Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 53 w Gdyni


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Katarzyna Gawron, dyrektor Przedszkola nr 53 w Gdyni, adres do korespondencji ul. Wiczlińska 93, 81- 577 Gdynia, e-mail: przedszkole@p53.edu.gdynia.pl
Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawa/obowiązku edukacyjnego oraz realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola nr 53 oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
Państwa dane przekazywane będą upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: organ prowadzący placówkę, Pomorskiego Kuratorium Oświaty, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego oraz podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania m.in.:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej wychowankom przedszkola,
b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
ADO informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO - na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Podstawa prawna m.in.:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
7. UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gawron
Wprowadził informację: Urszula Szewczuk
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Szewczuk
Data wytworzenia informacji: 09.07.2020
Data udostępnienia informacji: 09.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2021 21:03 Aktualizacja treści Urszula Szewczuk
29.10.2021 11:31 Aktualizacja treści Urszula Szewczuk
29.10.2021 11:27 Dodanie informacji Urszula Szewczuk
03.08.2021 13:34 Aktualizacja treści Urszula Szewczuk
24.05.2021 15:32 Aktualizacja treści Urszula Szewczuk