Status prawny

 
Regulaminy dot.pracowników
Regulaminy pracy Szkoły Podstawowej nr 35 plik do pobrania w formacie pdf
Regulamin Rady Pedagogicznej plik do pobrania w formacie html
Regulamin premiowania plik do pobrania w formacie html
Regulamin wynagrodzeń do wglądu w SP nr 35
Regulamin dyżurów nauczycieli do wglądu w SP nr 35
Regulamin funduszu socjalnego do wglądu w SP nr 35
Regulamin nagród Dyrektora do wglądu w SP nr 35
Regulamin świetlicy plik do pobrania w formacie html
Regulamin stołówki plik do pobrania w formacie html
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego do wglądu w SP nr 35
 
Regulaminy dotyczące uczniów
Regulamin wycieczek szkolnych do wglądu w SP nr 35
Regulamin Rady Rodziców do wglądu w SP nr 35
Regulamin Samorządu Uczniowskiego do wglądu w SP nr 35
Regulamin dyżurów uczniowskich do wglądu w SP nr 35
 
Wykaz instrukcji
Zakładowy plan kont do wglądu w SP nr 35
Dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości do wglądu w SP nr 35
Instrukcja inwentaryzacji
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja wyceny aktywów i pasywów
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej do wglądu w SP nr 35
Instrukcja kontroli obiegu dokumentów
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja dotycząca archiwum księgowego do wglądu w SP nr 35
Instrukcja druków ścisłego zarachowania do wglądu w SP nr 35
Instrukcja szczegółowych zasad gospodarki finansowej
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja gospodarki magazynowej
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja kancelaryjna
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja Dyrektora w sprawach ewidencji składników majątkowych
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja umarzania, amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja określająca szczególne zasady rachunkowości
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
do wglądu w SP nr 35
Instrukcje stanowiskowe
do wglądu w SP nr 35
Instrukcja obrony cywilnej
do wglądu w SP nr 35
Podstawa prawna wymienionych instrukcji
plik do pobrania w formacie html
 
Zbiór procedur wykonawczych
Procedury postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią oraz alkoholizmem w Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Procedury postępowania w przypadku rażących zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych ze strony rodziców (opiekunów prawnych dziecka) obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Procedury postępowania w przypadku konieczności opuszczenia zajęć przez nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Procedury postępowania nauczyciela w sytuacji samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Procedury postępowania w przypadku nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego w SP 35 w Gdyni
7. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia w wyniku wypadku lub czynu karalnego w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Procedury postępowania nauczyciela w przypadku dziecka krzywdzonego w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Procedury postępowania nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni w przypadku sygnalizowania przez ucznia usiłowania lub zamiaru samobójczego
do wglądu w SP nr 35
Procedura kontaktów z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Wewnątrzszkolna procedura informowania rodziców o organizacji i przebiegu sprawdzianu oraz sposobach dostosowania formy i warunków egzaminu do możliwości uczniów z dysfunkcjami w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Wewnątrzszkolna procedura postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi
do wglądu w SP nr 35
Procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku pracownika lub osoby pozostającej pod opieka szkoły obowiązujące w szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Procedura postępowania z dzieckiem chorym na padaczkę
do wglądu w SP nr 35
Procedura sprawdzania naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Wewnątrzszkolne procedury tworzenia i organizacji pracy w oddziałach integracyjnych
plik do pobrania w formacie pdf
Wewnątrzszkolna procedura naliczania i sprawdzania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
do wglądu w SP nr 35
Procedura ewakuacji w SP nr 35
plik do pobrania w formacie pdf
plik do pobrania w formacie html
 
Dokumenty powołania jednostki i struktura organizacyjna
Powołanie jednostki
plik do pobrania w formacie pdf
Harmonogram realizacji zadań przekształcenia jednostki
plik do pobrania w formacie pdf
Uchwała przekształcenia jednostki
plik do pobrania w formacie pdf
Decyzja o nadaniu NIP-u
plik do pobrania w formacie pdf
Zaświadczenie o przyznaniu REGON-u
plik do pobrania w formacie pdf
Statut Szkoły Podstawowej nr 35
plik do pobrania w formacie html
Struktura organizacyjna placówki
plik do pobrania w formacie pdf
Struktura zatrudnienia nauczycieli
plik do pobrania w formacie html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kilichowska
Wprowadził informację: Renata _Ananicz
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Czudowski
Data wytworzenia informacji: 05.03.2009
Data udostępnienia informacji: 05.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2015 19:51 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski
20.09.2015 14:08 Korekta Mirosław Czudowski
20.09.2015 13:55 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski
20.09.2015 13:28 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski
04.04.2013 04:41 Aktualizacja treści Mirosław Czudowski
16.06.2010 15:57 Korekta Renata Ananicz