STATUT

STATUT


Zespołu Szkół nr 11
Szkoły Podstawowej nr 43
im. wiceadm.Kazimierza Porębskiego
Gimnazjum nr 16
w Gdyni
ul. Porębskiego 21
(tekst jednolity)Spis treści


Rozdział I Postanowienia ogólne 3
Rozdział III Organy szkoły 10
Rozdział IV Organizacja szkoły 21
Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 32
Rozdział VI Uczniowie szkoły 38
Rozdział VII Wewnątrzszkolny system oceniania 48
Rozdział VIII Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 11 49
Rozdział IX Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 11 51
Rozdział X Postanowienia końcowe 53
Rozdział I Postanowienia ogólne § 1


 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół nr 11w Gdyni - Pogórzu, ul. Porębskiego 21.
 2. W skład Zespołu Szkół nr 11 wchodzą:
  a/ Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni
  b/ Gimnazjum nr 16 w Gdyni.
 3. Zespół Szkół nr 11 w Gdyni, zwany w dalszej części statutu szkołą działa na podstawie:
a/ Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 13/96 z późniejszymi
zmianami)
b/ Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67/96 z późniejszymi
zmianami )
Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 Przepisy wprowadzajace reformę ustroju szkolnego (Dz.U. nr
12/99 z późniejszymi zmianami)
c/ Rozporządzenia MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola i publicznych szkół /Dz.U. nr 61/01 ze zmianami/
d/ Uchwały Rady Miasta Gdyni nr V/207/99 dot. powołania Zespołu Szkół nr 11:
Szkoły Podstawowej nr 43 i Gimnazjum nr 16 w Gdyni, z dniem 1 września 1999 roku.
 1. Szkoła jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży.
 2. Szkoła obejmuje swoją działalnością obwody szkolne, w skład których wchodzą ulice:
Rejon Szkoły Podstawowej nr 43
w Gdyni
Rejon Gimnazjum nr 16
w Gdyni
Berlinga
Chromowa
Cynkowa
Czernickiego
Horyda
Irydowa
Kadmowa
Kasztelana
Kleeberga
Magnezowa
Miedziana
Mosiężna
Niklowa
Platynowa
Płk. Dąbka 52
Porębskiego
Potasowa
Pruszkowskiego
Romanowskiego
Rzymowskiego
Srebrna
Stalowa
Steyera
Szpunara
Złota
Żarnowiecka
Żelazna nr 16, 18, 20, 25, 29Aluminiowa
Berlinga
Chromowa
Cynkowa
Czernickiego
Horyda
Irydowa
Kadmowa
Kasztelana
Kleeberga
Magnezowa
Manganowa
Miedziana
Mosiężna
Metalowa
Niklowa
Ołowiana
Platynowa
Płk. Dąbka 52
Porębskiego
Potasowa
Pruszkowskiego
Romanowskiego
Rtęciowa
Rzymowskiego
Srebrna
Stalowa
Steyera
Szpunara
Unruga od 63 wzwyż i od 94 wzwyż
Uranowa
Wolframowa
Złota
Żarnowiecka
Żelazna nr 16, 18, 20, 25, 29
Żeliwna

 1. Na wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów organ prowadzący szkołę, nadaje szkole imię.
§ 2


 1. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Gdynia.
 2. Szkoła podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Gdańsku.


§ 3


 1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat i obejmuje klasy od I do VI.


 1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i obejmuje klasy od I do III, po ukończeniu szkoły podstawowej.


 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział szkolny złożony z uczniów, którzy
w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych podstawą programową kształcenia ogólnego dla danego cyklu edukacyjnego.


 1. Liczbę oddziałów na dany rok szkolny ustala organ prowadzący.


 1. Szkoła prowadzi świetlicę oraz stołówkę.


 1. W szkole mogą być tworzone klasy integracyjne zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. /Dz. U. 2004 nr 256 z póżniejszymi zmianami/.


 1. W szkole mogą być realizowane programy własne, innowacje pedagogiczne, przedsięwzięcia
i projekty edukacyjne, zgodnie z art. 22a p. 1 i 2 ustawy o systemie oswiaty.
Tryb wprowadzania do realizacji programów własnych i innowacji pedagogicznych określa
Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej.


 1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne:


a/ szczególną opieką szkoła otacza dzieci z oddziałów „zerowych" i klas I-III. Wychowawcy
oddziałów „zerowych" i klas I - III pełnią opiekę nad powierzoną im grupą dzieci przez cały
czas ich pobytu w szkole, tzn. w czasie zajęć i przerw, przyprowadzają dzieci z szatni przed
rozpoczęciem zajęć i odprowadzają do szatni po ich zakończeniu, gdzie są one odbierane
przez rodziców lub opiekunów /odbiór uczniów dotyczy tylko oddziałów zerowych/,


b/ wychowawcy oddziałów zerowych i klas I - III są zobowiązani do stosowania przerw
w zajęciach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.


 1. Szczególnej opiece wychowawców i nauczycieli uczących szkoła powierza dzieci niepełnosprawne z zaburzeniami narządu ruchu lub innymi:


a/ miejsce lekcji klasy, w której jest takie dziecko, dostosowuje się do jego możliwości ruchowych,


b/ nauczyciel ustala indywidualne tempo wykonywania prac pisemnych i innych prac manualnych
do możliwości dziecka,


c/ w klasach integracyjnych nauczyciele dostosowują program oraz metody nauczania do
możliwości uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniami PPP.


 1. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z powodu sytuacji rodzinnej, losowej potrzebne
są szczególne formy wsparcia:


a/ zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej,


b/ zapewnia pomoc i opiekę ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, a jeśli jest taka potrzeba,
innych instytucji do tego powołanych,


c/ występuje z wnioskami do sądu o nadzór kuratora w rodzinach patologicznych.


Rozdział II Cele i zadania szkoły
§ 4
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, z wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz statutu szkoły. Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia,
a w szczególności:


a/ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania nauki na dalszych
etapach kształcenia,

b/ uwzględnia system oceniania zgodny z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, /Wewnątrzszkolny
System Oceniania/.
Szczegółowe zasady sposobu zapisu oraz zakresu, terminu poprawy sprawdzianów, kartkówek
oraz prac klasowych zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania,


c/ umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

d/ kształtuje środowisko wychowawcze w oparciu o programy: wychowawczy i profilaktyki
szkoły,

e/ sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami,


f/ wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad
bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw
międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych,


g/ umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i religijnej,


h/ organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, a także z różnego
rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców,


i/ prowadzi formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,


j/ organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych,
zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci
i młodzieży,


k/ szkoła współpracuje z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki,


l/ szkoła podejmuje działalność integrującą życie społeczne mieszkańców i stanowi centrum
kulturotwórcze.


 1. W realizacji tych celów szkoła stosuje przepisy prawa oświatowego, Powszechnej Deklaracji Praw Dzieckaw uchwalonej przez ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., a także praw człowieka i dziecka zawartych
w międzynarodowych dokumentach ratyfikowanych przez Polskę.
§ 5


Cele określone w § 4 ust.1. pkt. g-l są realizowane w następujący sposób:
 1. w szkole odbywają się lekcje religii lub etyki - jeżeli jest takie zapotrzebowanie ze strony uczniów
oraz ich rodziców.


 1. szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną /zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 07.01.2003 Dz.U. nr 11/02 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno
  - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach/


 1. szkoła dostosowuje warunki pracy do możliwości ruchowych uczniów niepełnosprawnych w miarę możliwości.


 1. szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:


a/ organizowanie zajęć kół przedmiotowych, kół zainteresowań oraz zajęć sportowych,


b/ pracę w organizacjach uczniowskich,


c/ udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach i imprezach organizowanych
na terenie szkoły i poza nią,


d/ szczegółowe informacje o realizacji tych celów i zadań w danym roku szkolnym zawarte są
w corocznym planie pracy szkoły.
§ 6


Szkoła wykonuje swe zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w następujący sposób:


 1. w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i przerw śródlekcyjnych nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w nich uczestniczących /Rozporządzenie z dn.17.VIII.92r. Dz.U. nr 65/1992 poz.331/


 1. obowiązkiem nauczyciela jest zgłoszenie każdego wypadku ucznia dyrektorowi szkoły i wpisanie
go do księgi wypadków znajdującej się w sekretariacie szkoły oraz powiadomienie rodzicow bądź
opiekunów prawnych


 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę określa Zarządzenie MEN nr 135 z dn. 8. 11. 2001 r.
 2. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów w szkole określa Regulamin pełnienia
dyżurów przez nauczycieli.


§ 7


 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział klasowy nauczycielowi uczącemu zwanym dalej wychowawcą klasy.


 1. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić do dyrektora
szkoły o rozważenie możliwości zmiany nauczyciela, któremu dyrektor powierzył lub powierzy zadania wychowawcy.


3. Ostateczną decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły.


Rozdział III Organy szkoły

§ 8


 1. Organami Szkoły są:
a/ Rada Pedagogiczna, z jej przewodniczącym - Dyrektorem Szkoły
b/ Rada Rodziców,
c/ Samorząd Uczniowski.


 1. Wymienione wyżej organy szkoły działają na podstawie przepisów ustawy „O systemie oświaty"
z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami.
§ 9


1.. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor szkoły w szczególności:


a/ zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b/ decyduje o przyznaniu wyróżnień oraz wymierzeniu kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły, zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodesem Pracy,


c/ występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.


 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami działającymi na terenie szkoły oraz poza nią.


§ 10
 1. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w oparciu o przepisy obowiązującego prawa oświatowego, w szkole powołuje się wicedyrektorów i kierownika świetlicy.


 1. Nauczyciele, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole, poza obowiązakami nauczyciela, wykonują określone zadania związane ze sprawowaną funkcją.


 1. Dyrektor szkoły, w ramach swoich kompetencji, okresla zakres obowiązków nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole.


§ 11


 1. Regulamin Rady Pedagogicznej opracowano na podstawie ustawy „o systemie oświaty" z dnia
7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, Karty Nauczyciela z 1982 r.


a/ Rada Pedagogiczna szkoły składa się z: nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 43
i Gimnazjum nr 16,


b/ w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły, niezależnie od wymiaru
zatrudnienia,


c/ w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć /w określonych przypadkach/ z głosem
doradczym osoby zaproszone z zewnątrz,


d/ zebrania Rady są organizowane: przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie
/półroczu/ w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji uczniów, po zakończeniu rocznych
zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb,


e/ inicjatorem zebrań mogą być:


- Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej,

- organ prowadzący szkołę,


- organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

- nauczyciele w liczbie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej /na pisemny wniosek/,


f/ przewodniczący odpowiedzialny jest za: przygotowanie, zawiadomienie o terminie, porządku
obrad i prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej,

g/ zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów,

h/ treść zebrań rady jest tajna - nie wolno jej ujawniać osobom postronnym.


 1. Porządek Rady Pedagogicznej powinien zawierać:


a/ przyjęcie porządku zebrania,


b/ odczytanie, przyjęcie lub odrzucenie wniosków z zebrania,

3. Rada Pedagogiczna:
a/ zatwierdza plany pracy szkoły / dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, profilaktyki/,


b/ podejmuje uchwały w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz programów
własnych i nauczania,


c/ organizuje wewnętrzne samokształcenie zawodowe nauczycieli,


d/ zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji,


e/ zatwierdza wnioski stałych i doraźnych zespołów powołanych przez dyrektora szkoły,


f/ regulaminy szkolne o charakterze wewnętrznym,

g/ uchwala statut szkoły.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a/ organizację pracy szkoły na każdy rok szkolny,
b/programy własne i programy nauczania

c/ przedstawia opinię dyrektorowi szkoły o kandydatach na stanowiska wicedyrektora szkoły
i inne stanowiska kierownicze.

5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z pełnionej funkcji.


6. Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, niezgodnej
z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę
i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
szkołą jest ostateczna.


 1. Decyzje Rady Pedagogicznej zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością
głosłów, w obecności co najmniej połowy jej członków,


a/ głosowanie w sprawach personalnych jest zawsze tajne,


b/ o wynikach głosowania Rada Pedagogiczna zostaje poinformowana przez komisję skrutacyjną,


 1. Protokół z Rady Pedagogicznej powinien być sporządzony w terminie 10 dni od zebrania.
Członkowie Rady pedagogicznej zapoznają się z jego treścią w sekretariacie szkoly.


 1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo postawić wniosek o uzupełnienie protokołu, jeżeli ma zastrzeżenia co do jego całości lub części.


W przypadku, jeśli jego wniosek nie uzyska poparcia większości członków Rady Pedagogicznej,
może zażądać odnotowania swojego stanowiska w protokole.


 1. Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek:


a/ brać czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach w zespole, do którego został powołany,

b/ wykonywać uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z ich treścią
i ustalonymi terminami nawet wtedy, jeżeli zgłosił swoje zastrzeżenia do ich treści,


c/ Składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań,


d/ przestrzegać tajemnicy Rady Pedagogicznej,


e/ współtworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków
Rady Pedagogicznej,


f/ przestrzegać wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły.
§ 12

 1. Rada Rodziców szkoły składa się z Rady Rodziców SP nr 43 oraz Rady Rodziców Gimnazjum
nr 16.


 1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym szkoły stanowiącym reprezentację rodziców - po jednym przedstawicielu z każdej klasy, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danej klasy.


 1. Rada Rodziców działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz przyjętymi przez nią regulaminami.


 1. Rada Rodziców w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.


 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców. Zasady wydatkowania środków pieniężnych z funduszu Rady Rodziców określa regulamin.


 1. Rada Rodziców opiniuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, szkolne programy nauczania oraz programy wychowawcze i profilaktyki.


 1. Rada Rodziców opracowuje regulamin swojej działalności.


 1. Rada Rodziców ma prawo przedstawiać Dyrektorowi swoje opinie i wnioski w sprawach dotyczących pracy szkoły.


§ 13
 1. W skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 11 wchodzą:

a/ Samorząd Uczniowski klas Szkoły Podstawowej,
b/ Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
 1. Radę Samorządu Uczniowskiego reprezentują uczniowie wybierani w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.


 1. Samorząd Uczniowski przedstawia Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie w sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
i obowiązków uczniów.


 1. Prawa Samorządu Uczniowskiego:


a/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami
edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne,


b/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postepów w nauce,


c/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,


d/ prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,


e/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
zgodnie z własnymi postulatami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły,


f/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego
porzez głosowanie w referendum,


g/ prawo wyboru nauczyciela i ucznia pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia.


 1. Samorząd Uczniowski w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.


 1. Zasady działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 16 i Szkoły Podstawowej nr 43
szczegółowo określają regulaminy.


§ 14


 1. Szkoła może powołać Rzecznika Praw Ucznia.
 2. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia może pełnić nauczyciel uczący w danej szkole, we współpracy
z wybranym przez Samorząd Uczniowski uczniem.
 1. Rzecznik Praw Ucznia jest niezależny i niezawisły.
 2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez społeczność uczniowską
w głosowaniutajnym.Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.
§ 15


 1. Każdemu organowi szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji i uprawnień określonych ustawą i regulaminami.


 1. Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania ze sobą w realizacji zadań na zasadzie wzajemnego informowania się o uchwałach i opiniowaniu projektów tych uchwał.


 1. Organy szkoły zapewniają wzajemną wymianę informacji w formie komunikatów lub poprzez osobisty udział przedstawicieli na zebraniach.

 1. W przypadku konfliktu między organami szkoły, dyrektor pełni funkcję mediatora.
§ 16


 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.


 1. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.


 1. Działalność nauczycielskich związków zawodowych na terenie szkoły określa Ustawa o Związkach Zawodowych.
§ 17


Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 1. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:


a/ zapoznawanie rodziców z rocznym planem pracy szkoły i klasy, wymaganiami edukacyjnymi,
programem wychowawczym i profilaktyki, wewnątrzszkolnym systemem nauczania oraz
wymiana opinii na ich temat,

b/ udział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych dla ich dzieci,


c/ zapoznawanie i wyjaśnianie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,


d/ wymiana informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności
w nauce,


e/ współdziałanie nie tylko pomiędzy wychowawcą a rodzicami, ale także pomiędzy rodzicami
a innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie,


f/ wymiana informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.


 1. Współdziałanie w sprawach wymienionych w ust.1 zapewnione jest się poprzez:


a/ indywidualny kontakt wychowawców i innych nauczycieli uczących z rodzicami
/opiekunami prawnymi/ uczniów,

b/ cykliczne spotkania rodziców z wychowawcami i innymi nauczycielami uczącymi,
które odbywają się minimum 4 razy w roku,

c/ powoływanie trzyosobowych Rad Klasowych jako reprezentantów rodziców
danej klasy wobec organów szkoły,

d/ organizowanie cyklicznych, walnych zgromadzeń Rad Klasowych z organami szkoły
przynajmniej raz na półrocze,


e/ stałe dyżury Dyrektora i wicedyrektorów,


f/ stałe dyżury kierownika świetlicy i pedagogów szkolnych.


 1. Rodzice mają prawo poprzez swoich przedstawicieli lub osobiście do wyrażania i przekazywania Dyrektorowi szkoły lub organowi sprawujacemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.


Rozdział IV Organizacja szkoły§ 18


Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw półrocznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.


§ 19


 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe funkcjonujące w szkole.


 1. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
§ 20


 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.


 1. Maksymalną liczba uczniów w oddziale ustala organ prowadzący szkołę, dla klas integracyjnych liczba uczniów nie powinna być wyższa niż 20, w tym do 5 niepełnosprawnych.


 1. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne „zerowe".


 1. W gimnazjum mogą być tworzone klasy z rozszerzonym programem nauczania z wybranych przedmiotów.
§ 21


Zasady przyjmowania dzieci do grup zerowych:


 1. Rodzice /prawni opiekunowie/ składają do Dyrektora szkoły podanie o przyjęcie dziecka do grupy zerowej.


 1. W wyznaczonym przez dyrektora terminie rodzice zgłaszają się wraz z dzieckiem do szkoły
w celu wypełnienia karty sześciolatka.
§ 22


Zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej:


 1. Do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:


a/ z obwodu szkoły, jeśli w wyznaczonym terminie rodzice potwierdzą zapisanie dziecka
do Szkoły Podstawowej nr 43


b/ spoza obwodu szkoły, po złożeniu przez rodziców /prawnych opiekunów/ podania
do dyrektora szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,


c/ spoza gminy Gdynia zgodnie z pkt.1b, jeśli Urząd Miasta Gdynia wyrazi zgodę.
 1. Począwszy od klasy II do szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie:


a/ z obwodu szkoły na podstawie podania rodziców /prawnych opiekunów/ oraz świadectwa
klasy programowo niższej,


b/ spoza obwodu szkoły - zgodnie z pkt 2a oraz jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,


c/ spoza gminy Gdynia - zgodnie z pkt 2b oraz jeśli Urząd Miasta Gdyni wyrazi zgodę.


§ 23


Na podstawie § 5 rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych ustala się, że:


 1. Do klas I Gimnazjum nr 16 przyjmuje się:


 1. z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły,


 1. na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 16, w przypadkach, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,


 1. spoza gminy Gdynia zgodnie z pkt 1b, jeśli Urząd Miasta Gdynia wyrazi zgodę,


 1. w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 16 jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przyjmuje się kandydatów na podstawie następujących kryteriów:


 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 4,75


 • ocena z zachowania: wzorowa lub bardzo dobra,


 • tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty,


 • osiągnięcia w konkursach wiedzy i umiejętności organizowanych na szczeblu gminy, powiatu, kraju;


 • osiągnięcia w zakresie sportu lub turystyki,


 • inne działania, np. wolontariat, samorząd uczniowski,


 1. laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjęci zostaną niezależnie od ww kryteriów,


 1. przy równych wynikach kandydatów ustanawia się pierwszeństwo sierot, dzieci przebywające
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, z rodzin zastępczych, z rodzin ubogich
i ze środowisk zdegradowanych lub z innych ważnych powodów losowych,


 1. w gimnazjum mogą być utworzone klasy z grupami realizującymi rozszerzone programy nauczania,


 • przewiduje się w nich dodatkowe, obowiązkowe godziny przeznaczone na realizację poszczególnych programów,


 • w jednej klasie może być realizowanych kilka rozszerzonych programów nauczania, innych dla poszczególnych grup,


 1. zapisy do klas odbywać się będą na podstawie wyboru dokonanego przez rodziców spośród oferty
edukacyjnej szkoły;


 1. jeżeli liczba kandydatów do danej klasy (grupy) przewyższy liczbę miejsc, obowiązywać będą kryteria jak dla uczniów spoza obwodu (pkt 1d) oraz średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych zbliżona do 4,75, a dziecko, które nie dostanie się do wybranej klasy (grupy) zostanie umieszczone w klasie (grupie), w której będą wolne miejsca;


 1. w terminie corocznie ustalanym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty kandydaci do Gimnazjum
nr 16 są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły podanie, a następnie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.


 1.  
  1. Listę przyjętych uczniów tworzy powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna, według ustalonych kryteriów, zgodnie z limitem miejsc.


 1.  
  1. Lista przyjętych uczniów zostanie wywieszona w szkole w terminie przewidzianym przez władze oświatowe.


 1.  
  1. Rodzice kandydata mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołania należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia listy.


 1.  
  1. Począwszy od klasy II gimnazjum uczniowie są przyjmowani na podstawie podania rodziców dziecka /prawnych opiekunów/ i świadectwa klasy programowo niższej, zastrzeżeniem punktów: 1b,c,d.


§ 24


 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozład zajęć ustalany przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia.


 1. Tygodniowy rozkład zajęć klas realizujących nauczanie początkowe I-III określa procentowy czas pracy na poszczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, przestrzegając tygodniowego podziału czasu.


 1. Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych jest udostępniony nauczycielom w pokoju nauczycielskim
i zawiera informację o sposobie organizacji stałych , obowiązkowych i ponadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.


§ 25


 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.


 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, począwszy od II etapu edukacyjnego.


§ 26


Dyrektor uwzględniając warunki nauki i bezpieczeństwa oraz środki finansowe ustala podział oddziałów na grupy na zajęciach z informatyki, językach obcych oraz warunki podziału i łączenia klas na lekcje wychowania fizycznego.
§ 27


 1. Szkoła może organizować koła zainteresowań i inne zjęcia nadobowiązkowe prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych
i międzyklasowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.


 1. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie powinna być niższa niż 10 uczniów ( o ile specyfika zajęć nie wymaga inaczej).


 1. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjnej powinna liczyć od 5 do 10 osób.


 1. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych w szkole podstawowej i gimnazjum powinna liczyć
od 4 do 12 uczniów.


 1. Zasady organizowania wycieczek i opieki nad uczniami w czasie ich trwania określa zarządzenie MEN oraz Statut Szkoły w Rozdziale II § 6.pkt.2


 1. Harmonogram zajęć dodatkowych (kół, zajęć wyrównawczych itp.) określany jest na każdy rok szkolny w rocznym planie pracy szkoły.
§ 28


1. Uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia, a nie ukończyli gimnazjum, szkoła za zgodą rodziców
/opiekunów prawnych/ może skierować do OHP.


2. Dyrektor kieruje ucznia, do OHP na podstawie uchwały RadyPedagogicznej, po dokładnym
zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wyniki jego osiągnięć
edukacyjnych.
§ 29
 1. Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom możliwość odpłatnego korzystania z obiadów
w stołówce szkolnej .


 1. Wysokość odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej jest ustalana, na podstawie uchwały RM przez Dyrektora szkoły,


 1. Wszyscy pracownicy szkoły mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Dla pracowników do kosztów za obiad dolicza się koszty administracyjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.


 1. Szkoła lub Rada Rodziców w ramach posiadanych środków finansowych mogą dotować częściowo lub całkowicie posiłki dla uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki kierownika świetlicy
w tym zakresie, wskazanych przez wychowawców, pedagoga, rodziców, lub inne osoby. Listę wymienionych uczniów ustala komisja powoływana przez Dyrektora szkoły.


 1. W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy szkoła organizuje pomoc materialną dla dzieci
i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej w formie bezpłatnych posiłków
przygotowywanych w stołówce szkolnej.


§ 30


 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.


 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice
a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.


 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:


a/ gromadzenie i opracowywanie zbiorów,


b/ korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,


c/ prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach.


 1. Biblioteka jest czynna w godzinach umożliwiających dostęp do zbiorów podczas lekcji oraz przed
  i po ich zakończeniu.


 1. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:


a/ zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,


b/ podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno- wychowawczej z zakresu
kierowania czytelnictwem oraz edukacji czytelniczej,


c/ współuczestniczenie w procesie edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów
do korzystania z informacji naukowych.


 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:
a/ udostępnienie zbiorów,


b/ udzielanie informacji bibliotecznych, informowanie uczniów i nauczycieli
o nowych nabytkach,


c/ rozmowy z czytelnikami o książkach,


d/ organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej
uczniów np.: konkursów czytelniczych, spotkań z autorami, wystaw tematycznych,


e/ edukacja czytelnicza i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,


f/ informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz
czytelnictwa na zebrania Rady Pedagogicznej.


 1. Prace organizacyjne biblioteki:


a/ gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów,


b/ konserwacja i selekcja zbiorów,


c/ opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki,


d/ uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,


e/ odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację,


f/ protokolarne przejmowanie i przekazywanie biblioteki,


g/ udział w kontroli księgozbiorów,


h/ współpraca z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego /pozaszkolnego/
§ 31


 1. Świetlica szkolna działa jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej pracy szkoły /czas pracy świetlicy: od godziny 6.30 do 17.30/


 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców i dojazd do szkoły.


 1. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy
w zasadzie nie mniej niż 25 uczniów.


 1. Korzystanie z usług świetlicy może być odpatne, jeżeli szkoła nie posiada środków na jej prowadzenie.


 1. Szczegóły pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.


§ 32


Dla realizacji swoich celów statutowych szkoła udostępnia odpowiednie pomieszczenia.


 1. Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem.


 1. Pomieszczenia biblioteki /ekspozycja, czytelnia, ew.magazyn/.


 1. Świetlica szkolna, blok żywieniowy - zaplecze i stołówka.


 1. Pokój nauczycielski.


 1. Gabinet pielęgniarki.


 1. Pracownie komputerowe.


 1. Pomieszczenia do zajęć pozalekcyjnych.


Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły§ 33


 1. W szkole zatrudnia się: dyrektora, wicedyrektorów i innych nauczycieli na stanowiskach pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.


 1. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników wymienionych w ust.1. określają odrębne przepisy.
§ 34


 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie lekcji, przerw lekcyjnych i innych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.


 1. Do zadań i obowiązków nauczycieli zatrudnionych w szkole należą:


a/ odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,


b/ zapoznanie rodziców i uczniów z: programem wychowawczym i profilaktyki szkoły,
wewnątrzszkolnym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi,
c/ dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i jego wysoką jakość,
d/ wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,


e/ bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczniów,


f/ umożliwienie uczniom zdobycia wysokiej sprawności fizycznej i umysłowej,


g/ udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów,


h/ zapoznanie rodziców i uczniów z postanowieniami statutu szkoły i wszystkimi
uregulowaniami prawnymi,


i/ udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, wychowawczych
i innych powołanych w wyniku potrzeb pracy szkoły.

j/ dbanie i odpowiedzialność za powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
k/ doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej poprzez udział w konferencjach metodycznych, lekcjach koleżeńskich,
kursach i szkoleniach oraz innych dostępnych formach szkolenia organizowanych
przez instytucje oświatowe, a także poprzez pracę samokształceniową,


l/ wybór programu nauczania,


ł/ aktywne pełnienie dyżurów,


m/ zgłaszanie Dyrektorowi szkoły wypadków i wypełnianie księgi wypadków znajdującej
się w sekretariacie.


n/ udzielanie rodzicom wszechstronnej informacji na temat postępów i rozwoju dziecka.
§ 35


 1. Nauczyciele i wychowawcy prowadzący zajęcia w oddziałach tego samego poziomu tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania, sposobów realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktyki szkoły, praca nad rocznymi planami wychowawczymi, a także w razie potrzeby rozwiązywanie problemów wychowawczych w danej grupie wiekowej.


 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grup przedmiotów pokrewnych lub bloków przedmiotowych mogą tworzyć zespoły przedmiotowo- samokształceniowe lub zespoły problemowo - zadaniowe.


 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek zespołu nauczycieli.


 1. Cele i zadania zespołów obejmują:


a/ uzgadnianie wyboru programów nauczania,


b/ uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania
przedmiotów pokrewnych i blokowych,


c/ organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,


d/ współdziałanie w organizowaniu pracowni i dbałość o ich wyposażenie,


e/ opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania
wyników nauczania,


f/ rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych,


g/ organizowanie współpracy nauczycieli uczących w danej klasie,


h/ doskonalenie zawodowe,


i/ opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich /własnych/ programów nauczania,


j/ udział w mierzeniu jakości pracy szkoły,


k/ współudział w tworzeniu koncepcji pracy szkoły, rocznych planów pracy szkoły,
nowelizowaniu statutu szkoły zgodnie z aktualnymi potrzebami.
§ 36


1.Wychowawca klasy sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami powierzonej mu klasy,
a w szczególności:


a/ tworzenie warunków wspomagających rozwój indywidualny każdego ucznia, stwarzanie
warunków ułatwiających proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie
i społeczeństwie,


b/ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,


c/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej /w przypadku spraw
dużej wagi wspiera się pomocą pedagoga, wicedyrektorów/,


d/ informowanie rodziców uczniów /ich opiekunów prawnych/ o osiagnięciach, postępach
i zachowaniu dzieci.


 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez okres nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych.


 1. Wychowaca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
a/ otacza indywidualną opieką każdego ucznia, dążąc do poznania warunków jego
życia, zainteresowań i potrzeb. W razie konieczności udziela pomocy,


b/ planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:


- różne formy życia zespołowego integrujące klasę: spotkania pozalekcyjne, wspólne
uczestnictwo w zabawach i imprezach kulturalnych, wycieczki, opiekę nad salami
lekcyjnymi i inne prace na rzecz szkoły i środowiska,


- treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy w oparciu
o plan pracy szkoły oraz program wychowawczy i profilaktyki,


c/ zapoznaje uczniów w dostępny im sposób ze statutem szkoły i regulaminami
obowiązującymi w szkole,


d/ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie:
- ustala z nimi i koordynuje ich działania wychowawcze,


- w razie potrzeby ustala harmonogram prac klasowych,


- pomaga w pracy z uczniami wymagającymi indywidualnej opieki,


- w przypadku konfliktów stara się o wyjaśnienie przyczyn konfliktu i dąży do jego
zakończenia.


 1. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:


a/ poznania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,


b/ współdziałania poprzez okazywanie pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz
otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,


c/ włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.


 1. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez indywidualne spotkania na życzenie własne
lub rodziców oraz w czasie wywiadówek /zebrań/, wyznacza termin konsultacji z rodzicami.


 1. Formy spełniania swoich zadań, nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.


Rozdział VI Uczniowie szkoły§ 37


 1. Do grup zerowych uczęszczają w większości dzieci w wieku 6 lat.


 1. Do szkoły podstawowej uczęszczają w większości uczniowie od 7 do 13 roku życia.
3. Do gimnazjum uczęszczaja w większości uczniowie od 13 do 16 roku życia, po ukończeniu
szkoły podstawowej.


§ 38


Uczeń ma prawo do:


 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
(w ramach pełnego wykorzystania bazy lokalowej szkoły):


a/ w klasach 0 - 3 dzienna liczba godzin zajęć obowiązkowych nie powinna być mniejsza
niż 3 i większa niż 6,


b/ w klasach 4 - 6 dzienna liczba godzin zajęć obowiązkowych nie powinna być mniejsza
niż 3 i większa niż 6,


c/ w klasach gimnazjalnych dzienna liczba godzin zajęć obowiązkowych nie powinna być
mniejsza niż 4 i większa niż 7.


d/ odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych oraz w czasie ferii i świąt. Na okres przerw
światecznych i ferii nie zadaje się prac domowych. ( Nie dotyczy czytania lektury szkolnej),


e/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,


f/ poszanowania godności osobistej i nietykalności cielesnej,


g/do korzystania z wszelkich form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła na zasadach
określonych odrębnym przepisami,


h/ życzliwego i indywidualnego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,


i/ swobody wyrażnia myśli i poglądów, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,


j/ rozwijania zainteresowań zdolności i talentów, a także swobodnego wyboru kół zainteresowań,
kół przedmiotowych i korzystania w ramach tych zajęć pod opieką nauczyciela z urządzeń
szkolnych i pracowni,


k/bieżącej, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny stanu swojej wiedzy i zachowania oraz jasno
określonych sposobów kontroli postępów w tym zakresie. Kryteria i zasady oceniania zawarte są
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,


l/ Ma prawo poznać szczegółowe zasady sposobu zapisu oraz zakresu, terminu poprawy
sprawdzianów, kartkówek oraz prac klasowych, które zawarte są w Przedmiotowych
Systemach Oceniania,


ł/ korzystania z dodatkowej pomocy organizowanej w szkole w ramach zajęć wyrównawczych,
korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacji, a także do korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej
i innych instytucji współpracujacych w tym zakresie ze szkołą,


m/ wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim, Radzie Szkoły
oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, a także zgłaszanie własnych
propozycji do statutu szkoły, programów wychowawczych, rocznych planów pracy szkoły,
planów pracy wychowawcy w zakresie dotyczącym uczniów.
§ 39


Obowiązki ucznia


 1. Uczniowie przygotowują się do zajęć edukacyjnych i uczestniczą w nich zgodnie z planem.


 1. Uczniowie stwarzają wokół siebie atmosferę życzliwości, pomagają słabszym, stają w razie potrzeby w ich obronie, przeciwdziałają wszelkim przejawom przemocy.


 1. Uczniowie okazują szacunek wszystkim pracownikom szkoły i sobie wzajemnie.


 1. Do szkoły uczniowie przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozpoczęcia lekcji. Uczniowie dojeżdżający mogą wchodzić do szkoły wcześniej, oczekują na rozpoczęcie lekcji
  w szatni.


 1. W czasie trwania lekcji nie wolno uczniom przebywać na korytarzach szkolnych. Uczniowie, którzy czekają na rozpoczęcie lekcji przebywają w szatni.


 1. W szatni uczniowie:


a/ zmieniają obuwie, a worki z obuwiem oraz wierzchnie okrycie wieszają w wyznaczonym
dla klasy sektorze szatni (przez obuwie zmienne rozumiemy tenisówki lub inne obuwie
tekstylne),


b/ uczniowie nie pozostawiają w szatni pieniędzy ani innych kosztownych przedmiotów,


c/ niedozwolone jest przewieszanie rzeczy pozostawionych w szatni oraz wchodzenie do
boksów innych klas.W czasie lekcji boksy są zamykane i będą otwierane tylko po
zakończeniu lekcji, a w czasie trwania zajęć tylko dla uczniów, którzy mają zwolnienia
od rodziców na kartkach, potwierdzone podpisem nauczyciela,


d/ uczniowie klas 0 - 3 wchodzą do szatni wyłącznie pod opieką nauczyciela,


e/ każde zaginięcie odzieży należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu pracownikowi
obsługi.


 1. W czasie trwania lekcji, uczniowie nie wychodzą z klasy bez zgody nauczyciela.


 1. Podczas przerw uczniowie powinni przebywać tam, gdzie będzie odbywać się następna lekcja.


 1. W czasie zmiany piętra uczniowie idą pojedynczo, prawą stroną.


 1. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkolnego.


11. Zabrania się uczniom niebezpiecznych dla zdrowia zabaw na terenie szkoły (bieganie,
potracanie, gry w piłkę, w gumę itp.), używania używek i środków odurzających oraz
przynoszenia przedmiotów i substancji zagrażajacych życiu i zdrowiu.


12. Zabrania się uczniom korzystania w czasie zajęć lekcjnych z telefonów komórkowych
(powinny być wyłączone), a także innych urządzeń elektronicznych takich, jak: dyktafony,
aparaty fotograficzne, kamery.


13. Uczniowie przestrzegają zasad higieny osobistej i szkolnej, na terenie szkoły nie powinni
nosić kolczyków i innych ozdób, które mogą zostać zerwane, co grozi uszkodzeniem
ciała, stosować wyzywającego makijażu.


14. Każdy uczeń powinien posiadać w szkole dzienniczek lub notes ucznia.


16. Uczeń ma obowiązek przedstawienia wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności w szkole (na
kartkach wypisanych przez rodziców) po powrocie na zajęcia nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecność ucznia traktowana jest jako nieusprawiedliwiona.
W przypadku nieobecności ucznia rodzic powinien poinformować szkołę o powodach tej
nieobecności w ciągu 3 dni.


17. Uczeń może zwolnić się z części lekcji w danym dniu, po przedstawieniu wychowawcy
(nauczycielowi) zwolnienia wypisanego na kartce przez rodziców lub opiekunów ucznia.
Wychowawca (nauczyciel) potwierdza zwolnienie swoim podpisem.


18. Uczniowie szanują mienie szkoły, w miarę możliwości zapobiegają niszczeniu go,
każde zauważone zniszczenie (awarię) zgłaszają nauczycielowi lub innemu pracownikowi
szkoły. Wrazie dokonania zniszczenia uczeń powiniennaprawić lub w inny sposób
zrekompensować straty szkole.
§ 40


 1. Uczeń może uzyskać nagrody lub wyróżnienia za:


a/ bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,


b/ udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, sportowych
i innych organizowanych na terenie klasy, szkoły i poza nią,


c/ aktywną i efektywną pracę w organizacjach uczniowskich, kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych lub innych formach pracy społecznej na rzecz klasy, szkoły, osiedla,


d/ za godną naśladowania postawę moralną, np.: występowanie w obronie słabszych,
bezinteresowną pomoc dla potrzebujących pomocy itp.


e/ za bohaterstwo i odwagę.


 1. Formy nagradzania uczniów:


a/ pochwała wychowawcy na forum klasy,


b/ pochwała dyrektora na forum szkoły,


c/ udzielenie pochwały poprzez wyeksponowanie osiągnięć ucznia w kronice szkoły lub
gablotach informacyjnych,


d/ nadanie tytułu „najlepszy" w danej dziedzinie (np. najlepszy historyk, sportowiec,
plastyk itp.),


e/ list pochwalny do rodziców uczniów kończących szkołę,


f/ świadectwo z wyróżnieniem /zasady przyznawania świadectw z wyróżnieniem określa
Wewnątrzszkolny System Oceniania/.


4. Formy nagród wymienione w punkcie 2, w zależności od rangi osiągnięć i możliwości finansowych szkoły, mogą być uzupełnione:
a/ dyplomem,


b/ książką,


c/ inną nagrodą rzeczową.


5. Nagrody może uzyskać także zespół uczniów, np.: drużyna sportowa, klasa, grupa, jeśli osiągnięcia są zespołowe.


6. Osiągnięcia uczniów wychowawca klasy odnotowuje w arkuszu spostrzeżeń.


7. Szczególne osiągnięcia uczniów odnotowuje się na świadectwie szkolnym w rubryce „szczególne osiągnięcia ucznia" zgodnie z obowiązującym zarządzeniem MEN.
§ 41


 1. Najsurowszym karom podlegają:


a/ naruszenie godności ludzkiej i nietykalności osobistej,


b/ czyny noszące znamiona przestępstwa lub zmuszanie innych do takich czynów,


c/ niszczenie mienia szkoły i innego dobra wspólnego.


 1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, za lekceważenie nauki, uczeń może być ukarany:


a/ upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,


b/ upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy z adnotacją w zeszycie pochwał i uwag,

c/ pisemną naganą wychowawcy klasy,


d/ pisemną naganą dyrektora szkoły.


3. O karze w punktach 2c i 2d wychowawca powiadamia rodziców ucznia, oni zaś potwierdzają
pisemnie, że zostali zapoznani z jej treścią i przysługującymi im prawami.


4. Za szczególne naruszenie zasad współżycia w społeczności szkolnej uczeń może być decyzją zespołu wychowawczego przeniesiony do innej równoległej klasy w tej samej szkole.


5. O decyzji zespołu wychowawczego w sprawie karnego przeniesienia ucznia wychowawca klasy
w ciągu 3 dni powiadamia rodziców ucznia w formie pisemnej, listem poleconym poprzez sekretariat szkoły.


6. W przypadku niewielkich i sporadycznych uchybień, wykonanie kary może zostać zawieszone na
czas próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub
szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego lub innej organizacji
szkolnej, a także gdy uczeń za zgodą rodziców wykona pracę społeczną na rzecz szkoły
rekompensującą wykroczenie.

 1. Uczeń ma prawo odwoływania się od kary poprzez Samorząd Uczniowski do Zespołu Wychowawczego, dyrekcji, rzecznika praw ucznia.


 1. Ostateczną instancją odwoławczą w sprawach kar jest dyrektor szkoły.


§ 42


 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.


 1. Spory na linii uczeń- uczeń rozstrzyga: wychowawca, pedagog szkolny, dyrektorzy, rada szkoły.

 1. Spory pomiędzy uczniem a nauczycielem rozstrzyga: wychowawca, pedagog, psycholog szkolny, wicedyrektorzy, dyrektor.


 1. Spory pomiędzy rodzicami a nauczycielami rozstrzyga: pedagog, dyrektor szkoły, w dalszej kolejności organ prowadzący szkołę lub nadzorujący.


§ 43
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania
fizycznego, w zleżności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o niezdolności
uczestniczenia w zajęciach.


2. Tryb oraz forma uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego określone zostały
w Regulaminie uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego.


Rozdział VII Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 44


 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni obejmuje:
a/ Wewnątrzszkolny System Oceniania na I etapie edukacyjnym.
b/ Wewnątrzszkolny System Oceniania na II i III etapie edukacyjnym.
 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania uwzględnia przepisy zawarte w rozporzadzeniu MENiS z dnia 7września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych / Dz.U. nr 199, poz.2046 / z późniejszymi zmianami.
§ 45


 1. W razie potrzeby dyrekcja szkoły i nauczyciele poszczególnych przedmiotów dokonują ewaluacji przyjętego wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 2. Otrzymane wyniki ewaluacji służą wprowadzaniu zmian i poprawianiu systemu oceniania tak, aby w pełni realizowane były cele i zadania oceniania szkolnego.
 3. Zmiany i poprawki do wewnątrzszkolnego systemu oceniania mogą być wprowadzane zgodnie
  z zasadami nowelizowania statutu szkoły.


Rozdział VIII Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 11§ 46


 1. Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni obejmuje:
a/ Program Wychowawczy dla I etapu edukacyjnego.
b/ Program Wychowawczy dla II etapu edukacyjnego.
c/ program Wychowawczy dla III etapu edukacyjnego.
 1. Program Wychowawczy Zespołu Szkół określa działalność szkoły w kontekście wychowania
  i kształtowania postaw, w sposób całościowy opisuje wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
§ 47


Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 11 uwzględnia ogólne cele i zadania pracy wychowawczej, określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku, w sprawie podstawy programowej wychowania oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, a w szczególności:


 1. tworzenie w szkole warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów, w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
 2. rozwijanie u uczniów świadomości życiowej użyteczności i potrzeby edukacji.
 3. uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.
 4. przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 5. rozwijanie takich postaw jak:
a/ rozpoznawanie wartości moralnych, ich hierarchizacji i dokonywania właściwych wyborów,
b/ potrzeba samodoskonalenia się,
c/ samodzielność w działaniu, dociekliwość poznawcza,
d/ poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,
e/ dążenie do osiągania ważnych celów życiowych, z uwzględnieniem dobra innych ludzi,
f/ odpowiedzialność za siebie i innych,
g/ tolerancja, akceptacja i wspieranie osób niepełnosprawnych.


§ 48


 1. Programy Wychowawcze dla poszczególnych etapów edukacyjnych uwzględniają potrzeby
i oczekiwania całej społeczności szkolnej - uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego, w którym żyje uczeń.


 1. Programy wychowawcze opracowują powołane przez dyrektora szkoły zespoły problemowe, na podstawie materiałów wypracowanych przez zespoły nauczycieli, samorząd uczniowski
i propozycje rodziców.


 1. Szczegółowe treści i działania na każdy rok szkolny zawarte są w rocznym planie pracy szkoły, rocznych planach pracy wychowawczej każdej klasy i wynikowych planach nauczania każdego nauczyciela.
Rozdział IX Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 11§ 49


1. Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni obejmuje:
a/ Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni;
b/ Program Profilaktyki Gimnazjum nr 16 w Gdyni,
2. Program opiera się na założeniu, że efektywną formą profilaktyki jest uczenie dzieci myślenia

w perspektywie zdrowego życia, dobrego funkcjionowania w sferze fizycznej, psychicznej
i społecznej.


 1. Realizacji założeń tego programu mają służyć działania szkoły i oddziaływania nauczycieli nakierowane na promocję zdrowego stylu życia, dostarczania uczniom specyficznych informacji dotyczących mechanizmów uzależnienia oraz ogólnych umiejętności służących lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi, emocjonalnymi i społecznymi.


§ 50


Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie i jednocześnie integralną całość z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni i jest oparty na rozp. MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie Podstawy programowej wychowania oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Program uwzględnia cele i zadania szkoły zawarte
w powyższych dokumentach i dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ich środowiska rodzinnego . Realizacja programu ma stwarzać optymalne warunki rozwoju uczniów naszej szkoły oraz promować i chronić ich zdrowie.
1. Cele Programu Profilaktyki:
a/ eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im,
b/ tworzenie zdrowej atmosfery wokół dziecka,
c/ prowadzenie działań wzmacniających czynniki chroniące przed patologią,
d/ wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju młodego człowieka jako jednostki zdolnej
do życia w ramach różnych wspólnot.


2. Zadania Programu Profilaktyki:
a/ zachęcanie uczniów do pokonywania trudności,
b/ pokazywanie, jak mogą to zrobić,
c/ wskazywanie róznych rodzajów aktywności przydatnych dla wszechstronnego rozwoju,
d/ wywoływanie chęci akceptacji siebie i utrwalanie własnego optymizmu niezbędnego
w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań.§ 51


1. Program Profilaktyki opracowuje powołany przez Dyrektora szkoły zespół problemowy,
na podstawie materiałów wypracowanych przez zespół nauczycieli, samorząd uczniowski
i propozycje rodziców.


2. Program Profilaktyki jest zawarty w szkolnym zestawie programów nauczania do realizacji
przez wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół nr11 w Gdyni w czasie lekcji przedmiotowych,
godzin wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych.


Rozdział X Postanowienia końcowe§ 52
Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych i stempli.
§ 53
Szkoła Podstawowa posiada nadane imię: wiceadmirała Kazimierza Porębskiego i sztandar.
Gimnazjum posiada własny ceremoniał.
§ 54


Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 55


Zasady gospodarki finansowej i materiałowej ze środków budżetowych określają odrębne przepisy.
§ 56


1. Szkoła może tworzyć fundusz dochodów własnych z różnych źródeł przychodów, m. in.

a/ z organizowanych festynów, aukcji prac uczniów itp.,
b/ z dobrowolnych datków i darowizn,
c/ z prowizji,
d/ z działalności stołówki szkolnej,
e/ z wpłat Rady Rodziców.


2. Przychody zgromadzone na koncie dochodów własnych mogą być wydatkowane w nastepujacy sposób:
a/ przychody określone w ust.1. pkt.a,b,c, mogą być wydatkowane na:
-remonty i bieżące naprawy,
-pomoce naukowe,
-materiały i wyposażenie,
-usługi niematerialne,
b/ przychody określone w ust.1 lit.d na zakup artykułów spożywczych do stołówki
Szkolnej,
c/ przychody określone w ust.1 lit.e na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci
i młodzieży (np. nauka języków obcych, koła przedmiotowe i zainteresowań, kursy
i szkolenia, zakup książek i innych)


3. Szczegółowo zasady gospodarki środkami specjalnymi określa Rozp.Ministra Finansów
z dn. 8.05.91r. (Dz.U.Nr42 poz.184).


§ 57


Do interpretacji artykułów zawartych w niniejszym Statucie Szkoły, w przypadku ich niejednoznaczności, w konkretnej sytuacji uprawniona Rada Pedagogiczna. Decyzja w/w organu jest ostateczna.


§ 58


Wszelkich zmian w niniejszym statucie dokonuje się na podstawie nowelizacji zatwierdzanych przez Radę Pedagogiczną.
JEDNOLITY TEKST STATUTU ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ
Z DNIA 9 września 2009 r.


Traci moc statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 5 października 2006 r.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Waldemar Elwart
Ostatnio zmodyfikował: Waldemar Elwart
Data wytworzenia informacji: 01.03.2011
Data udostępnienia informacji: 01.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2011 18:28 Dodanie informacji Waldemar Elwart