status prawny

 
 
 
STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40

W GDYNI
 
 Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
3. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r. poz. 949),
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
5. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
6. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843),
9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014, poz. 1170 ze zm.),
10. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646),
11. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015, poz. 1249).
13. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157).
14. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie  warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r.
nr 36, poz. 155 ze zm.),
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
16. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578),
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, ze zm.)
18. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. , poz. 356)
19. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017r., poz. 649).
20. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627),
21. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1603).
22. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie  szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
23. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389).
24. Rozporządzenie MEN z dnia 04 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2020 r. poz.1538)
25. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ora niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. , poz.1116)
26. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711).
 
 
§ 2

1. Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową.      
2. Główna siedziba szkoły znajduje się w Gdyni przy ul. Rozewskiej 33.
3. Drugi budynek szkoły znajduje się w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1.
4. Szkoła nosi imię kapitana żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta.
5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni  im. kpt. ż. w. K. O.
    Borchardta.
6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gdyni.
7. Siedzibą organu prowadzącego szkołę jest budynek przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54       
    w Gdyni.

§ 3

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego  i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 

§ 4

1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
§ 5

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
    im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta,
2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
     im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta,
3) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40
    w Gdyni im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta,
4) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły     
  Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta,
5) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie  
    przedszkolne, uczniów szkoły podstawowej i uczniów oddziałów gimnazjalnych,
6) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby  
            (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
7) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 
    jeden oddział w szkole,
8)  nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 
     Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta,
9)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Pomorskiego 
     Kuratora Oświaty,
10) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Gdynia z siedzibą 
       przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.


Rozdział 2
 
Cele i zadania szkoły

§ 6
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 
    uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści
     i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania
    o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane
    w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności  
     szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje 
     następujące cele:
1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego
 i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych          działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
2)  rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie    umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;
5)  rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;
7) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
8)  rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;
9) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych;
10) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
12)  uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz  innych dzieci;
13) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;
14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
        15) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonej    
         uzależnieniem;   
        16) kształtuje świadomość ekologiczną;
        17) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz   
        umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 
europejskiej;
18) kultywuje tradycje narodowe i regionu kaszubskiego; 
19) rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne;
20) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty       lokalnej;
21) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;
22) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień oraz indywidualnych                            zainteresowań uczniów;
23) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
24) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
25) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;
26) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
27) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;
28) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
29) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;
30) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
31) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
32) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
33) umożliwia pobieranie nauki dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie
i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 
 
§ 7
 
1.Cele wymienione w § 6 realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych
 warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa   ukończenia szkoły poprzez:
a) realizację podstawy programowej,
b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,
c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
d) realizację innowacyjnych i różnych programów rozwijających zainteresowania,
e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne,
f) realizację zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
g) nauczanie indywidualne dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie, objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
h) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 i) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem,
 j) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
          - zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny
            nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
          -  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
             nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów
             nauczania,
           - nauka religii/etyki,
           - zajęcia języka kaszubskiego,
           - zajęcia wychowania do życia w rodzinie,
           - zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez:
        a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;
        b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;
        c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;
 d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne  wspólnoty lokalnej;
e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.
3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły
w szczególności poprzez:
a) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez nauczycieli
wychowawców i specjalistów,
b) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej oraz organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji
charytatywnych oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym,
c) podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.
4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:
 a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
 b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
 c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania
     narkomanii, cyberprzemocy, uzależnień od nikotyny, alkoholu oraz innych
    środków odurzających.
5)  wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:
 a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł
     zachowania w szkole,
  b) zobowiązuje wychowawcę do omówienia zasad bezpieczeństwa.
6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
a) zapewnia szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich pracowników szkoły,
b) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
c) zapewnia opiekę ciągłą dzieciom realizującym roczne przygotowanie
przedszkolne z chwilą przejęcia wychowanka, do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom,
                   d) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,
e) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym
planem zajęć,
f) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,
g) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym
regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,
h) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system
monitoringu w budynku i wokół niego.
7) realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
8) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję
osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system
wartości z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.:
a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety, a w szczególności osobę
i postawę Jana Pawła II,
b) propaguje wzorce osobowe,
c) uwrażliwia na potrzeby innych ludzi,
d) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich.
9) zapewnia opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej oraz opiekę stomatologa.Rozdział 3

Organy szkoły i ich kompetencje
 
§ 8

 1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski,
4) Rada Rodziców.
§ 9
Dyrektor szkoły

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym  
      służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji
i podnoszenia kwalifikacji,
4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w szkole,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć dodatkowego języka nowożytnego ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność,
5) wyznaczanie terminu egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia oraz II terminu w przypadku gdy uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego,
6) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
8) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
9) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
10) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty,
11) stwarzanie warunków do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
12) występowanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
13) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
14) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
15) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
16) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
17) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
18) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
19) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjnych lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia uczniowi, który posiada stosowne orzeczenie lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
20) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
21) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom,
22) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
23) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas
i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,
24) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
25) ustalanie w porozumieniu z Radą Rodziców jednolitego, obowiązkowego stroju uczniowskiego.    
4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy       
    należy w szczególności:
1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
8) tworzenie warunków do rozwijania aktywności uczniowskiej,
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw
i dobra dziecka,
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą  
    Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 
    procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

 § 10

Rada Pedagogiczna

1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
     W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane  
      przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej ½  
    jej członków.
 3. Do jej kompetencji stanowiących należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
6) podejmowanie uchwał w sprawach kar i skreślenia z listy pełnoletnich uczniów
w przypadkach §71 pkt.4 ,
7) podejmowanie uchwał w sprawie nagród przyznawanych uczniom klas I-VIII.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych
w szkole,
5) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
10) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły,
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
13) opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
5. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut lub jego zmiany.
7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej                              w szkole.
8. Regulamin pracy Rady Pedagogicznej musi być zgodny ze Statutem Szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
10. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego.

§ 11

Samorząd Uczniowski
 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły w dwóch grupach wiekowych:
I (I-III), II (IV-VIII).
2. Organem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie zaś praw uczniów.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem.
6. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Szkolną Radę Wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.


§ 12

Rada Rodziców
 
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
3. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym szkołę, Samorządem Uczniowskim w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi przedstawiciel każdego oddziału, wybrany w tajnych wyborach przeprowadzonych podczas pierwszego zebrania z rodzicami w danym roku szkolnym.
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,
3) wybór dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
§ 13

Zasady współdziałania organów szkoły

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności.
4. Konflikty i spory pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron. W przypadku, jeśli podjęte negocjacje nie przyniosą zamierzonego rezultatu, sprawę rozpatruje organ prowadzący lub nadzorujący.Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym trybie nauki w danym roku szkolnym uczą się przedmiotów określonych planem nauczania.
2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia
rodziców.
3. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
4. Zajęcia edukacyjne w klasach I etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach nie więcej niż 29.
5. Dopuszcza się w oddziałach klas I–III zwiększenie liczebności uczniów z 25 do 29, jednak nie więcej niż o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy.       
6. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne:
1) liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie może przekraczać 28 wychowanków,
w tym nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy.
7. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz rodzicom, z Ogniskiem Wychowawczym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorem sądowym.
8. Szkoła organizuje kształcenie uczniów niepełnosprawnych na I i II etapie edukacji w integracji
z uczniami pełnosprawnymi.
9. Szkoła organizuje kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na I i II etapie edukacji w integracji ze środowiskiem rówieśniczym.
10. W szkole organizowane są oddziały sportowe i dwujęzyczne.
11.Integralną częścią szkoły jest pływalnia, stanowiąca rozszerzenie oferty edukacyjnej dla środowiska.
1) Do podstawowych celów wykorzystania pływalni należy:
a) prowadzenie nauki pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej,
b) prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej dla środowiska,
c) prowadzenie działalności usługowej.
2) Pływalnią zarządza kierownik obiektu sportowego – pływalnia, bezpośrednio podległy Dyrektorowi szkoły.
 12. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) arkusz organizacji szkoły,
2) tygodniowy rozkład zajęć.
 13. Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:
1) I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna,
2) II etap edukacyjny: klasy IV-VIII.
14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  Dyrektor w porozumieniu z Powiatową Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną, podejmuje decyzję o organizacji zajęć kształcenia na odległość
z wykorzystaniem dostępnych metod i technik.
15. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć nauczania indywidualnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
16. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców dziecka i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwiają dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizację zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
17. Zajęcia wychowania przedszkolnego zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na terenie szkoły:
a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z uczniami, zagrażającej ich zdrowiu,
c) zagrożenia związane z sytuacją epidemiologiczną,
d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt. A-C.
W/w sytuacjach, Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, podejmuje decyzję
o organizacji zajęć z wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia na odległość,
nie później niż od trzeciego dnia ich zawieszenia.
18. W placówce powołany jest inspektor ochrony danych osobowych, który w wykonywaniu swych zadań podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 
§ 15

Obowiązek szkolny
1.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
2. Dziecko 6 - letnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły.
4. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów administracyjnych.

§ 16

Przyjmowanie uczniów do szkoły
 
1. Do Szkoły Podstawowej nr 40 uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie oraz na    
wniosek rodziców także spoza jej obwodu;
2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 40 przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat oraz dzieci 6- letnie na wniosek rodziców pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki
w klasie pierwszej albo posiadają opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).
4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
5. Dzieci przyjmuje się do oddziałów przedszkolnych do klas I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które jest prowadzone na wniosek rodzica złożony do Dyrektora szkoły.
6. Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się - na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
8. Do oddziału sportowego klasy I przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
9. Do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
1) otrzymał promocję do klasy VII;
2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
10. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki na warunkach dotyczących obywateli polskich.
11. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor, z wyjątkiem przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które przyjmowane są z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
12. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych,
decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.

§ 17

Oddziały przedszkolne
 
1. W szkole tworzone są oddziały przedszkolne realizujące podstawę programową wychowania   
przedszkolnego i przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.
2. Oddziałem opiekuje się wychowawca.
3. Rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie.
4. Na wniosek rodziców przygotowanie przedszkolne ma prawo także rozpocząć dziecko, które
w roku kalendarzowym kończy 5 lat.
5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w pięciogodzinnym czasie zajęć obowiązkowych.
7. Godzina zajęć w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.
8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez Dyrektora,
z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych szkołach.
9. Rozkład dnia określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na wychowanie i opiekę.
10. W ramach zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych organizowane są zajęcia religii   oraz języka kaszubskiego - na pisemny wniosek rodziców.
11. Realizowany w oddziałach przedszkolnych program wychowania przedszkolnego w oparciu 
o podstawę programową dopuszcza do użytku Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela.
12. Do 30 kwietnia każdego roku szkolnego nauczyciel przygotowuje informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
13. Dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
14. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
15. Dzieci w wyjątkowych sytuacjach mogą być również odbierane przez inne osoby dorosłe,   zapewniające bezpieczeństwo dziecku, upoważnione pisemnie przez rodziców.
16. W przypadku nie odbierania dziecka o określonej godzinie szkoła nawiązuje kontakt 
telefoniczny z rodzicem. Do czasu przybycia rodzica dziecko znajduje się pod opieką szkoły.
17. Dzieci nie wydaje się osobom, co, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.
18. Szkoła może zapewnić dziewięciogodzinny pobyt dzieciom z oddziałów przedszkolnych, organizując zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

§ 18

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły:
1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania
z zakresu kształcenia ogólnego:
a) zajęcia edukacyjne obowiązkowe trwają w godzinach od 8.00 do 16.15;
b) godzina dydaktyczna trwa 45 minut;
c) klasyfikację przeprowadza się po upływie okresu i na zakończenie roku szkolnego;
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego (kalendarz roku szkolnego).
2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
3) Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
4) Zajęcia nauczania indywidualnego.
5) Zajęcia w formie ścieżki zindywidualizowanej.
6) Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7) Zajęcia religii/etyki.
8) Zajęcia języka kaszubskiego.
9) Wychowanie do życia w rodzinie.
10) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
11) Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych                                       i międzyoddziałowych.

§ 19

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub                       w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.§ 20

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły.
2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący i nadzorujący arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
3. Szkoła używa Systemu Librus Synergia jako dziennik dokumentujący zajęcia lekcyjne.

§ 21

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
2. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wiekowych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuta pedagogiczny.
3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna, polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, psychofizycznych uczniów oraz czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia
i stwarzania warunków do jego aktywnego, pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowiska społecznego.
4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną wynika w szczególności z:
1) niepełnosprawności,
2) niedostosowania społecznego,
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) zaburzeń zachowania i emocji,
5) szczególnych uzdolnień,
6) specyficznych trudności w uczeniu się,
7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,
8) choroby przewlekłej,
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10) niepowodzeń edukacyjnych,
11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
12) trudności adaptacyjnych wynikających z różnic kulturowych lub ze zmiany środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) Dyrektora,
4) nauczyciela wychowawcy oraz specjalisty,
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
6) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
7) nauczyciela wspomagającego,
8) pracownika socjalnego,
9) asystenta rodziny,
10) kuratora sądowego,
11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny dzieci i młodzieży.
6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem poprzez wspólne działania nauczycieli i specjalistów, a także:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
3) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
4) zajęć specjalistycznych:
a) logopedycznych,
b) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
7) porad i konsultacji,
8) warsztatów.
7. Wychowawca klasy:
1) wspólnie ze specjalistami koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom jego klasy,
2) wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
3) ustala terminy spotkań nauczającego zespołu klasowego,
4) we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia ustala formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla danego ucznia,
5) monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
6) w każdym okresie, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7) na piśmie informuje rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim,
8) sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
9) na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

§ 22

Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami

1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie przez:
1) kierowanie uczniów za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na badania psychologiczno-pedagogiczne, porady wychowawcze, różne formy terapii pedagogicznej dostępne w poradni;
2) organizację spotkań pracowników poradni z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami (doradztwo psychologiczno-pedagogiczne);
3) zaproszenia pracowników poradni na spotkania z uczniami (celem np. przeprowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki i badań przesiewowych).
2. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły a w szczególności z:
1) sądem rodzinnym poprzez kontakty z kuratorami sądowymi, wnioskowanie w sprawach rodzinnych;
2) policją poprzez zapraszanie policjantów do szkoły celem przeprowadzenia pogadanek społeczno-prawnych;
3) świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi poprzez kierowanie na zajęcia uczniów z rodzin dysfunkcyjnych;
4) ośrodkiem pomocy społecznej poprzez wnioskowanie o pomoc materialną, dożywianie, zorganizowany wypoczynek dla uczniów.
3. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę są wychowawcy klas i pedagog.

§ 23

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

1. W szkole działa wolontariat szkolny, który koordynuje Rada Wolontariatu.
2. Nadzór nad szkolnym wolontariatem sprawują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
i opiekun Szkolnego Koła CARITAS.
3. W ramach zadań szkolny wolontariat podejmuje działania na rzecz:
1) pomocy koleżeńskiej,
2) organizacji akcji charytatywnych,
3) spotkań ludzi przebywających w hospicjach, domach opieki, w fundacjach, dzieci
w przedszkolach,
4) Polaków pozostających w kraju i poza jego granicami,
5) schronisk dla zwierząt.
4. Zakres działań wolontariatu może być czasowo rozszerzony.
5. Po rocznym aktywnym działaniu w wolontariacie szkolnym uczeń uzyskuje wpis na świadectwie szkolnym: „Uczeń aktywnie działał w szkolnym wolontariacie”.
6. Udział w jednorazowych akcjach charytatywnych nie jest podstawą do uzyskania takiego wpisu na świadectwie.
7. Szczegółowe cele i zadania określają odrębne regulaminy.
 
§ 24

Religia

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają wolę, w formie pisemnego oświadczenia. Nie musi być ono ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
2. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
3. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

 § 25

Wychowanie do życia w rodzinie

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie.
 
§ 26

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców
i nauczycieli.
2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych, osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości; w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy
i w złagodzeniu startu zawodowego.
 
§ 27

Język kaszubski

 1. W szkole organizowane jest nauczanie języka kaszubskiego dla dzieci oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I-VIII na pisemny wniosek rodziców.

§ 28

Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych zgodne
z zainteresowaniami nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i rodziców.
Służy lepszej realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania
z różnych źródeł informacji.
2. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:
1) kształcąco – wychowawczą:
a) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze,
b) przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji,
c) kształci kulturę czytelniczą,
d) wdraża do poszanowania książki,
e) udziela pomocy nauczycielom w pracy i doskonaleniu zawodowym.
2) opiekuńczo – wychowawczą:
a) współdziała z nauczycielami,
b) wspiera prace mające na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
c) otacza opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
d) udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3) kulturalno-rekreacyjną:
a) uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego.
3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne i tworzy warunki do efektywnego     
posługiwania się technologiami informacyjno–komunikacyjnymi.
4.Biblioteka:
          1) umożliwia prowadzenie pracy twórczej;
2) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów;
3) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.
5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni;
3) gromadzenie podręczników i materiałów edukacyjnych;
4) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni;
5) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.
6. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, również rodzice.
7. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.
8. Zasady współpracy biblioteki szkolnej:
1) z uczniami:
a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;
b) przygotowanie ich do samokształcenia;
c) stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi;
d) indywidualne rozmowy z czytelnikami;
e) udzielanie porad w doborze literatury zależnie od potrzeb i zainteresowań;
f) organizowanie spotkań z literatami, ilustratorami książek;
g) działalność wolontariatu bibliotecznego,
h) zaangażowanie aktywności uczniowskiej w działaniach twórczych biblioteki.
2) z nauczycielami:
a) udostępnianie dokumentacji wewnątrzszkolnej,
b) tworzenie własnych materiałów dydaktycznych w szkolnym centrum multimedialnym,
c) projektowanie zaproszeń, dyplomów,
d) sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli,
e) spotkania nauczycieli w ramach prac zespołów przedmiotowych,
f) korzystanie ze zgromadzonych materiałów własnych nauczycieli (scenariusze),
g) udostępnienie publikacji własnych nauczycieli,
h) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych dla społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego,
i) organizowanie wystaw prac wykonanych przez nauczycieli,
j) popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej.
3) z rodzicami:
a) współpraca z Radą Rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki,
b) przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców,
c) pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych,
d) indywidualne rozmowy z rodzicami dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci.
4) z innymi bibliotekami:
a) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń,
b) prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych,
c) udział w organizowanych przedstawieniach teatralnych, wernisażach wystaw fotograficznych,
d) odczyty, konferencje metodyczne, szkolenia.
9. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza:
1) odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki,
2) współpracuje z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami,
3) tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w pracy biblioteki,
4) odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki,
5) sporządza plan pracy, okresowe i roczne sprawozdania, uczestniczy w realizacji części zadań ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej,
6) prowadzi statystykę wypożyczeń i dokumentację pracy biblioteki oraz ewidencji zbiorów,
7) gromadzi i udostępnia księgozbiór i zbiory specjalne takie jak: wideoteka, projekcje filmów, Internet – wyszukiwanie, encyklopedie multimedialne oraz katalog komputerowy, informuje o nowościach istotnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej,
8) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
9) rejestruje i opracowuje księgozbiór pod względem formalnym i rzeczowym tradycyjną metodą kartkową, jak również w systemie komputerowym „Progman”,
10) współuczestniczy w tworzeniu strony internetowej szkoły,
11) prowadzi lekcje biblioteczne dla uczniów,
12) sprawuje opiekę nad uczniami kl. IV-VIII, którzy nie uczestniczą w zajęciach religii.§ 29
 
Wypożyczalnia
 
1. Wypożyczalnia nieodpłatnie udostępnia uczniom klas I – VIII podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa Dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co  najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 miesięcy.
4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
5. Czytelnik przed wypożyczeniem zwraca uwagę na stan książek i zauważone uszkodzenia zgłasza nauczycielowi biblioteki.
6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, odkupuje taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela biblioteki, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych zostają zwrócone do wypożyczalni przed końcem roku szkolnego.
8. W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się
z wypożyczalnią.
 
§ 30

Czytelnia

1. Czytelnia umożliwia korzystanie z zasobów uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
2. Udostępnione materiały należy chronić przed zniszczeniem.
3. Czytelnik, który zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów czytelni, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela biblioteki o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej pozycji zniszczonej.
4. W czytelni szkolnej funkcjonuje szkolne centrum multimedialne.
 
 
§ 31

Świetlica

1. W szkole funkcjonują dwie świetlice:
1) świetlica dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I,
2) świetlica dla dzieci klas II i III.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców.
3. Czas pracy świetlicy trwa od 6.30 do 17.00.
4. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas.
5. Wychowawcy organizują zajęcia:
1) wychowawczo – opiekuńcze,
2) zapewniają opiekę uczniom w stołówce szkolnej w czasie trwania obiadu.
 
§ 32

1. Kierownik świetlicy:
1) opracowuje roczny plan pracy świetlicy i dzieli się efektami z jej działalności,
2) organizuje pracę nauczycieli wychowawców świetlicy,
3) nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie stołówki,
4) dba o wyposażenie świetlic, stołówki,
5) organizuje zastępstwa za nieobecnych wychowawców świetlicy,
6) nadzoruje prowadzenie dokumentacji świetlic,
7) dba o aktualny wystrój świetlic,
8) współpracuje ze specjalistami,
9) współpracuje z rodzicami.
2. Dokumentację świetlicy stanowią:
1) roczny plan pracy,
2) dzienniki zajęć,
3) karty zgłoszeń dzieci,
4) księga protokołów z zebrań zespołu samokształceniowego świetlicy,
5) regulamin świetlicy,
6) zeszyty obecności na obiadach,
7) ramowy rozkład dnia.
 
3. Funkcję nauczyciela wychowawcy świetlicy może pełnić, każdy nauczyciel zatrudniony
w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni.
 
 
§ 33

Stołówka szkolna
 
1. Szkoła zapewnia możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej.
2. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.
3. Odpłatność za obiady ustala Dyrektor szkoły. W opłatach za posiłki dla uczniów nie     uwzględnia się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz  
kosztów utrzymania stołówki.
4. Zasady wnoszenia opłat za posiłki określają odrębne przepisy.
5. Komisja ds. pomocy materialnej i socjalnej rozpatruje możliwość częściowego lub  całkowitego zwolnienia z opłat uczniów o niskim statusie materialnym lub będących w trudnej sytuacji życiowej.
6. Zasady korzystania ze stołówki określa Regulamin Stołówki.§ 34

Przerwy

1. W czasie przerw zabrania się:
1) przebywania na schodach,
2) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu,
3) opuszczania podczas przerw budynku i terenu szkoły,
4) obecności na korytarzu przy sali gimnastycznej uczniom, którzy nie mają zajęć wychowania fizycznego.
 2. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczyciela  
 dyżurującego.
 3. Spory pomiędzy uczniami rozstrzyga nauczyciel dyżurujący.
4. Uczniowie zobowiązani są do utrzymania porządku na korytarzu i w toalecie.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na schodach powinny chodzić prawą stroną.
6. Po dzwonku kończącym przerwę:
1) klasa oczekuje na nauczyciela przy wyznaczonej sali,
2) dyżurny sprawdza, w jakim stanie uczniowie zostawili hol po przerwie (salę po zajęciach) oraz dba o należyty porządek,
7. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z planem dyżurów opracowanym przez zespół ds.  opracowania dyżurów i zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły.
8. Plan dyżurów wywieszony jest w pokoju nauczycielskim.

 
Rozdział 5Nauczyciele i inni pracownicy szkoły§ 35
 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym.
4. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności lub obowiązkom zawodu nauczyciela.
5. Pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej wynikającej
z art. 108 Kodeksu pracy.
6. W szkole utworzone są stanowiska:
1) głównej księgowej szkoły,
2) księgowej szkoły,
3) kierownika administracyjno-gospodarczego,
4) kierownika obiektu sportowego – basenu,
5) specjalistów do spraw kadr,
6) specjalistów do spraw płac,
7) referenta,
8) specjalisty do spraw administracji,
9) sekretarza,
10) intendenta,
11) administratora sieci komputerowej,
12) recepcjonisty,
13) kontrolera eksploatacji basenu,
14) woźnych,
15) szatniarek,
16) sprzątaczek,
17) kucharek,
18) pomocy kuchennych,
19) rzemieślnika – konserwatora,
20) pracowników do spraw ciężkich,
21) dozorców.
 
 
§ 36
 
1. Zadania pracowników niebędących nauczycielami związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów:
1) obowiązek informowania o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów Dyrektora szkoły, zastępców Dyrektora szkoły lub nauczycieli;
2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa;
3) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.
 


§ 37

Obowiązki Wicedyrektorów

1. Wicedyrektor przyjmuje część zadań Dyrektora, a w szczególności:
1) pełni funkcję Dyrektora w przypadku jego nieobecności (z upoważnienia);
2) przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły;
3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
4) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i sporządza dokumentację dotyczącą godzin ponadwymiarowych;
5) monitoruje  pracę nauczycieli;
6) prowadzi mierzenie procesu dydaktycznego;
7) decyduje w sprawach bieżących procesu pedagogicznego w całej szkole,
8) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla  nauczycieli;
9) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli;
10) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

 § 38

Obowiązki nauczycieli

1. Nauczyciel ma obowiązek:
1) realizować cele szkoły zawarte w dokumentach szkolnych i zarządzeniach władz oświatowych;
2) brać czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej;
3) zachować tajemnicę zebrań Rady Pedagogicznej, która może naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
4) wzbogacać własny warsztat pracy dydaktycznej i wychowawczej;
5) uczestniczyć w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych lub innych, powoływanych w związku z bieżącą działalnością szkoły;
6) przestrzegać Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
7) na bieżąco informować o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodziców ucznia, podczas zebrań z rodzicami, konsultacji, w rozmowach indywidualnych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz dzienniczka ucznia:
a) w przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców, nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na rozmowę indywidualną,
b) wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami odnotowywane są
w dokumentacji nauczyciela.
8) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
9) organizować uczniom pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznane potrzeby i motywować ich aktywność;
10) dostosowywać wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;
11) stosować na lekcjach dostępne środki dydaktyczne;
12) stwarzać przyjazną atmosferę i pomagać dziecku w prawidłowym
funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;
13) motywować uczniów do udziału w konkursach i w życiu kulturalnym szkoły;
14) właściwie prowadzić dokumentację pedagogiczną;
15) informować Dyrektora, rodziców i uczniów o swojej decyzji dotyczącej wyboru programu nauczania;
16) przestrzegać regulaminu pracy obowiązującego pracowników szkoły;
17) pełnić dyżury w czasie przerw między lekcjami według opracowanego planu zgodnie
z regulaminem nauczyciela dyżurnego;
18) punktualnie rozpoczynać zajęcia lekcyjne;
19) sprawdzać na każdej lekcji frekwencję uczniów w klasie;
20) zgłaszać dyrekcji szkoły zauważone zagrożenia;
21) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły i poza nią oraz w czasie wyjść z uczniami;
22) przestrzegać przepisów dotyczących organizowania wycieczek i innych form
rekreacji;
23) niezwłocznie powiadamiać Dyrektora o wypadku  ucznia;
24) przestrzegać praw ucznia, rodziców i pozostałych pracowników szkoły;
25) dbać o własny rozwój zawodowy, tym samym podnosić, jakość pracy szkoły;
26) dbać o dobre imię szkoły w środowisku;
27) przeprowadzić w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do nauki w szkole ( dotyczy nauczycieli oddziałów przedszkolnych).
 
§ 39

Obowiązki nauczyciela wychowawcy

1. Wychowawca realizuje wszystkie obowiązki nauczyciela zapisane w paragrafie 35.
Poza tym do jego obowiązków należy:
1) opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej klasy, wynikającego ze Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego;
2) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
3) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania swoich wychowanków ( dziennik elektroniczny, arkusze ocen);
4) współpraca ze szkolnymi specjalistami oraz z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
w celu przeciwdziałania trudnościom dydaktycznym i wychowawczym;
5) czuwanie nad kontrolą frekwencji uczniów;
6) rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków i organizowanie pomocy w tym zakresie;
7) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski;
8) informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach na oceny zachowania i trybie wystawiania ocen z zachowania;
9) przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przewidzianych dla ucznia ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania;
10) pisemne uzasadnienie wystawienia nagannej oceny z zachowania;
11) kontaktowanie się z rodzicami w przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia w szkole;
12) usprawiedliwianie nieobecności uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami;
13) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio wychowawca, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem;
14)  w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, Dyrektor planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując rodziców o formach udzielanej pomocy, okresie ich ustalenia oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 
 
 § 40

Obowiązki nauczyciela wspomagającego, asystenta nauczyciela i pomocy nauczyciela

1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należą:
1) zadania edukacyjne związane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego,                  z jego pracą na zajęciach lekcyjnych i zajęciach rewalidacyjnych,
2) zadania integrujące związane z integracją dzieci, rodziców i nauczycieli.
2. Do zadań asystenta nauczyciela należy:
         1) wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
          wychowawczych i opiekuńczych,
         2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę.
3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
         1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi  
          funkcjami szkoły: wychowawczą, opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem 
          bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
         2) wspieranie ucznia w jego w rozwoju,
         3) doskonalenie się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły.

 
§ 41

Obowiązki pedagoga szkolnego

1. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
2. Pod koniec roku szkolnego pedagog składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z efektów swojej pracy.
3.  Pedagog dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach, m.in.: dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w indywidualnych teczkach, gromadzi się dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez poradnie i specjalistów.
4. Do zakresu działań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
4) rozpoznawanie warunków rodzinnych i psychofizycznych uczniów,
5) koordynowanie pracy komisji ds. pomocy materialnej i socjalnej,
6) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,
7) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,
8) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowaniu własnych dzieci,
9) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
10) opracowanie programów wychowawczo-profilaktycznego, nadzór nad ich realizacją
i ewaluacja,
11) uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej przyjęcia uczniów do pierwszej klasy
i dzieci do oddziałów przedszkolnych,
12) kontrolowanie przestrzegania reguł wychowawczych w szkole.
 
§ 42

Obowiązki psychologa szkolnego

1.Psycholog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
2. Pod koniec roku szkolnego psycholog składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z efektów swojej pracy.
3. Psycholog dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach, m.in.: dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w indywidualnych teczkach, gromadzi się dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez poradnie i specjalistów.
4. Do zakresu działań psychologa szkolnego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów;
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
4) rozpoznawanie warunków rodzinnych i psychofizycznych uczniów;
5) koordynowanie pracy komisji ds. pomocy materialnej i socjalnej;
6) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne;
7) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym;
8) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowaniu własnych dzieci;
9) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
10) opracowanie programów wychowawczo-profilaktycznego, nadzór nad ich realizacją
i ewaluacja;
11) kontrolowanie przestrzegania reguł wychowawczych w szkole.
 

 § 43

Obowiązki logopedy szkolnego

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badania wstępnego w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.
2) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
3) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Prowadzi terapię indywidualnie lub grupowo dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb.
3. Udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 
s § 44

Obowiązki terapeuty pedagogicznego
                                                                                                                                                              
1. Do obowiązków terapeuty pedagogicznego w szkole należy:
1) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
2) prowadzenie działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z ich rodzicami;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wiekowych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
§ 45

Obowiązki doradcy zawodowego

1. Do obowiązków doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć w celu wyboru kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

  
Rozdział 6
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

 § 46

Cele i zakres oceniania

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły (obowiązki ucznia).
4. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
5. Ocenianie ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie oraz o jego zachowaniu,
2) wspieranie w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o zachowaniu ucznia w środowisku szkolnym, o respektowaniu przez nich zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu oraz o jego szczególnych uzdolnieniach w czasie zebrań ogólnych i rozmów indywidualnych,
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy, dydaktyczno – wychowawczej.
6. Szkolne ocenianie obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych oraz informowanie o nich uczniów  i ich rodziców,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) stwarzanie uczniom możliwości poprawiania oceny dopuszczającej i niedostatecznej,
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
6) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
 i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych (okresowych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
8) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
7. Oceny wystawiane przez nauczycieli dostarczają uczniom informacji:
1) o jakości pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,
2) skuteczności wybranych metod uczenia się,
3) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.
8. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, Dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:
1) efektywności procesu nauczania i uczenia się,
2) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
3) postępach uczniów.
 
§ 47

 Jawność oceny
 
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują ustnie lub pisemnie uczniów oraz rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,
2) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
4) zasadach poprawiania oceny dopuszczającej i niedostatecznej,
5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów - na pierwszych w miesiącu wrześniu godzinach wychowawczych 
 i w trakcie zajęć edukacyjnych,
b) rodziców - na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego  przez siebie programu nauczania odpowiednio – na
 lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców.
2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje ustnie lub pisemnie o warunkach 
i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów- na pierwszych w miesiącu wrześniu godzinach wychowawczych  i w trakcie zajęć edukacyjnych,
2) rodziców - na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu.
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę
z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
4. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do  wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli przedmiotów.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie lub pisemnie.
7. Wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego, którego dokumentacja dotyczy.
8. Informację o bieżących osiągnięciach (o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o  szczególnych uzdolnieniach) ucznia rodzice otrzymują:
1) podczas spotkań z rodzicami prowadzonych przez wychowawców klas,
2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem danego przedmiotu bądź  z wychowawcą w ramach tzw. godzin konsultacyjnych zgodnie z harmonogramem przekazanym rodzicom na początku roku szkolnego.
9. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka ucznia
o zebraniu,  zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

 § 48

Dostosowanie wymagań do potrzeb edukacyjnych ucznia

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą
o systemie oświaty.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
4. W przypadku dziecka z trudnościami w czytaniu, wskazany jest dobór zadań, w których ocenie podlega odpowiedź merytoryczna, a nie poziom czytania.
5. Uczeń,  u którego stwierdzono specyficzne trudności w czytaniu, może czytać głośno
w obecności całej klasy wówczas, gdy opanował tekst w domu.
6. Prace pisemne uczniów ocenia się głównie pod względem merytorycznym. Pod uwagę  bierze się zawartą w pracy wiedzę, dobór argumentów, treść, styl i kompozycję pracy. Poprawność zapisu może stanowić tylko niewielką część składową całkowitej oceny.
7. W ocenie zeszytu ucznia należy uwzględnić wysiłek dziecka, jego motywację  i starania.
8. W sprawdzianach ortograficznych brane są pod uwagę jedynie błędy typowo ortograficzne,
z zakresu materiału obejmującego dany sprawdzian. Szczególny nacisk kładzie się na znajomość zasad ortograficznych.
9. Wskazane jest, aby dziecko ze specyficznymi  trudnościami w czytaniu i pisaniu częściej wypowiadało się  ustnie.
10. Dobór wszelkich form sprawdzania wiadomości  oraz obowiązująca punktacja jest jednolita dla wszystkich uczniów, z wyjątkiem dzieci o orzeczonej niepełnosprawności.
11. W przypadku testów diagnozujących, sprawdzających nauczyciel kieruje się wytycznymi dotyczącymi sprawdzania prac uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zawartymi
w kluczu oceniania.
12. Uczeń ze stwierdzoną dysfunkcją w szkole może korzystać z pomocy specjalistów podczas dodatkowych zajęć. W domu powinien wykonywać dodatkowe zadania  i ćwiczenia, które pomogą mu w przezwyciężeniu trudności.
13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 

 § 49
 
Zasady i kryteria oceniania uczniów w pierwszym etapie kształcenia – edukacja wczesnoszkolna

 1. Nauczyciele klas I – III z zakresem treści i umiejętności I etapu edukacyjnego  i kryteriami oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania zapoznają rodziców uczniów na spotkaniu z rodzicami na początku roku szkolnego. Rodzice potwierdzają to własnoręcznym podpisem.
2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
3. Śródroczna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji prowadzonej przez nauczyciela. Zawiera informacje i wskazówki  dotyczące postępów edukacyjnych   i rozwoju społeczno – emocjonalnego ucznia. Przekazywana jest rodzicom w formie  pisemnej.
4. Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy 
 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
W formie pisemnej  umieszczana jest w arkuszu ocen i na świadectwie.
5. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć ucznia w zakresie obszarów edukacyjnych:
1) edukacja polonistyczna,
2) edukacja  muzyczna,
3) edukacja plastyczna,
4) edukacja techniczna,
5) edukacja społeczna,
6) edukacja przyrodnicza,
7) edukacja matematyczna,
8) edukacja informatyczna,
9) wychowanie fizyczne,
10) język obcy nowożytny.
6. Wyniki monitorowania bieżących osiągnięć uczniów zapisywane są w dzienniku lekcyjnym. Oceny bieżące są wyrażone w skali punktowej od 1- 6 zgodnie z kryteriami określającymi postępy edukacyjne ucznia.
7. Dla uczniów klas I - III przyjęto następujące zasady monitorowania osiągnięć uczniów przydatne do redagowania oceny opisowej:
1) Zapis w dzienniku – 6. Zapis dla ucznia - 6 p.
Otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania i biegle się nimi posługuje. Samodzielnie i  twórczo wykorzystuje wiedzę  do  rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe.
 2) Zapis w dzienniku – 5. Zapis dla ucznia - 5 p.
Otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, sprawnie posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy praktyczne i teoretyczne objęte programem nauczania, stosuje wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) Zapis w dzienniku – 4. Zapis dla ucznia - 4 p.
Otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie większości związków zachodzących między elementami danej wiedzy, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
4) Zapis w dzienniku – 3. Zapis dla ucznia - 3 p.
Otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie umożliwiającym postępy w dalszej edukacji, rozwiązuje typowe zadania praktyczne
i teoretyczne o podstawowym stopniu trudności.
5) Zapis w dzienniku – 2. Zapis dla ucznia - 2 p.
 Otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, jednak umożliwiają mu one dalszą naukę, rozwiązuje samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudności.
6) Zapis w dzienniku – 1. Zapis dla ucznia - 1 p.
Otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, a braki w nich uniemożliwiają mu zdobywanie wiedzy z danego zakresu. Ma problemy z rozwiązywaniem zadań praktycznych i teoretycznych o niewielkim stopniu trudności.
8. Przyjmuje się następujące kryteria oceniania:
1) tekstów pisanych z pamięci i dyktand dla klas II i III.
 a) Każde dyktando poprzedzone jest przypomnieniem określonych zasad ortograficznych.
 b) Dyktanda są oceniane w zależności od stopnia skomplikowania tekstu i ilości trudności ortograficznych w nich zawartych.
c) Uczniowie ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji, jeśli napiszą na ocenę pozytywną, oceniani są według tych  samych kryteriów, ale otrzymują jedną ocenę „wyżej”, jeśli napiszą „na jeden punkt”, nie otrzymują w/w  oceny, przepisują tekst dyktanda w domu do zeszytu. Za bezbłędne przepisanie dyktanda otrzymują 2  punkty.
d) Za błędy zasadnicze (pierwszego rzędu) należy uznać uchybienia w zakresie pisowni:
-  u, ó, rz, ż, ch, h,
- „nie” z czasownikiem, przymiotnikiem i rzeczownikiem,
-  przyimka z rzeczownikiem lub inną częścią mowy,
-  wielką i małą literą,
-   -ą, -ę, om, em, on, en,
-   zmiękczeń.
e) Pozostałe uchybienia w zakresie pisowni poszczególnych wyrazów można uznać za   błędy drugorzędne.  Stosuje się następujący przelicznik:
- 1 błąd zasadniczy = 3 błędom drugorzędnym,
- 1 błąd zasadniczy = 3 błędom interpunkcyjnym,
2) w zakresie tekstów pisanych z pamięci i dyktand przy średnio długim tekście (do 5 zdań) ustala się następujące kryterium ocen:
a) 6 punktów - 0 błędów,
b) 5 punktów - 1 błąd,
c) 4 punkty -  2 –3 błędy,
d) 3 punkty -  4 –5 błędów,
e) 2 punkty - 6 –7 błędów,
f) 1 punkt - powyżej 8 błędów.
3)  sprawdzianów i dłuższych kartkówek:
a) 0% - 29% uzyskanych punktów – 1 punkt,
b) 30% - 45% uzyskanych punktów – 2 punkty,
c) 46% - 65% uzyskanych punktów – 3 punkty,
d) 66% - 80% uzyskanych punktów – 4 punkty,
e) 81% - 95% uzyskanych punktów – 5 punktów,
f) 96% - 100% uzyskanych punktów – 6 punktów.
 9. Kartkówki nauczyciel ocenia wg wcześniej zapowiedzianego klasie kryterium.
10. Punkty ze sprawdzianów i dłuższych kartkówek wpisuje się do dziennika czerwonym kolorem. Prace te  nauczyciel przechowuje w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego. Sprawdzone
i ocenione prace kontrolne przekazuje do wglądu rodzicom.
11. Nauczyciele klas I - III uwzględniają w pracy z dzieckiem indywidualne potrzeby rozwojowe edukacyjne  oraz możliwości psychofizyczne uczniów wynikające  z diagnozy poradni psychologiczno – pedagogicznej.
12. Na lekcji religii/etyki w klasach I- III ocenie podlega:
1) znajomość treści poznanych na lekcji (testy, sprawdziany),
2) znajomość określonych modlitw,
3) zeszyt ćwiczeń (staranność prowadzenia zeszytu na miarę możliwości  ucznia, wykonanie wszystkich zadań),
4) postawa ucznia na lekcji.
5) Ocena z tego przedmiotu jest wyrażona w skali stopniowej jak w klasach IV – VIII.
13. Na lekcjach języka angielskiego w klasach I – III ocena śródroczna jest oceną opisową, a roczna formie pisemnej umieszczana w arkuszu ocen i na świadectwie. 
W monitorowaniu osiągnięć  stosowane są  następujące kryteria oceniania:
1) 6 punktów – doskonale –  otrzymuje uczeń, który opanował następujące umiejętności:
a) słuchanie:
-  uważnie słucha wypowiedzi uczniów i nauczyciela,
-  rozumie polecenia nauczyciela,
-  rozumie sens historyjek i bajek,
-  potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.
b) mówienie:
-  potrafi powtórzyć słowo (związek wyrazowy) za nauczycielem i nagraniem,
- w wypowiedziach posługuje się  słownictwem poznanym na lekcji,
- udziela odpowiedzi na pytania,
- samodzielnie zadaje pytania,
- potrafi wygłosić z pamięci krótki utwór literacki.
c) czytanie:
-  czyta płynnie, głośno ze zrozumieniem proste teksty oraz teksty z podziałem na role,
-  czyta cicho ze zrozumieniem proste teksty.
d)  pisanie:
-  przepisuje poprawnie wyrazy, zdania i krótkie teksty,
-  pisze poprawnie ze słuchu i z pamięci,
-  potrafi samodzielnie zredagować krótki tekst,
-  prowadzi dodatkowe zeszyty ze słówkami itp.
e) słownictwo:
-  rozumie  znaczenie słów,
-  posługuje się wyrazami z poznanego zasobu słownikowego,
-  prawidłowo używa czasu teraźniejszego prostego, zaimków osobowych  
i dzierżawczych, liczby mnogiej rzeczowników, przyimków określających położenie.
2) 5 punktów – bardzo dobrze – 80 % wymaganych osiągnięć,
3) 4 punkty – dobrze – 60% wymaganych osiągnięć,
4) 3 punkty – słabo – 40% wymaganych osiągnięć,
5) 2 punkty – bardzo słabo – uczeń w minimalnym stopniu przyswoił wymaganą    wiedzę   i  umiejętności,
6) 1 punkt – nie opanował – wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 
w podstawie programowej.
7) Uczeń w terminie dwóch tygodni po chorobie powinien wpisać do zeszytu zaległe lekcje.
8) Estetyka prowadzenia zeszytu podlega ocenie.
14. Na lekcjach języka regionalnego - kaszubskiego w klasach I – III ocena śródroczna  i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel stosuje następujące kryteria oceniania:
1) 6 punktów – doskonale –  100% otrzymuje uczeń, który osiągnął pełny poziom biegłości językowej w zakresie umiejętności:
a) słownictwo:
-  rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy i  zobaczy,
-  potrafi nazwać przedmioty, rzeczy i zwierzęta, których nazwy były wprowadzone i utrwalone,
-  rozumie polecenia nauczyciela,
-   rozumie sens czytanych tekstów,
-   uważnie słucha wypowiedzi uczniów i nauczyciela,
-  potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.
b) mówienie:
-  potrafi powtórzyć proste słowa,
-  potrafi powtórzyć krótkie zdania,
-  potrafi się przedstawić,
-  posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach,
-  udziela krótkich odpowiedzi.
c) czytanie:
- czyta wyrazy i proste zdania,
- czyta głośno ze zrozumieniem.
d) pisanie:
-  przepisuje poprawnie wyrazy, zdania i krótkie teksty,
-  prowadzi zeszyty ze słówkami. 
2) 5 punktów – bardzo dobrze – 75 % wymaganych osiągnięć,
3) 4 punkty – dobrze – 55 % wymaganych osiągnięć,
4) 3 punkty – słabo – 35 % wymaganych osiągnięć,
5) 2 punkty – bardzo słabo – wymagane osiągnięcia opanowane  w stopniu 
   minimalnym,
6) 1 punkt – nie opanował przerobionego materiału.
7) Na ocenę opisową ma również wpływ:
a) estetyka prowadzenia zeszytu,
b) aktywny udział w zajęciach,
c) aktywny udział w konkursach i występach.
15. Na zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach sportowych klas 1-3 – ocena śródroczna
i roczna jest oceną opisową.  W monitorowaniu osiągnięć  stosowane są  następujące kryteria oceniania:
1) 6 punktów – doskonale –  otrzymuje uczeń, który:
a) posiada bardzo wysoki poziom sprawności motorycznej,
b) znakomicie opanował technikę pływania, nie popełnia błędów,
c) zawsze respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych,
d) aktywnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych oraz ćwiczeniach terenowych,
e) zawsze dba o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych,
f) zawsze jest  przygotowany  do zajęć,
g) systematycznie reprezentuje szkołę lub klub na zawodach sportowych osiągając
w nich sukcesy.
2) 5 punktów – bardzo dobrze - otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wysoki poziom sprawności motorycznej,
b) bardzo dobrze opanował technikę pływania,  popełnia sporadyczne błędy,
c) zawsze respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych,
d) aktywnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych oraz ćwiczeniach terenowych,
e) zawsze dba o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych,
f) zawsze jest  przygotowany  do zajęć,
g) chętnie reprezentuje szkołę lub klub na zawodach sportowych.
3) 4 punkty – dobrze – otrzymuje uczeń, który:
a) posiada średni poziom sprawności motorycznej,
b) dobrze opanował technikę pływania,  popełnia niewielkie błędy,
c)  na ogół respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych,
d) dość chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych oraz ćwiczeniach  terenowych,
e) zazwyczaj dba o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne  i innych,
f) niekiedy bywa nieprzygotowany  do zajęć,
g) zazwyczaj bierze udział w zawodach sportowych reprezentując szkołę lub klub.
4) 3 punkty – słabo – otrzymuje uczeń, który:
a) posiada niski poziom sprawności motorycznej,
b) słabo opanował technikę pływania,  popełnia liczne błędy,
c) na ogół respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych,
d) niezbyt chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych oraz ćwiczeniach  terenowych,
e) nie zawsze dba o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych,
f) bywa nieprzygotowany  do zajęć,
g) sporadycznie reprezentuje szkołę lub klub na zawodach sportowych.
5) 2 punkty – bardzo słabo -  otrzymuje uczeń, który:
a) posiada bardzo niski poziom sprawności motorycznej, wymaga dużego wsparcia nauczyciela,
b) nie opanował techniki pływania, nie poprawia błędów mimo uwag nauczyciela,
c) czasami  respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych,
d)  rzadko uczestniczy w zabawach i grach zespołowych oraz ćwiczeniach terenowych,
e)  nie wykazuje dbałości o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych,
f) często jest nieprzygotowany do zajęć,
g) rzadko bierze udział w  zawodach sportowych.

§ 50

 Ocenianie bieżące w klasach IV – VIII

1.W Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni dla klas IV – VIII przyjęto następującą skalę ocen:
1) Stopień: celujący – oznaczenie cyfrowe: 6 – skrót: cel.
2) Stopień: bardzo dobry – oznaczenie cyfrowe: 5 – skrót: bdb.
3) Stopień: dobry – oznaczenie cyfrowe: 4 – skrót: db.
4) Stopień: dostateczny – oznaczenie cyfrowe: 3 – skrót: dst.
5) Stopień: dopuszczający – oznaczenie cyfrowe: 2 – skrót: dop.
6) Stopień: niedostateczny – oznaczenie cyfrowe: 1 – skrót: ndst.
W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-”.
2. Oceny bieżące wpisywane są do ED cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.
3.Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych z danego przedmiotu oraz wymagania
z zakresu wiadomości  i umiejętności opracowują poszczególne zespoły przedmiotowe.
4. Szczegółowe wymagania z zakresu treści i umiejętności przedstawiają nauczyciele uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb w ciągu całego.
5. Formami kontroli wiedzy i umiejętności uczniów są w szczególności:                      
1) sprawdziany pisemne, sprawdziany umiejętności praktycznych,
2) sprawdziany umiejętności i praktyczne,
3) prace klasowe,
4) odpowiedzi ustne,
5) prace domowe (wypracowania, ćwiczenia itp.),
6) inne formy ustalone przez nauczyciela (kratówki, projekty, itp.)
6. Tryb przeprowadzania i zakres stosowania poszczególnych form:
1) praca klasowa może obejmować cały dział programowy lub jego część tematyczną, 
2) praca klasowa winna być poprzedzona lekcją powtórzeniową,
3) nauczyciel informuje uczniów o planowanej pracy klasowej tydzień przed terminem jej przeprowadzenia,
4) sprawdzian obejmuje określoną partię materiału i jest zapowiadany tydzień przed terminem jego przeprowadzenia,
5) kartkówki nie muszą być zapowiadane. Mogą dotyczyć zadania domowego, wiadomości teoretycznych omawianych na ostatnich lekcjach lub grupy zadań rozwiązywanych na ostatnich lekcjach,
6) w tygodniu uczeń może mieć 3 prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian), nie więcej niż jedną z tych form danego dnia. Nauczyciel jest zobowiązany do rezerwacji terminu (wpisując informację do dziennika), podania uczniom terminu i zakresu pracy klasowej lub sprawdzianu, a uczeń jest zobowiązany do zanotowania informacji w zeszycie przedmiotowym.
7. Przyjmuje się następujące kryteria oceniania prac klasowych, w których za wykonanie zadań obowiązuje punktacja:
1) 0% - 30% uzyskanych punktów – ocena niedostateczna,
2) 31% - 45% uzyskanych punktów – ocena dopuszczająca,
3) 46% - 65% uzyskanych punktów – ocena dostateczna,
4) 66% - 80% uzyskanych punktów – ocena dobra,
5) 81% - 95% uzyskanych punktów – ocena bardzo dobra,
6) 96% - 100% uzyskanych punktów – ocena celująca.
8. Oceny z prac klasowych wpisuje się do dziennika. Prace klasowe nauczyciel przechowuje w swojej dokumentacji do końca danego roku szkolnego.
9. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne przekazuje się do wglądu uczniom oraz na prośbę -  rodzicom.
10.  Krótkie wypowiedzi uczniów oraz aktywność na lekcjach ocenia się  przy pomocy znaków  +  i  zamienia na oceny.
11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
12. Oceny bieżące uczeń może poprawić. Ocena z poprawy jest wpisana do dziennika. Każdą ocenę można poprawić tylko raz.

§ 51

 Ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  w klasach IV – VIII       

1.Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
1) ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który:
a) opanował poziom podstawowy i ponad podstawowy określony w  podstawie programowej,
b) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, korzysta z nowości  technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć  i łączyć wiadomości
z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkolę
w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń , który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określony w podstawie  programowej,
b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności  w różnych sytuacjach,
c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych  i nietypowych.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym a częściowo ponad podstawowym,
b) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,
c) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę  wobec trudnych i nietypowych zagadnień,
d) wymaga pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu trudniejszych problemów.
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
b) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować,
c) umie podjąć decyzję, wie, jaką przyjąć postawę,
d) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne.
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) wykazał się znajomością treści koniecznych, niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z danego przedmiotu,
b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,
c) współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy,
d) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela.
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
2. Na lekcjach wychowania fizycznego klas sportowych o profilu pływanie w klasach   IV-VIII stosuje się następujące kryteria oceniania:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) utrzymuje wysoki poziom sportowy w pływaniu,
b) posiada bardzo wysoki poziom sprawności fizycznej,
c) dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba 
o bezpieczeństwo własne i kolegów,
d) systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach  wychowania fizycznego,
e) wykazuje się dużym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego  i motorycznego,
f) z sukcesami (miejsca 1-3) bierze udział w zawodach międzyszkolnych (miejskie, wojewódzkie),
g) uczestniczy w zawodach klubowych zgodnie z systemem rozgrywek oraz  uzyskuje  określone wyniki (Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa Polski).
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje  postęp w pracy treningowej (pływanie),
b) posiada wysoki poziom sprawności fizycznej,
c) systematycznie doskonali sprawność motoryczną i robi widoczne postępy,
d) dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów,
e) systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,
f) posiada dużą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,
g) z sukcesami (miejsca 1-3) bierze udział w zawodach międzyszkolnych,
h) uczestniczy w zawodach klubowych zgodnie z systemem rozgrywek (Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,  
Mistrzostwa Polski).
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje postęp w pracy treningowej w miarę swoich możliwości (pływanie),
b posiada średni poziom sprawności fizycznej,
c) systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,
d)  mało angażuje się w życie sportowe klasy i szkoły,
e) wykazuje się dobrym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i  motorycznego,
f) bierze udział w zawodach międzyszkolnych,
g) bierze udział w zawodach klubowych niższego szczebla.
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) robi niewielkie postępy w pracy treningowej (pływanie),
b) posiada niski poziom sprawności fizycznej,
c) jest mało aktywny podczas zajęć i ma kłopoty z dyscypliną,
d) niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,
e) sporadycznie bierze udział w zawodach międzyszkolnych,
f) wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy przedmiotowej.
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) nie uzyskuje żadnego postępu w pracy treningowej (pływanie),
b) posiada bardzo niski poziom sprawności fizycznej,
c) jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz  lekceważący stosunek do zajęć,
d) często z własnej winy opuszcza zajęcia  wychowania fizycznego,
e) posiada niewielki zakres wiedzy przedmiotowej,
f) nie współpracuje z nauczycielem,
g) nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela,
h) nie bierze udziału w zawodach międzyszkolnych.
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie potrafi wykonać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności (pływanie),
b) jego poziom sprawności fizycznej jest poniżej oczekiwań,
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji,
d) bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia wychowania fizycznego oraz nie jest
przygotowany do lekcji,
e) posiada niedostateczną wiedzę w zakresie nauczanego przedmiotu,
f) nie bierze udziału w zawodach międzyszkolnych.
3. Kryteria ocen klasyfikacyjnych z języka regionalnego - kaszubskiego w klasach IV – VII.
1) ocenę celującą – 6 cel – 100% otrzymuje uczeń, który osiągnął pełny poziom biegłości językowej oraz poziom podstawowy określony w podstawie programowej w zakresie umiejętności:
a) słownictwo:
- rozpoznaje znaczenie słów wprowadzanych i utrwalanych na lekcji,
- uważnie słucha wypowiedzi uczniów i nauczyciela,
- rozumie polecenia, sens czytanych opowiadań, baśni i legend,
-  potrafi wyróżnić ważne informacje z słuchanego i czytanego po cichu tekstu.
b) mówienie:
- potrafi powtórzyć za nauczycielem i nagraniem pojedyncze słowa i krótkie słowa,
- posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,
- potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania,
- potrafi formułować proste pytania,
- potrafi przedstawić siebie i innych,
- prowadzi krótkie, bardzo proste rozmowy dotyczące życia codziennego.
c) czytanie:  
- czyta pojedyncze wyrazy, zdania i krótkie teksty,
- czyta głośno i po cichu ze zrozumieniem bardzo proste teksty,
- czyta z podziałem na role.
d) pisanie:
- przepisuje poprawnie wyrazy, zdania i krótkie teksty,
- potrafi samodzielnie zredagować pytanie, odpowiedź i bardzo prosty, krótki tekst.
2) Ocenę bardzo dobrą– 5 – bdb – 75% wymaganych osiągnięć,
3) Ocenę dobrą – 4 – db – 55% wymaganych osiągnięć,
4) Ocenę dostateczną – 3 – dst – 35% wymaganych osiągnięć,
5) Ocenę dopuszczającą – 2 – dop – uczeń w  minimalnym stopniu przyswoił wymaganą wiedzę i umiejętności,
6) Ocenę niedostateczną – 1 – ndst – uczeń nie opanował przerobionego materiału.
7) Na ocenę ma również wpływ:
a) estetyka zeszytu,
b) aktywny udział w lekcji,        
c) aktywny udział w konkursach i występach,
d) reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym.
4. Kryteria oceniania  z historii i kultury Kaszubów w klasie V:
1) Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który:
a)  posiada wiedzę z zakresu programu nauczania klasy V oraz wykraczającą poza program,
b) aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań,
c) potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą  wiedzę o historii i kulturze Kaszubów,
d) potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy,
e) potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo - skutkowych,
f) zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z regionem i poprawnie się nimi posługuje.
2) Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla
 klasy V,
b) wykazuje się aktywnością w czasie lekcji,
c) sprawnie korzysta ze wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
d) samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy,
e) zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje,
f) potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie wykorzystać,
g) potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo - skutkowych,
h) jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,
i) wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.
3) Ocenę dobrą -  otrzymuje uczeń, który:
a) opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym,
b) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
c) podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych pod  kierunkiem nauczyciela,
d) jest aktywny w czasie lekcji,
e) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych,
f) systematycznie przygotowuje się do lekcji,
g) poprawnie prowadzi zeszyty przedmiotowe.
4) Ocenę dostateczną - otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe elementy wiadomości programowych,
b) potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
c) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, trudniejsze wykonuje przy pomocy nauczyciela,
d) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,
e) przygotowuje się do lekcji.
5) Ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który:
a) posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,
b) potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,
c) konstruuje bardzo krótkie odpowiedzi.
6) Ocenę niedostateczną -  otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki,
b) nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim stopniu trudności i wykonać najprostszych zadań.
7) Nauczyciel do 16 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów ZWO z historii i kultury Kaszubów. Informacja ma postać ustną i obejmuje:
a) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen,
b) kryteria oceniania,
c) formy i narzędzia sprawdzania wiadomości i umiejętności,
d) częstotliwość sprawdzania i oceniania,
e) zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych,
f) zasady poprawiania ocen,
g) zasady zaliczania sprawdzianu, na którym uczeń nie był.
8) Formy i metody sprawdzania wiedzy.
    Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:
a) sprawdziany,
b) wypowiedzi ustne,
c) wypowiedzi pisemne,
d) praca na lekcji,
e)  praca w grupach,
f)  praca domowa,
g) projekty uczniowskie,
h) prowadzenie zeszytu.
 
§ 52

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:  
1) Pierwszy okres trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do ostatniego dnia nauki przed feriami zimowymi, których termin i czas trwania określa w kolejnych latach Pomorski Kurator Oświaty.
2) Zajęcia dydaktyczne w drugim okresie rozpoczynają się w pierwszym dniu po feriach  zimowych, kończą się w ostatnim dniu zajęć danego roku szkolnego.
2. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej,
2) końcowej.
3. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV – VIII polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym  oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że  w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczna ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczna ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
5. Na klasyfikację końcową  składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
w klasach programowo niższych w szkole,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
7. Jeśli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie dalszej nauki, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków (zajęcia wyrównawcze, terapia). 
8. Ocena klasyfikacyjna z religii/etyki  jest wliczana do średniej ocen ucznia.
9.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych 
w dokumentacji o przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
12. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

 
§ 53

Tryb ustalania rocznych ocen  klasyfikacyjnych

 1. Tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych rocznych z zajęć edukacyjnych  poprzez wpis oceny w odpowiednim miejscu
w ED  i  podczas zebrania z rodzicami, na którym rodzic otrzymuje pisemnie wykaz wszystkich przedmiotów wraz  z przewidywanymi ocenami oraz przewidywaną ocenę zachowania. Otrzymanie informacji rodzice potwierdzają podpisem.
2. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu, wychowawca klasy telefonicznie wzywa rodziców do  szkoły w celu poinformowania ich o przewidywanych ocenach śródrocznych  
i rocznych. Fakt przyjęcia informacji rodzic potwierdza podpisem.
 
 § 54

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane  rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych
 

 1. Rodzic lub uczeń ma prawo wnioskować o podwyższenie proponowanej rocznej pozytywnej oceny z danych zajęć edukacyjnych składając pisemny wniosek  z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed wyznaczoną radą klasyfikacyjną.
2. Prawo to tracą uczniowie, którzy wykazali brak obowiązkowości i lekceważenie przedmiotu:
1) opuścili bez usprawiedliwienia 30% zajęć,
2) nie przystąpili do wszystkich pisemnych prac klasowych i nie skorzystali z prawa poprawy oceny.
3. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
4. Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać uzasadnienie.
Wnioski bez  uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5.  We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
6. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do sprawdzianu z materiału określonego przez nauczyciela. Sprawdzian zajęć wychowania fizycznego, plastyki, zajęć technicznych, muzyki i zajęć komputerowych ma formę zadań praktycznych.
7. Termin oraz miejsce pisemnego i ustnego sprawdzenia wiadomości i umiejętności obligującego do  podwyższenia oceny ustala Dyrektor szkoły.
8.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywa się zgodnie z zasadami. 
9. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych   ustalona
w wyniku sprawdzianu nie może być niższa od przewidywanej  oceny.

                                                                            § 55

Tryb odwołania się od  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tych ocen, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian  wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć  edukacyjnych.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się  w formie pisemnej i ustnej.
4. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia ustala Dyrektor, odbywa się on nie później niż w terminie 5 dni od  dnia zgłoszenia  zastrzeżenia.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. W skład powołanej przez Dyrektora komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Pytania egzaminacyjne na część pisemną i ustną (ćwiczenia, zadania praktyczne) ustala  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
8. W czasie sprawdzianu w sali znajdują się wszyscy członkowie komisji oraz uczeń.
9. Wyniki sprawdzianu przewodniczący komisji ogłasza uczniowi niezwłocznie po ich jego  przeprowadzeniu i ustaleniu oceny.
10.  Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania sprawdzające,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych  odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
13. Nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji  na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcie edukacyjne. Powołanie nauczyciela z  innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.  W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
16. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W  tym   przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
17.  Dokumentacja z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności jest
udostępniona do  wglądu rodzicom.

 § 56

Promowanie uczniów do klasy programowo wyższej, ukończenie szkoły

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić  o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również
w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
5. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
6. Uczniowie klas IV – VIII otrzymują świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli 
w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych  zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie  ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
8. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
9. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio klasę.
10. Ukończenie szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

 § 57

Tryb i forma ustalania egzaminu klasyfikacyjnego

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania w miejscu przeznaczonym na ocenę klasyfikacyjną wpisuje się słowo „nieklasyfikowany”.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia i jego rodziców z powodu ponad 50 % nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1)  realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok  lub program nauki spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny
z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia:
1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
2) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
3) realizującego indywidualny program lub tok nauki,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji  wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (w charakterze świadków).
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli zajęć edukacyjnych, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu jego rodzicom
w sekretariacie w obecności wychowawcy klasy.
15. Ustalona przez nauczyciela zgodnie z trybem wystawiania ocen rocznych (okresowych) albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (okresowa) pozytywna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
16.  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 
§ 58
 
Tryb i forma ustalenia egzaminu poprawkowego
 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (okresowej) uzyskał ocenę  niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Z pisemną prośbą o egzamin poprawkowy występują do Dyrektora szkoły rodzice ucznia.
3. Decyzję w sprawie egzaminu poprawkowego podejmuje Dyrektor szkoły.
4. Termin egzaminu poprawkowego i dodatkowego wyznacza Dyrektor szkoły, nie później niż
w dniu  poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne –  jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego. Egzamin z tych zajęć edukacyjnych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu poprawkowego,
3) pytania egzaminacyjne (zadania),
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu jego rodzicom.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu  poprawkowego  
 w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 § 59

Tryb i forma egzaminu ósmoklasisty

 1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
2. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej:
1) W latach 2019 -2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
c) języka obcego nowożytnego.
5. Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
2) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
3) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
7. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.
8. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić
i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
9. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
10. Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice ucznia składają do 30 września roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany egzamin.
11. Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, składają Dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego
z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.
12. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.
13. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie,
o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie
o dostosowaniach.
                                                                                                                                                
§ 60

Ocenianie zachowania

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach
i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz  o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
3. Skala ocen:
1) W klasach I - III ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.
2) W klasach IV - VIII ocenę zachowania śródroczną i roczną klasyfikacyjną ustala się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne. 
 4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) stopień wywiązywania się ucznia z obowiązków szkolnych,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
5. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy.
6. Rodzice będą powiadamiani o zachowaniu uczniów poprzez:
1) bieżące wpisy do dzienniczków ucznia,
2) bieżące wpisy do elektronicznego dziennika,
3) indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów,
4) zebrania z rodzicami wg harmonogramu.

 
§ 61

Tryb ustalania oceny z zachowania

 1.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
2. Tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny w odpowiednim miejscu w dzienniku lekcyjnym oraz podczas zebrania z rodzicami. Otrzymanie informacji rodzice potwierdzają podpisem.
3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 
 
§ 62
 
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo ubiegać się o podwyższenie o jeden stopień przewidywanej rocznej  oceny z zachowania, składając pisemny wniosek  z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed wyznaczoną radą klasyfikacyjną, jeżeli spełnione są następujące warunki:
1) we wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega,
2) zaistniały nowe okoliczności np. informacje o pozytywnych zachowaniach ucznia,   reprezentowaniu szkoły na zewnątrz, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska.
3) braku uwag negatywnych, godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.
2. Uczeń chcący uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania powinien wychowawcy w terminie do 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej potwierdzić  swoją działalność na terenie szkoły  i osiągnięcia pozaszkolne.
3. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
4. Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez  uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku uznania zasadności wniosku, wychowawca klasy ponownie analizuje warunki spełnienia przez ucznia kryteriów zawartych w Statucie Szkoły i na podstawie otrzymanej dokumentacji ustala roczną ocenę zachowania ucznia, zgodnie  z uzyskanymi wynikami.


§ 63

 Tryb odwołania się od  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze - jako przewodniczący  komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog,
5) psycholog,
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
3.Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia.
4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,         
3) wynik głosowania,
4) ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem.
7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Przewodniczący komisji niezwłocznie informuje rodziców ucznia  o ustalonej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

§ 64

 Kryteria oceny z zachowania w klasach I – III

 1. Przy formułowaniu oceny opisowej nauczyciel bierze  pod uwagę następujące elementy:
1) uczeń zgodnie bawi się z rówieśnikami,
2) chętnie udziela pomocy innym (jest koleżeński, uprzejmy, uczynny, pomaga w lekcjach chorym kolegom),
3) wywiązuje się z obowiązków (przychodzi przygotowany do zajęć szkolnych, przynosi przybory szkolne, książki, zeszyty, odrabia prace domowe, wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, jest punktualny, systematyczny, doprowadza prace do końca, nosi strój zgodny
z regulaminem),
4) dotrzymuje umów i zobowiązań,
5) współpracuje w grupie (chętnie i zgodnie pracuje w grupie, dzieli się wiedzą
i umiejętnościami),
6) stara się panować nad własnymi emocjami (umie radzić sobie w sytuacjach trudnych, problemowych, potrafi opanować gniew, złość, agresję, potrafi ujawnić pozytywne emocje, jest zazwyczaj pogodny, radosny, wesoły),
7) przestrzega kultury życia codziennego (stosuje formy grzecznościowe, okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, całej społeczności szkolnej),
8) jest aktywny w czasie zajęć i stara się pracować samodzielnie,
9) dba o mienie klasy i szkoły (nie niszczy sprzętów szkolnych, nie śmieci, dba o porządek wokół, dba o rzeczy własne i kolegów),
10) przestrzega zasad bezpieczeństwa (nie biega na przerwach, nie wykazuje agresji fizycznej w stosunku do innych, zachowuje się cicho podczas przerw- nie krzyczy, nie chodzi po klasie w czasie lekcji, wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela),
11) przestrzega regulaminu klasy w zakresie umów i kontraktów podpisanych z wychowawcą.
2. Kandydat do dyplomu wzorowego ucznia powinien starać się przestrzegać wszystkich punktów (kryteriów) oceny opisowej z zachowania zgodnie z ich brzmieniem.

 
§ 65

 
Kryteria ocen zachowania uczniów klas IV – VIII

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych:
a) w sposób wzorowy, godny naśladowania wywiązuje się z obowiązków ucznia, podejmuje trud samokształcenia,
b) rozwija własne zainteresowania, przekazuje je innym,
c) uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań, konkursach przedmiotowych, uroczystościach i imprezach szkolnych,
d) skutecznie zachęca innych uczniów do większego wysiłku w zdobywaniu wiedzy,
e) stanowi wzór pod względem pilności i systematyczności, wyróżnia go: rzetelność, ambicja, punktualność.
2) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:
a) przejawia życzliwy stosunek do koleżanek i kolegów,
b) pomaga potrzebującym pomocy,
c) reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania innych uczniów, łagodzi konflikty 
i nieporozumienia koleżeńskie,
d) jest tolerancyjny; szanuje poglądy innych ludzi,
e) identyfikuje się z zespołem klasowym, chętnie pracuje w grupie,
f) uznaje pozytywne wartości i według nich postępuje (uczciwość, życzliwość, współczucie).
3) dba o honor i tradycje szkoły:
a) daje przykład dbałości o honor i tradycje szkoły:
b) upowszechnia działania szkoły, uczestniczy w akcjach, imprezach organizowanych 
w szkole,
c) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe, występy artystyczne itp.).
4) dba o piękno mowy ojczystej:
a) daje doskonały przykład troski o kulturę języka:
b) stosuje zwroty grzecznościowe,
c) wykazuje umiejętność porozumiewania się,
d) daje przykład innym w zakresie troski o kulturę języka.
5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
a) nosi strój szkolny zgodny z regulaminem ucznia (skromny, estetyczny, bez elementów niestosownych w szkole – biżuteria, fryzura, tatuaże),
b) dba o higienę osobistą i zdrowie (ubiór, odżywianie się, wyciszenie itp.)
c) przejawia troskę o bezpieczeństwo swoje i innych osób.
6) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:
a) daje przykład wysokiej kultury osobistej (w szkole i poza szkołą),
b) szanuje mienie społeczne, dba o estetyczny wygląd klasy, szkoły, otoczenia.
7) okazuje szacunek innym osobom:
a) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, całej społeczności szkolnej,
b) wykonuje zadania zlecone przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
Ad 1)
a) ujawnia rzetelny stosunek do obowiązków szkolnych, pracuje pilnie, systematycznie,
b) rozwija własne zainteresowania, uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań,
c) swoją postawą zachęca innych uczniów do podejmowania wysiłku w zdobywaniu wiedzy,
d) wyróżnia się rzetelnością, ambicją, punktualnością, pilnością, systematycznością.
Ad 2)
a) przejawia życzliwy stosunek do koleżanek i kolegów,
b) pomaga potrzebującym pomocy,
c) reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania innych uczniów, łagodzi konflikty 
i nieporozumienia koleżeńskie,
d) jest tolerancyjny; szanuje poglądy innych ludzi,
e) chętnie pracuje w grupie,
f) uznaje pozytywne wartości i według nich postępuje (uczciwość, życzliwość, współczucie).
Ad 3)
a) daje przykład dbałości o honor i tradycje szkoły:
b) upowszechnia działania szkoły, uczestniczy w akcjach, imprezach organizowanych
w szkole,
c) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe, występy artystyczne itp.)
Ad 4)
a) dba o kulturę języka:
b) stosuje zwroty grzecznościowe,
c) wykazuje umiejętność porozumiewania się,
d) daje przykład innym w zakresie troski o kulturę języka.
Ad 5)
a) nosi strój szkolny zgodny z regulaminem ucznia (skromny, estetyczny, bez elementów niestosownych w szkole – biżuteria, fryzura, tatuaże),
b) dba o higienę osobistą i zdrowie (ubiór, odżywianie się, wyciszenie itp.)
c) przejawia troskę o bezpieczeństwo swoje i innych osób,
Ad 6)
a) wyróżnia się kulturą osobistą (w szkole i poza szkołą),
b) szanuje mienie społeczne, dba o estetyczny wygląd klasy, szkoły, otoczenia.
Ad 7)
a) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, całej społeczności szkolnej,
b) wykonuje zadania zlecone przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.
3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
Ad 1)
a) ujawnia odpowiedzialny stosunek do obowiązków szkolnych,
b) pracuje systematycznie,
c) nie spóźnia się na zajęcia edukacyjne,
d) ma usprawiedliwione opuszczone zajęcia edukacyjne.
Ad 2)
a) przejawia życzliwy stosunek do koleżanek i kolegów,
b) reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania,
c) przestrzega norm właściwego zachowania w szkole i poza szkołą,
d) jest tolerancyjny, szanuje poglądy innych ludzi.
Ad 3)
a) dba o dobrą opinię szkoły,
b) uczestniczy w uroczystościach, akcjach, imprezach.
Ad 4)
a) dba o kulturę języka,
b) nie używa wulgaryzmów.
Ad 5)
a) ubiera się skromnie, estetycznie,
b) dba o zdrowie,
c ) ujawnia dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.
Ad 6)
a) właściwie reaguje na przejawy zła,
b) szanuje mienie społeczne.
Ad 7)
a) okazuje szacunek osobom dorosłym, kolegom, koleżankom, młodszym dzieciom,
b) wykonuje zadania zlecone przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.
4.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
Ad 1)
a) ma poprawny stosunek do obowiązków szkolnych,
b) pracuje dosyć systematycznie, niezbyt chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, nie rozumie potrzeby rozwijania zainteresowań.
 
Ad 2)
a) przejawia poprawny stosunek do innych,
b) unika pracy w grupie,
c) nie zawsze reaguje na niewłaściwe zachowanie,
d) nie wykazuje większego zainteresowania problemami uczniów danej klasy.
Ad 3)
a) dba o honor i tradycje szkoły,
b) sporadycznie uczestniczy w akcjach na rzecz szkoły i środowiska.
Ad 4)
a) nie używa wulgarnych słów,
b) czasem stosuje zwroty grzecznościowe.
Ad 5)
a) ubiera się zgodnie z wymogami,
b) dba o zdrowie,
c) przejawia dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych osób.
Ad 6)
a) stara się zachowywać kulturalnie (w szkole i poza szkołą),
b) szanuje mienie społeczne.
Ad 7)
a) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły,
b) wykonuje zadania zlecone przez nauczycieli i pracowników szkoły.
 
4.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
Ad 1)
a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
b) nie zawsze pracuje systematycznie,
c) nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne.
Ad 2)
a) nie angażuje się w życie klasy,
b) nie przyjmuje pomocy koleżanek i kolegów.
Ad 3)
a) nie czuje potrzeby reprezentowania szkoły,
b) niechętnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły.
Ad 4)
a) nie stosuje zwrotów grzecznościowych,
b) nie dba o kulturę języka.
Ad 5)
a) nie zawsze reaguje na zachowania agresywne,
b) ulega złym przyzwyczajeniom.
Ad 6)
a) nie zawsze zachowuje się kulturalnie,
b) nie dba o mienie społeczne.
Ad 7)
a) sporadycznie okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły,
b) potrafi lekceważyć polecenia.
5. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
Ad 1)
a) lekceważy obowiązki szkolne,
b) spóźnia się, opuszcza dni bez usprawiedliwienia.
Ad 2)
a) nie angażuje się w życie klasy, szkoły,
b) unika towarzystwa rówieśników,
c) prowokuje, bierze udział w bójkach.
Ad 3)
a) nie dba o honor i tradycje szkoły.
Ad 4)
a) nie dba o kulturę języka,
b) używa wulgaryzmów.
Ad 5)
a) nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób,
b) ulega nałogom i namawia do tego innych.
Ad 6)
a) przejawia zachowania agresywne,
b) niszczy mienie społeczne oraz własność rówieśników.
Ad 7)
a) nie szanuje rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły,
b) nie podporządkowuje się zaleceniom nauczycieli.
 
§ 66

 1. Kryteria przyznawania SREBRNEJ  TARCZY  uczniom kończącym pierwszy etap edukacji w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni

1) Uczeń przez trzy lata otrzymywał „Dyplom Wzorowego Ucznia” (uzyskał w klasach I – III   bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowo się zachowywał);
2) Bierze aktywny udział w konkursach i organizowanych akcjach;
3) Odznacza się wysoką kulturą osobistą;
4) Wyróżnia się koleżeńską postawą, umiejętnością pracy w grupie, uprzejmością
i uczynnością.

2. Kryteria przyznawania ZŁOTEJ TARCZY uczniom
kończącym Szkołę Podstawową nr 40  w Gdyni

1) Bardzo dobre wyniki w nauce w ciągu ostatnich pięciu lat (średnia: klasa IV-VII – 5,3; klasa VIII-5,5 i wyżej).
2) Wzorowe zachowanie w ciągu ostatnich pięciu lat.
3) Działalność na rzecz klasy i szkoły.
4) Godne reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach przedmiotowych.
5) Aktywny udział w dodatkowych zajęciach na terenie szkoły (samorząd uczniowski, Szkolne Koło Caritas, koła zainteresowań).
6) Aktywny udział  w ramach wolontariatu.
7) Wysoka kultura osobista.
8) Koleżeństwo – umiejętność pracy w grupie.

3. Regulamin przyznawania DYPLOMU „WZOROWY UCZEŃ” 
uczniom klas I – III  Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

1) Dyplom zostaje przyznany uczniowi, który spełnia kryteria oceny z zachowania zapisane  w § 64 oraz osiąga jak najlepsze wyniki w nauce zgodnie z własnymi umiejętnościami i stosowanie do wkładu pracy we wszystkich zakresach edukacji przewidzianych programem dla nauczania zintegrowanego.
2) Przy typowaniu kandydatów do dyplomu „Wzorowego Ucznia” nauczyciel uwzględnia następujące elementy:
a) zdobyta wiedza i umiejętności (uczeń jest samodzielny, nie popełnia błędów
w pisaniu, sprawnie liczy  i rozwiązuje zadania, płynnie, poprawnie czyta tekst przygotowany, stara się wykonywać prace plastyczne bogate w szczegóły, dokładne  
i estetyczne),
b) zaangażowanie i wkładany wysiłek (chętnie podejmuje powierzone zadania, jest aktywny na zajęciach, uparcie dąży do celu dzięki czemu poszerza swoją wiedzę 
i umiejętności),
c) możliwości dziecka i dokonane postępy.
3) Wszystkie wymienione wyżej kryteria nauczyciel rozpatruje stosownie do poziomu / etapu nauczania, na którym znajduje się dziecko.

 4. Regulamin przyznawania tytułu „UCZEŃ ROKU” po ukończeniu Szkoły Podstawowej
     nr 40 w Gdyni

1) Kandydatom, spośród których wybiera się Ucznia Roku, stawia się następujące wymagania:
a) osiąganie najwyższych ocen zachowania,
b) widoczna, emanująca na rówieśników kultura osobista,
c) wyjątkowo altruistyczna postawa,
d) osiąganie wysokich średnich ocen z przedmiotów (przynajmniej 5,0) i ze sprawdzianu zewnętrznego,
e) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (przedmiotowych i artystycznych),
f) aktywny udział w organizacjach szkolnych i kołach zainteresowań.
2) Ustalenia ogólne:
a) kandydatami na Ucznia Roku mogą być uczniowie klas VIII,
b) kandydatów na Ucznia Roku typują zespoły klasowe z wychowawcami i organizacje szkolne z opiekunami,
c) wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie organizacji przedstawiają kandydatury Radzie Pedagogicznej,
d) Ucznia Roku zatwierdza Rada Pedagogiczna,
e) Uczeń Roku zostaje uhonorowany:
- nagrodą rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców,
- wpisem do kroniki szkolnej.
f) rodzice Ucznia Roku otrzymują list pochwalny.

 5. Regulamin przyznawania tytułu „SPORTOWIEC ROKU” po I etapie edukacji

1) Kandydatom do tytułu „Sportowiec Roku” stawia się następujące wymagania:
a) wysoki poziom sprawności fizycznej w klasach I-III,
b) aktywny udział  w życiu sportowym szkoły,
c) ujawnianie godnej naśladowania postawy koleżeńskiej i sportowej,
d) reprezentowanie szkoły z sukcesami podczas zawodów sportowych.

 6. Regulamin przyznawania tytułu „SPORTOWIEC ROKU” po ukończeniu Szkoły    
     Podstawowej  nr 40 w Gdyni                                                                   
 
1) Kandydatom do tytułu „Sportowiec Roku” stawia się następujące wymagania:
a) ocena celująca z wychowania fizycznego w klasie ósmej,
b) oceny przynajmniej bardzo dobre z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII,
c) aktywny udział w życiu sportowym szkoły,
d) uczestnictwo w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo rekreacyjnych,
e) godne reprezentowanie szkoły w wielu imprezach i zawodach   międzyszkolnych,
f) osiąganie sukcesów we współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym,
g) systematyczna praca nad sprawnością motoryczną doskonalącą nabyte  wcześniej umiejętności, 
h) ujawnianie wzorowej, zaangażowanej postawy sportowej (życzliwość, zdyscyplinowanie, ambicja),
g) przestrzeganie regulaminów szkolnych obiektów sportowych: sali gimnastycznej
 i pływalni,
h) prezentowanie wiedzy z kultury fizycznej i umiejętne wykorzystywanie jej 
w praktycznym działaniu,
i) znajomość przepisów dyscyplin sportowych oraz ich założeń taktycznych.

 7. Kryteria przyznawania tytułu ,, MAŁY ARTYSTA ROKU” po I etapie edukacji
 
1) Kryteria w kategorii „Mały Artysta Roku” opracowane zostały w oparciu o postawę 
i zachowanie, jakie uczeń powinien reprezentować.
2) Wymagania odnoszą się do następujących kryteriów:
a) przejawia zdolności artystyczne,
b) bierze udział w konkursach artystycznych ( muzycznych, plastycznych itp.) na  różnych szczeblach,
c) rozwija swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych (plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych itp.),
d) prezentuje je na forum klasy, szkoły, środowiska,
e) jest finalistą, laureatem, osobą wyróżnioną w konkursach muzycznych, plastycznych, fotograficznych, literackich, itp.
f) potrafi w kulturalny sposób pracować w zespole.

 8. Kryteria przyznawania tytułu „ ARTYSTA ROKU” po ukończeniu Szkoły Podstawowej
     nr 40  w Gdyni                                                              

1) Kryteria w kategorii „Artysta Roku”  opracowane zostały w oparciu o umiejętności,
a przede wszystkim  o postawy i zachowania, jakie ów uczeń powinien prezentować. System stawianych wymagań odnosi się do czterech najważniejszych mierników, służących  za podstawę oceny w tej kwestii:
a) rzetelny i sumienny stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, ponadto jego postawa wobec zadań wynikających z zaangażowania klasy jako grupy uczniowskiej
i szkoły rozumianej jako środowisko uczniów i nauczycieli (akcje, konkursy przedmiotowe i okolicznościowe itp.),
b) dbanie o rozwój osobowości twórczej poprzez: aktywne uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych w zespołach lub kołach artystycznych, wykonywanie ćwiczeń twórczych indywidualnie i zespołowo,
c) pasja i zaangażowanie twórcze rozumiane jako: prezentowanie pozytywnej postawy wobec stawianych zadań, samodzielne podejmowanie działań twórczych, dążenie do autentyzmu (prawdziwości przeżyć artystycznych), a zarazem wykazywanie pokory
i wrażliwości wobec piękna, natury, wiedzy i sztuki, wykazywanie umiejętności adaptacyjnych cech i zjawisk twórczych w procesie rozwoju osobowości (umiejętność selektywnego doboru tychże cech i zjawisk), nieustanne dbanie o rozwój i bogactwo
w kształtowaniu umiejętności wyrażaniu swoich myśli i odczuć, kształtowanie poczucia wrażliwości na piękno,
d) umiejętność przystosowania się i pracy w zespole i z zespołem czyli:  umiejętność organizowania działań w zespole,  mobilizowanie innych do aktywnej pracy, solidaryzm i poczucie empatii. Aby spełnić powyżej wspomniane kryterium uczeń, winien ponadto wykazać umiejętność porządkowania własnych działań oraz dbać  o ład i porządek wokół siebie, stanowiąc tym samym przykład dla innych.

 9. Kryteria przyznawania tytułu „ WOLONTARIUSZ ROKU” po ukończeniu Szkoły 
    Podstawowej nr 40  w Gdyni     

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – (św. Jan Paweł II)
 
Kandydatom do tytułu ,,Wolontariusz Roku” stawia się następujące wymagania:
 
co najmniej 2 letni staż pracy w wolontariacie,
wykazuje wrażliwość na cierpienie, samotność i potrzeby innych ludzi,
działania wolontariusza winny być przepełnione empatią do drugiego człowieka,
poświęca swój wolny czas  niosąc bezinteresowną  pomoc potrzebującym,
inicjuje i angażuje się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
 w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu,
współpracuje z instytucjami zewnętrznymi pełniąc wolontariat np. hospicyjny,                  Caritas lub inny,
cechuje go wysoka  kultura  osobista oraz  takt.
                                                         
10. Kryteria przyznawania tytułu „GENTELMEN ROKU”

„O wartości człowieka świadczy to, co potrafi oraz to, jak się zachowuje”

1) Kandydatom do tytułu „Gentelmen Roku” stawia się następujące wymagania:
a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, rówieśnikom,
c) okazuje współczucie, udziela pomocy potrzebującym,
d) dotrzymuje słowa, można na nim polegać,
e) jest życzliwy i szanuje zdanie innych,
f) cechuje go wysoka kultura osobista,
g) wyróżnia się osobowością,
i) postępuje uczciwie, stosuje zasady fair play w grach i zabawach.
 
11. Kryteria przyznawania tytułu „UCZENNICA Z KLASĄ”

1) Kandydatkom do tytułu „Uczennica z klasą” stawia się następujące wymagania:
a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) wyróżnia się wyjątkową osobowością,
c) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, rówieśnikom,
d) godnie reprezentuje społeczność uczniowską,
e) angażuje się w prace na rzecz zespołu klasowego, ma na uwadze dobro społeczności szkolnej,
f) postępuje uczciwie i reaguje na niewłaściwe zachowania rówieśników,
g) jest taktowna i prezentuje wysoką kulturę osobistą.

 12.   Regulamin przyznawania dyplomu ,,UŚMIECHNIĘTEGO SŁONECZKA” uczniom   oddziałów przedszkolnych

 1) Jestem w szkole ...........
a) Mam prawo bawić się wybranymi zabawkami w sali.
b) Bawię się zabawkami stymulującymi mój rozwój i korzystam z kącików zainteresowań dostępnych w sali.
c) Mam prawo do przebywania w umiarkowanej ciszy.
d) Mogę pełnić rolę dyżurnego.
e) Kiedy jestem dyżurnym, mogę w sposób kulturalny zwrócić uwagę koledze, jeśli nie dba  o porządek w sali.
f) Każdego dnia mogę otrzymać czerwoną kropkę za dobre zachowanie.
g) W każdy piątek mogę otrzymać ,,uśmiechnięte słoneczko”.
h) Za zdobycie 10 ,,uśmiechniętych słoneczek” otrzymam nagrodę niespodziankę, a za minimum 20 „Dyplom uśmiechniętego słoneczka” na zakończenie roku szkolnego.
i) Mam prawo do kulturalnego spożywania posiłków.
j) Korzystam z łazienki zgodnie z jej przeznaczeniem.
k) Mam prawo samodzielnie wychodzić do łazienki po wcześniejszym zgłoszeniu tego  nauczycielce.
l) Mogę samodzielnie, spokojnie ubierać się w szatni.
ł) Korzystam z zabawek i sprzętu stojącego na placu zabaw, zgodnie z ich przeznaczeniem i zawartymi wcześniej umowami.

 2) Więc muszę ................

a) Odkładać zabawki na wyznaczone miejsce.
b) Bawić się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi umowami
w klasie.
c) W czasie zabawy posługiwać się umiarkowanym głosem.
d) Wypełniać sumiennie obowiązki dyżurnego, być odpowiedzialnym za powierzone mi zadanie.
e) Reagować na polecenia nauczycielki.
f) Kulturalnie odnosić się do kolegów.
g) Nie używać siły w stosunku do innych dzieci.
h) Zbierać zdobyte ,,słoneczka” w dzienniczku.
i) Posiłki spożywać w ciszy.
j) Spokojnie i kulturalnie zachowywać się przy stole.
k) Spokojnie przemieszczać się po korytarzu.
l) Zachowywać spokój podczas pobytu w łazience
ł) Myć ręce nie chlapiąc wodą, odpowiednio korzystać z mydła i ręcznika.
m) Spokojnie czekać na swoją kolej w toalecie, szanując intymność kolegów w tym miejscu.
n) Wieszać ubrania na wieszaku.
o) Zmieniać obuwie.
p) Szanować ubrania innych.
r) Wychodzić na plac zabaw parami z całą grupą.
s) Bawić się bezpiecznie na wyznaczonym terenie.
t) Dbać o zieleń w otoczeniu szkoły, chodzić wyznaczonymi trasami (chodnikami).
 
3) Jeśli nie respektuję reguł .....
 
a) Segreguję zabawki i układam na półkach.
b) Nie bawię się zabawkami, które usiłowałem zniszczyć.
c) Rozmawiam z nauczycielką, zawieram ponowne umowy.
d) Siedzę przy oddzielnym stole.
e) Przekazuję informacje o swoim zachowaniu rodzicom.
f) Zostaję pozbawiony funkcji dyżurnego.
g) Przepraszam kolegę, któremu zrobiłem przykrość.
h) Otrzymuję czarną kropkę.
i) Otrzymuję zdziwione lub smutne słoneczko.
j) Jem posiłek przy oddzielnym stole.
k) Nie wychodzę do łazienki sam, tylko w asyście drugiej osoby.
l) Ubieram się oddzielnie.
ł) Zostaję odsunięty od zabawy – siedzę na ławce lub spaceruję za rękę z nauczycielką.

 

 Rozdział 7

Uczniowie szkoły

§ 67

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo:
1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych;
3) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć pozalekcyjnych;
4) do poszanowania godności własnej oraz dyskrecji w sprawach osobistych;
5) do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
6) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) znać zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
8) uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
9) do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły pod opieką nauczyciela lub za jego zgodą;
10) reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych  imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;
11) do uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, jako współtwórca i odbiorca imprez kulturalnych, w imprezach turystycznych rozrywkowych, wypoczynkowych, sportowych organizowanych przez szkołę;
12) zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególny niepokój z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu;
13) wykorzystać na wypoczynek przerwy między lekcjami a na okres świąt kalendarzowych
i ferii być zwolnionym z pisemnych zadań domowych;
14) do korzystania z pomocy materialnej w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie;
15) do uzyskania informacji o osiągnięciach edukacyjnych w celu możliwości poprawy oceny;
16) do powoływania spośród społeczności uczniowskiej swoich przedstawicieli;
17) do obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
18) do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, zespołu klasowego w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej;
19) do korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i poradnictwa zawodowego.

 § 68

Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia

1. W przypadku łamania w szkole praw ucznia:
1) uczniowie, ich rodzice mogą składać skargi do wychowawcy klasy, w następnej kolejności w formie pisemnej do Dyrektora poprzez sekretariat szkoły;
2) wszystkie skargi odnotowuje się w szkolnym rejestrze skarg;
3) skargi rozpatruje powołana przez Dyrektora komisja w składzie:
a) zastępca Dyrektora, jako przewodniczący,
b) pedagog szkolny,
c) opiekun Samorządu Uczniowskiego.
4) komisja bada zasadność skargi zapoznając się z jej treścią, sprawdzając odpowiednią dokumentację, wysłuchuje osobę oskarżoną oraz inne osoby mające stosowną wiedzę
i mogące pomóc w jej rozpatrzeniu;
5) z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający datę posiedzenia, skład komisji, streszczenie treści skargi, przyjęte rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem, propozycje wniosków oraz podpisy członków komisji;
6) Dyrektor zatwierdza protokół z prac komisji oraz podejmuje odpowiednią decyzję;
7) Dyrektor w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły zawiadamia osoby wnoszące skargę o sposobie jej załatwienia;
8) w przypadku uzyskania od Dyrektora odpowiedzi niezadowalającej skarżącego, przysługuje mu możliwość odwołania się do Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 

 § 69

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz
regulaminach wewnątrzszkolnych, a w szczególności:
1) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły,
3) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole, poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej;
4) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć w proponowanych przez nauczyciela zajęciach oraz wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,
5) przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły,
6) prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
7) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły,
8) przygotowywać się do sprawdzianu lub pracy klasowej poprzez powtórzenie materiału,
9) punktualnie przychodzić na zajęcia; uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności w formie pisemnej. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione,
10) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły, czynnie reagować na akty wandalizmu; za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń (jego rodzic), który ją wyrządził,
11) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy,  brutalności, agresji i poniżania godności innych, respektować prawa nauczycieli i innych pracowników szkoły, szanować poglądy innych ludzi,
12) dbać, w ramach obowiązków dyżurnego, o porządek sali przed i po zajęciach lekcyjnych;
13) nosić obuwie zmienne i pozostawiać w szatni okrycia wierzchnie,
14) nosić czysty obowiązujący strój szkolny:
a) klasy 0- VIII – niebieskie „polo” i granatowa bluza z logo szkoły,
b) strój galowy – zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych danego roku,
15) informować rodziców o swoich postępach w nauce, o terminach spotkań, oraz
o indywidualnym wezwaniu rodziców do szkoły,
16) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia;
17) przebywać na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych.
2. Uczniowi zabrania się:
1) samowolnego opuszczania budynku podczas zajęć lekcyjnych i przerw;
2) przynoszenia do szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu;
3) rejestrowania obrazów i dźwięków, a następnie ich odtwarzania (poza użyciem w procesie dydaktycznym za zgodą nauczyciela),
4) korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych (poza użyciem
w procesie dydaktycznym za zgodą nauczyciela),
5) korzystania z telefonów komórkowych podczas obiadów na stołówce szkolnej;
6) używania narkotyków i innych środków odurzających, palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, picia alkoholu;
7) farbowania włosów, nakładania makijażu, malowania paznokci;
8) tatuowania się;
9) noszenia długich kolczyków;
10) żucia gumy w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych;
11) przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych.

 § 70

Rodzaje nagród

1. Za sumienną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, aktywną  działalność i wolontariat uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia, nagrody i tytuły:
1) pochwałę wychowawcy klasy;
2) pochwałę Dyrektora szkoły;
3) list pochwalny do rodziców;
4) dyplom uznania;
5) dyplom „Uśmiechniętego Słoneczka” dla dzieci kończących edukację przedszkolną;    
6) nagrodę książkową lub  rzeczową;
7) odznakę Srebrnej Tarczy po ukończeniu I etapu edukacji;
8) odznakę Złotej Tarczy dla uczniów kończących szkołę podstawową;
9) tytuł:
a) „Mały Artysta Roku”,
b) „Sportowiec Roku” po I etapie edukacji,
c) „Uczeń Roku”,
d) „Sportowiec Roku”,
e) „Artysta Roku”,
f) „Wolontariusz Roku”,
g) „Dżentelmen Roku”,
h) „Uczennica z Klasą”.
2. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:
1) zajęcie wysokich miejsc (nagradzanych lub honorowanych zwycięskim tytułem)
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym,
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, przede wszystkim w formie wolontariatu.

§ 71

Rodzaje kar

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów wewnątrzszkolnych,  w szczególności poprzez:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnienie Dyrektora szkoły;
3) naganę ustną Dyrektora szkoły;
4) naganę w formie pisemnej Dyrektora szkoły;
5) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
6) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
7) przeniesienie do równorzędnej klasy. 
2. Z wnioskami o zastosowanie kar do wychowawcy lub Dyrektora mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor szkoły do Pomorskiego Kuratora Oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły:
1) uporczywe zaniedbywanie obowiązków ucznia (wagary, negatywny stosunek do nauki),
2) destrukcyjny wpływ na środowisko rówieśników (posiadanie oraz dystrybucja narkotyków i środków psychotropowych, spożywanie alkoholu i środków odurzających oraz bycie pod ich wpływem na terenie szkoły i poza nią, naruszanie godności i nietykalności osobistej innych osób – stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, użycie niebezpiecznych narzędzi, stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły),
3) udział ucznia w działaniach aspołecznych grup młodzieżowych (wyłudzanie pieniędzy
z użyciem siły i niebezpiecznych narzędzi, kradzieże, napady).
 
§ 72

Tryb odwoływania się od kary
1. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do Dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.
2. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym Samorządu Szkolnego,
a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie;
2) odwołać karę;
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
3. Od decyzji  podjętej przez Dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
4. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrektor szkoły.
5. Szkoła informuje rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze.
 

                                                                      § 73
 
Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
 
1. W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ szkoły może złożyć uzasadniony pisemny wniosek do Dyrektora szkoły.
2. Wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody Dyrektor szkoły  rozpatruje niezwłocznie
w terminie do 2 dni.
3. Dyrektor szkoły uwzględnia wniosek i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami.

 
 
Rozdział 8

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią
 
§ 74

1. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.
2. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły powinni zwracać uwagę na osoby postronne
przebywające na terenie szkoły.
3. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły powinni niezwłocznie zawiadomić Dyrektora
szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
4. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie.
5. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane.
6. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z planem dyżurów.
7. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści niepożądanych.
 
 
Rozdział 9

Rodzice szkoły
 
§ 75

Prawa rodziców
 
1. Rodzice mają prawo:
1) wyrażać opinię dotyczącą życia szkoły;
2) uczestniczyć w pracach Rady Rodziców;
3) zapoznać się ze Statutem Szkoły i Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania;
4) znać Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły oraz szkolny zestaw  programów nauczania;
5) znać zasady nagradzania i karania uczniów;
6) uzyskać informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 7) uzyskać informację lub wsparcie w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka.
 
§ 76

Obowiązki rodziców

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązkowi szkolnemu są obowiązani:
1) dopełnić czynności związanych z zapisem dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego,
2) przyprowadzać i odbierać ze szkoły dziecko do ukończenia przez nie 7 lat,
3) uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcą i konsultacjach z nauczycielem oraz wstawiać się na każde jego wezwanie w sprawach dziecka,
4) zapoznać się z prawem ustanowionym w szkole: znać prawa i obowiązki ucznia oraz swoje,
5) wysłuchać pochwał i uwag o osiągnięciach dydaktycznych swojego dziecka oraz jego zachowaniu,
6) nigdy nie kwestionować przy dziecku kompetencji oraz reguł postępowania nauczycieli
i pracowników szkoły (wszelkie zastrzeżenia w tej sprawie kierować do wychowawcy, Wicedyrektora, Dyrektora szkoły),
7) dbać o estetyczny wygląd dziecka, wdrażać je do przestrzegania zasad higieny,
8) zadbać o wyposażenie dziecka do szkoły oraz jednolity strój szkolny,
9) przeglądać przynajmniej raz w tygodniu zeszyty i dzienniczek ucznia swojego dziecka potwierdzając ten fakt podpisem oraz monitorować postępy ucznia w ED,
10) podpisać ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej po zapoznaniu się z jej treścią,
11) usprawiedliwiać nieobecność niezwłocznie po powrocie dziecka do szkoły,
12) na wezwanie szkoły odebrać chorego ucznia,
13) przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,
14) w przypadku celowego uszkodzenia urządzenia lub elementów wyposażenia szkoły rodzice ucznia dokonują naprawy lub zobowiązują ucznia do jej dokonania. Jeżeli przerasta to jego możliwości, ponoszą całkowite koszty dokonanej przez fachowców naprawy.
 
 
§ 77

Zwalnianie ucznia z zajęć lekcyjnych

1. Rodzic może zwolnić dziecko z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę,
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, spraw rodzinnych.
2. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych w przypadku złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
3. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie lekcji wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je, jako zwolnienie
z ćwiczeń z obecnością w szkole.

 § 78

Zasady współdziałania szkoły z rodzicami

1.  Formami współdziałania szkoły z rodzicami są:
1) spotkania rodziców danej klasy z wychowawcą,
2) spotkania rodziców klasy z zespołem nauczycieli danej klasy,
3) comiesięczne konsultacje nauczycieli zgodnie z harmonogramem,
4) kontakty rodziców ze specjalistami szkolnymi,
5) przyjmowanie rodziców przez Dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami,
6) kontakty telefoniczne: nauczyciel-rodzic, Dyrektor-rodzic,
7) zaproszenie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek,
8) zaproszenie rodziców przez wychowawców, pedagoga, Dyrektora w sytuacjach, kiedy ma miejsce przekroczenie norm zachowania przez ich dzieci,
9) w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia (gwałtowny spadek wyników nauczania, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, wejście w konflikt z prawem itp.) przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy i pedagoga szkolnego
z rodzicami,
10) wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.
2. Indywidualne spotkania rodzica z nauczycielami nie może zakłócić lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.
3. Rodzice poprzez swoje organy (przedstawiciela klasy, Radę Rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników.

 
 
Rozdział 10Ceremoniał szkolny§ 79

1. Szkoła ma własny sztandar, logo i ceremoniał.
2. Ważniejsze uroczystości szkolne odbywają się z udziałem sztandaru szkoły.
3. Święta Narodowe obchodzone są z obowiązkowym wykorzystaniem symboli narodowych.
4.  Imprezy i działania związane z tradycją szkoły:
1) Uroczyste rozpoczęcie i uroczyste zakończenie roku szkolnego;
2) Pasowanie uczniów klas pierwszych;
3) Święto Szkoły - Dzień Patrona;
4) Dzień Otwarty Szkoły;
5) Turnieje Borchardtowskie;
6) Rajd Borchardtowski;
7) Zabawy karnawałowe dla wszystkich uczniów z podziałem na grupy wiekowe;
8) Prowadzenie kronik:
a) Kroniki Szkoły,
b) Kroniki Sportu,
c) Kroniki Morskiej,
d) Kroniki Samorządu Uczniowskiego,
e) Kroniki Świetlicy,
f) Kroniki Kaszubskiej „KASZËBSCZI  NÓRCYK”.

 
Rozdział 11
 
Inne ważne ustalenia
 
 
 
§ 80
 
1.Corocznie w arkuszu szkoły umieszcza się liczbę etatów nauczycielskich i innych pracowników szkoły.
2. W celu prawidłowego funkcjonowania placówki wszyscy nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami otrzymują na piśmie zakres czynności.
 

§ 81

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 
§ 82

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zabawy szkolnej odpowiadają wychowawcy
i nauczyciele obecni na zabawie.
2. Rodzice zezwalający dzieciom na udział w zabawie biorą odpowiedzialność za bezpieczny powrót dzieci do domu.
3. Wychowawcy informują Dyrektora o terminie organizacji przez siebie form integrujących uczniów na terenie szkoły z trzydniowym wyprzedzeniem, podając nazwiska współodpowiedzialnych rodziców.
4. Nauczyciel ma prawo zorganizować wyjścia do kina, teatru, muzeum w czasie trwania zajęć wyłącznie na imprezy o charakterze edukacyjnym (np.: ekranizację lektur, ważne inscenizacje, kształcące wystawy) lub za zgodą rodziców na wycieczkę dydaktyczną.
5. Zasady organizacji wycieczek, jej cele, formy krajoznawstwa, zasięg imprez turystycznych, zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas imprez, obowiązki kierownika wycieczek regulują odrębne przepisy.
6. Uczeń ma prawo za zgodą rodziców reprezentować szkołę w zawodach sportowych oraz konkursach wiedzy i konkursach artystycznych.
7. Rodzice niewyrażający takiej zgody pozostawiają u wychowawcy stosowne oświadczenie.
8. Uczeń biorący udział w zawodach sportowych w czasie trwania zajęć lekcyjnych jest zobowiązany uzupełnić wiadomości.
9. Nauczyciele przedmiotów umożliwiają uczniowi uzupełnienie treści lekcji.
 

§ 83

1. Szkoła organizuje zajęcia w ramach programu Otwarta Szkoła dla uczniów, rodziców
i środowiska lokalnego. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, za który odpowiedzialny jest koordynator.
 

§ 84

1. Wszystkie komputery, do których dostęp mają uczniowie są zabezpieczone przed niepożądanymi treściami (np. stronami o tematyce erotycznej) poprzez zainstalowane programy śledzące odwiedzane strony. W obu pracowniach funkcjonuje program Beniamin, natomiast na komputerach w czytelni szkolnej zainstalowany jest program Cenzor.

 
Rozdział 12
 

Zasady używania pieczęci urzędowej
 
§ 85

1. Szkoła, używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wzór pieczęci urzędowej oraz zasady jej stosowania określają odrębne przepisy.
3. Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie szkoły.
4. Pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak:
1) świadectwo (świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły);
2) dyplom (dyplom ukończenia szkoły);
3) legitymacja szkolna;
4) akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
5. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii,
w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.
6. Odcisku pieczęci urzędowej nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt szkoły oraz na innych pismach wysyłanych ze szkoły chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 
 
                                                                                               
Rozdział 13
 

Zasady i tryb zmiany Statutu§ 86

1. Statut Szkoły opracowuje zespół złożony z członków Rady Pedagogicznej powołany przez Dyrektora.
2. Wnioski dotyczące zmiany Statutu muszą być zgłaszane do Dyrektora na piśmie.
3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku, o którym mowa powyżej, do zwołania Rady Pedagogicznej, która przygotowuje projekt zmian Statutu.
4. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
5. Zmian w Statucie Szkoły Podstawowej dokonuje Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
w drodze uchwały.
   
Tracą moc:
Statut Szkoły Podstawowej nr 40 z dnia 16 grudnia 2021r.
 
 
 
 
 
 
 Spis treści
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne                   .………………..……………………………..…..…..2
Rozdział 2
Cele i zadania szkoły                   …………………..……………………………..…..…5
Rozdział 3
Organy szkoły i ich kompetencje…………………..……………………………..…..…10
Dyrektor szkoły                            …………………..……………………………..…..…11
Rada Pedagogiczna                      …………………..……………………………..…..…14
Samorząd Uczniowski                 …………………..……………………………..…..…15
Rada Rodziców                           …………………..……………………………..…..….16
Zasady współdziałania organów szkoły …………………..…………………………….17
Rozdział 4
Organizacja pracy szkoły           …………………..……………………………..………17
Obowiązek szkolny                    …………………..……………………………..…..…..19
Przyjmowanie uczniów do szkoły …………………………………………………..…...20
Oddziały przedszkolne               …………………..……………………………..…....…21
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna …………………..………………………………23
Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
i innymi instytucjami                  …………………..……………………………..…..…..25
Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu………………….……....26
Religia                                      …………………..……………………………..…..…….27
Wychowanie do życia w rodzinie …………………..……………………………….……27
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego………………………………….…..27
Język regionalny -  kaszubski  …………………..……………………………..…..……..28
Biblioteka szkolna                   …………………..……………………………..…..……...28
Wypożyczalnia                        …………………..……………………………..…..……...30
Czytelnia                                 …………………..……………………………..…..……...31
Świetlica                                  …………………..……………………………..…..……...31
Stołówka  szkolna                   …………………..……………………………..…..……....33
Przerwy                                   …………………..……………………………..…..……....33
Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  …………………..………………………………..34
Obowiązki Wicedyrektorów                 ...………..……………………………..…..……...35
Obowiązki nauczycieli                         ..………..……………………………..…..………36
Obowiązki nauczyciela wychowawcy  ……………………………………………………37
Obowiązki nauczyciela wspomagającego, asystenta nauczyciela i pomocy nauczyciela ...38
Obowiązki pedagoga szkolnego           …………..……………………………..…..……..39
Obowiązki psychologa szkolnego        ……………………………………………………40
Obowiązki logopedy szkolnego           …….………………………………………….......41
Obowiązki terapeuty pedagogicznego  ……..…………………………………………….42
Obowiązki doradcy zawodowego         ...……………………………………………........42
Rozdział 6
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów             ...………………….......................42
Cele i zakres oceniania                        .…………..……………………………..…..……..42
Jawność oceny                                     .…………..……………………………..…..……..44
Dostosowanie wymagań do potrzeb edukacyjnych uczniów           ………………………46
Zasady i kryteria oceniania uczniów w pierwszym etapie kształcenia
 – edukacja wczesnoszkolna               ..…………..……………………………..…..……..47
Ocenianie bieżące w klasach IV-VIII ………………………………………………..........54
Ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
w klasach IV-VIII                               ……………..……………………………..…..…….56
Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa                 .……………………………………62
Tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych           …………………………..…...........63
Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywana rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                         ……………………………............64
Tryb odwołania się od rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ……...........64
Promowanie uczniów do klasy programowo wyższej, ukończenie szkoły …………..........66
Tryb i forma ustalenia egzaminu klasyfikacyjnego        …………………………………...67
Tryb i forma ustalenia egzaminu poprawkowego          ……………………………………69
Tryb i forma egzaminu ósmoklasisty                             …….………………………...........70
Ocenianie zachowania                                                    ..……………………………..........72
Tryb ustalania oceny z zachowania                                ..……………………………..........73
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania                                           ……………………………….........74
Tryb odwołania się od  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania        ..…………............74
Kryteria oceny z zachowania w klasach I – III              ….………………………………...75
Kryteria oceny z zachowania w klasach IV – VIII       ………………………………….....76
Kryteria przyznawania   SREBRNEJ TARCZY  uczniom kończącym
pierwszy etap edukacji  w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni     …………………..........82
Kryteria przyznawania   ZŁOTEJ TARCZY uczniom kończącym
Szkołę Podstawową  nr 40  w Gdyni                           …………………………….……....82
Regulamin przyznawania DYPLOMU „WZOROWY UCZEŃ”  uczniom
klas I – III  Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni    …..……………………………………82
Regulamin przyznawania tytułu „UCZEŃ ROKU” po ukończeniu
Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni                       ………………………………………..83
Regulamin przyznawania tytułu „SPORTOWIEC ROKU” po I etapie edukacji  …….......84
Regulamin przyznawania tytułu „SPORTOWIEC ROKU”
po ukończeniu Szkoły Podstawowej  nr 40 w Gdyni                     ………………….…….84
Kryteria przyznawania tytułu ,, MAŁY ARTYSTA ROKU” po I etapie edukacji   ............84
Kryteria przyznawania tytułu „ ARTYSTA ROKU” po ukończeniu
Szkoły Podstawowej nr 40  w Gdyni                      ………………………..…..…………..85
Kryteria przyznawania tytułu „ WOLONTARIUSZ ROKU” po ukończeniu
Szkoły Podstawowej nr 40  w Gdyni                      ………………………..…..…………..86
Kryteria przyznawania tytułu „GENTELMEN ROKU       …………………………….…86
Kryteria przyznawania tytułu „UCZENNICA Z KLASĄ”  ………………………………87
Regulamin przyznawania dyplomu ,,UŚMIECHNIĘTEGO SŁONECZKA”
uczniom oddziałów przedszkolnych                      ………………………………………..87
Rozdział 7
Uczniowie szkoły                   …………………..……………………………..…..………89
Prawa ucznia                          …………………..……………………………..…..………89
Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia           ………………….........90
Obowiązki ucznia                     …………………..……………………………..…..……..91
Rodzaje nagród                         …………………..……………………………..…..……..93
Rodzaje kar                               …………………..……………………………..…..……..94
Tryb odwoływania się od kary …………………..……………………………..…..……..94
Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody   ……………………………………..95
Rozdział 8
Bezpieczeństwo w szkole i poza nią     ……………………………………..…….............95
Rozdział 9
Rodzice szkoły                         …………………..……………………………..…..……..96
Prawa rodziców                        …………………..……………………………..…..……..96
Obowiązki rodziców                …………………..……………………………..…..……..96
Zwalnianie ucznia z zajęć lekcyjnych          ….…………………………………………..97
Zasady współdziałania szkoły z rodzicami  ……………………………………………...98
Rozdział 10
Ceremoniał szkolny                 …………………..……………………………..…..……..99
Rozdział 11
Inne ważne ustalenia               …………………..……………………………..…..……..100
Rozdział 12
Zasady używania pieczęci urzędowej    …………………………………………….……101
Rozdział 13
Zasady i tryb zmiany statutu                  ……..……………………………..…..…….…..102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut obowiązuje od dnia 01 września 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Haase
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Żałobińska
Data wytworzenia informacji: 22.01.2013
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2022 11:56 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
08.09.2022 10:32 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
17.01.2022 13:42 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
17.01.2022 13:39 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
17.06.2020 10:41 Korekta Patrycja Żałobińska
12.02.2020 09:41 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
12.02.2020 09:41 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
12.02.2020 09:32 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
12.02.2020 09:17 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
12.02.2020 08:30 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
12.02.2020 08:15 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
11.02.2020 15:32 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
27.03.2018 16:23 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki
01.09.2016 21:01 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki
18.05.2016 19:42 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki
23.03.2013 21:50 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki