Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwa, rejestry, ewidencje 


1. Rejestry

- rejestr pism wpływających i wychodzących
- rejestr potwierdzeń przyjęcia ucznia,
- rejestr zawiadomień o przekazaniu ucznia
- rejestry wydawanych zaświadczeń,
- rejestr badań okresowych,
- rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
- rejestr akt osobowych pracowników
- rejestry arkuszy ocen ucznia
- rejestr faktur VAT
- rejestr dot. zamówień publicznych
o rejestr faktur dot. zakupów ogólnego użycia
o rejestr faktur wynikających z zawartych umów np.: OPEC, ENERGIA, itp.
o rejestr faktur dot. zakupu książek, prenumeraty czasopism, prasy
o rejestr zakupu środków gospodarczych i czystości
o rejestr zakupów związanych z żywieniem dzieci i młodzieży w szkole
o rejestr faktur dot. zakupu materiałów biurowych
o rejestr faktur dot. różnego rodzaju usług
o rejestr składanych sprawozdań dot. zamówień publicznych

- rejestr wysyłanych faksów dot. zakupów
- rejestr przydziału odzieży roboczej i ochronnej
- rejestr zawieranych umów na wynajem pomieszczeń szkoły
- rejestr środków trwałych
- rejestr naczyń zakupionych na potrzeby kuchni
- rejestr protokołów zużycia, przekazania, zniszczenia, przerobu
- rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych
- rejestr czeków, kwitariuszy i innych druków w książce druków ścisłego zarachowania
- rejestr dzieci korzystających z obiadów
- rejestr biletów jednorazowych
- rejestr składanych dokumentów z prowadzenia archiwum
- rejestr kart wynagrodzeń
- rejestr list płac
- rejestr ustalania i odprowadzania składek ZUS pracowników
- rejestr Rp –7 - zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
- rejestr kart rodzinnych, zasiłkowych
- rejestr deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych
- rejestr zgłoszenia pracowników do ZUS
- rejestr zgłoszenia członków rodzin pracowników do ZUS
- rejestr wymiaru uposażenia


2. Ewidencje

- księgi uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
- księgi ewidencji dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum
- księgi druków ścisłego zarachowania:
o wydanych świadectw szkolnych promocyjnych oraz ukończenia szkoły
o wydanych legitymacji szkolnych
o wydanych legitymacji nauczycielskich
o wydanych kart rowerowych i motorowerowych
- ewidencja czasu pracy
- harmonogramy czasu pracy


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009