Wprowadzone zmiany w Statucie Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni

Wprowadzone zmiany
w Statucie Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni


1. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 lutego 2010r. nr 1/8/02/2010, na podstawie ustawy
z dnia 19 marca 2009r. wprowadza się następujący zapis w Statucie:
w Rozdziale I § 3 dodaje się literę c w brzmieniu:
Do oddziałów zerowych od roku szkolnego 2010/2011 przyjmowane są dzieci pięcioletnie, na pisemny wniosek rodziców; do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci sześcioletnie na pisemny wniosek rodziców oraz po stwierdzeniu gotowości szkolnej.


2. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 października 2010r. nr 2/14/10/2010, na podstawie art. 69 ust. 1 punkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240/ wprowadza się następujący zapis w Statucie:
w Rozdziale I II § 8 dodaje się zapis w brzmieniu:
Z dniem 14 października 2010r. w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni wprowadza się Regulamin kontroli zarządczej.


3. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 4 listopada 2010r. nr 3/4/11/2010, na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, wprowadza się następujący zapis w Statucie:
w Rozdziale I V § 18 dodaje się zapis w brzmieniu:
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum.


4. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 4 listopada 2010r. nr 4/4/11/2010, na podstawie Rozporządzenia MEN z 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/ wprowadza się następujący zapis w Statucie:
w Rozdziale II § 5 dodaje się zapis w brzmieniu:
Uczniowie III etapu edukacyjnego kształcenia ogólnego realizują projekty edukacyjne. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół
nr 11 w Gdyni znajduje się w WSO.

5. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 11 stycznia 2011r. nr 5/11/01/2011
wprowadza się następujący zapis w Statucie:
w Rozdziale II § 5 punkt 4 dodaje się literę b w brzmieniu:
W szkole opracowywane są Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenia o nauczaniu indywidualnym i kształceniu specjalnym, Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia dla wszystkich uczniów bez orzeczeń wymagających pomocy pedagogiczno- psychologicznej oraz Plany Działań Wspierających.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Waldemar Elwart
Ostatnio zmodyfikował: Waldemar Elwart
Data wytworzenia informacji: 01.03.2011
Data udostępnienia informacji: 03.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2011 18:31 Dodanie informacji Waldemar Elwart