WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 w Gdyni

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 w Gdyni,
w skład którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 43
Gimnazjum nr 16
II i III etap kształcenia

§ 1


 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest załącznikiem do Statutu Szkoły i uwzględnia przepisy zawarte w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dziennik Ustaw nr 199 z dnia 13 września 2004 r. poz. 2046 / z późniejszymi zmianami.
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa:
  a/ skalę i formy oceniania bieżącego i śródrocznego oraz sposób zaliczania niektórych zajęć edukacyjnych;
  b/ ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przyjęte przez wszystkich nauczycieli;
  c/ sposób informowania uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych, bieżących osiągnięciach ucznia i wynikach klasyfikacji śródrocznej / rocznej (końcowej);
  d/ tryb i zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
  e/ skalę, sposób formułowania i kryteria oceniania zachowania ucznia;
f/ zasady zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Nauczyciel każdego przedmiotu, kierując się ogólnymi zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, buduje własny przedmiotowy system oceniania, uwzględniający specyfikę nauczanego przedmiotu. Określa w nim:
  a/ wymagania edukacyjne;
  b/ sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
  c/ zasady poprawiania ocen cząstkowych;
  d/ zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia w przypadku jego dłuższej nieobecności;
 1. e/ sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów;
  f/ wymagania i zasady oceniania uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych;
  g/ wagę poszczególnych ocen cząstkowych i ich wpływ na ocenę klasyfikacyjną;
  h/ zasady poprawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych;
  i/ zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom /opiekunom prawnym/ sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych.
§ 2


1. Cele oceniania szkolnego:
a/ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
b/ wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;
c/ motywowanie ucznia do dalszej pracy;
d/ dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom / ucznia i nauczycielom
informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e/ dostarczanie nauczycielom informacji o stopniu realizacji własnego planu nauczania;
f/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.


§ 3


 1. Nauczyciel każdego przedmiotu na bieżąco i systematycznie sprawdza i ocenia osiągnięcia uczniów / ocena bieżąca (cząstkowa) /, a podsumowania osiągnięć ucznia
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dokonuje poprzez ustalenie śródrocznej, rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej.
 1. Klasyfikowania śródrocznego dokonuje się raz w roku szkolnym - w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, a klasyfikacji rocznej (końcowej) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez MENiS.
 2. Oceny bieżące (cząstkowe) i klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych zawartych w rocznym planie nauczania ustala się według następującej skali, zgodnej ze skalą oceniania rocznego (końcowego) zawartą w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września
2004 r.
stopień celujący - 6 / cel /
stopień bardzo dobry - 5 / bdb /
stopień dobry - 4 / db /
stopień dostateczny - 3 / dst /
stopień dopuszczający - 2 / dop /
stopień niedostateczny -1 / ndst /
W ocenach bieżących / cząstkowych/ oraz ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować „ +" i „ - ".
 1. Oceny bieżące oraz oceny śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Zajęcia realizowane w formie modułów / np. ścieżki edukacyjne/ są oceniane na zasadzie zaliczenia i mogą przyjąć formę prezentacji prac uczniowskich indywidualnych lub zespołowych takich jak: makiety, plansze, prace plastyczne, prace techniczne, opracowania, referaty, projekty, przedstawienia, apele i inne zaproponowane przez prowadzących zajęcia lub uczniów.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.


§ 4


Ogólne kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów:
 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a/ opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe określone w podstawie programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
b/ biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania i problemy wykraczające poza przyjęty do realizacji program nauczania lub:
c/ uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach lub zawodach
sportowych,
lub
d/ realizuje własne projekty o charakterze pracy badawczej.
 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a/ opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe określone w podstawie programowej,
b/ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu
zadań i problemów zarówno w typowych jak i w nowych sytuacjach o podwyższonym
stopniu trudności.
 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a/ w pełni opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe określone w podstawie
programowej, a ewentualne braki są niewielkie;
b/ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu
typowych zadań i problemów o zróżnicowanym stopniu trudności .
 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a/ opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe określone w podstawie programowej,
b/ potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań
i problemów o średnim stopniu trudności.
 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a/ opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe na poziomie niezbędnym do
kontynuowania dalszej nauki, a ewentualne braki są możliwe do nadrobienia;
b/ potrafi z pomocą nauczyciela zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania
typowych zadań i problemów o niewielkim stopniu trudności.
 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a/ nie opanował wiedzy i umiejętności przedmiotowych określonych w podstawie programowej na poziomie niezbędnym do kontynuowania dalszej nauki, a braki są trudne do nadrobienia;
b/ nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela zastosować wiedzy i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów o niewielkim stopniu trudności.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki nauczyciele
w szczególności biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 5


 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
  a/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b/ postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,
c/ dbałość o piękno mowy ojczystej,
d/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
e/ godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
f/ okazywanie szacunku innym osobom,
g/ przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności
 1. Śródroczną, roczną i końcową ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:
  wzorowe,
bardzo dobre,
dobre,
poprawne,
nieodpowiednie,
naganne.
 1. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  a/ oceny z zajęć edukacyjnych;
  b/ promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem
pkt. c i d.
c/ rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
d/ uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną/zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.


§ 6


 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/: a/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania /z własnym przedmiotowym systemem oceniania/,
b/ o zasadach oceniania zachowania uczniów oraz skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
c/ o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.
 1. Informację o przedmiotowym systemie oceniania nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują w formie pisemnej.
 2. Przygotowane w ten sposób zestawy wymagań z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich klas są dostępne do wglądu rodziców i uczniów w bibliotece szkolnej, siedzibie Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły oraz u nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów.
§ 7


 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/.
 2. O bieżących osiągnięciach ucznia rodzice są informowani poprzez dzienniczek / indeks/ ucznia, na ogólnoszkolnych zebraniach z rodzicami oraz w czasie indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami. W ciągu każdego semestru odbywają się co najmniej dwa ogólnoszkolne zebrania, a w razie potrzeby więcej.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów/ nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 4. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną, roczną (końcową) nauczyciel każdego przedmiotu /a w razie jego nieobecności wychowawca klasy/ jest obowiązany powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej, rocznej (końcowej) ocenie niedostatecznej. Informację taką przekazuje na piśmie / wg ustalonego wzoru/ przez ucznia. Rodzice potwierdzają podpisem przyjęcie informacji do wiadomości.
W razie nieobecności ucznia informację należy przesłać pocztą.
 1. Tydzień przed śródroczną, roczną (końcową) klasyfikacją nauczyciele i wychowawca na zebraniach z rodzicami zapoznają rodziców / prawnych opiekunów/ ucznia
z proponowanymi śródrocznymi / rocznymi/ końcowymi / ocenami z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania ucznia.
W przypadku nieobecności rodziców obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie rodziców w inny sposób / wpis do dzienniczka potwierdzony podpisem rodziców, telefonicznie, drogą pocztową/.
§ 8


Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §4 ust. 1 z rozporządzenia MENiS z dnia7 września 2004 r., do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 1. Wychowawca klasy na bieżąco odnotowuje w dzienniku lekcyjnym informacje
o uczniach, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na bieżąco zapoznają się z orzeczeniami PPP
i zawartymi w nich zaleceniami dotyczącymi w/w uczniów i fakt ten potwierdzają podpisem na kopii orzeczenia.
 1. Każdy nauczyciel uwzględniając zalecenia PPP dostosowuje swoje przedmiotowe wymagania edukacyjne do możliwości uczniów.
 2. W zależności od rodzaju trudności, rodzaju deficytów i dysfunkcji w wymaganiach edukacyjnych dla w/w uczniów należy uwzględnić:
a/ indywidualne dostosowanie czasu przeznaczonego na pracę pisemną i wypowiedź ustną;
b/ dostosowanie wielkości czcionki w wydruku treści zadań;
c/ głośne odczytywanie poleceń i zadań oraz ich dodatkowe wyjaśnianie;
d/ dostosowanie form diagnozowania osiągnięć w/w zgodnie ze wskazówkami poradni /np. więcej odpowiedzi ustnych lub więcej prac pisemnych/;
e/ dostosowanie treści poleceń i zadań zgodnie z zaleceniami poradni;
f/ umożliwianie wykonywania dodatkowych prac domowych oraz poprawiania ocen.
 1. W czasie sprawdzania prac pisemnych nauczyciel uwzględnia typowe błędy wynikające
z dysfunkcji ucznia i nie bierze ich pod uwagę przy ocenianiu pracy.
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów podejmują próby rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się i w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkoły oraz za zgodą rodziców ucznia, wnioskują o przebadanie ucznia w PPP lub skierowanie na zajęcia wyrównawcze.
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów współpracują ze sobą, z pedagogiem szkoły oraz PPP w zakresie wspierania i udzielania pomocy uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 3. Dyrekcja szkoły oraz pedagog szkolny mają obowiązek wspierania nauczycieli
w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się oraz doskonaleniu umiejętności pracy z takim uczniem i diagnozowania jego osiągnięć.§ 9


 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej.
 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną na czas określony w tej opinii.
 3. W w/w przypadku, w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".


§ 10


Mając na uwadze cele oceniania szkolnego oraz higienę, zdrowie i możliwości ucznia ustala się następujące zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów:
 1. o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych i powtórzeń dużej części materiału nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, odnotowując termin
w dzienniku lekcyjnym.
 1. w ciągu tygodnia nie może być więcej niż trzy prace klasowe obejmujące większą partię materiału, a w ciągu tego samego dnia nie więcej niż jedna; nie dotyczy to sprawdzianów o charakterze ćwiczeń praktycznych z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wf.
 2. nauczyciel na bieżąco informuje uczniùw o otrzymanej ocenie i uzasadnia ją zgodnie
z przyjętymi wymaganiami edukacyjnymi:
a/ z odpowiedzi ustnej bezpośrednio po jej uzyskaniu
b/ ze sprawdzianów pisemnych i pisemnych prac domowych najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu.

§ 11


Oceniając zachowanie ucznia nauczyciele biorą pod uwagę:
 1. Kulturę osobistą ucznia tzn.:
  a/ jego stosunek do innych osób dorosłych, rówieśników i dzieci młodszych;
  b/ znajomość i nawykowe stosowanie zasad dobrego wychowania /właściwa postawa wobec osób starszych, chłopców wobec dziewcząt, codzienne używanie zwrotów grzecznościowych/;
  c/ używanie właściwego języka;
  d/ umiejętność panowania nad negatywnymi emocjami;
  e/ umiejętność spokojnego rozwiązywania konfliktów i dyskutowania, taktownego wyrażania swoich opinii;
  f/ właściwe zachowanie w różnych sytuacjach np. w czasie akademii i uroczystości ,
w teatrze, kinie, środkach komunikacji, właściwa postawa wobec sztandaru i symboli narodowych itp.;
g/ umiejętność podporządkowania się dyscyplinie w czasie lgkcji i w czasie przerw;
h/ właściwe reagowanie na zwróconą uwagę, chęć naprawienia własnych błędów;
i/ gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie i decyzje.
 1. Stosunek do obowiązków szkolnych tzn.:
  a/ frekwencję na zajęciach szkolnych;
  b/ terminowe usprawiedliwianie nieobecności;
  c/ punktualność, dotrzymywanie terminów, szanowanie czasu własnego i innych;
  d/ wywiązywanie się z powierzonych dodatkowych obowiązków;
  e/ odpowiedzialność;
  f/ właściwe zachowanie w czasie lekcji i przerw;
  g/ przestrzeganie regulaminu zawartego w statucie szkoły /m.in. ustaleń dotyczących zmiany obuwia w szkole i na obiekcie sportowym, przebywania w czasie przerw na wyznaczonych holach/.
 2. Umiejętność funkcjonowania w środowisku szkolnym /grupie, klasie, szkole/ tzn.:
  a/ współpraca w grupie;
  b/ umiejętność dyskutowania;
  c/ umiejętność poszukiwania rozwiązań kompromisowych i wytłumiania agresji;
  d/ umiejętność dokonywania wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych;
  e/ troska o innych, okazywanie%wsparcia i pomocy;
  f/ koleżeństwo.
 3. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych tzn.:
  a/ przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i regulaminów w pracowniach przedmiotowych, w środkach komunikacji, na wycieczkach i innych imprezach;
  b/ dbałość o higienę osobistą;
  c/ umiejętność przewidywania zagrożeń i właściwe zachowanie w czasie ich wystąpienia;
  d/ znajomość zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, środków odurzających, palenia papierosów i picia alkoholu.
 4. Aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz grupy, klasy, szkoły i innych organizacji pozaszkolnych tzn.:
  a/ uczestnictwo w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
  b/ efektywna praca w samorządzie uczniowskim, kołach przedmiotowych, zainteresowań i innych organizacjach szkolnych;
  c/ udział w akademiach szkolnych, konkursach, zawodach, turniejach itp.;
  d/ wykazywanie własnej inicjatywy w podejmowaniu działań na rzecz klasy i szkoły.


§ 12


REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA


1.
Wprowadza się punktową skalę zachowania uczniów;


2.
Na początku każdego półrocza w danym roku szkolnym uczeń otrzymuje 100 punktów.
Od ucznia zależy ocena śródroczna lub końcoworoczna z zachowania.


3.
Suma zdobytych na koniec każdego semestru punktów zostanie przeliczona na oceny
w następujący sposób:


250 i więcej punktów - ocena wzorowa /nie dopuszcza się ani jednego punktu ujemnego/
249-200 punktów - ocena bardzo dobra /dopuszcza się maksymalnie 10 punktów
ujemnych/
199-150 punktów - ocena dobra
149-100 punktów - ocena poprawna
99-50 punktów - ocena nieodpowiednia
49 i mniej punktów - ocena naganna
4.
Na początku II semestru uczeń uzyska dodatkowe punkty za ocenę śródroczną
z zachowania:

a) 30 punktów za ocenę wzorową
b) 20 punktów za ocenę bardzo dobrą
c) 10 punktów za ocenę dobrą


5.
Punkty będą przyznawane/odejmowane uczniom przez wychowawcę zgodnie z załączoną
tabelą:


DZIAŁANIA PUNKTOWANE RAZ W PÓŁROCZU


PRZEZ WYCHOWAWCĘPRZEZ SAMORZĄD KLASOWY
Lp
Zachowanie punktowane
pkt
Lp
Zachowanie punktowane
pkt


1.


Uprzejmość w stosunku do osób
Dorosłych
10


1.


Uprzejmość, kultura w stosunku
do rówieśników


5
2.
Godne zachowanie w czasie uroczystości szkolnych
5


2.


Pomoc koleżeńska


5


3.
Właściwe, kulturalne zachowanie
w miejscach użyteczności publicznej
5
4.


Usprawiedliwianie w terminie nieobecności


5
5.
Wywiązywanie się ze swoich obowiązków


5
6.
Systematyczna zmiana obuwia


5
7.
Stosowny wygląd i strój


10
8.


Rzetelne wywiązywanie się z pracy
w samorządzie klasowym


5
9.
Rzetelne wywiązywanie się z pracy
W Samorządzie Uczniowskim


5
10.
Systematyczny udział w zajęciach kół
Zainteresowań
5
DZIAŁANIA KAŻDORAZOWE
Lp.


POZYTYWNE


Pkt


Lp.


NEGATYWNE


Pkt


1.


Dbałość o estetykę szkoły


5


1.


Aroganckie zachowanie
w obecności lub wobec nauczyciela i innych pracowników szkoły


- 30


2.
Podejmowanie samodzielnych działań na rzecz szkoły
5


2.


Odmowa wykonania polecenia
Głośne komentowanie


- 20


3.
Udział w organizowaniu imprez klasowych
5


3.


Pisanie sprośnych tekstów,
wykonywanie nieprzyzwoitych rysunków
i gestów
- 10


4.
Wykazywanie się uczciwością
w różnych sytuacjach


5


4.


Naruszanie godności osobistej,
bezpieczeństwa pracowników szkoły i uczniów /np. zamieszczanie obraźliwych tekstów na stronach internetowych/
- 30


5.
Organizowanie i udział w imprezach
szkolnych i pozaszkolnych
5


5.


Przywłaszczanie cudzych przedmiotów i dewastacja mienia


- 30


6.
Udział w akcjach charytatywnych


5


6.


Zakłócanie pracy na lekcji


- 10


7.Udział w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach przedmiotowych /poza godzinami lekcyjnymi/
5


7.


Opuszczanie bez usprawiedliwienia godzin lekcyjnych


- 2
za
1 godz


8.


Udział w zbiórkach surowców wtórnych


10


8.


Spóźnienia na lekcje


- 1
za
2 sp.
9.


Opuszczanie sali w czasie lekcji bez zezwolenia
- 5
10.
11.


Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu w czasie lekcji, przerw, wyjść i imprez
Zakłócanie przebiegu uroczystości szkolnych, dyskotek, i innych imprez


- 20
- 5
12.


Podrabianie podpisu rodzica lub nauczyciela


- 10
13.


Negatywny stosunek do obowiązków szkolnych
- 5
14.


Posiadanie przy sobie przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu innych


- 20
15.


Posiadanie przy sobie papierosów, alkoholu, lub innych środków odurzających
- 20
16.


Palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie innych
środków odurzających
- 20
17.
Negatywny stosunek do zwierząt, niszczenie środowiska naturalnego.


- 10
§ 13


 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie własnych obserwacji zachowania, postaw ucznia i jego postępów w tym zakresie oraz wyrażonych na piśmie wg ustalonego wzoru
a/ opinii (spostrzeżeń) innych nauczycieli i pracowników szkoły o uczniu,
b/ opinii uczniów danej klasy,
c/ opinii ocenianego ucznia.
Wychowawca klasy przedstawia nauczycielom uczącym w danej klasie propozycje ocen zachowania, które nauczyciele akceptują lub wnoszą własne propozycje wraz
z uzasadnieniem. Wychowawca przedstawia na godzinie wychowawczej propozycje ocen zachowania uczniom danej klasy, którzy wnoszą swoje uwagi. Każdy uczeń otrzymuje na kartce propozycję swojej oceny i ją akceptuje lub uzasadnia, zgodnie z regulaminem oceniania, dlaczego nie zgadza się z oceną. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia opinię o jego ocenie wyraża samorząd klasowy w obecności pedagoga.
 1. Wszyscy nauczyciele współpracują z wychowawcą klasy, pedagogiem i ze sobą wzajemnie w zakresie podejmowania wszelkich działań wychowawczych, udzielają pomocy uczniom w kształtowaniu i rozwoju właściwych postaw, na bieżąco dzielą się swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie dokonując systematycznych wpisów w arkuszach spostrzeżeń.
 2. Obowiązkiem wychowawcy i innych nauczycieli jest bieżące informowanie rodziców ucznia /opiekunów prawnych/ o jego zachowaniu w szkole.
 3. Tydzień przed klasyfikacją śródroczną, roczną (końcową) wychowawca klasy zapoznaje rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia z proponowaną oceną zachowania.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ wychowawca powinien uzasadniă zaproponowaną ocenę zachowania.
§ 14
 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.


 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny klasyfikacyjnej śródrocznej, nie później niż do 15 maja danego roku szkolnego. Informację o poprawieniu oceny śródrocznej nauczyciel danego przedmiotu odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Zasady poprawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych określa każdy nauczyciel w przedmiotowych wymaganiach edukacyjnych.
 2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej.

§ 15

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą wystąpić z prośbą o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego. Zgodę na egzamin klasyfikacyjny wyraża rada pedagogiczna.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a/realizujący indywidualny tok lub program nauki,
b/ spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b, nie ustala się oceny zachowania.
 2. Śródroczny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się najpóźniej w pierwszym tygodniu po feriach zimowych, a roczny egzamin klasyfikacyjny w ostatnim tygodniu ferii letnich, ustalając dokładny termin egzaminu w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/.
 3. Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, techniki, sztuki, informatyki i wychowania fizycznego. Egzamin
z tych przedmiotów ma charakter ćwiczeń praktycznych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a/ dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;
b/ nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin
w ciągu jednego dnia.
 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
  a/ imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b - skład komisji,
b/ termin egzaminu,
c/ pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d/ wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę;
e/ do protokołu załącza się również pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych informację o wykonaniu tych ćwiczeń.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 16


 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 8 uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 pkt. c i d oraz § 18 ust. 9.


 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej
i gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasie programowo niższej - celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji
i powtarza tę samą klasę.


§ 17


 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) na pierwszy tydzień lipca.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczla z zastrzeżeniem § 18.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


§ 18


 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej dla danego typu szkoły, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.


W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może*wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, techniki, sztuki, informatyki i wychowania fizycznego. Egzamin
z tych przedmiotów ma charakter ćwiczeń praktycznych.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  a/ dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;
  b/ nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin, jako egzaminator;
  c/ nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Nauczyciel, o którym mowa w ust.3 pkt b/, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
  a/ saład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne;
  b/ wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję;
  c/ do protokołu załącza się również pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych informację o wykonaniu tych ćwiczeń. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


§ 19
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 pkt. c i d oraz przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 2. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 pkt. c
i d oraz przystąpił do egzaminu przeprowadzanego przez Okregową Komisję Egzaminacyjną.
 1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu końcowego w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, powtarza ostatnia klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjalnej oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu końcowego w następnym roku szkolnym.
 2. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej
i egzaminu w III klasie gimnazjum określa Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. (Dz.U. 199 poz. 2046 z 2004 r.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.


§ 20


1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, przeprowadza sprawdzian
poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań.
 1. W trzeciej klasie gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący;
a/ w części pierwszej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
b/ w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,
c/ w części trzeciej - umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego.
określone w standardach wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 sierpnia 2001, w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. (Dz.U. nr 92 poz. 1020 z 2001 r.)
 1. Uczniowie przystępują do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
 2. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy.
Do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej może być zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Sprawdzian trwa 60 minut.
 3. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia i trwa 120 minut.
 4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym, że:
a/ w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej,
b/ w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
Opinię, o której mowa wyżej rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły do dnia 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
 1. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 7, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż:
a/ 30 minut - w przypadku sprawdzianu
b/ 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego
 1. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu. Uprawnienia do zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego stwierdza dyrektor komisji okręgowej.
 2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w punkcie 9 jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do
20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
 1. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
 2. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 3. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły. Zaświadczenie to dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom.
 4. Za organizację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w Zespole Szkół Nr 11 odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 5. Dyrekcja, pedagog szkolny oraz wychowawcy na bieżąco informują uczniów i rodziców
o zasadach przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.


§21


Zasady przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 1. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala się w każdym roku szkolnym, zgodnie
z kalendarzem roku określonym przez MENiS i odnotowuje się w rocznym planie pracy szkoły.
 1. Klasyfikację śródroczną /roczną/ zatwierdza rada pedagogiczna podejmując zwykłą większością głosów uchwałę o zatwierdzeniu klasyfikacji
 2. W razie potrzeby, odbywają się posiedzenia zespołów wychowawczych, cząstkowe posiedzenia klasyfikacyjne dla poszczególnych poziomów klas.
 3. Przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, każdy wychowawca przygotowuje sprawozdanie
z pracy dydaktyczno - wychowawczej w swojej klasie, do którego załącznikami są:
a/ pisemne uzasadnienia ocen nieodpowiednich i nagannych z zachowania,
b/ pisemne uzasadnienia ocen niedostatecznych z przedmiotów obowiązkowych.
 1. Z posiedzeń cząstkowych zespołów wychowawczych sporządza się protokół.


§ 22


 1. Dyrekcja szkoły i nauczyciele poszczególnych przedmiotów dokonują ewaluacji przyjętego wewnątrzszkolnego systemu oceniania zgodnie z przyjętym planem nadzoru pedagogicznego.
 2. Otrzymane wyniki ewaluacji służą wprowadzaniu zmian i poprawianiu systemu oceniania tak, aby w pełni realizowane były cele i zadania oceniania szkolnego.
 3. Zmiany i poprawki do wewnatrzszkolnego systemu oceniania mogą być wprowadzane zgodnie z zasadami nowelizowania statutu szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Waldemar Elwart
Ostatnio zmodyfikował: Waldemar Elwart
Data wytworzenia informacji: 01.03.2011
Data udostępnienia informacji: 03.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2011 18:35 Dodanie informacji Waldemar Elwart