Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 53 w Gdyni


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 53, ul. Wiczlińska 93,
81- 577 Gdynia, e-mail: przedszkole@p53.edu.gdynia.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna m.in.:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
7. UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gawron
Wprowadził informację: Urszula Szewczuk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łażycka
Data wytworzenia informacji: 09.07.2020
Data udostępnienia informacji: 09.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2023 12:04 Aktualizacja treści Aleksandra Łażycka
18.08.2023 12:03 Aktualizacja treści Aleksandra Łażycka
17.05.2023 21:49 Zmiana załącznika Aleksandra Łażycka
02.11.2021 21:03 Aktualizacja treści Urszula Szewczuk
29.10.2021 11:31 Aktualizacja treści Urszula Szewczuk
29.10.2021 11:27 Dodanie informacji Urszula Szewczuk
03.08.2021 13:34 Aktualizacja treści Urszula Szewczuk
24.05.2021 15:32 Aktualizacja treści Urszula Szewczuk