Regulamin Zamówień Sektorowych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2010      
Prezesa Zarządu Spółki z dnia 20.09.2010r.
wraz ze zmianami Zarządzenia nr 7/2011 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 5.05.2011 r., Zarządzenia nr 11/2011 r.
Prezesa Zarządu Spółki z dnia 02.08.2011 r., Zarządzenia nr 18/2011 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 21.09.2011 r.,
Zarządzenia nr 15/2012 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 25.07.2012 r., Zarządzenia nr 25/2013 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 17.06.2013 r.
         
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

udzielanych przez
Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni

WSTĘP
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zamówień udzielanych przez Zamawiającego, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, a jednocześnie ich wartość jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w odniesieniu do zamówień sektorowych. 

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE


Rozdział 1
Przedmiot regulacji

Art. 1.
[Zakres przedmiotowy i podmiotowy]Regulamin określa zasady i tryb udzielania podprogowych zamówień sektorowych udzielanych przez Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni.
Art. 2. [Objaśnienie pojęć] Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.);
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
3) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;
4) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
5) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin zamówień sektorowych udzielanych przez Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni;
6) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
7) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni;
8) kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Spółki, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym,
9) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia sektorowego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia sektorowego;
10) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia sektorowego, albo ofertę z najniższą ceną;
11) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, wykonanie części zamówienia sektorowego;
12) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia sektorowego;
13) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
14) SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
Art. 3. [Wyłączenia]
Regulaminu nie stosuje się przy udzielaniu zamówienia:
1) jeżeli zamówienie nie jest związane z działalnością sektorową (wówczas w celu jego udzielenia stosuje się przepisy Ustawy na zasadach ogólnych);
2) jeżeli zamówienie służy usuwaniu awarii lub jest spowodowane zajściem nieprzewidywalnym, nagłym, wymagającym natychmiastowej reakcji.
Art. 4. [Zamówienia mieszane] 
1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

Rozdział 2
Zasady udzielania zamówień

Art. 5.
[Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji] 
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z zapisami regulaminu.
Art. 6. [Zasada jawności; tajemnica przedsiębiorstwa]
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w regulaminie.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 50 ust. 3. regulaminu.
Art. 7. [Zachowanie formy pisemnej i języka polskiego]                                      
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Art. 8. [ Zasada wyboru trybu udzielania zamówienia]
1. Niniejszy Regulamin przewiduje stosowanie przy udzielaniu zamówień następujących trybów postępowań: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę lub zamówienie z wolnej ręki.
2. Kierownik zamawiającego może powierzyć przygotowane i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wybór najkorzystniejszej oferty Komisji Przetargowej. Komisja składa się z co najmniej 3 osób. Kierownik Zamawiającego powołuje Komisję Przetargową, określając jej skład oraz regulamin normujący organizację i tryb pracy. 

Rozdział 3 Ogłoszenia

Art. 9. [Publikacja ogłoszeń, sprostowania]
1. Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie przetargowym Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej.
2. Zamawiający może dodatkowo zamieścić ogłoszenie o postępowaniu w prasie.
3. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli uzna to za konieczne. 
4. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. 

DZIAŁ II POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Rozdział 1
Zamawiający i wykonawcy

Art. 10. [Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego] Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej.
Art. 11. [Podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie]
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.
2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia osobie trzeciej.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, działa, jako pełnomocnik zamawiającego.
Art. 12. [Osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowania]
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego.
Art. 13. [Udział w postępowaniu]
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
2) przepisy niniejszego regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 3. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 3, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Art. 14. [Przesłanki wykluczenia wykonawcy]
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,  jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 
2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
2)  nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;  
3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Art. 15. [Zakres żądań zamawiającego]
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które uzna za niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 
2. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.15 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 15 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
3. Zamawiający może także wezwać wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 1.
Art. 16. [Wybór formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawcy]
W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie. Zamawiający może dopuścić inną niż pisemna formę (np. faksem lub drogą elektroniczną). 

Rozdział 2 Przygotowanie postępowania

Art. 17. [Opis przedmiotu zamówienia] 
1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba standaryzacji, unifikacji urządzeń, wyrobów, materiałów lub gdy specjalistyczny charakter zamówienia powoduje, że dane zamówienie może być realizowane przez ograniczoną liczbę wykonawców zapewniających utrzymanie wymaganych standardów jakościowych, Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia również przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub jego pochodzenia.
Art. 18. [Ustalenie wartości zamówienia] 
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
2. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
3. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
4. Przy ustalaniu wartości zamówienia stosuje się, ogłaszany przez Prezesa Rady Ministrów, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia stosowany w postępowaniach prowadzonych zgodnie z Ustawą. 
Art. 19. [Informacje zawarte w specyfikacji] 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera, co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami;
8) wymagania dotyczące wadium;
9) termin związania ofertą;
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12) opis sposobu obliczenia ceny;
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia,
2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
Art. 20. [Przekazanie specyfikacji] 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający może przekazywać odpłatnie specyfikację istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem kosztów jej druku oraz przekazania.
3. Zamawiający może udostępnić SIWZ do pobrania, wraz z wyjaśnieniami i zmianami, na własnej stronie internetowej.4. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Art. 21. [Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji]
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcy, który się o nie zwrócił oraz zamieszcza je na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę siwz zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją na stronie. 

Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień

Oddział 1
Przetarg nieograniczony

Art. 22.
[Definicja]
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Art. 23. [Wszczęcie postępowania]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej.
2. Zamawiający może po opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, wysłać również informację o wszczętym postępowaniu do wybranych przez siebie wykonawców.
Art. 24. [Ogłoszenie o zamówieniu]
Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, zawiera, co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania ofert;
11) termin związania ofertą;
Art. 25. [Termin składania ofert]
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.
Art. 26. [Wadium] 
1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości od 0,5% do 3 % szacowanej wartości zamówienia.
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Art. 27. [Zwrot wadium]
1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Oddział 2 Przetarg ograniczony
Art. 28. [Definicja]
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Art. 29. [Wszczęcie postępowania]
1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 23 stosuje się odpowiednio.
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 28, zawiera, co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) warunki udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
11) termin związania ofertą.
Art. 30. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu]
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w sposób określony w art. 23.
Art. 31. [Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału]
W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę i zwraca wniosek.
Art. 32. [Zaproszenie do składania ofert]
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Art. 33. [Termin składania ofert]
Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.
Art. 34. [Zasady wnoszenia i zwrotu wadium]Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 26 i 27.

Oddział 3 Negocjacje
Art. 35. [Definicja]
Negocjacje to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Art. 36. [Wszczęcie postępowania i zaproszenie wykonawców do negocjacji]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji, przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
2. Zaproszenie do negocjacji zawiera, co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
6) określenie trybu zamówienia;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.
3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 2.
Art. 37. [Zasady prowadzenia negocjacji].
1. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
2. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
Art. 38. [Zakres zmian dopuszczalnych w specyfikacji]
1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia.
Art. 39. [Zaproszenie do składania ofert] 
1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert i przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 19 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.
2. Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej informacje o:
1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;
2) obowiązku wniesienia wadium;
3) terminie związania ofertą.
3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Oddział 3a Dialog konkurencyjny

Art. 39a. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Art. 39b. 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
Art. 39c.  
1. Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy art. 23 i art. 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniu zawiera również:  
1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu; 
2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy art. 30 oraz art. 31 stosuje się odpowiednio.
Art. 39d.  
 1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3. 
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania. 
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 
5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej:  
1) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;  
2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;  
3)  informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu. 
6.  Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 
7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem.
Art. 39e.  
1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących w nim wykonawców. 
2. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu. 
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 19 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się. 
4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Przepisy art. 26 i 27 stosuje się. 

Oddział 4
Zamówienie z wolnej ręki

Art. 40. [Definicja]
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
Art. 41. [Przesłanki zastosowaniu trybu]
1. Zamówienie jest udzielane w trybie z wolnej ręki, gdy zachodzi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być wykonane tylko przez jednego Wykonawcę,
2) w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji, lub dialogu konkurencyjnego nie złożono żadnej oferty lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a pierwotne warunki nie zostały w istotny sposób zmienione,
3) z przyczyn technicznych lub ze względu na specyficzne warunki eksploatacyjne,
4) naruszenie zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków,
5) naruszenie zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
6) wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,
7) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w dziale IV regulaminu, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej,
8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,
9) przedmiotem zamówienia są:
a) prace projektowe, oprogramowanie komputerowe lub wykonanie modyfikacji (upgrade) oprogramowania komputerowego w ramach praw autorskich,
b) usługi hotelowe, prawnicze, doradztwa personalnego, w zakresie ochrony mienia i osób, szkoleniowe, zdrowotne, socjalne, w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
c) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w całości płaconych przez zamawiającego, zamawiany w celu prowadzenia jej własnej działalności, których rezultaty stanowią wyłączną własność zamawiającego.
2. Zamówienie jest udzielane w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
3. Zamówienie jest udzielane w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
4. Zamówienie jest udzielane w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
5. Przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki nie stosuje się przepisów art. 6, art. 19-21.

Oddział 5
Zapytanie o cenę

Art. 42. [Definicja]
Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
Art. 43. [Przesłanki zastosowaniu trybu]
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi o ustalonych standardach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych.
2. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba standaryzacji, unifikacji urządzeń, wyrobów, materiałów lub gdy usługi typu specjalistycznego wykonywane są na rynku przez ograniczoną liczbę wykonawców zapewniających utrzymanie wymaganych standardów jakościowych Zamawiający może zwrócić się z zapytaniem o cenę do wykonawców, którzy spełniają takie wymagania i oferują określone produkty. 
Art. 44. [Wszczęcie postępowania]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 3.
2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 19 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje się.
Art. 45. [Zakaz negocjacji, niezmienna oferta cenowa]
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty

Art. 46. [Złożenie oferty]
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 47. [Oferta wariantowa, częściowa]
1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.
2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
Art. 48. [Uprawnienie do zmiany lub wycofania oferty]
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
Art. 49. [Okres związania ofertą]
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.
2. Zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć ten termin o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Art. 50. [Otwarcie ofert]
1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
Art. 51. [Oczywiste omyłki; korekta]
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Art. 52. [Odrzucenie oferty]
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z regulaminem;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 51 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 53. [Kryteria oceny ofert]
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia w szczególności, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Art. 54. [Zawiadomienie o wyborze oferty] 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawcę, którego ofertę wybrano oraz pozostałych wykonawców, wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru. O zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru Zamawiający zawiadamia uczestników przetargu, którzy złożyli oferty.
Art. 55. [Unieważnienie postępowania]
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia sektorowego.
2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne.
Art. 56. [ Zawarcie umowy]
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
1) wykonawca winien podpisać umowę w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisu ust. 1 niniejszego artykułu.
2) podpisanie umowy może nastąpić po terminie związania ofertą za zgodą obu stron na pisemny wniosek jednej z nich w przypadku, gdy obiektywne przyczyny uniemożliwiają podpisanie umowy w pierwotnie wyznaczonym terminie.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 55 ust. 1.  Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań
Art. 57. [Protokół postępowania]
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający, co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cenę i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.
2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
4. Kierownik zamawiającego określa:
1) wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole;
2) sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.
Art. 58. [Przechowywanie protokołu] 
1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 

DZIAŁ III UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ

Art. 59. [Umowy według kodeksu cywilnego]
1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
Art. 60. [Zakres świadczenia]
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 61. [Solidarna odpowiedzialność wykonawców]
Wykonawcy, o których mowa w art. 13 ust. 3, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Art. 62. [Okres zawarcia umowy]
 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę na czas nieoznaczony, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia lub przemawia za tym inny ważny interes zamawiającego oraz wówczas, gdy przedmiotem umowy są dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
2) gazu z sieci gazowej;
3) ciepła z sieci ciepłowniczej;
4) licencji na oprogramowanie komputerowe.
Art. 63. [Zakaz zmiany zawartej umowy] 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
Art. 64. [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
Art. 65. [Formy zabezpieczenia]
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Art. 66. [Zmiana formy zabezpieczenia]  
1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 65 ust. 1.
2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Art. 67. [Wysokość zabezpieczenia]
1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść, co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.
5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
Art. 68. [Zwrot zabezpieczenia] 
1. Zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, zwraca 70% zabezpieczenie, jednak nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

DZIAŁ IV KONKURS

Art.  69.  [Definicja]
Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

Art. 70 [Nagrody]
1. Nagrodami w konkursie mogą być: 
1)  nagroda pieniężna lub rzeczowa; 
2)  zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub 
3)  zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.
3. Wartością konkursu jest wartość nagród.
4. Wartością konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest wartość tego zamówienia oraz wartość nagród dodatkowych, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.
Art. 71. [Organizacja konkursu]
1. Organizatorem konkursu jest zamawiający.
2. Kierownik zamawiającego może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz wybór najkorzystniejszej pracy konkursowej sądowi konkursowemu. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy w składzie co najmniej 3 osobowym oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego.
Art. 72. [Ogłoszenie o konkursie]
1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1)  nazwę (siedzibę) i adres zamawiającego; 
2)  określenie przedmiotu konkursu; 
3)  wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, z tym że jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 
4)  kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 
5)  określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu; 
6)  termin składania prac konkursowych; 
7)  rodzaj i wysokość nagród.
Art. 73. [Regulamin konkursu]
1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.
2. Regulamin konkursu określa w szczególności: 
1)  nazwę oraz adres i siedzibę zamawiającego; 
2)  formę konkursu; 
3)  szczegółowy opis przedmiotu konkursu; 
4)  maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej; 
5)  w przypadkach, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji lub w trybie zamówienia z wolnej ręki; 
6)  informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań; 
7)  sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu; 
8)  miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 
9)  zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;
10)  miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie;
11)  kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
12)  rodzaj i wysokość nagród;
13)  termin wydania (wypłacenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 i 3, zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki;
14)  wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;
15)  postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych, a w przypadkach, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 i 3, również istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy;
16)  sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu;
3.    Zamawiający przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie. Cena, jakiej wolno żądać za regulamin konkursu, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przekazania.
Art. 74.  [Etapy konkursu]
1. Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne, odpowiadające wymaganiom określonym w regulaminie konkursu. W drugim etapie na podstawie kryteriów określonych w regulaminie konkursu, ocenia się prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych w pierwszym etapie.
Art. 75.  [Uczestnicy konkursu]
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia.3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie.
Art. 76.  [Termin składania wniosków]
Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.
Art. 77. [Dopuszczenie do udziału – zaproszenie]
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.
2. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu.
3. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 78. [Składanie prac konkursowych]
1. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe bez informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu pracy konkursowej nie jest możliwe określenie kosztów.
3. Z zawartością prac konkursowych sąd konkursowy nie może zapoznać się do upływu terminu ich składania.
4. Zamawiający zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy niemożliwe jest zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.
Art. 79. [Rozstrzygnięcie konkursu] 
1. Zamawiający ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Przepis art. 51 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Zamawiający rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najlepszą pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe.
3. Zamawiający dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciu konkursu.
Art. 80.  [Zawiadomienie o wynikach]
1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiający zawiadamia uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych.
2. Z przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się protokół.
Art. 81.  [Unieważnienie konkursu]
Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu przepisy art. 55 ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 82. [Wydanie nagrody – zaproszenie do negocjacji]
W terminie określonym w regulaminie konkursu, zamawiający wydaje (wypłaca) nagrodę, a w przypadkach, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 i 3 - odpowiednio zaprasza do negocjacji w trybie negocjacji lub w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Art. 83. [Przechowywanie dokumentacji]
1. Zamawiający przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
2. Zamawiający, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe. 

DZIAŁ V ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Przepisy wspólne

Art. 84.
[Wyłączenie stosowania]
W toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).


Zarzadzenie nr 1/2010
Zarządzenie Prezesa Spółki

Zarządzenie nr 7/2011
Zarządzenie Prezesa Spółki

Zarządzenie nr 11/2011
Zarządzenie Prezesa Spółki

Zarządzenie nr 18/2011
Zarządzenie Prezesa Spółki

Zarządzenie nr 15/2012
Zarządzenie Prezesa Spółki

Zarządzenie nr 25/2013
Zarządzenie Prezesa Spółki

Załącznik nr 1
Regulamin Zamówień Sektorowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Anna Radajak
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 15.10.2010
Data udostępnienia informacji: 15.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.06.2013 15:47 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
25.07.2012 13:17 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
25.07.2012 13:13 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
23.09.2011 09:15 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
23.09.2011 09:07 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
23.09.2011 08:58 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
09.08.2011 15:08 formatowanie tekstu Bartosz _Wardencki
08.08.2011 15:46 formatowanie tekstu Bartosz _Wardencki
05.08.2011 13:48 Korekta Bartosz _Wardencki
02.08.2011 15:39 zmiana regulaminu Anna Radajak
06.05.2011 12:35 Korekta Anna Radajak
06.05.2011 12:33 Aktualizacja treści Anna Radajak
06.05.2011 12:32 Aktualizacja treści Anna Radajak
19.10.2010 08:59 Aktualizacja treści Anna Radajak
18.10.2010 13:23 Korekta Anna Radajak
15.10.2010 15:18 Dodanie informacji Anna Radajak