zwolnienia z pracy w związku z wizytą u lekarza, bądź wypadkami losowymi dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Za czas tego zwolnienia przysługuje wynagrodzenie. Czas zwolnienia z pracy należy odpracować w terminie ustalonym z dyrektorem  placówki.
 
§ 36
1. Zwolnienia z pracy , z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi w zakresie:
- ślub pracownika   -2 dni,
- urodzenie się dziecka pracownika –2 dni
- ślub dziecka -  1 dzień,
- zgon małżonka, dziecka, ojca, matki  - 2 dni,
- zgonu siostry , brata , teścia , teściowej , babci , dziadka ,
lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką   -1dzień,
2.Inne przypadki zwolnień od pracy z zachowaniem lub bez zachowania prawa do wynagrodzenia , regulują odrębne przepisy prawa.
 
ROZDZIAŁ XI 
Narzędzia pracy
 
§ 37
Pracownik odpowiada osobiście za używanie pobranych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z ich parametrami pracy.
 
§ 38
1.Miejsce przechowywania narzędzi i niezbędne środki dla ich zabezpieczenia ustala i zapewnia pracownikowi dyrektor.
2.Pracownik obowiązany jest do przechowywania narzędzi we wskazanym miejscu oraz ich zabezpieczenia we wskazany sposób.
 
§ 39
1.Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu narzędzia , chyba ,że wykaże , iż szkoda w w/w. mieniu powstała z przyczyn od niego niezależnych.
2.O każdym przypadku stwierdzenia kradzieży , zaginięcia , zgubienia  lub zniszczenia narzędzi pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora.
3.Na powyższe okoliczności należy sporządzić protokół , zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
ROZDZIAŁ XII
Odzież robocza i ochronna
 
§ 40
1 Pracodawca wydaje bezpłatnie pracownikom odzież roboczą  i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej , zapewniając ich pranie , naprawę i konserwację.
2.Asortyment odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej , jak również okresy jej użytkowania ,określa pracownik BHP.( załącznik nr1)
 
 
§ 41
Pracownik obowiązany jest :
a)korzystać z przydzielonej odzieży roboczej i  ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej –w zakresie wymaganym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
b)dbać o czystość i dobry stan odzieży roboczej i ochronnej,
c)wnioskować do dyrektora o wcześniejsze wydanie niż to wynika z okresu użytkowania , nowej odzieży  lub sprzętu ochrony osobistej w przypadku uzasadnionego przedwczesnego zużycia.
 
§ 42
Miejscem przechowywania odzieży osobistej , odzieży roboczej jest szatnia lub inne wyznaczone miejsce przez dyrektora.
 
§ 43
Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzoną mu odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej , chyba ,że wykaże , iż szkoda w w/w. mieniu powstała z przyczyn od niego niezależnych.
 
ROZDZIAŁ XIII
Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
§ 44
1.  Pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez:
a) użytkowanie  urządzeń , narzędzi zgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
c) szkolenie pracowników w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  przeciwpożarowych,
d) dostarczanie odzieży ochronnej , roboczej,
e) zapewnienia nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
2.  Pracodawca przeprowadza szkolenia w zakresie ogólnych zasad  i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych ,przed zawarciem umowy o pracę 
3.  Ponadto pracodawca zapewnia pracownikowi ;
a) instruktaż na stanowisku pracy przeprowadzany przez dyrektora i pracownika BHP ,
b)okresowe szkolenie z zasad i przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§  45
Każdy pracownik obowiązany jest przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
W szczególności pracownik jest obowiązany:
a) znać przepisy BHP i p.poż w wymaganym dla danego zawodu i stanowiska , brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
b) wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami BHP i p.poż ,przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych,
c) dbać o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz porządek i ład  w miejscu pracy,
d) używać przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z ich przeznaczeniem,
e)poddawać się badaniom wstępnym ,okresowym i kontrolnym i stosować się do zaleceń lekarskich,
f)niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku przy pracy albo zagrożeniach życia lub mienia.
 
§ 46
1.W miejscu pracy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
2. Pracownik ,który przyjdzie do pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostanie niedopuszczony do pracy.
3. Pracownik , który będzie pił alkohol w pracy zostanie odsunięty od pracy.
4. Naruszenie w/w przepisów skutkuje karą dyscyplinarną zgodną z Kodeksem Pracy.
 
 
ROZDZIAŁ XIV
Wypłata wynagrodzeń
 
§ 47
1. Zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania świadczeń związanych z pracą określa Ponadzakładowy Układ Zbiorowy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia w dniu 23.12.1997r.z poźn. zmianami.
2. Zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz przyznawania im świadczeń związanych z pracą określają rozporządzenia MEN   w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli , sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową , wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań uprawniających do dodatku funkcyjnego , ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego , wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku  za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat .
Oraz Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/ placówkach przez Gminę Miasto Gdynia.
 
§ 48
1. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie przelewu na konto.
2. Zasady korzystania z ROR określają przepisy bankowe.
3. Pracownik zobowiązany jest podać dyrektorowi placówki numer konta i poinformować o zmianie konta.
 
§ 49
1. Nauczycielom wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca . Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłacane jest następnego dnia.
2. Pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z dołu ,  ostatniego dnia miesiąca . Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłacane jest przededniu.
3. Premia wypłacana jest za miesiąc bieżący w ostatnim dniu danego miesiąca
4.Nadgodziny dla nauczycieli wypłacane są za miesiąc bieżący w ostatnim dniu miesiąca.
5. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego , realizowane przez zakład pracy , są wypłacane w terminach wynagrodzeń.
 
 
ROZDZIAŁ XV
Przepisy porządkowe
 
§ 51
1.W Przedszkolu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu przez pracowników oraz wchodzenia i przebywania po spożyciu alkoholu.
2.Postanowienia regulaminu pracy dotyczące obowiązku trzeźwości i konsekwencji służbowych jego naruszenia stosuje się odpowiednio do narkotyków i innych środków odurzających.
 
§ 52
1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność materialną za skradzione mienie pracownika  wniesione w związku z pracą , o ile było przechowywane  lub pozostawione w wyznaczonym miejscu .
2. Pracodawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w mieniu osobistym pracownika w związku z wypadkami przy pracy , awariami i pożarami niezawinionymi przez pracownika.
 
§ 53
1. Pracownik jest obowiązany opuścić miejsce pracy niezwłocznie po zakończeniu pracy.
2. Pracownik może pozostać w miejscu pracy po zakończeniu pracy, jeżeli wiąże się to z uczestnictwem w zajęciach , zebraniach organizowanych przez pracodawcę.
 
 
ROZDZIAŁ XVI
Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych i za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy.
 
§ 54
Szczególnie ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych jest:
a) złe, niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów i narzędzi , a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
b) nieprzybycie do pracy, spóźnienie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
c) stawianie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywanie alkoholu w miejscu pracy,
d) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
e) niewykonywanie poleceń przełożonych ,
f) niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników,
g) nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż,
h) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej , a także zaniedbanie ochrony tych  tajemnic,
i) dokonanie rażącego nadużycia wobec pracodawcy w szczególności w zakresie ochrony interesów i mienia pracodawcy , posiadanych uprawnień oraz wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia ,świadczeń z ubezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych.
j) Popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w czasie i miejscu pracy albo w związku z posiadanymi od pracodawcy upoważnieniami lub użyciem mienia , pieczątek i druków zakładu pracy,
k) rażące naruszenie regulaminu pracy albo innego regulaminu , instrukcji lub zarządzenia obowiązującego pracowników,
l) uporczywe naruszanie przez pracownika innych obowiązków pracowniczych lub innych postanowień obowiązujących w zakładzie.
2. Każdy pracownik powinien rzetelnie wykonywać obowiązki pracownicze i przestrzegać obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów, instrukcji i zarządzeń ich nieprzestrzeganie może spowodować konsekwencje dopuszczone prawem.
3. Naruszenia określone w ust 1 mogą stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy  .Niezależnie od tego mogą być zastosowane kary określone w § 22 Regulaminu Pracy.
 

ROZDZIAŁ XVII  
Przepisy końcowe
 
§ 55
1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawuje dyrektor .
2. Każdy pracownik , ma prawo wglądu w regulamin pracy oraz prawo dokonywania
 ( na swój koszt) kserokopii.
 
§ 56
Pracownik potwierdza pisemnie ,że przyjął treść regulaminu do wiadomości .
 
§ 57
Traci moc Regulamin  Pracy z dnia 01 stycznia 2011
 
 
Niniejszy regulamin  obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 i został przekazany pracownikom w formie zarządzenia nr 6 /2019
 
 
REGULAMIN PRACY
 
PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NR 8 PLUSZOWY MISIACZEK W GDYNI
 
 
1. Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady zawarte w:
 
1) Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z póż.zm)
2) Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881i Dz.U.2018 poz 1608)
3) Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967,2245)
4) Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz 2137)
5) Ustawie  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 i
2227)
6) Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030,1490,1669)
7) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz.1457,1560,1669,2245)
8) Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 )
9) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy(Dz. U. z 2014 r. poz. 1632)
10) Ponad zakładowy Układ Zbiorowy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia z dn. 23 grudnia 1997 z poźn . zmianami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wrona
Wprowadził informację: Karolina Puźniak
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 10.04.2013
Data udostępnienia informacji: 11.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2019 14:27 zatwierdzenie Michał Kowalski
21.02.2019 10:59 Aktualizacja treści Karolina Puźniak
10.04.2013 11:33 Korekta Karolina Puźniak