Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum

Regulamin
realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum
w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ
  na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych,
  które mogą mieć charakter: przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.
 4. Zadania koordynatora to:
  1. zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi
   i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole,
  2. monitorowanie stanu realizacji projektów,
  3. upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów,
  4. organizację publicznej prezentacji projektów,
  5. gromadzi karty projektów przekazane przez poszczególnych opiekunów grup projektowych.
 5. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
 1. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej,
 2. omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,
 3. opracowanie karty projektu i ewentualnie innych dokumentów dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji i kryteria oceny projektu oraz instrukcji realizacji projektu, o ile taka potrzeba zachodzi,
 4. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,
 5. monitorowanie jego realizacji,
 6. składa sprawozdanie z realizacji projektu na koniec roku szkolnego nie później niż do 31 maja,
 7. ocenę projektu, we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.
 1. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:
 1. konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 2. czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu,
 3. sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym,
 4. prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu,
 5. współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania prezentacji projektów,
 6. ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,
 7. udziału w ustaleniu oceny dla ucznia z realizacji projektu skutkującej wpisem
  na świadectwie ukończenia szkoły,
 8. udziału w ustalaniu oceny zachowania ucznia.
 1. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.
 2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.
 3. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacja projektu:
 1. poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
 2. prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
 • wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
 • monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
 • przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom,
 1. komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,
 2. prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).
 1. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3 - 6 osób.
 2. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:
 1. losowy,
 2. poprzez dobór samodzielny uczniów,
 3. poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami. Szczególnie, preferowany będzie ostatni sposób.
 1. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu.
 2. Czas (termin) realizacji projektu winien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy.
 3. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 4. W przypadku gdy uczeń:
 1. nie zdecyduje o wyborze tematu,
 2. nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
 3. nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. choroba) - opiekun projektu włącza go do określonego zespołu uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
 1. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu .
 2. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informację, o której mowa w pkt 5, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż
  do 15 października danego roku.
 3. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki jakimi dysponuje gimnazjum.
 4. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych
  w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia
  i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.
 5. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza
  to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 6. Końcowa ocena udziału projektu może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość
  w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.
 7. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 8. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
 1. wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane
  i powstały,
 2. sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu,
 3. pracę zespołową i indywidualną ucznia,
 4. samoocenę uczniów.
 1. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.
 2. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić uczeń, aby mógł zaliczyć udział
  w projekcie to :
 1. wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego
  dla całości projektu) np. przeprowadzenie badań ankietowych, wykorzystanie różnych źródeł do zebrania informacji na dany temat, przygotowanie makiety, plakatów, filmu itp.);
 2. udział w publicznej prezentacji projektu (należy jednak przewidzieć przypadki losowe np. chorobę ucznia w terminie prezentacji, chociaż należy przyjąć, że z wyjątkiem nadzwyczajnych przypadków, to kryterium musi być przez ucznia spełnione, ponieważ Rozporządzenie określa publiczną prezentację rezultatów projektu jako jedno z czterech istotnych działań w pracy nad projektem).
 1. Opiekun ustala czas (termin) i formę prezentacji projektu w porozumieniu z dyrektorem
 2. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu i inne dokumenty,
  które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.
 3. Dokumentację przechowuje się jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 4. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 31 maja
  w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 5. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
  w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
 6. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
 7. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
 8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.
 9. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Waldemar Elwart
Ostatnio zmodyfikował: Waldemar Elwart
Data wytworzenia informacji: 01.03.2011
Data udostępnienia informacji: 03.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2011 18:33 Dodanie informacji Waldemar Elwart