Regulamin komitetu rodzicielskiego

Regulamin
Komitetu Rodzicielskiego


Podstawa Prawna
1.Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U 2004/256 poz 2572 z późn. zmianami)


Rozdział I
Nazwa reprezentacji rodziców

Reprezentacja rodziców w Przedszkolu nr 8 „Pluszowy Misiaczek" w Gdyni funkcjonuje pod nazwą Komitet Rodzicielski.

Rozdział II
Cele i zadania Komitetu Rodzicielskiego

1. Celem Komitetu jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola .
2. Szczególnym celem Komitetu Rodzicielskiego jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.
3. Kompetencje Komitetu Rodzicielskiego:
a/ Występowanie do dyrektora Przedszkola i innych organów Przedszkola , organu prowadzącego Przedszkole i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
b/Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną przedszkola planu pracy wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczego ( obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków)
c/Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola,
d/ Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
e/ Opiniowanie w zakresie ustalonego przez rade pedagogiczna zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników,
d/ Opiniowanie wydania zgody przez dyrektora przedszkola na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie przedszkola.
e/ Zatrudnianie i zawieranie umów zleceń na wykonanie działań związanych z realizacją zadań Komitetu.

4.Zadaniem Komitetu Rodzicielskiego jest w szczególności :
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,
b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy,
c) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z radą pedagogiczną rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola , wśród nich zaś:
- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych,
- uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
- uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola ,


Rozdział III
Organizacja działania ogółu rodziców i Komitetu Rodzicielskiego

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie reprezentację składającą się z przynajmniej 7 osób , tak aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego , skarbnika, sekretarza i komisję rewizyjną
3. Wszyscy wybrani przedstawiciele tworzą Komitet Rodzicielski przedszkola.
4. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców . Zebranie zwoływane jest raz w roku.
5. Plenarne zebranie komitetu Rodzicielskiego wybiera spośród siebie :
a) prezydium ( zarząd ) Komitetu Rodzicielskiego jako wewnętrzny organ kierujący pracami, ( 4 osoby)
b) komisje rewizyjną jako organ kontrolujący Komitet Rodzicielski ( 3 osoby)
6. Prezydium Komitetu Rodzicielskiego składa się z przewodniczącego , wiceprzewodniczącego , sekretarza - skarbnika ,księgowego
Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
7. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób. Co najmniej jeden członek Komisji powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę na pierwszym posiedzeniu.
8. Kadencja Komitetu Rodzicielskiego i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do 30 września następnego roku. i może być przedłużona za zgoda ogółu rodziców i członków Komitetu Rodzicielskiego.


Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał przez Komitet Rodzicielski i jego organy wewnętrzne.
1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Uchwały są protokołowane w protokólarzu Komitetu . Za prowadzenie protokolarza odpowiada sekretarz prezydium.


Rozdział V
Wybory do Komitetu Rodzicielskiego


1. Wybory do Komitetu Rodzicielskiego i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym na zebraniu ogółu rodziców.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie ( jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoja wolę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci , którzy uzyskali 50% plus 1 głos uczestników zebrania
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Komitetu Rodzicielskiego:
a/ sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
b/ sprawozdanie komisji rewizyjnej,
c/ informacja dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowania placówki,
d/ ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli ,
e/ uchwalenie wniosków i preliminarza wydatków dla działalności Komitetu Rodzicielskiego na kadencję.


Rozdział VI
Ramowy plan pracy Komitetu Rodzicielskiego i jego organów.

1. Plenarne posiedzenie Komitetu jest zwoływane przez jego prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Zebranie Komitetu Rodzicielskiego może być zwołane także w każdym innym czasie na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej -złożony do prezydium Komitetu.
3. Posiedzenia prezydium Komitetu są protokołowane w protokólarzu Komitetu.
4. Posiedzenia komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Komitetu Rodzicielskiego
5. Komisja rewizyjna może się zbierać także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Komitetu.
6. Ustalenia i wnioski komisji muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione plenarnemu posiedzeniu Komitetu.


Rozdział VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Komitetu Rodzicielskiego.

1. Komitet Rodzicielski gromadzi fundusze na wspieranie działalności przedszkola z następujących źródeł:
A/ ze składek rodziców,
B/ z wpłat osób fizycznych , organizacji, instytucji i fundacji do których zwróci się prezydium Komitetu,
C/ z dochodowych imprez organizowanych przez Komitet dla rodziców i środowiska przedszkola,
2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego na plenarnym zebraniu ogółu rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia prezydium Komitetu.
3. Wydatkowanie środków Komitetu odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków ustalanego na początku roku szkolnego na dany rok szkolny.
4. Prezydium Komitetu Rodzicielskiego może wydatkować środki pieniężne na następujące cele:
- dofinansowanie konkursów , imprez i uroczystości o charakterze ogólny
( urodziny grupy, dzień Babci i Dziadka, dzień Dziecka , festyn sportowo- rekreacyjny.
- Sfinansowanie zajęć umuzykalniających,
- Zakup pomocy dydaktycznych, sprzęty technicznego,
- Zakup środków higienicznych,
- Sfinansowanie wycieczek
- Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości
5. Sposób wydatkowania środków Komitetu Rodzicielskiego pochodzących od osób fizycznych lun organizacji może być zależny od życzeń ofiarodawców. W takim przypadku prezydium Komitetu nie może wydatkować środków na inne cele , bez zgody ofiarodawców.


Rozdział VIII
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Komitetu Rodzicielskiego.

1. Do obsługi księgowo -rachunkowej funduszy Komitetu , prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej można zatrudnić fachową siłę księgową w wymiarze ¼ etatu . Płacę księgowego ustala prezydium i zatrudnia na umowę zlecenie. Prezydium opracowuje także zakres czynności i odpowiedzialności księgowego.
Obsługę księgową może także prowadzić osoba z Prezydium Komitetu posiadająca uprawnienia do wykonywania pracy księgowej w ramach pracy społecznej na rzecz Komitetu.
2. Prezydium wyznacza skarbnika Komitetu Rodzicielskiego lub zatrudnia dodatkową osobę który zbiera środki finansowe od rodziców i ściśle współpracuje z księgowym. Zasady współpracy określa Prezydium osobnym dokumentem- zadania skarbnika.
3. Prezydium zakłada w banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu prowadzenia bieżących wypłat i przelewów.


Rozdział IX
Postanowienia końcowe.


1. W celu wymiany informacji i współdziałania Komitet Rodzicielski zaprasza na swoje posiedzenia dyrektora Przedszkola.
2. W przypadku konfliktu Komitetu Rodzicielskiego z innymi organami przedszkola , wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej prezydium Komitetu ma prawo zwrócenia się do organu prowadzącego przedszkole o rozstrzygnięcie sporu.
3. Członkowie prezydium Komitetu rodzicielskiego mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji ,jeśli gremia , które je powołały postanowią ich odwołać .
4. Komitet Rodzicielski posługuje się pieczątką podłużną o treści „ Komitet Rodzicielski przy Przedszkolu Nr 8 „ Pluszowy Misiaczek" Gdynia Kapitańska 15.
NIP9581559936
5. Traci moc Regulamin Komitetu Rodzicielskiego z dnia 01.11.1995
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2007r
7. Wykonywanie postanowień Regulaminu powierza się przewodniczącej Prezydium.


Uchwała nr
Z dnia 23 czerwca 2007


Na podstawie .Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U 2004/256 poz 2572 z późn. zmianami) art. 53 i 54 ustawy nowelizującej Komitet Rodzicielski postanawia:


1. Ustalić szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów członków do nowego Komitetu Rodzicielskiego podejmującego działalność w wrześniu 2007r.
1. Wybory do Komitetu Rodzicielskiego i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym na zebraniu ogółu rodziców.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie ( jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoja wolę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci , którzy uzyskali 50% plus 1 głos uczestników zebrania
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Komitetu Rodzicielskiego:
a/ sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
b/ sprawozdanie komisji rewizyjnej,
c/ informacja dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowania placówki,
d/ ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli ,
e/ uchwalenie wniosków i preliminarza wydatków dla działalności Komitetu Rodzicielskiego na kadencję.


2. Wybory do Nowego Komitetu muszą się odbyć do dnia 30 września 2007r.
3. Nowo wybrany Komitet Rodzicielski powinien opracować i uchwalić swój regulamin do dnia 31 października 2007 .
4. Tryb przeprowadzenia wyborów do Komitetu Rodzicielskiego
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wrona
Wprowadził informację: Karolina Puźniak
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Puźniak
Data wytworzenia informacji: 10.04.2013
Data udostępnienia informacji: 11.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 11:32 Korekta Karolina Puźniak