Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRZEDSZKOLA NR8 „PLUSZOWY MISIACZEK" W  GDYNI
 
 
Podstawa prawna:
Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami).
 
ROZDZIAŁ I
ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA
 
1. Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek" w Gdyni   działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(DZ.U. nr. 61 poz.624 z późniejszymi zmianami).
2. Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek" w Gdyni   zwane dalej Przedszkolem jest zakładem budżetowym  Gminy  Gdynia
3. Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek" w Gdyni   określa wewnętrzną organizację Przedszkola  i zakresy działania organów wchodzących w jej skład.
4. Do regulaminu organizacyjnego załączono:
a. schemat organizacyjny Przedszkola (zał. nr. 1),
 
Rozdział II
 
ZARZADZANIE PRZEDSZKOLEM NR  8
 
1.Działalnością  Przedszkola  kieruje dyrektor  przy pomocy społecznego wicedyrektora i  innych  pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań oraz Rady Rodziców w zakresie jej kompetencji.
2. W czasie nieobecności dyrektora,  Przedszkolem  kieruje wicedyrektor.
 
Rozdział III
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSZKOLA NR 8
1. Organami  przedszkola są:
- dyrektor szkoły,
- rada pedagogiczna ( pracownicy pedagogiczni),
- rada rodziców,
 
2. Strukturą organizacyjną   tworzą następujące stanowiska pracy:
- dyrektor,
- społeczny wicedyrektor,
- pracownicy pedagogiczni,
- pracownicy administracyjni
  • - referent ds. BHP
  • -intendentka
- pracownicy obsługi.
  • Woźne,
  • Kucharka,
  • Pomoc kuchenna,
  • Pomoc nauczyciela
  • Robotnik
 
Rozdział IV
 
ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
 
1. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje:
- w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych dyrektor Przedszkola
2. Podporządkowanie organów przedszkola  i stanowisk pracy, przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Dyrektor:
Kieruje działalnością  Przedszkola  i reprezentuje je na zewnątrz poprzez:
- wykonywanie czynności prawnych w granicach zwykłego zarządu, związanych z
prowadzeniem zakładu w zakresie jego zadań statutowych, a w szczególności:
1. Dyrektor Przedszkola , jako kierownik zakładu budżetowego  samorządu terytorialnego, wykonuje uchwały organu prowadzącego, kieruje działalnością przedszkola  i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor  zakładu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników i stosuje
przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz inne.
3. Dyrektor Przedszkola  jest organem nadzoru pedagogicznego dla pracowników pedagogicznych i wypełnia w tym zakresie zadania opisane w ustawach i przepisach oświatowych.
4. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, sprawując nadzór w zakresie przestrzegania przez nią prawa.
5. Wykonuje zadania administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Wicedyrektor:- funkcja społeczna
Podlega bezpośrednio dyrektorowi  przedszkola .
Do podstawowych obowiązków i kompetencji wicedyrektora należy:
1) Opracowanie harmonogramu urlopów nauczycielskich.
2) Organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych.
3) Rozliczanie miesięczne nauczycieli z wykonanych zastępstw.
4) Współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego Przedszkola .
5) Opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
6) Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek i wyjść
do najbliższego otoczenia.
7) Podejmowanie działań  z zakresu kompetencji dyrektora w przypadku nieobecności dyrektora
Pracownicy pedagogiczni
Podlegają bezpośrednio dyrektorowi Przedszkola  oraz wicedyrektorowi w zakresie jego
obowiązków.
Do podstawowych obowiązków pracowników pedagogicznych należy:
1) zatwierdzanie planu pracy przedszkola ,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalanie celów oraz zatwierdzanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4 występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z
funkcji dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
5) delegowanie ustawowej liczby przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora szkoły,
6) opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć,
9) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola ,
10) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  dodatkowych ,
11) opiniowanie wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień ,
Pracownicy administracyjni:
Podlegają bezpośrednio dyrektorowi Przedszkola .
Referent ds. BHP
Do podstawowych obowiązków należy:
1) Prowadzenie na bieżąco spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługi i administracji
2) Organizowanie szkoleń, informowanie o zagrożeniach występujących na terenie zakładu,
3) Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego, prowadzenie przeglądów .
Intendentka
Do podstawowych obowiązków należy:
1) zaopatrywanie na bieżąco przedszkole w artykuły spożywcze.
2) współpraca z personelem kuchennym w zakresie zapewnienia odpowiedniego żywienia dzieci .
3) Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w zakresie  zbierania środków finansowych od rodziców oraz prowadzenia kasy ,
4)  Prowadzenie żywienia zgodnie z przepisami HACCP,
5) Prawidłowe prowadzenie gospodarki materiałowej,
 
Pracownicy obsługi:
Podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
Woźne
 Do podstawowych obowiązków należy:
1) Utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie przedszkola .
2) Podawanie dzieciom posiłków i sprzątanie  po posiłkach
3) Współdziałanie z innymi pracownikami przedszkola  w zakresie polepszenia bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci i innych osób przebywających na terenie przedszkola .
4)brać udział w spacerach i wycieczkach grupy oraz pomagać nauczycielowi w razie potrzeby podczas zajęć w przedszkolu,
5)Dbać o higienę wszystkich pomieszczeń i zabawek używanych przez dzieci zgodnie z zasadami BHP
 
Szczegółowe zakresy czynności w/w pracowników znajdują się w dokumentacji przedszkola w teczkach akt osobowych.
Pomoc nauczyciela
Do podstawowych obowiązków należy:
1) pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi  i zajęciach dydaktycznych,
2) porządkowanie , dezynfekowanie zabawek,
Pomoc kucharki
Do podstawowych obowiązków należy
1.)pomagać kucharce w przygotowaniu posiłków,
2)utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt kuchenny.
3) załatwiać zlecone prace związane z zakupem produktów,
4)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
5)Kontrolować daty przydatności do spożycia  produktów zakupionych i pobranych z magazynu w danym dniu do produkcji żywności
Robotnik zobowiązany jest:
1)wykonywać prace ogrodnicze w przedszkolu,
2)wykonywać prace wszystkie naprawy w budynku przedszkola,
3)dokonywać bieżących zakupów,
4)Wykonywać wszelkie prace naprawcze i porządkowe zarówno w ogrodzie jak i w przedszkolu podczas nieobecności dzieci w danym miejscu.
 
 
ROZDZIAŁ V
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W Przedszkolu nr 8  zgodnie z Ustawą funkcjonuje Rada Rodziców pod nazwą Komitet Rodzicielski  który działa na podstawie własnego regulaminu.
2. Porządek i rozkład czasu pracy pracowników , umożliwiający realizację zadań
statutowych, reguluje  Regulamin Pracy Przedszkola nr 8  w oparciu o Kodeks Pracy oraz Statut jednostki.
3. Obieg dokumentów finansowo - księgowych reguluje instrukcja obiegu dokumentów.
4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych
pracowników określają zakresy czynności.
5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń
wewnętrznych.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2010r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wrona
Wprowadził informację: Karolina Puźniak
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Puźniak
Data wytworzenia informacji: 10.04.2013
Data udostępnienia informacji: 10.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 11:28 Korekta Karolina Puźniak
10.12.2010 12:29 Dodanie informacji Karolina Puźniak