Statut szkoły 2008

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W GDYNI

tekst jednolity
z dnia 06.02.2008 r.
 
Opracowanie:
Rada Pedagogiczna
Zespół Szkół nr 12 w Gdyni

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103) z późniejszymi zmianami,
Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818) z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562) z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r., nr 61, poz.624) z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 i z 1993 r. Nr 83, poz. 390) z późniejszymi zmianami.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

§ 1.
 
Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 12 w Gdyni.
 
§ 2.
 
Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 12: Zespół Szkół nr 12, Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża, Zespół Szkół nr 12, Gimnazjum nr 17. Nazwy szkół używane są w pełnym brzmieniu[*].
 
§ 3.
 
Szkoła mieści się w Gdyni przy ul. mjra H. Sucharskiego 10.
 
§ 4.
 
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gdynia.
 
§ 5.
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
 
§ 6.
 
Szkoła posiada status szkoły rejonowej.
 
§ 7.
 
Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa sześć lat.
 
§ 8.
 
Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.
 
§ 9.
 
Nauka w szkole podstawowej i gimnazjum jest spełnieniem obowiązku szkolnego.
 
§ 10.
 
W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY.  

§ 11.
 
1. Misją szkoły jest otwieranie uczniom drogi do przyszłości.
 
2. Wizją szkoły jest:
 
1) kształcenie człowieka znającego swoją wartość,
2) dawanie możliwości rozwoju zainteresowań i pasji,
3) nauczenie panowania nad emocjami i rozwiązywania problemów zgodnie
z zasadami współżycia społecznego,
4) umożliwienie korzystania z osiągnięć techniki,
5) posiadanie kompetentnej i przyjaznej kadry nauczycieli,
6) udostępnianie dobrej bazy i zaplecza dydaktycznego,
7) promowanie u uczniów samodzielności i twórczej postawy,
8) dostosowanie programów do możliwości uczniów,
9) zapewnienie praktycznej umiejętności posługiwania się językami obcymi,
10) kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji,
11) wpajanie właściwych postaw.

§ 12.
 
1.     Szkoła realizuje:
 
1) cele i zadania wynikające z przepisów prawa,
2) cele i zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły  oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczną,
3) na życzenie rodziców naukę religii i etyki. Uczniowi, który uczęszczał
na wymienione zajęcia, do średniej ocen wlicza się oceny roczne uzyskane
z tych przedmiotów.
 
2.     Szkoła podejmuje działalność integrującą życie społeczne mieszkańców
i stanowi centrum kulturotwórcze.
 
3.     Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych przepisami prawa, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia.
 
4.     Respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisów prawa a także zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
 
5.     Szkoła wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
 
1) realizację podstawy programowej określonej przez MEN i szkolnego zestawu programów nauczania wybranych przez nauczycieli,
2) zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno - emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich praw zawartych
w Konwencji o Prawach Dziecka,
3) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
4) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
5) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w celu stworzenia im warunków do integracji w społeczności szkolnej,
6) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
7) umożliwienie uczniom realizacji indywidualnego procesu lub toku nauczania,
8) umożliwienie nauczycielom wprowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej oraz tworzenie i realizowanie projektów edukacyjnych,
9) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć edukacyjnych oraz zaznaczenie każdej obecności i nieobecności ucznia
w dzienniku lekcyjnym lub zajęć pozalekcyjnych,
10) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły
w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.
11) pełnienie dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły przed zajęciami lekcyjnymi, po nich oraz podczas przerw. Harmonogram dyżurów ustala komisja dyżurów, zatwierdza dyrektor,
12) wspieranie wychowawczej funkcji rodziny.
 
6.     Uwzględnia system oceniania zgodny z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
 
7.     Określa i realizuje szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego, zwane: Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  opracowane
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik do niniejszego statutu szkoły.
 
 
8.     Organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Szkoła:
 
1) współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, korzysta
z proponowanych przez nią form pomocy i poradnictwa, np:
zajęć warsztatowych (prelekcji) dla nauczycieli, zajęć integracyjnych dla uczniów,
2) organizuje konsultacje przedstawiciela poradni (psychologa) dla rodziców, uczniów, nauczycieli na terenie szkoły (w zależności od możliwości kadrowych poradni),
3) kieruje uczniów z problemami na badania psychologiczne i pedagogiczne
w celu uzyskania diagnozy oraz określenia odpowiednich form pomocy. Uczeń może być kierowany na w/w badania na prośbę nauczyciela, wychowawcy, rodziców (prawnych opiekunów),
4) korzysta z ofert innych ośrodków poradnictwa i poradni specjalistycznych np.: prelekcje dla młodzieży na terenie szkoły,
5) współpracuje z policją, sądem rodzinnym i innymi instytucjami w celu przeciwdziałania skrajnym formom niedostosowania młodzieży do życia
w społeczeństwie.
 
9.     Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży, w tym:
 
1) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
2) (w miarę możliwości) zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki oraz terapii pedagogicznej. O udziale ucznia w zajęciach decyduje nauczyciel prowadzący na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (PPP),
3) konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz inne formy pracy określone w corocznym dydaktyczno - wychowawczym
i opiekuńczym planie pracy,
3)indywidualne nauczanie oraz opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku. Podstawą do udziału w w/w jest orzeczenie z PPP.
            
§ 13.
Formy pomocy i opieki materialnej.
 
 1. Formy opieki i pomocy materialnej udzielanej w miarę uzyskiwanych przez   szkołę środków finansowych uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna:
 
1) zasiłki losowe, przyznawane przez społeczną komisję opiekuńczą szkoły
w oparciu o regulamin i po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę,
2) posiłki przygotowywane w stołówce finansowane z budżetu gminy,
3) bezpłatne dożywianie (obiady) wydawane w stołówce szkolnej, które mogą być przyznawane uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji przez komisję opiekuńczą szkoły w oparciu o odpowiednie dokumenty, złożone przez rodziców (opiekuna prawnego), w zależności od środków finansowych przeznaczonych przez Wydział Edukacji na ten cel,
4) bezpłatne dożywianie (obiady), bezpłatny wypoczynek letni lub zimowy, przyznawane przez inne instytucje zajmujące się pomocą (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Dzielnicy, sponsorzy) zgodnie z kryteriami przez nie opracowanymi i opłacane przez nie,
5) stypendium socjalne oraz dofinansowanie do jednolitego ubioru szkolnego
i wyprawki szkolnej przyznawane przez Urząd Miasta.
 
§ 14.
Prawa rodziców.
 
1. Szkoła określa formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki, uwzględniając prawo rodziców do znajomości zadań szkoły i przepisów prawa. W szkole stosowane są następujące formy współdziałania z rodzicami:
1) indywidualny kontakt wychowawcy z rodzicami (opiekunami uczniów),
2) cykliczne spotkania z rodzicami i uczniami (zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny),
3) powołanie rodzicielskiej trójki klasowej jako reprezentantów rodziców danej klasy wobec organów szkoły,
4) cykliczne, walne zgromadzenia rodzicielskiej trójki klasowej z organami szkoły,
5) kontakt pedagoga i psychologa z rodzicami,
6) szkolenia dla rodziców.
2. W ramach współdziałania ze szkołą rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi,
2) zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
3) występowania z inicjatywą skierowania swojego dziecka na badania do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
4) wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi oraz domagania się tolerowania tych przekonań przez środowisko szkolne,
5) zapoznania się z programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki oraz regulaminem Zespołu Szkół nr 12,
6) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz otrzymywania powiadomienia pisemnego o ocenie niedostatecznej, na miesiąc przed klasyfikacją,
7) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
8) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
9) zwolnienia dziecka z lekcji. Może to nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. Ucznia zwalnia wychowawca, a pod jego nieobecność zastępca dyrektora lub  pedagog szkolny. Wyjście ucznia bez zgody nauczyciela traktowane będzie jako ucieczka.
 
§ 15.
Obowiązki rodziców.
 
1. W ramach współdziałania ze szkołą rodzice mają obowiązek:
1) wychować swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, nie zaniedbując ich potrzeb,
2) przestrzegać postanowień Konwencji o Prawach Dziecka,
3) stworzyć odpowiednie warunki umożliwiające przygotowanie się dziecka do zajęć szkolnych, zapewnić miejsce do nauki, zaopatrzyć w podręczniki
i przybory szkolne,
4) usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych w terminie tygodniowym, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecność zostanie uznana przez wychowawcę za nieusprawiedliwioną,
5) dopilnować, aby dziecko uzupełniło zaległości powstałe z powodu nieobecności na zajęciach,
6) przygotować dziecku drugie śniadanie,
7) zadbać o przestrzeganie przez ucznia obowiązku noszenia schludnego, jednolitego ubioru szkolnego i obuwia na zmianę,
8) zapewniać regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
9) kontaktować się ze szkołą na prośbę: dyrekcji szkoły, wychowawcy, pedagoga szkolnego i innych nauczycieli.

III. ORGANY SZKOŁY.  
§ 16.
 
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) (uchylony)
4) Rada Rodziców,
5) Samorząd Uczniowski.
2. Kompetencje organów szkoły określa Ustawa oraz Statut Szkoły.
3. Działalnością szkoły kieruje dyrektor.
 
§ 17.
Dyrektor szkoły.
 
1. Dyrektor szkoły:
 
1) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 a także może organizować administracyjną, finansową, gospodarczą obsługę szkoły,
6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli,
7) przedstawia raz w roku szkolnym Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców ogólne wnioski wynikające ze stosowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły,
8) zwołuje w szczególnych przypadkach w trybie natychmiastowym posiedzenia Rady Pedagogicznej,
9) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły
i przenoszenia ich do innych klas,
10) decyduje o zawieszeniu zajęć na podstawie przepisów szczegółowych,
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 
2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje o sprawach:
 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców, w sprawach odznaczenia i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 
3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną,  i Samorządem Uczniowskim.
 
 
§ 18.
(uchylony)

§ 19.
Rada Rodziców.
 
1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym.
 
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
 
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
 
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 
7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu,
o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w § 19 ust. 4.
 
§ 20.
Rada Pedagogiczna.
 
1. Rada Pedagogiczna:
 
1) zatwierdza plany pracy szkoły,
2) uchwala wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, których przyjęcie następuje większością głosów,
4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6) przedkłada do uchwalenia Radzie Rodziców program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,
7) uchwala regulamin Zespołu Szkól nr 12,
8) uchwala Wewnątrzszkolny System Oceniania, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego,
9) przygotowuje projekt statutu, uchwala i nowelizuje statut,
10) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego.
 
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, wyróżnień, nagród,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 
3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 
4. Rada Pedagogiczna prowadzi działalność w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
 
 
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady.
 
6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 
§ 21.
Samorząd Uczniowski.
 
1. W szkole działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu Samorząd Uczniowski.
 
2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
 
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.
 
3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie obu typów szkół.
 
4. Zarząd Samorządu wybierany jest demokratycznie przez wszystkich uczniów szkoły po upływie kadencji poprzedniego Zarządu. Gospodarze klas oraz dodatkowo 1 bądź 2 uczniów tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
 
 5. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa przez rok - od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.
 
6. Zasady ordynacji wyborczej do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
 
1) prawo do udziału w głosowaniu mają uczniowie od klasy czwartej szkoły podstawowej do drugiej gimnazjum,
2) głosowanie jest anonimowe i bezpośrednie,
3) do Zarządu kandydować może każdy uczeń będący członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego,
4) kandydaturę zgłasza się pisemnie do Komisji Wyborczej podając imię, nazwisko, klasę oraz listę minimum dwudziestu osób popierających danego kandydata,
5) okres zgłaszania kandydatów trwa dwa tygodnie od daty podania terminu wyborów,
6) na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym imiona
i nazwiska kandydatów do Zarządu,
7) wyboru dokonuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwiskach maksymalnie dwóch kandydatów,
8) członkami Zarządu zostają osoby, które otrzymały kolejno największą ilość głosów,
9) przewodniczącym Zarządu zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów,
10) głosowanie odbywa się w dniu określonym przez Samorząd Uczniowski
w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w uzgodnionym wcześniej miejscu.
 
7.Samorząd Uczniowski może w ramach swej działalności tworzyć sekcje specjalistyczne.
 
8. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
§ 22.
 
1.        Każdemu organowi szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji i uprawnień określonych Ustawą i regulaminami.
 
2.        Organy szkoły zapewniają wzajemną wymianę informacji w formie komunikatów lub poprzez osobisty udział przedstawicieli poszczególnych organów w posiedzeniach.
 
3.        W sprawach spornych między organami szkoły dyrektor ma prawo do zwołania wspólnego posiedzenia zainteresowanych stron w celu wyjaśnienia spornych kwestii.
 
4.        W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu w formie, o której mowa w pkt. 3 organy mogą zwracać się, w zależności od rodzaju sporu, do: dyrektora, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z prośbą o rozstrzygnięcie.
 
§ 23.
 
Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 1 tygodnia ustala sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku niemożności uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

IV.ORGANIZACJA SZKOŁY.  
§ 24.
 
1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.
 
2. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i dzieli się na dwa śródrocza.
 
§ 25.
 
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 
§ 26.
 
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się: liczbę pracowników szkoły,
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 27.
 
1. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 
2. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
 
§ 28.
 
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Zasady tworzenia
i   prowadzenia oddziałów określone są odrębnymi przepisami.
 
 
§ 29.
1. Szkoła może prowadzić:
 
1) klasy realizujące rozszerzony program z języka angielskiego i matematyki, informatyki i biologii,
2) klasy z nauką dodatkowego języka obcego.

§ 30.
 
 Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 
§ 31.
 
1. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć,
o którym mowa w § 30.
 
3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 
§ 32.
 
Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, organizuje    zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
 
§ 33.
Świetlica szkolna.
 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje  świetlicę.
 
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów) do kierownika świetlicy.
 
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 
4. Dokumentacja świetlicy:
 
1) roczny plan pracy,
2) comiesięczny plan każdego wychowawcy,
3) karty zgłoszeń dzieci,
4) księga protokołów z posiedzeń zespołu samokształceniowego,
5) regulamin świetlicy,
6) zeszyt obecności na obiadach,
7) ramowy rozkład dnia,
8) dokumentacja finansowa,
9) zeszyt oświadczeń rodziców,
10) zeszyt informacji o zachowaniu uczniów i działaniach wychowawczych.
 
5) Świetlica może zbierać fundusze z przeznaczeniem na działalność statutową.
 
6) Działanie świetlicy określa odrębny regulamin.
 
§ 34.
  Biblioteka szkolna i czytelnia.
 
1.     Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną i czytelnię.
 
2.     Zadania biblioteki:
 
1) Udostępnianie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom książek i innych źródeł informacji poprzez:
a) zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno - informacyjnego (Internetowe Centrum Multimedialne),
b)  zaspokajanie zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
 
2) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł poprzez pełnienie funkcji ośrodka informacji
o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.
 
3) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez:
a) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa,
b) kształtowanie kultury czytelniczej,
c) podejmowanie, zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania, różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej
i medialnej.
4) Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pracownikami szkoły, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.
 
3. Czas pracy biblioteki:
 
1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
2) jeden dzień w tygodniu nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem, opracowaniem, konserwacją zbiorów oraz na doskonalenie.
 
§ 35.
Stołówka szkolna.
 
1.        W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę.
 
2.        Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce może być równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustalonych przez dyrektora szkoły.
 
3.        Ze stołówki szkolnej korzystają oprócz uczniów nauczyciele i pracownicy szkoły.
 
4.        Przygotowania obiadów dokonuje się z funduszy uzyskanych:
1) z wpłat uczniowskich,
2) z Urzędu Miasta,
3) od sponsorów,
4) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5) z wpłat pracowników szkoły.
 
§ 36.
 
1.        Do realizacji zadań statutowych Zespół Szkół nr 12 posiada:
 
1) sale i gabinety lekcyjne,
2) pomieszczenie do prowadzenia świetlicy szkolnej,
3) salę gimnastyczną,
4) gabinety lekarskie,
5) boiska szkolne,
6) pomieszczenia dla działalności S.U., Z.H.P i Z.H.R.,
7) pracownię informatyczną,
8) bibliotekę i czytelnię,
9) stołówkę szkolną.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.
§ 37.
 
1. W zespole szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa
 w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 
§ 38.
Zadania nauczycieli.
 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów (wychowanków).
 
2. Do obowiązków nauczycieli należą:
 
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, prawidłowy przebieg procesu nauczania,
2) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,
3) dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze, sprzęt szkolny oraz  estetyczny wygląd pomieszczeń,
4) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji związanej
z realizacją zadań dydaktycznych,
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
i zainteresowań,
6) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów,
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy,
9) sporządzanie zgodnie z zaleceniami dyrekcji szkoły planu nauczania
z przedmiotu, którego uczą w danej klasie i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły,
10) sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności,
11) kształtowanie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej
i szacunku dla pracy,
12) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
13) kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską,
14) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie gimnazjum,
15) opracowanie regulaminów korzystania z pracowni specjalistycznych
i zapoznanie z nimi uczniów podczas pierwszych zajęć,
16) sprawdzenie przez prowadzących zajęcia na boisku i w sali gimnastycznej sprawności sprzętu sportowego, dbanie o dobrą organizację zajęć
i zdyscyplinowanie ćwiczących, dostosowanie wymagań i form zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekurowanie ich podczas ćwiczeń na przyrządzie,
17) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z organizacji pracy szkoły, Karty Nauczyciela i innych przepisów prawa,
18) realizowanie zadań wynikających ze wskaźników poszczególnych standardów,
19) realizowanie postanowień WSO,
20) wypełnianie zadań wychowawcy,
21) wspomaganie rodziców w uzyskaniu rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,
22) przestrzeganie wszystkich obowiązujących w szkole procedur,
23) bieżące zapoznawanie się z opiniami PPP.
 
§ 39.
Prawa nauczycieli.  
1. Uprawnienia nauczyciela:
 
1) podejmowanie decyzji o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauce swego przedmiotu,
2) decydowanie o treściach programowych prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub zespołu,
3) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej lub rocznej postępów swoich uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w zarządzaniu MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4) wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
5) czynne uczestnictwo w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły.
 
1.     Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
 
1) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych ze swego przedmiotu,
2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych, w tym za szkody wynikające z nieporządku, braku nadzoru, niewłaściwego zabezpieczenia,
3) realizację postanowień dotyczących obowiązków nauczycieli zawartych
w statucie i przepisach prawa oświatowego.
  
§ 40.
Kierownik świetlicy.
 
1. Uprawnienia kierownika świetlicy:
 
1) przygotowuje program opiekuńczy,
2) odpowiada za przygotowanie planu pracy wychowawczo - opiekuńczego świetlicy i  nadzoruje jego realizację,
3) organizuje proces opiekuńczo - wychowawczy świetlicy,
4) nadzoruje realizację zadań opiekuńczo - wychowawczych,
5) odpowiada za popularyzację nowości pedagogicznych i metodycznych dotyczących pracy w świetlicy,
6) składa sprawozdanie z działalności świetlicy,
7) odpowiada za organizację żywienia w szkole (obiady pełnopłatne
i bezpłatne).
 
2. Kierownik świetlicy kieruje blokiem żywienia i jest odpowiedzialny za:
 
1) właściwą organizację, planowanie, koordynowanie pracy pracowników bloku żywieniowego, zgodnie z zasadami technologii i higieny żywienia,
2) prowadzenie na bieżąco miesięcznych wykazów żywionych dzieci,
3) naliczanie prawidłowej wartości kalorycznej posiłków,
4) planowanie jadłospisów zgodnie z zasadami,
5) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p/poż., sanitarno - higienicznych.
 
2.        Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy.
 
§ 41.
Kierownik administracyjno-gospodarczy.
 
1. Kierownik administracyjno - gospodarczy:
 
1) właściwie zabezpiecza składniki majątkowe szkoły,
2) odpowiada za prawidłowe gospodarowanie majątkiem szkoły,
3) planuje, zamawia i organizuje zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły, działając zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych,
4) odpowiada za przeprowadzanie inwentaryzacji w oparciu o odpowiednie instrukcje,
5) kontroluje dowody księgowe pod względem merytorycznym,
6) kieruje pracami komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) odpowiada za terminowe wykonanie sprawozdań dotyczących działalności szkoły,
8) prowadzi sprawy personalne i kadrowe,
9) kieruje pracą personelu obsługowego szkoły i kontroluje ją,
10) administruje mieszkaniem zakładowym,
11) prowadzi dokumentację związaną z wynajmem pomieszczeń szkolnych.
 
§ 42.
Pedagog szkolny.
 
1. Pedagog szkolny:
 
1) spełnia następujące zadania ogólno-wychowawcze:
a) współdziała w opracowywaniu planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły (dział opiekuńczo - wychowawczy),
b) dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
c) udziela rodzicom porad w rozwiązywaniu trudności w wychowaniu dzieci,
d) dba o realizację postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
 
2) realizuje założenia profilaktyki wychowawczej poprzez:
a) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności
w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego,
b) udzielenie pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
c) współpracę z inspektorem do spraw nieletnich, sądem rodzinnym, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 3,
d) ustalenie rozmiaru i przyczyn nieusprawiedliwionej absencji uczniów
 i podjęcie stosownych działań w celu jej likwidacji.
 
3) udziela pomocy uczniom z trudnościami w nauce i sprawuje nad nimi opiekę poprzez:
a) współpracę z PPP NR 3, kierowanie uczniów na badania psychologiczne
i pedagogiczne, zapoznanie się z opiniami i wnioskami po badaniach, przekazanie ich nauczycielom i wychowawcom do pracy z uczniami,
b) udzielanie porad i pomocy uczniom wykazującym trudności
w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem powstałych na tle konfliktów rodzinnych i innych,
c) konsultacje z nauczycielami i rodzicami uczniów wykazujących trudności dydaktyczno - wychowawcze.
 
4) organizuje pomoc i opiekę uczniom wychowującym się w trudnych warunkach materialnych i rodzinnych poprzez:
a) współdziałanie z komisją opiekuńczą szkoły w zapewnianiu bezpłatnego dożywiania uczniom najbardziej potrzebującym,
b) współdziałanie z Radą Dzielnicy i MOPS w przyznawaniu pomocy rzeczowej, materialnej oraz zapewnieniu dzieciom letniego i zimowego wypoczynku.
 
5) prowadzi dokumentację nauczyciela - pedagoga zawierającą :opinie
i orzeczenia PPP, informacje o współpracy z MOPS, Radą Dzielnicy
i innymi instytucjami wspomagającymi proces opiekuńczo - wychowawczy, wykaz uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej i pomocy oraz dziennik pracy.

§ 43.
Psycholog szkolny.
1.     Psycholog szkolny:
 
1) W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
a)     zapoznaje się z trudnościami wychowawczymi w poszczególnych klasach,
b)    współpracuje z władzami szkoły i nauczycielami w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych i zapobiegania im,
c)     współdziała z PPP i innymi organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania oraz pedagogiem szkolnym.
 
2) W zakresie profilaktyki wychowawczej:
a) diagnozuje środowisko uczniów, określa grupy uczniów, którzy powinni zostać objęci opieką psychologiczną.
 
3) W zakresie indywidualnej opieki psychologicznej:
a) prowadzi indywidualne formy pomocy psychologicznej dla uczniów przejawiających różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne i zachowania wynikające  z niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych, trudności
w środowisku i kontaktach rówieśniczych
b) wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu trudności występujących u uczniów,
w działaniach profilaktycznych poprzez udzielanie porad oraz prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych,
c) wspiera rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz udziela im pomocy w sytuacji kryzysowej, poprzez poradnictwo
i konsultacje.
 
4) Prowadzi stałe dyżury dla rodziców na terenie szkoły.
5) Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne w klasach i treningi interpersonalne
w grupach o różnej tematyce, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas.
6) Układa roczny plan, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo - wychowawcze szkoły i środowiska.
7) Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły, wynikające z bieżących potrzeb.
 
2. Dokumentacja psychologa szkolnego:
1) roczny plan pracy, będący częścią składową rocznego planu pracy szkoły;
2) dziennik pracy, w którym wpisuje się wykonanie czynności;
3) wykaz uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
4) wykaz uczniów badanych przez PPP;
 
§ 44.
Bibliotekarz.  
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
 
1) udostępnianie zbiorów,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,
3) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa,
4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie
z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,
5) praca organizacyjno - techniczna:
6) gromadzenie zbiorów,
7) ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) selekcja zbiorów,
9) prowadzenie warsztatu informacyjnego: katalogów, bazy informatycznej, kartotek, akcesji czasopism,
10) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,
11) sporządzanie rocznych planów pracy biblioteki.
 
2. Zasady współpracy z uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami, innymi bibliotekami oraz warunki korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.
 
§ 45.
Inni pracownicy.  
1.     Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami aktywnie uczestniczą
w procesie wychowawczym szkoły.
 
2.     Pracownicy administracji (sekretarka, główna księgowa, specjalista ds. płac
i rozliczeń, referent, kasjer, kadrowe, kierownik ds. administracyjno - gospodarczych, kierownik ds. kadrowych, intendent) realizują zadania finansowo - biurowe określone w zakresach ich obowiązków.
 
3.     Pracownicy obsługi (woźni, sprzątaczki, dozorcy, konserwatorzy) dbają o ład i porządek na terenie szkoły.
 
4.     Szczegółowe zadania dla w/w pracowników określone są w zakresie ich obowiązków.
 
§ 46.
Zespoły nauczycielskie.
 
1. W szkole działają następujące zespoły: kształcenia zintegrowanego, nauczycieli języka polskiego, historii i sztuki, języka angielskiego, matematyki, informatyki i techniki, przedmiotów przyrodniczych, wychowania fizycznego oraz zespół wychowawczy.
 
 
2. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Celem zespołów jest podniesienie jakości pracy szkoły oraz samodoskonalenie nauczycieli.
 3. Pracą każdego z zespołu kieruje przewodniczący powołany na wniosek zespołu przez dyrektora szkoły. Zespoły pracują zgodnie z opracowanym przez ich członków rocznymi planami pracy.
 
4. Do zadań zespołów przedmiotowych i problemowo - zadaniowych m.in. należy:
 
1) wybór programów nauczania i podręczników,
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć uczniów, stymulowanie rozwoju uczniów,
4) opiniowanie przez uprawnionych nauczycieli przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania, wprowadzanie działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej,
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni i sal przedmiotowych,
a także w uzupełnianiu ich wyposażeń,
7) przygotowanie programu działań doskonalących w oparciu o wyniki mierzenia efektów kształcenia i diagnozowania wybranych obszarów pracy szkoły.
 
5.        Do zadań przewodniczącego zespołu należy:
 
1) organizowanie pracy zespołu,
2) monitorowanie rytmiczności wykonania zadań zaplanowanych do realizacji,
3) przedkładanie w wyznaczonym terminie dyrektorowi szkoły podpisanego planu pracy zespołu,
4) sporządzenie semestralnego i rocznego sprawozdania z działalności zespołu,
5) organizowanie i przeprowadzenie, po uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu diagnozy i ewaluacji szkolnej, badań zaplanowanych przez zespół,
6) dokumentowanie pracy zespołu.
 
§ 47.
Zespół wychowawczy.
 
1. Do zadań zespołu wychowawczego m.in. należy:
 
1) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
w środowisku uczniowskim i na tej podstawie programowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej,
2) inspirowanie pożądanych kierunków działań środowiska na rzecz szkoły
i szkoły na rzecz środowiska,
3) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego oraz programowanie działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
4) analizowanie działalności szkolnych organizacji społecznych, samorządu uczniowskiego oraz zgodności tych działań z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły,
5) opracowanie kryteriów dotyczących przyjęcia uczniów spoza rejonu do gimnazjum,
6) analizowanie przyczyn niepowodzeń dydaktycznych i trudności wychowawczych uczniów,
7) podejmowanie działań prowadzących do samooceny oraz zmiany zachowania ucznia.
 
2. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
 
1) wicedyrektor jako przewodniczący,
2) pedagog,
3) psycholog,
4) opiekun SU,
5) opiekunowie grup wiekowych,
6) kierownik świetlicy,
7) zaproszeni nauczyciele,
8) zaproszeni rodzice.
 
§ 48.
Wicedyrektor szkoły.
 
1.     Jeśli szkoła liczy co najmniej dwanaście oddziałów, tworzone jest stanowisko wicedyrektora.
 
2.     Wicedyrektor szkoły:
 
1) przygotowuje projekt planu pracy dydaktyczno - wychowawczo -opiekuńczej szkoły wspólnie z komisją powołaną przez radę pedagogiczną oraz inne plany wymagane przez władze oświatowe, składa okresowe sprawozdania,
2) nadzoruje realizację zadań dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczych,
3) nadzoruje rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych oraz związaną z tym dokumentację finansową,
4) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli wraz z dyżurami,
5) hospituje zajęcia edukacyjne prowadzone przez  nauczycieli,
6) wykonuje inne zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego,
7) nadzoruje bezpieczeństwo wycieczek szkolnych i zajęć w terenie oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole,
8) prowadzi dokumentację dotyczącą nadzoru pedagogicznego i inną związaną z działalnością szkoły,
9) w czasie nieobecności dyrektora w szkole przejmuje wszystkie czynności wynikające z jego zakresu obowiązków,
10) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „zastępca dyrektora" oraz podpisywania pism, których treść zgodna jest z zakresem jego kompetencji.
 
§ 49.
Nauczyciel wychowawca.
 
1.     Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".
 
2.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 
3.     Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 
1) dostosowanie form spełniania zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie się do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 
4.     Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:
 
1) otacza indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków,
2) planuje i organizuje razem z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i inspirujące klasę,
b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając
z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jaki tych z różnymi trudnościami i niepowodzeniami) i uwzględnia ich uwagi dotyczące zachowania ucznia i jego osiągnięć edukacyjnych,
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania ich, ustalenia potrzeb ich dzieci, udzielenia im pomocy opiekuńczo - wychowawczej oraz włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,
5) tworzy plan pracy wychowawczej,
6) może prowadzić własną dokumentację dotyczącą pracy dydaktyczno - wychowawczej.
 
5.     Przy spełnianiu swoich zadań wychowawca zobowiązany jest współpracować z rodzicami, pedagogiem szkolnym, konsultować się
z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, korzystać z konsultacji
z doradcami metodycznymi.
 
6.     W celu spełniania funkcji wychowawczej szkoła realizuje w czasie zajęć edukacyjnych program wychowawczy i program profilaktyki oraz organizuje cykliczne spotkania z rodzicami i uczniami.

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY.
§ 50.
 
1. Do Zespołu Szkół nr 12 uczęszczają w zasadzie:
 
1) do szkoły podstawowej uczniowie od 7 roku życia,
2) do gimnazjum uczniowie, od 13 do 16 roku życia, którzy ukończyli szkołę podstawową.
 
2. Wyjątki od zasady ujętej w ust. 1 określone zostały w Ustawie.
 
§ 51.
 
1.     Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
 
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej w przypadku, gdy szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.
 
2.     Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
 
1) z urzędu - absolwentów 6-letnich szkół podstawowych zamieszkałych
w obwodzie gimnazjum,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 
3.     Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia spoza obwodu szkoły, jeżeli:
 
1) ilość uczniów w oddziale może przekroczyć określoną prawem liczebność klasy,
2) istnieją przypuszczenia, że pobyt ucznia w szkole może zagrażać bezpieczeństwu innych dzieci.
 
4.     Szczegółowe zasady rekrutacji do gimnazjum uczniów spoza rejonu określają kryteria sformułowane przez zespół wychowawczy.
 
5.     Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
 
6.     Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka obcego, niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału, to uczeń może:
 
1) uczyć się obowiązującego języka w danym oddziale, wyrównując do końca roku szkolnego we własnym zakresie braki programowe ,
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się
w poprzedniej szkole - ucznia egzaminuje i ocenia nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, tej samej lub innej szkoły,
3) uczęszczać do danej klasy z językiem obcym w innej szkole.
 
§ 52.
Prawa i obowiązki ucznia.  
1.     Uczeń ma prawo do:
 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo realizację zasad zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka,
3) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5) rzetelnej i sprawiedliwej oceny z zachowania i postępów w nauce zgodnie
z WSO,
6) pomocy w przypadku trudności w nauce,
7) wyjaśnienia mu przez nauczyciela wątpliwości związanych z przyswajaną wiedzą i zdobywanymi umiejętnościami,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
 i zawodowego,
9) dyskrecji w sprawach osobistych,
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,
11) poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
12) powiadamiania (w miarę możliwości) o nieobecności nauczyciela
i związanych z tym zmianach w planie co najmniej dzień wcześniej.
 
2.     Uczeń może powiadomić o naruszeniu jego praw wychowawcę, dyrektora, pedagoga szkolnego. Uczeń może również złożyć skargę do Rzecznika Praw Ucznia działającego przy Kuratorium Oświaty.
     
3. Uczeń ma obowiązek:
 
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
2) systematycznie przygotowywać się do lekcji,
3) uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole,
4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
5) szanować przekonania, poglądy i godność drugiego człowieka,
6) przestrzegać postanowień dotyczących odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
8) szanować i chronić mienie szkolne,
9) dokonywać zwrotu wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek najpóźniej tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej,
10) szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i pomieszczeń. Za szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
 
4. Uczeń zobowiązany jest do noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju szkolnego. Z obowiązku tego jest zwolniony w czasie udziału
w: uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, akademiach
z okazji świąt państwowych, dyskotekach szkolnych. O innych sytuacjach, wynikających ze szczególnej organizacji zajęć dydaktyczno
- wychowawczych, w których noszenie jednolitego stroju szkolnego nie jest wymagane, zawiadamia zarządzeniem dyrektor szkoły.
 
5. Uczniowi zabrania się:
 
1) samowolnego opuszczania szkoły w czasie przerw, zajęć dydaktycznych, imprez organizowanych przez szkołę,
2) wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu,
3) zapraszania kolegów niebędących uczniami Zespołu do szkoły,
4) korzystania podczas zajęć z urządzeń telekomunikacyjnych, sprzętu zapisującego i odtwarzającego dźwięk i obraz.
             
6.        Szczegółowe wykazy praw i obowiązków ucznia, rodzaje kar i nagród stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary zawiera Regulamin Zespołu Szkół Nr 12.
 
7.        Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
  
§ 53.
 
1. Dyrektor szkoły może przenieść do innej klasy ucznia, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych uczniów, a także jeśli zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na ucznia.
 
2. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku wystąpienia wspólnie następujących przesłanek:
 
1) wyczerpanie przez wychowawcę, radę pedagogiczną i dyrektora kar stosowanych w szkole,
2) brak efektów współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub kuratorem ucznia,
3) demoralizujące oddziaływanie ucznia na koleżanki i kolegów.
 
§ 54.
Bezpieczeństwo uczniów.
 
1.     Bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły zapewniane jest poprzez:
 
1) pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw zgodnie z regulaminem dyżurów,
2) objęcie ich opieką przez pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkołę,
3) stosowanie zasad dotyczących organizowania dyskotek, zawartych
w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego,
4) objęcie uczniów nierealizujących zajęć religii i w - f opieką przez nauczycieli czytelni.
 
2.     Zasady zapewniania uczniom bezpieczeństwa na biwakach, wycieczkach
i imprezach pozaszkolnych określają odrębne przepisy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 55.
 
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Tablice
i pieczęcie szkoły zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.
 
§ 56.
 
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło, logo  oraz ceremoniał szkolny.
 
§57.
 
Ceremoniałem Szkoły Podstawowej jest pasowanie uczniów klasy pierwszej
i pieśń Wydmy i piaski, natomiast w gimnazjum ślubowanie klas pierwszych.
 
§ 58.
 
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 59.
 
Prawo szkolne ogłaszane jest w Księdze Zarządzeń, przez radiowęzeł a także wywieszane na tablicy ogłoszeń.
 
§ 60.
 
1. Szkoła gromadzi dochody na rachunku dochodów własnych zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Gdyni. Zgromadzone środki wydatkowane są na cele statutowe szkoły.
 
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 
3.     Za zgodą organu prowadzącego, szkoła może utworzyć środki własne, które gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych. W/w środki przeznacza się na realizację zgodną z wytycznymi organu prowadzącego.
 
4.     Szkoła przyjmuje darowizny rzeczowe i przeznacza je na działalność statutową.
   
§ 61.
 
Szkoła może dokonywać wynajmu pomieszczeń po zajęciach dydaktyczno - opiekuńczych.
§ 62.
 
Szkoła ubezpiecza uczniów w firmie wskazanej przez Radę Rodziców.
 
§ 63.
 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczniów.
 
§ 64.
 
Zasady wydawania świadectw, druków szkolnych, sposoby dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za wykonywanie tych czynności określają odrębne przepisy.
 
§ 65.
 
Szkoła może prowadzić współpracę z organizacjami wolontariatu.
 
§66.
 
Statut Szkoły opracowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
 
§67.
 
Dyrektor jest upoważniony do publikowania jednolitego tekstu Statutu Szkoły na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 30 września.
 
§68.
 
Wszystkie wymienione w statucie dokumenty dostępne są do wglądu
w bibliotece szkolnej.

§69.
 
Uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół nr 12.
 
                                                                               

[*] ilekroć w tekście Statutu pojawi się określenie „Szkoła", należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 12
Dokument do pobrania (wersja pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 17.02.2009
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2017 20:24 Dodanie informacji Jacek Landowski.
03.05.2015 09:34 Korekta Jacek Landowski.