REGULAMINY


Regulamin wycieczek

R E G U L A M I N    W Y C I E C Z E K rok szkolny 2014/ 2015 1.   Wycieczki klasowe – dydaktyczne  ( związane z realizacją programu nauczania przynajmniej 3 – 4 przedmiotów ) odbywają się przy uczestnictwie co najmniej 60 % uczniów danej klasy.2.       Klasy mogą w ciągu roku szkolnego wyjechać na jedną dłuższą wycieczkę
 (2 – 4 dni).  3.       W sytuacjach uzasadnionych np. Zielona Szkoła, wycieczka zagraniczna możliwe jest odbycie turnusów 5 – dniowych.4.       Zgodę na wycieczkę wyraża Dyrektor Szkoły – oddanie uprawnień wicedyrektorowi.5.       Kierownikiem wycieczki jest wychowawca klasy.6.       Opiekunem wycieczki jest nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Gdyni.7.       Do obowiązków kierownika wycieczki należy:-         opracowanie programu, harmonogramu – wypełnienie karty wycieczki,-         opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,-         zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,-         zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa  oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,-         określenie zadań dla poszczególnych opiekunów, zapewnienie całodobowej opieki i bezpieczeństwa uczestnikom,-         dokonanie podziału uczniów na grupy, powierzenie opieki nad poszczególną  grupą dzieci określonemu opiekunowi  / przyjęcie opieki opiekun potwierdza czytelnym podpisem /,   zabranie na wycieczkę właściwie wyposażonej apteczki, dokonanie rozliczenia finansowego wycieczki, przedstawienie go na zebraniu z rodzicami. 8.  Do obowiązków opiekuna należy:-         sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami,-         stała kontrola stanu liczebnego powierzonej grupy,-          - współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu  wycieczki,-         nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników,   ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,-         nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,          -         wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 9.   Projekt wycieczki należy zgłosić przynajmniej na miesiąc przed wyjazdem. 10. Projekt wycieczki przedstawiamy uczniom dopiero po uzyskaniu akceptacji wicedyrektora.11. Najpóźniej  na 3 dni przed wyjazdem składamy na ręce wicedyrektora następujące dokumenty:-         kartę wycieczki (cele z poszczególnych przedmiotów, dokładny harmonogram, podpisy opiekunów, miejsce docelowe / adres, telefon /, data – godzina wyjazdu, miejsce zbiórki; data -godzina powrotu, miejsce zakończenia wycieczki, środek lokomocji),-         regulamin wycieczki podpisany przez wszystkich uczestników wycieczki, łącznie z opiekunami,-         listę uczestników wycieczki z informacją, którzy uczniowie pozostają w szkole i z którą klasą uczęszczać będą na zajęcia lekcyjne,-         zgody pisemne obojga rodziców na udział dziecka w wycieczce. 12. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.13.   Ze względu na możliwość lepszego zapewnienia warunków bezpieczeństwa uczestnikom, staramy się organizować głównie wycieczki autokarowe
z możliwością łączenia najwyżej dwóch klas.14.  W szczególnych wypadkach, po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły, możliwe są wyjazdy środkami PKP dla uczniów tylko jednej klasy.15.  Na kilka dni przed wyjazdem kierownik wycieczki ma obowiązek zgłosić na policję     prośbę o kontrolę autokarutel.  58 662 15 30 -oficer dyżurny, Wydział Ruchu Drogowego58 662 16 22 – pomocnik oficera dyżurnego,  16.    O wymaganej liczbie opiekunów  na wycieczkach pieszych poza teren szkoły, na wycieczkach przy użyciu środków lokomocji  miejskiej oraz na wycieczkach turystyczno- krajoznawczych ( np. rajdy ) decyduje dyrektor szkoły. 17. W przypadku wycieczek górskich ilość opiekunów  nie powinna być mniejsza niż:-    na wycieczkach w górach powyżej 600 m npm- 1 opiekun na 10 osób, (wiek uczestników powyżej 14 lat), -         w górach  powyżej 1000 m  -  1 opiekun na 7 osób oraz przewodnik górski. 18.    W przypadku wycieczki zagranicznej kierownik grupy:-         przedstawia organowi    prowadzącemu i nadzorującemu szkołę zgłoszenie, które powinno  zawierać nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię
i nazwisko kierownika i opiekunów ze wskazaniem osoby znającej język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się za granicą kraju, -         listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku, numerem PESEL, numerem paszportu lub dowodu osobistego,-          potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).                 19.   Przed wyjazdem zagranicznym kierownik grupy:- sprawdza czy uczestnicy posiadają dokumenty potrzebne za granicą,- gromadzi kserokopie strony paszportu zawierającej datę ważności dokumentu, - wręcza wizytówki z adresem i numerem telefonu ambasady,- zbiera informacje od rodziców o lekach branych przez dziecko i pisemną zgodę na ich ewentualne podanie.20.  Uwagi końcowe:-         wycieczkę organizuje wychowawca klasy,-         w tym samym czasie na wycieczkę mogą się udać tylko dwie grupy wycieczkowe,-         miejscem noclegu nie może być ośrodek wypoczynkowy  z wolno stojącymi domkami,-         wszyscy uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami znajdują się w jednym budynku,-         na wycieczkach nie dajemy uczniom czasu wolnego,-         pod  żadnym pozorem nie wolno pozostawić grupy bez opieki,-         jeden opiekun znajduje się zawsze na czele, drugi na końcu grupy,-         podczas podróży autokarem, nauczyciele zajmują miejsca przy każdych drzwiach. Korzystając z usług biura turystycznego należy poprosić o przedstawienie:-         dokumentu – zezwolenia dla biura na organizację imprez turystycznych,-         kopii ubezpieczenia biura turystycznego /wymóg ustawowy/,-         kosztorysu wycieczki,-         umowy. Regulamin ewaluowany 17 lutego 2015 r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Tadeusz _Bury.
Ostatnio zmodyfikował: Tadeusz _Bury.
Data wytworzenia informacji: 22.02.2015
Data udostępnienia informacji: 23.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2015 06:36 Aktualizacja treści Tadeusz _Bury.
27.02.2015 06:27 Korekta Tadeusz _Bury.
23.02.2015 07:42 Dodanie informacji Tadeusz _Bury.