RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 13 ul. Widna 15  81-543 Gdynia, e-mail: przedszkole@p13.edu.gdynia.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego,
 • w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola nr 13 oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 • W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Smolna
Wprowadził informację: Mirosław Czudowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 28.06.2018
Data udostępnienia informacji: 28.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2022 19:04 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
18.05.2021 13:57 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
18.05.2021 13:53 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
18.05.2021 13:52 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
20.01.2021 08:45 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
20.01.2021 08:44 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
03.12.2020 10:32 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
03.12.2020 10:29 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
24.07.2019 09:40 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
28.06.2018 21:24 Korekta Mirosław Czudowski