Statut2010-2011

Statut Gimnazjum nr 1 w Gdyni

Statut 2010-2011

Wewnątrzszkolny System Oceniania

WSO 2012/2013

STATUT

GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI

 

nadany przez Gminę Miasta Gdynia na podstawie art. 60 ust 2 i art. 62 ust. l ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67/96 póz. 329, Dz. U 106/96 póz. 496,
Nr 28/97 poz. 153, Nr 141/97 póz. 117/98 póz, 759 i Nr 162/98 póz. 1126) i ustawy z dnia
11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 542) i sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15. 02.1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej 6 - letniej szkoły podstawowej i gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych (Dz. U.)

 

I. INFORMACJE   OGÓLNE

 

§1

 

1. Nazwa szkoły - Gimnazjum nr l.

§2

 

2 . Szkoła mieści się w Gdyni przy ulicy 10-go Lutego 26.


3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gdyni.


4. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.


5. Szkoła posiada status szkoły rejonowej dla uczniów zamieszkujących w jej obwodzie.


6. Przyjmowani są także uczniowie spoza rejonu szkoły. Zasady rekrutacji zawiera
    Załącznik nr 18.

 

Podania,  z pełną dokumentacją przyjmowane  są do dnia wyznaczonego przez Kuratora Oświaty. Szczegółowe kryteria ustalane są w roku poprzedzającym nabór do I klasy.

Uczniowie spoza gminy Gdynia mogą być przyjmowani po uzyskaniu zgody Rady Gminy.

 

7. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, tworząc optymalne
   warunki pełnego rozwoju uzdolnień oraz zainteresowań ucznia.

 

8. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.


9. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
    i im powierza się proces kształcenia i wychowania uczniów.


10. Szkoła realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla tego typu
      szkoły podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych, ramowy plan nauczania,
     zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.


11. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa gimnazjum, co pozwala uczniom kontynuować
      dalszą naukę.

 

12. Świadectwa wydawane przez szkołę są dokumentami urzędowymi.

 


13. Zasady wydawania a także wzory świadectw oraz innych druków szkolnych, sposób
     dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określa Minister Edukacji
     Narodowej i Sportu.


14. W realizacji swych statutowych zadań szkoła uwzględnia treści następujących
     dokumentów:

-   Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

-   Konwencja Praw Dziecka,

-   Ustawa o Systemie Oświaty w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi
    zmianami,

-       Aktualne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

-       Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

-       Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26.01.1982 z późniejszymi zmianami.

 

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY.

 

§3

 

Szkoła w szczególności:

1. Realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, z wydanych na ich podstawie ak­tów wykonawczych oraz programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej odrębnymi przepisami.

Są to:

Wewnętrzny Regulamin Pracy Szkoły   -     zał. Nr l

Szkolny Program Wychowania           -     zał. Nr 2

Szkolny zestaw programów nauczania -     zał. Nr 3

 

2. Wykonuje zadania, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad
    bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw
    międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych. Określa to Plan zajęć
    pozalekcyjnych - zał. Nr 4.

Stwarza warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 

3. Uwzględnia system oceniania zgodny z przepisami w sprawie zasad oceniania,
    klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
    Szczegółowe przepisy zawiera:

-          Wewnątrzszkolny System Oceniania - zał. Nr 5

-          Przedmiotowe Standardy Wymagań i Osiągnięć - zał. Nr 6

-          Regulamin Realizacji Projektów Edukacyjnych – zał. Nr 25.

 

4. Organizuje współdziałanie z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, a tak­że
    z różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.
    Nauczyciele przedmiotów poprzez wychowawcę klasy zgła­szają pedagogowi szkolnemu
    nazwiska uczniów mających trudności z opano­waniem materiału. Pedagog po
    przeanalizowaniu zgłoszenia kieruje dzieci na badania. Pomocy udziela Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna w Gdyni, ul. B. Dominika 4

 

 III. ORGANY  SZKOŁY

 

§4

1. Organami szkoły są:

•   Dyrektor Szkoły

•   Rada Pedagogiczna

•   Rada Rodziców

•   Samorząd Uczniowski

Funkcję dyrektora szkoły powierza i odwołuje organ prowadzący szkołę.


2. Dyrektor szkoły w szczególności:

•   kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

•   sprawuje nadzór pedagogiczny,

•   sprawuje opiekę nad uczniami,

•   realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej,

•   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę
     Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
     organizować administracyjną, finansową, gospodarczą obsługę szkoły,

•   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych

•   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę
    Pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje
    administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

•   jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

•   zapewnia właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy,

•  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie
   będących nauczycielami,

•   decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,

3) występowania z wnioskami odznaczeń i nagród nauczycieli oraz innych
    pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

·      powierza i odwołuje funkcję wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z powiadomieniem organu prowadzącego.
Stanowisko wicedyrektora przypada na nie mniej niż 12 oddziałów.
Za zgodą organu prowadzącego szkołę na wniosek dyrektora szkoły można utworzyć inne stanowisko kierownicze.

Możliwe jest powstanie Rady Szkoły. Organizuje ją dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

  • Rady Pedagogicznej
  • Rady Rodziców
  • Samorządu Uczniowskiego

 3. Rada Pedagogiczna w szczególności:

  • zatwierdza programy pracy szkoły,
  • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  • organizuje pracę Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin pracy Rady Pedagogicznej - zał. Nr 10.

 4. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców.

 Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może  gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady pracy i funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady Rodziców - zał. Nr 8.

 

Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych, a także:

•   opiniuje statut szkoły,

•   przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły
    i opiniuje plan finansowania szkoły,

•  może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami
    o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela
    zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

•   opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne
    sprawy istotne dla szkoły,

•   z własnej inicjatywy ocenia sytuacje oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do
    Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, w szczególności
    w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

·      opiniuje awanse zawodowe nauczycieli.

 

6. W szkole działa Samorząd Uczniowski

    Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz
    Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności
    dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

l) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
   wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo   do   organizacji   życia   szkolnego,   umożliwiające   zachowanie właściwych
    proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
   zainteresowań,

4) prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
    zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
    z dyrektorem

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa Statut Samorządu Uczniowskiego       - zał. Nr 9.

 

7. Szkoła wykonuje swe zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
    środowiska z uwzględnieniem ogólnych przepisów bhp na podstawie Rozporządzenia
    MEN z dnia 17.08.1992 r. z późniejszymi zmianami.

 

8. Szkoła organizuje opiekę dydaktyczną nad uczniami niepełnosprawnymi mieszkającymi
   w rejonie szkoły.

Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej współpracując z rodzicami, organizacjami

i instytucjami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi lokalnego środowiska.

Zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki są realizowane zgodnie

z ustalonymi na dany rok szkolnymi planami dydaktycznym i wychowawczym.

 

9. W oparciu ośrodki finansowe z budżetu gminy szkoła organizuje pomoc materialną dla
    uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

 I. Prawa i obowiązki rodziców

 KATALOG PRAW NIEMATERIALNYCH:

 1. Rodzice i prawni opiekunowie mają prawo do znajomości wewnętrznych regulaminów
    szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.

 II. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy współdziałania, uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań pracy szkoły, przepisów prawnych dotyczących uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów). Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

-   poszanowania władzy rodzicielskiej w dziedzinie wychowania,

-   pierwszeństwa w wychowaniu,

-   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

-   uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
    dzieci u wychowawcy lub pedagoga szkolnego,

-   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka- jego zachowania, postępów
     i przyczyn trudności w nauce, a także o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec
     niego karze,

-   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

-   wyrażania i przekazywania organowi sprawującymi nadzór pedagogiczny opinii na temat
     pracy szkoły,

-   wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze na spotkaniach z rodzicami,
    konsultacjach wg harmonogramu - zał. Nr 14.

 

KATALOG PRAW MATERIALNYCH

 

-    Prawo do pomocy finansowej ze środków TPD, MOPSu, Rady Rodziców zgodnie
z możliwościami tych organizacji.

-    Rodzice w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na dobór bądź zmiany  nauczyciela przedmiotu bądź wychowawcy, któremu dyrektor powierzył lub powierzy to zadanie.

 

KATALOG OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

 

Obowiązkiem rodziców jest:

-    nadzorowanie i kontrolowanie uczestniczenia młodzieży na zajęciach szkolnych
i dobrowolnie wybranych zajęciach pozalekcyjnych. W razie uchylania się rodziców od tego obowiązku dyrektor szkoły może wystąpić do Sądu Rodzinnego o wyegzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego,

-   usprawiedliwianie nieobecności dziecka w terminie ustalonym przez wychowawcę,

-   informowanie na bieżąco wychowawcy o sytuacji i okolicznościach mających wpływ na postępy w nauce i zachowaniu dziecka,

-   uczestniczenie w spotkaniach dla rodziców organizowanych przez szkołę,

-   współdziałanie z wychowawcą w zakresie organizacji imprez klasowych,

-   zapewnienie dodatkowej opieki podczas zabaw i dyskotek szkolnych,

-   współpraca z nauczycielem w prowadzeniu dziecka z dysfunkcją,

-   pokrycia kosztów za zniszczenie mienia szkolnego.

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

 §5

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§6

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się:

-   liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

-   ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych,

-   liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć
    pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

 

§7

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Zasady tworzenia i prowadzenia oddziałów są zgodne z ramowymi planami nauczania i programem wybranym z zestawu programu dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

Każdy zespół klasowy posiada swoją salę, której jest gospodarzem i za którą odpowiada.

Zajęcia z języków obcych w klasach liczących ponad 24 uczniów dzieli się na grupy

wg zaawansowania znajomości języków. Kryterium podziału jest wynik testu ze znajomości języka obcego.

Podział na grupy na zajęciach z informatyki, elementów informatyki, technologii informacyjnej, jest obowiązkowy w grupach liczących więcej niż 24 uczniów.

 

§ 8

 

Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§9

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
    w systemie klasowo-lekcyjnym.


2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

3. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut, istnieje jedna przerwa 20 minutowa (jest to
    przerwa obiadowa).

 

4. Wyniki w nauce i zachowaniu ocenia się zgodnie z regulaminem oceniania,
    klasyfikowania i promowania wg sześciostopniowej skali ocen i zachowania wg
    czterostopniowej skali ocen.


5. Wywiady policji w stosunku do uczniów mogą odbywać się tylko w obecności pedagoga
    szkolnego, dyrektora szkoły lub innej osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.


6. Za zniszczenie mienia szkolnego spowodowane przez ucznia odpowiadają materialnie
    rodzice, wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy na konto specjalne szkoły.


7. Formy nagród i kar określa szczegółowo Wewnętrzny Regulamin Pracy Szkoły  - zał. Nr l. Dyrektor Szkoły
    w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zasady
    prowadzenia niektórych zajęć,  np.  zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, informatyki, koła
    zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych
    lub międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także wycieczek i wyjazdów. Czas trwania
    zajęć wynosi 45 minut. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych
    finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów. Na zajęciach fakultatywnych
    organizowanych w grupach międzyoddziałowych nie może być niższa niż 15 uczniów.

 

§10

 

Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne, a absolwentom świadectwa ukończenia szkoły.

 

§11

 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Korzystać z biblioteki mogą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły nie będący nauczycielami oraz rodzice.

Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

-   korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

-   prowadzenie przysposobienia czytelniczego dla uczniów.

Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza szczegółowo określa Regulamin Pracy Biblioteki - zał. Nr 15.

 

§12

 

Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 

V. NAUCZYCIELE l  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

§13

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l określają
    odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Szkoła może
    przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli oraz nauczycieli na
    praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
   dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

 

§14

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczna, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny
    za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów (wychowanków).

2.  W szczególności do zadań nauczycieli należy:

•   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

•   prawidłowy przebieg procesu nauczania.

•   dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

·      wspieranie rozwoju psycho-fizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań

·      bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie

·      wszystkich uczniów,

·      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

·      doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy,

·      szczegółowe zadania nauczyciela określa Regulamin Pracy Nauczyciela
- zał. Nr 11.

 

§15

 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy
    przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe
   (problemowo - zadaniowe).

 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną lub zespół
    przewodniczący zespołu.

 3. Do zadań zespołu m. in. należy:

•   wybór programów nauczania, współdziałanie w ich realizacji,

•   opracowanie  kryteriów  oceniania  uczniów  oraz   sposobu  badania osiągnięć uczniów,
     stymulowanie rozwoju uczniów,

•   opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

•   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§16

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
    uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą". W razie jego nieobecności
    funkcje te przejmuje zastępca wychowawcy.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by
    wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania.

 3. Nauczyciel - wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami oraz prowadzi
    w powierzonym oddziale planową pracę zmierzającą do pełnej realizacji zadań
    wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 4. Zadaniem wychowawcy jest:

·    tworzenie warunków wspomagających   rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

·   inspirowania i wspomagania działań zespołowych,

·   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami.

 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

•   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

•   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,
    ustala treści i formy zajęć na godzinach wychowawczych,

·      organizuje wycieczki dydaktyczne i krajoznawczo-turystyczne; szczegółowe zasady określa regulamin wycieczek – zał. Nr 16,

·      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

•   utrzymuje kontakt z rodzicami i współdziała z nimi, włącza ich w sprawy życia klasy
    i szkoły,

•   współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami.

 

6. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawczych odpowiednio do wieku uczniów, ich
    potrzeb określa Regulamin Pracy Nauczyciela - zał. Nr 11 i Wychowawcy – zał. Nr 12.

7. Zmiana wychowawcy może nastąpić w razie, gdy:

a) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,

b) rodzice zgłoszą wotum nieufności i chcą zmiany wychowawcy - warunkiem jest
    podpisanie wniosku przez ¾ stanu klasy.

 

8. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły.

 

9. Pedagog i psycholog szkolny udzielają pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom.

    Współpracują z wychowawcami. Kierują uczniów na badania do Poradni Psychologiczno -
    Pedagogicznej.

    Szczegółowe zadania pedagoga i psychologa określają Plan Pracy Pedagoga Szkolnego
    i Plan Pracy Psychologa Szkolnego - zał. Nr 7.

 

Nauczyciele obserwują postępy w nauce uczniów pod kątem rozpoznania deficytów , za pomocą odpowiednich narzędzi (ankieta z PPP) , dyktanda, wypowiedzi pisemne, umiejętności czytania

 

11. Szkoła stosuje formy opieki i pomocy uczniom z opiniami i orzeczeniami:

- Nauczyciele obserwują postępy w nauce uczniów pod kątem rozpoznania deficytów,
   za pomocą odpowiednich narzędzi (ankieta z PPP) , dyktanda, wypowiedzi pisemne,
    umiejętności czytania

-   Pedagog szkolny przekazuje wyniki badań z PPP wychowawcom klas, którzy zaznajamiają
     nauczycieli przedmiotów  z opiniami i orzeczeniem PPP.

-   Nauczyciele przedmiotów kierują ucznia na reedukację i zajęcia wyrównawcze.

-   Dzieci z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym kieruje się do Szkoły Specjalnej
     (za zgodą rodziców)

-   Nauczyciele zapoznają rodziców i uczniów z indywidualnym programem pracy
     z dzieckiem z dysfunkcjami - zał. Nr 17.

 

12. Szkoła organizuje zajęci w miarę możliwości finansowych dodatkowe dla uczniów
      z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans
      i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju koła
      zainteresowań i zajęcia sportowe.

- Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez indywidualne podejście do każdego
   ucznia, realizowanie indywidualnych programów nauczania. Umożliwia ukończenie szkoły
   w skróconym czasie.

 

13. Szkoła uwzględnia w zasadach i formach współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi
     opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktykach prawo do znajomości
    wewnętrznych regulaminów szkoły oraz przepisów prawa oświatowego, co określają wyżej
    wymienione załączniki oraz Statut Rady Rodziców - zał. Nr 8.

 

14.Szkoła prowadzi formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,
      rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, sprawuje opiekę nad uczniami
      odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

 VI. UCZNIOWIE   SZKOŁY

 § 17

 Do gimnazjum uczęszczają absolwenci szkół podstawowych. W szkole obowiązuje strój jednolity.

 

§ 18

 Prawa i obowiązki ucznia zostały określone w Wewnętrznym Regulaminie Pracy Szkoły
- zał. Nr 1.

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy

     umysłowej,

• warunków pobytu w szkole zapewniających, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi
  formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

• podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

• rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

• sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów

  w nauce,

• pomocy w wypadku trudności w nauce,

• korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

• wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

 

2. Uczeń ma w szczególności obowiązek:

•   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

·   przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

·   przestrzegać postanowień dotyczących odpowiedzialności za życie i zdrowie,

·   dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 

3. Szczegółowe wykazy praw i obowiązków ucznia, rodzaje kar i nagród stosowanych wobec
    uczniów oraz tryb odwoływania się od kary zawierają odpowiednie regulaminy

    - zał. Nr l, zał. Nr 2, zał. Nr 5, zał. Nr 20, zał. Nr 21.
    -
procedury powiadamiania Policji – zał. nr 19.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

1.   Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami


2.   Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.


3.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


4.  Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
     przepisy.

 

ANEKS DO STATUTU

 

Na mocy uchwały Nr XL946/06 z dnia 15 marca 2006 r. z dniem 29 września 2006 r. szkoła przyjęła imię „Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uchwała w załączeniu.

 

ANEKS DO STATUTU 

Gimnazjum nr 1 w Gdyni

im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 07.02.2013

 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 i art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67/96 poz. 329, Dz.U.106/96 poz. 496, Nr 28/97 poz. 153, Nr 141/97 poz. 117/98 poz.759 i Nr 162/98 poz. 1126)
i sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej 6 – letniej szkoły podstawowej i gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych wprowadza się następujące zmiany w Statucie:

 1.   Do § 2, jako pkt.3 dopisuje się „ Gimnazjum nr 1 w Gdyni jest siedzibą Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego”.

 2.   W § 2 następuje zmiana numeracji: pkt 2 otrzymuje nr 1, pkt 3 otrzymuje nr 2.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Wołowska
Wprowadził informację: Tadeusz _Bury.
Ostatnio zmodyfikował: Tadeusz _Bury.
Data wytworzenia informacji: 02.12.2010
Data udostępnienia informacji: 05.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2013 14:40 Aktualizacja treści Tadeusz _Bury.
05.05.2013 21:18 Korekta Tadeusz _Bury.
05.05.2013 21:02 Aktualizacja treści Tadeusz _Bury.
05.05.2013 20:58 Aktualizacja treści Tadeusz _Bury.
02.12.2010 08:41 Dodanie informacji Tadeusz _Bury.