Statut


 

 

 


STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 (SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47)
W GDYNI

 

 

 

 

 

Spis treści:

Wstęp
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Rozdział II
Cele i zadania szkoły
Rozdział III
Szkolny System Oceniania
Rozdział IV
Organy szkoły
Rozdział V
Organizacja szkoły
Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Rozdział VII
Uczniowie szkoły
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

 

Wstęp

Statut jest zgodny z:

1. Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

2. Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3. Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 20 ltego 2015 r. o zmianie ustawy z dnia 7 września 1991 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 357 wprowadzającej art. 44 zb do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

4. Ustawą Karta Nauczyciela z 1982 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118).

5. Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela z dnia 29 czerwca 1972 r.

6. Konwencją O Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

7. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

8. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z dnia 11 maja 2007 r. poz. 562).

9. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046).

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. poz. 843).

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa i adres szkoły:
Zespół Szkół nr 14 w Gdyni, w statucie „ szkoła".
W skład Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni wchodzą:
• Szkoła Podstawowa nr 47 im Franciszki Cegielskiej
• Gimnazjum nr 19

2. Siedziba szkoły mieści się w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gdynia.

4. Nadzór pedagogiczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Pomorski Kurator Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

5. Cykl kształcenia trwa odpowiednio:
• w szkole podstawowej: 6 lat od I do VI klasy,
• w gimnazjum: 3 lata od I do III klasy.

6. W skład struktury szkoły wchodzą oddziały przedszkolne dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich tzw. kl."0"

7. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy.

 

& 2

1. Szkoła posiada statut szkoły rejonowej.

2. Obwód Zespołu Szkół nr 14 stanowi odpowiednio obwód Szkoły Podstawowej nr 47 i obwód Gimnazjum nr 19.

3. Uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są do niej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).


& 3

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1. Szkoła spełnia następujące cele i zadania:
a) Realizuje programy nauczania znajdujące się w wykazie MEN oraz programy autorskie (wykaz programów realizowanych w szkole oraz podręczników szkolnych znajduje się w Szkolnym Zestawie Programów i Szkolnym Zestawie Podręczników redagowanym przez pracowników biblioteki szkolnej, aktualizowanym według potrzeb i zatwierdzanym przez Radę Pedagogiczną).
b) Zapewnia edukację uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.
c) Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
d) Rozwija wrażliwość estetyczną i zdolność twórczego myślenia oraz rozbudza potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury.
e) Stwarza warunki dla powstania wspólnej płaszczyzny wychowawczej szkoły, rodziny i środowiska otaczającego ucznia.
f) Umożliwia rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
g) Wychowuje przekazując uczniom normy współżycia obowiązujące w naszym społeczeństwie, wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej.
h) Zapewnia uczniom edukację i profilaktykę zdrowotną.


i) Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, umożliwia dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia.
j) Organizuje dla swych uczniów różnorodne formy poznania kraju i kultury (wycieczki, wyjazdy w ramach tzw. Zielonych Szkół). W ich organizowaniu może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest wypoczynek, krajoznawstwo i turystyka.
k) Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
l) Pozwala, w ramach rozszerzonego programu wychowania fizycznego w klasach usportowionych, organizować imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania:
• w okresie lata - letnie obozy sportowe,
• w czasie ferii zimowych i letnich wakacji organizuje dla swych uczniów aktywny wypoczynek.

2. Szkoła realizuje program wychowawczy, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców. Program opiera się na dążeniu do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Szczegółowe założenia, cele i działania przewidziane na poszczególne etapy kształcenia znajdują się w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół nr 14, który stanowi osobny dokument.

3. Zadania określone w § 4 szkoła realizuje poprzez:
a) Stosowanie przez nauczycieli metod nauczania inspirujących aktywność umysłową uczniów oraz budzących u nich chęć zdobywania wiedzy.
b) Zapewnienie pełnej tolerancji religijnej, narodowej, j i językowej, inspirowanie działań rozwiązujących ewentualne problemy w tym zakresie.
c) Indywidualizację procesu nauczania w stosunku do uczniów o obniżonej normie intelektualnej oraz szczególnie uzdolnionych.

d) Prowadzenie zajęć:
• kompensacyjno - korekcyjnych w kl. I - III szkoły podstawowej,
• logopedycznych w kl. 0 - IV,
• dydaktyczno - wyrównawczych,
• gimnastyki korekcyjnej w kl. I - III szkoły podstawowej.

e) Organizację nauczania indywidualnego uczniom z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
f) Organizację warsztatów psychologicznych.
g) Otaczanie indywidualną pomocą i opieką uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
h) Systematyczne prowadzenie zajęć w zakresie preorientacji zawodowej.
i) Organizację:
• kół zainteresowań,
• zajęć sportowo - turystycznych i rekreacyjnych,
• zespołów artystycznych,
• półkolonii dochodzących na terenie szkoły zimą i latem,
• wyjazdowych obozów sportowych zimą lub latem.


§ 5

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia przez:
a) Pracę pedagoga i psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
b) Terapię pedagogiczną, grupową i indywidualną.
c) Zapewnienie potrzebującym uczniom realizacji nauki poprzez nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne.
d) Zapewnienie pobytu i opieki w świetlicy szkolnej uczniom klas I - IV szkoły podstawowej oraz dzieciom z dysfunkcjami z klas integracyjnych, których oboje rodzice pracują.

 

§ 6

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w czasie, gdy uczniowie przebywają w szkole. Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele, w szczególności podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

2. Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek klasowych i szkolnych.

3. Po zakończonych zajęciach lub wycieczce nauczyciel sprawujący opiekę ma obowiązek doprowadzić uczniów do szkoły lub miejsca zamieszkania.

4. Nauczyciele pełnią dyżury przed lekcjami, między lekcjami oraz po ich zakończeniu w budynku szkolnym. W okresie od 01 kwietnia do 15 października każdego roku - nauczyciele dyżurują również na boisku szkolnym (zgodnie z planem dyżurów).

5. Nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do:
a) zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczniom,
b) rozpoczynanie dyżurów równo z dzwonkiem,
c) ustalenie winnych zniszczeń dokonywanych przez uczniów w czasie przerwy.

 

6. Podczas dyżurów nauczyciel kontroluje:
a) właściwe zachowanie się uczniów w rejonie dyżurów,
b) prawidłową komunikację na klatkach schodowych,
c) posiadanie właściwego obuwia przez uczniów.

7. Opieka określona § 6 ust. 1, 2, 3, 4 powinna zapewnić uczniom pełne bezpieczeństwo życia i zdrowia oraz higienę pracy umysłowej zgodną z przepisami BHP obowiązującymi w szkole.

8. Wychowawcy oddziałów „0„ i klas pierwszych mają obowiązek:
a) wdrażać do przestrzegania zasad bezpieczeństwa poruszania się na terenie szkoły i poza nią,
b) przyprowadzać i odprowadzać do szatni dzieci przed i po zajęciach,
c) zapoznać podopiecznych z możliwością korzystania z pomieszczeń szkoły,
d) wymagać od rodziców uczniów oddziałów zerowych przyprowadzania i odprowadzania dzieci do szkoły ( w sytuacjach szczególnych zapewnić powrót do domu),
e) wyrabiać nawyki ochrony zdrowia i higieny osobistej.

9. Uczniom ,których sytuacja materialna lub rodzinna jest szczególnie trudna, szkoła udziela pomocy ze środków finansowych gminy lub własnych poprzez:
a) bezpłatne dożywianie,
b) doraźną pomoc finansową,
c) pozyskiwanie środków z MOPS.

10. Dzieci z rodzin wielodzietnych, zastępczych, zagrożonych demoralizacją (w tym alkoholizmem lub narkomanią) szkoła otacza wszechstronną opieką. Całokształt zagadnień związanych ze szczegółowymi formami opieki określa plan pracy pedagoga szkolnego z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

§ 7

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu dalej ,,wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.

3. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o przydzieleniu wychowawców poszczególnym oddziałom przed rozpoczęciem roku szkolnego.

4. Rodzice mogą wpłynąć na zmianę wychowawcy klasowego wg następującego trybu:
a) Do dyrektora szkoły muszą zgłosić pisemny, umotywowany wniosek podpisany przez więcej niż połowę rodziców.
b) Dyrektor szkoły po przeanalizowaniu sytuacji podejmuje ostateczną decyzję i powiadamia o niej na piśmie wnioskodawców w terminie do trzech tygodni.

 

 

ROZDZIAŁ III
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 8

1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów są zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

2. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania w Zespole Szkół Nr 14 w Gdyni tworzy się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046).

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.

4. Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie szkoły.

 


5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) Systematyczne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz jego postępów w tym zakresie pod wpływem działań dydaktycznych.
b) Informowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
c) Motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
d) Pomoc w kształtowaniu umiejętności samooceny i samokontroli.
e) Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć.
f) Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
g) Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji.
h) Wyrabianie u uczniów poczucia własnej wartości, sprawiedliwości i obiektywizmu.
i) Badanie efektywności procesu nauczania.
j) Doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli.
k) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
b) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
c) Bieżące ocenianie i ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej oceny klasyfikacyjnej i zachowania według skali i w formach przyjętych w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni.
d) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
e) Ustalenie rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i warunki ich poprawiania, według skali, o której mowa w ust. 7.
f) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
g) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

7. Skala ocen:
a) Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:
• stopień celujący - 6
• stopień bardzo dobry - 5
• stopień dobry - 4
• stopień dostateczny - 3
• stopień dopuszczający - 2
• stopień niedostateczny - 1
b) W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi
c) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi
d) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
• wzorowe,
• bardzo dobre,
• dobre,
• poprawne,
• nieodpowiednie,
• naganne.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
a) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
b) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
c) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć, edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
d) Ocena wystawiona na ostatni semestr w danym roku szkolnym jest oceną roczną umieszczaną na świadectwie szkolnym.
e) Ocena roczna z przedmiotów nadobowiązkowych lub religii jest wliczana do średniej ocen ucznia.
f) Na świadectwie szkolnym ucznia gimnazjum wpisuje się informację o jego udziale w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu.

9. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela, współorganizującego kształcenie integracyjne (nauczyciela wspomagającego).
a) Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zespołu Szkół nr 14.

10. Szkoła wprowadza dwa semestry:
a) I semestr od 1 września do 31 stycznia
b) II semestr od 1 lutego do końca roku szkolnego.

11. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych do uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

12. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinią tym poradni, w tym poradni specjalistycznych wskazującą potrzebę takiego dostosowania

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach a - c, który jest objęty pomocą pedagogiczno-psychologiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii.

13. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
14. Ocenianie w trakcie semestru, wiedzy i umiejętności uczniów, odbywa się w następujących formach:
a) praca klasowa (pisemna godzinna wypowiedź uczniów - zapowiedziana przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisana w dzienniku lekcyjnym, obejmująca treścią dział programowy),
b) sprawdzian - pisemna forma wypowiedzi uczniów (materiał z kilku ostatnich lekcji - zapowiedziany przez nauczyciela na poprzedniej lekcji),
c) kartkówka (pisemna wypowiedz uczniów - materiał z ostatniej lekcji bądź sprawdzenie samodzielności wykonania pracy domowej - bez zapowiedzi nauczyciela),
d) praca domowa,
e) wykonanie ćwiczeń praktycznych,
f) odpowiedź ustna,
g) dodatkowa samodzielna praca uczniów,
h) sprawdzenie prowadzenia zeszytu i ćwiczeń z danego przedmiotu.

15. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i poprawione pisemne prace kontrolne, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pracę do domu z prośbą o zwrot podpisanej przez rodziców w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nauczyciele mają obowiązek oddania pracy klasowej w ciągu 14 dni, sprawdzianu i kartkówki w ciągu 7 dni.

16. Nauczyciel sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania uczniów przechowuje do zakończenia roku szkolnego.

17. Uczeń może poprawić każdą ocenę cząstkową w terminie do 3 tygodni w trybie ustalonym przez nauczyciela, o ile nie otrzymał ich w wyniku karygodnego zaniedbania obowiązków szkolnych, przy czym jedną ocenę uczeń może poprawić tylko raz, a jeśli uzyskał z poprawy stopień niższy niż poprawiany, nauczyciel ma prawo odnotować ocenę w dzienniku.

18. Oceny uczniów zaczynając od klasy IV szkoły podstawowej odnotowane są w dzienniku lekcyjnym.

19. W klasach I - III szkoły podstawowej informacje o uczniach w formie opisowej odnotowywane są w zeszytach przedmiotowych i karcie obserwacji i spostrzeżeń.

20. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

21. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

22. W określonych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

23. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o niemożności uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

24. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

25. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają, mają obowiązek uczyć się jednego języka obcego nowożytnego, a nie dwóch. Mogą uczyć się także drugiego, o ile tak zdecydują.

26. Bieżące ocenianie semestralne oraz roczne klasyfikowanie uczniów począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na:
a) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce,
b) określaniu poziomu jego osiągnięć - w odniesieniu do rozpoznawanych możliwości i wymagań edukacyjnych,
c) diagnozowaniu,
d) wspieraniu rozwoju ucznia,
e) określaniu jego indywidualnych potrzeb, uzdolnień, predyspozycji i trudności,
f) określaniu sposobu udzielania pomocy i uzupełniania braków,
g) wskazywania mocnych i słabych stron ucznia,
h) rozpoznawaniu nabytych umiejętności i dalszym rozwijaniu ich,
i) określaniu stopnia wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych,
j) poznaniu umiejętności interpretacji i uzasadniania,
k) rozpoznawaniu stopnia samodzielności w pracy oraz współpracy w grupie,
l) porównywaniu osiągnięć uczniów ze standardami i dokonaniu klasyfikacji oraz ocenianiu stopnia przygotowania do dalszego etapu kształcenia,
m) sprawdzaniu efektów pracy szkoły, stosowanych metod i programów w stosunku do zakładanych celów oraz dokonywania weryfikacji systemu.

27. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i semestralnej oceny zachowania według określonej skali.

28. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie opisowej.


29. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego po I semestrze.

30. Klasyfikacja roczna w klasach I -III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i zgodnie z ust. 7.b, ma formę opisową.

31. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

32. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w ust. 7.a i c.

33. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

34. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

35. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

36. W klasach I -III szkoły podstawowej nauczyciel odnotowuje postępy ucznia w nauczaniu i zachowaniu w zeszytach przedmiotowych oraz na karcie obserwacji i spostrzeżeń.

37. Rodzice mają możliwość zapoznania się z kartą osiągnięć szkolnych podczas zebrań i indywidualnych konsultacji z rodzicami w następujący sposób:
a) ocenę semestralną opisową umieszczoną na karcie osiągnięć ucznia
b) nauczyciel przekazuje rodzicom podczas zebrań podsumowujących pracę semestru.
c) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej nauczyciel powiadamia o ocenie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) według następujących zasad:
• każdą ocenę wystawioną uczniowi nauczyciel uzasadnia,
• oceny bieżące wpisywane są do dziennika lekcyjnego a na prośbę ucznia do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka,
• informację o postępach ucznia w nauce i zachowaniu otrzymują rodzice w czasie godzin konsultacji nauczycieli przedmiotowych oraz na zebraniach z wychowawcą,
• informacje dotyczące semestralnych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania nauczyciel przekazuje uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
• wykaz ocen semestralnych ucznia przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) wychowawca klasy na piśmie po pierwszym semestrze na zebraniu z rodzicami.

38. 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej kończącym I i II semestr wychowawca powiadamia ucznia i jego rodziców o grożącej mu ocenie niedostatecznej z przedmiotu w następujący sposób:
a) Akt powiadomienia rodziców potwierdza się podpisem jednego z rodziców w dzienniku lekcyjnym.
b) W przypadku braku kontaktu z rodzicami powiadomienie wysyła wychowawca listem poleconym przez sekretariat szkoły.
c) Na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu przedstawia szczegółowe uzasadnienie oceny niedostatecznej wystawionej uczniowi na koniec semestru lub roku szkolnego.


39. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń niesklasyfikowany lub jego rodzice(prawni opiekunowie) kierują prośbę o egzamin klasyfikacyjny do dyrektora szkoły.

3. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń niesklasyfikowany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) kierują prośbę o egzamin klasyfikacyjny do Rady Pedagogicznej szkoły.

5. Za zgodą Rady Pedagogicznej szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

6. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi, który:
a. realizuje indywidualny tok nauczania,
b. ubiega się do klasy programowo wyższej niż wynika to z jego ostatniego świadectwa szkolnego.


7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony jest w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły uzgodnionym z rodzicami przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

8. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne oraz techniczne, wychowanie fizyczne, informatyka przeprowadza się w formie zadań praktycznych.

9. Z pozostałych przedmiotów egzamin składa się z części ustnej i pisemnej.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 3, 4 i 5 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

12. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą wyznacza się komisyjny egzamin klasyfikacyjny.

13. Na podstawie komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego uczeń:
a) zostaje przyjęty do jednej z klas szkoły,
b) może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły.

14. Termin komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami ucznia.

 

 

15. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły w składzie:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - przewodniczący,
b) nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin - członek komisji,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - członek komisji.

16. Z egzaminu klasyfikacyjnego i komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera:
a) datę przeprowadzenia egzaminu,
b) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub 15 - skład komisji,
c) przedmiot, z którego przeprowadzany jest egzamin,
d) imię, nazwisko i klasę ucznia zdającego egzamin,
e) pytania i zadania z części ustnej i pisemnej egzaminu,
f) opis odpowiedzi ustnych,
g) ocenę wystawioną uczniowi,
h) odpowiedzi pisemne ucznia stanowią załącznik do protokołu,
i) podpisy osób przeprowadzających egzamin,
j) do protokołu załącza się wniosek rodziców ucznia.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się, „nieklasyfikowany".

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, zastrzeżeniem pkt. 21


19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 21.

20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.21.

21. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

22. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

23. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 21 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 


24. W skład komisji wchodzą:
a) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
• wychowawca klasy,
• wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
• pedagog szkolny,
• psycholog szkolny,
• przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
• przedstawiciel Rady Rodziców.

25. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

26. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

27. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• skład komisji,
• terminu sprawdzianu
• zadania (pytania) sprawdzające,
• wynik sprawdzianu lub ustaloną ocenę;
b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• skład komisji,
• termin posiedzenia komisji,
• wynik głosowania,
• ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

28. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustanych odpowiedziach ucznia.

29. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

30. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 


Promowanie do klasy programowo wyższej

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust.2

2. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.3. nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia do dyrektora szkoły.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin przeprowadza się w formie ćwiczeń praktycznych, przy czym termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja egzaminacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności:
• skład komisji,
• termin egzaminu poprawkowego,
• pytania egzaminacyjne,
• wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.


9. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu kończącego te typy szkół.

10. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej o której mowa w ust. 10, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Ocenianie zachowania

1. Zachowanie ucznia ocenia wychowawca, biorąc pod uwagę:
a) opinię o uczniu pedagoga i psychologa szkolnego, opinię członków rady pedagogicznej wyrażoną między innymi w klasowych zeszytach spostrzeżeń oraz opinię pozostałych pracowników szkoły,
b) opinię samorządu klasowego, a w uzasadnionych przypadkach szkolnego,
c) postawę ucznia określoną przez jego środowisko pozaszkolne,
d) opinię ocenianego ucznia.

2. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 3

 

3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może być zmieniona, jeżeli w czasie między dniem jej wystawienia a końcem semestru uczeń dopuści się szczególnie rażącego naruszenia regulaminu oceniania lub statutu szkoły. O fakcie zmiany oceny wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić rodziców ucznia.
a) Wychowawca informuje radę pedagogiczną o zaistniałym incydencie i konieczności obniżenia oceny zachowania na jej nadzwyczajnym posiedzeniu.
b) Wychowawca ma obowiązek uzasadnić każdą ocenę zachowania. Ocenę naganną wychowawca uzasadnia pisemnie (dołączając ją do protokołu Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej).

4. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zespołu Szkół Nr 14.

 

 

 

 

 

 


ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY

§ 9

1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) Samorząd Uczniowski

§ 10

1. Szkołą kieruje dyrektor wyłaniany w drodze konkursu.

2. Do kompetencji dyrektora należy przede wszystkim:
a) kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) powoływanie zespołów nauczycieli do realizacji bieżących zdań i potrzeb szkoły
d) podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
e) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
f) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
g) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
h) wykonywanie innych zadań zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i wynikających z przepisów szczegółowych.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
b) przyznawania nauczycielom i innym pracownikom szkoły nagród oraz wymierzania im kar porządkowych,
c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
d) przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.

4. Dyrektor szkoły kieruje szkołą przy współudziale wicedyrektorów i innych pracowników na stanowiskach kierowniczych.

5. Na funkcję wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej

6. W szkole tworzy się trzy stanowiska wicedyrektorów, którzy kierują bieżącą pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w szkole.

7. Szczegółowy nadzór pedagogiczny wicedyrektorzy sprawują zgodnie z przydzielonym im przez dyrektora szkoły zakresem czynności.

8. Wicedyrektorzy zastępują dyrektora w czasie jego nieobecności.

9. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień określają przydzielone im zakresy obowiązków.

 

§ 11

1. W szkole tworzy się następujące inne stanowiska kierownicze:
a) Główny księgowy
b) Kierownik gospodarczy
c) Kierownik świetlicy
d) Kierownik stołówki

§ 12

1. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

2. Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół stanowi Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 47 i Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 19.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przynajmniej sześć razy w roku szkolnym:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b) w czasie pierwszego semestru,
c) na zakończenie pierwszego semestru,
d) w czasie drugiego semestru,
e) na zakończenie drugiego semestru,
f) po zakończeniu roku szkolnego.

6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) wysuwanie wniosków o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień, propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O zawieszeniu uchwał dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę.

10. Rada pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego szkołę:
a) o odwołanie dyrektora,
b) do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

11. Szczegółowe zadania, kompetencje i obowiązki członków rady określa regulamin Rady Pedagogicznej.


§ 13

1. Do czasu powołania Rady Szkoły jej funkcję pełni Rada Pedagogiczna, która zasięga opinii przedstawicieli uczniów i rodziców w sprawach:
a) uchwalenia i zmian „statutu" szkoły,
b) opiniowania planu finansowego i planu środków specjalnych szkoły,
c) kryteriów ocen z zachowania,
d) opiniowania projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
e) organizacji zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
f) wysokości stawki żywieniowej (cena obiadu szkolnego).


§ 14

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców działa na podstawie Planu Pracy Rodziców przedstawionego i zatwierdzonego na pierwszym posiedzeniu Rady w nowym roku szkolnym.

3. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców (opiekunów) współdziałającym w realizacji zadań szkoły z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami.

 

 

4. Do zadań Rady Rodziców w szczególności należy:
a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu zadań szkoły,
b) pomoc w doskonaleniu i organizacji warunków pracy szkoły,
c) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
d) udzielenie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym działających na terenie szkoły,
e) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza działalność opiekuńczo-wychowawczą.


§ 15

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.

5. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

7. Szczegółowe cele, zadania i uprawnienia określone są w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

§ 16

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2 Szkoła zapewnia rodzicom prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów,
c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, zachowania, postępów lub przyczyn trudności w nauce,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

3. Prawa rodziców, o których mowa w ustępie 2 realizują przede wszystkim wychowawcy klas, ale także pozostali pracownicy pedagogiczni.

4. Rodzice mają prawo do przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

5. Nie rzadziej niż raz na kwartał organizowane są zebrania klasowe rodziców w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

6. Raz w miesiącu odbywają się konsultacje nauczycieli z rodzicami wg zatwierdzonego grafiku.


ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA SZKOŁY


§ 17

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.


§ 18

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący szkołę

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 


§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawów programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 21 do 30 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia klas z rozszerzonym programem nauczania na poziomie:
a) szkoły podstawowej,
b) gimnazjum.

4. Warunki przyjęcia uczniów do tych klas określa rozporządzenie MEN oraz zarządzenie dyrektora szkoły dotyczące zasad rekrutacji.

5. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów (klas) integracyjnych. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20 uczniów.

6. Decyzję o skierowaniu ucznia do klasy integracyjnej podejmuje dyrektor szkoły w drodze uchwały, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską, opinię psychologiczno-pedagogiczną poradni specjalistycznej oraz po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

7. W szkole są prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego (rok zerowy).


§ 20

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania zintegrowanego. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.


§ 21

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 min.


§ 22

1. W oddziałach liczących powyżej 24 uczniów dokonuje się corocznie podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Podziału wymienionego w ust. 1 dokonuje się na zajęciach z kultury fizycznej, techniki, elementów informatyki, j. angielskiego.


§ 23

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne (gimnastyka korekcyjna), elementy informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, są prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych.

2. Czas trwania zajęć wymienionych w ustępie 1. ustala się na 45 minut.

3. Zajęcia, o których mowa w ust.1., są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę ze środków finansowych.

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu gminy nie może być niższa niż 15 uczniów.

5. 5.Liczba uczestników zajęć kompensacyjno-korekcyjnych powinna wynosić od 4 do 8 osób.

§ 24

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sal do zajęć dydaktycznych),
b) biblioteki szkolnej,
c) świetlicy szkolnej,
d) gabinetu lekarskiego,
e) sal gimnastycznych, sali ruchowej i gimnastyki korekcyjnej,
f) boiska szkolnego oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
g) stołówki szkolnej,
h) pomieszczeń administracyjno - gospodarczych.

§ 25

1. Stołówka zapewnia wszystkim uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadu, a dzieciom oddziałów I-III szkoły podstawowej - ciepłego napoju.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala kierownik stołówki w porozumieniu z dyrektorem i radą rodziców.

3. Uczniowie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji losowej lub rodzinnej mogą być częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłat za posiłek w ramach posiadanych środków.

4. W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy szkoła organizuje pomoc materialną dla dzieci w formie posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej.

5. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków (obiadów) wydawanych w stołówce szkolnej.

6. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkoły, może być równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez dyrektora szkoły.


§ 26
Świetlica szkolna
1.Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, wspomaga i uzupełnia jej pracę we wszystkich zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych oraz zabiegów terapeutycznych.
Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

2.Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole
ze względu na :
a) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców
b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole

3.Kwalifikacja uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie „ Kart zgłoszeń", składanych przez rodziców lub opiekunów prawnych.

4.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupach nie powinna przekraczać 25 uczniów.
a) pod pojęciem „grupa wychowawcza" rozumie się grupę uczniów aktualnie przebywającą pod opieką jednego nauczyciela- wychowawcy
b) pod pojęciem „zajęcia" należy rozumieć zaplanowaną, zorganizowaną formę pracy
c) z dziećmi

5. Cele działalności świetlicy szkolnej:
a) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach;
b) zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce;
c) zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej;
d) rozwijanie zainteresowań

6. Funkcje świetlicy szkolnej
a) opiekuńcza - zapewnienie opieki uczniom
b) wychowawcza - kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku
c) profilaktyczna - aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych
d) edukacyjna - rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu

7. Szczegółowo organizację i zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin Świetlicy

8. Nadzór pedagogiczny nad pracą w świetlicy sprawuje Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły oraz kierownik świetlicy.

9. Pracownikami świetlicy są: kierownik i wychowawcy.

10. Kierownik świetlicy odpowiada za:
a) całokształt pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej świetlicy
b) prawidłowe funkcjonowanie stołówki
c) wyposażenie świetlicy
d) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy
e) opracowanie planu godzin pracy świetlicy
f) organizację pracy nauczycieli świetlicy
g) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi
h) pracę zespołów: wychowawczego i samokształceniowego
i) współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych
j) współpracę z pedagogiem szkolnym w zakresie opieki nad dziećmi zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz innymi wymagającymi szczególnej opieki
k) uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy
l) dbanie o posiadane wyposażenie , materiały i pomoce szkolne, eksploatowanie ich zgodnie z przepisami i odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem
11. Nauczyciele świetlicy pełnią dyżury na stołówce szkolnej podczas obiadów.

12. Nauczyciele świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają okresowe i roczne
sprawozdania ze swojej działalności.

13. Dokumentacja świetlicy:
a) Roczny plan pracy
b) Dzienniki zajęć
c) Karty zgłoszeń dzieci
d) Regulamin świetlicy


§ 27

1. W szkole istnieje biblioteka i czytelnia, które są pracowniami szkolnymi i służą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni oraz wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i zbiory specjalne niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor lub wyznaczony przez niego wicedyrektor szkoły.

7. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza określa szczegółowy zakres czynności.

8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa odpowiedni regulamin.


§ 28

1. W szkole realizowana jest działalność „Szkoły Otwartej„. Jej program realizowany jest na podstawie Uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 2171/2000/III z dnia 25.01.2000 r. i Uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 9226/2002/III z dnia 26.09.2002 r. Realizacja programu jest formą wypełniania zadań szkoły związanych z działalnością na rzecz środowiska lokalnego. Celem programu jest stworzenie dla mieszkańców dzielnicy oferty spędzenia wolnego czasu z wykorzystaniem bazy lokalowej placówki oświatowej.


§ 29

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia wspomagające realizację jej zadań.

 

§ 30

1. Do realizacji celów statutowych są przeznaczone odpowiednie pomieszczenia. Ponadto szkoła zapewnia:
a) pomieszczenia dla działalności samorządu uczniowskiego,
b) gabinet pielęgniarki szkolnej,
c) szatnię,
d) gabinet logopedyczny,
e) pomieszczenie Rady Rodziców,
f) pomieszczenie „Szkoły Otwartej".

 

 

 

 

 

 

 

 


ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§ 30

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.

2. Nauczyciel ma status funkcjonariusza publicznego.

3. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.


§ 31

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej wyniki i jakość oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zadaniem nauczycieli uczących w szkole:
a) jest stworzenie właściwej atmosfery pracy uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych,
b) sumienne pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,
c) zapewnienia dyscypliny w czasie wycieczek, lekcji w terenie,
d) dbanie o należyty stan pomocy naukowych i środków audiowizualnych.

3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i innych.


4. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć organizowanych na terenie szkoły zawiera dokument „Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży".

5. Komputery szkolne są wyposażone w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów.


§ 32

1. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i stosowania przepisów BHP, ochrony p.poż., higieny szkolnej oraz uczestniczenia w kursach organizowanych przez szkołę mających na celu pogłębienie tych umiejętności.


§ 33

1. Opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę sprawują nauczyciele.

2. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i klasowych zawiera szkolny „Regulamin organizacji wycieczek szkolnych".

 

 

 

§ 34

1. Nauczyciel w swojej pracy:
a) kieruje procesem nauczania w sposób, który zapewnia uczniowi zdobywanie wiadomości i umiejętności określonych w programach nauczania i w programie wychowawczym szkoły oraz wytwarza u niego chęć dalszego kształcenia, samokształcenia oraz rozwoju osobowości,
b) realizując zadanie wymienione w ust.1, jest przygotowany do każdego zajęcia dydaktycznego; stosuje metody i formy pracy z uczniem powodujące jego aktywność umysłową; opracowuje rozkłady materiału dostosowane do możliwości klasy oraz uczniów; dba o atrakcyjność zajęć poprzez stosowanie różnych form pracy, pomocy naukowych i środków audiowizualnych,
c) wyrabia nawyk dbałości o sprzęt szkolny, pomoce naukowe, porządek na terenie szkoły,
d) wspiera rozwój psychofizycznego uczniów, ich zainteresowań i zdolności poprzez indywidualizację procesu nauczania, stosowanie zróżnicowanych prac domowych, klasowych, kierowanie uczniów do pracy w kołach przedmiotowych lub kołach organizowanych w innych placówkach,
e) bezstronnie, obiektywnie, sprawiedliwie ocenia pracę uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
f) udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia - poprzez kierowanie ucznia do pracy w zespołach wyrównawczych; organizację wzajemnej pomocy wśród uczniów, indywidualizację nauczania,
g) doskonali umiejętności dydaktyczne, podnosi poziom wiedzy merytorycznej poprzez: udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, samokształcenie, uzupełnianie kwalifikacji.

 


§ 35

1. Nauczyciele tworzą następujące zespoły samokształceniowe:
a) humanistyczny,
b) języków obcych,
c) matematyczny,
d) przyrodniczy,
e) sztuki,
f) informatyczno-techniczny,
g) sportowy,
h) nauczycieli nauczania zintegrowanego,
i) nauczycieli wspomagających,
j) nauczycieli katechezy.

2. Pracą zespołu samokształceniowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący, który opracowuje roczny plan pracy.

3. Cele i zadania zespołów samokształceniowych obejmują:
a) współpracę nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego, bloków przedmiotowych i ścieżek edukacyjnych,
b) ustalenie zakresu badań wyników nauczania oraz kryteriów ich oceniania,
c) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradztwo metodyczne dla nauczycieli początkujących, współdziałanie mające na celu wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce naukowe,
d) opiniowanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
e) dobór podręczników,
f) organizację zawodów szkolnych, międzyszkolnych i konkursów przedmiotowych.

 

§ 36

1. Wychowawca, oprócz zadań nauczyciela danego przedmiotu, realizuje zadania związane z wychowaniem i sprawowaniem opieki nad grupą uczniów tworzących klasę (oddział).

2. Jest odpowiedzialny za realizację w klasie, której jest wychowawcą, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

3. Podstawowe zadania wychowawcy klasowego są następujące:
a) skonstruowanie i realizacja wychowawczego klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
d) zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów,
e) tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku między uczniami, uczenie koleżeńskości, współpracy uczniowskiej, przyjaźni, wdrażanie do społecznego udzielania się ucznia.

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3 wychowawca powinien:
a) dokładnie poznać środowisko swych wychowanków,
b) organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające uczniów oraz integrujące klasę,
c) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
d) wspólnie z nauczycielami uczącymi w jego klasie ustalać formy szczególnej pracy z uczniami uzdolnionymi oraz z uczniami z niepowodzeniami i trudnościami szkolnymi,


e) utrzymywać kontakt z rodzicami, mając na celu: utworzenie wzajemnej współpracy przy realizacji planu wychowawczego i programu profilaktyki,
f) informować rodziców o postępach ich dzieci w nauce i wychowaniu, udzielać pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dziecka, otrzymywanie od rodziców pomocy do swych działań wychowawczych,
g) włączać rodziców w sprawy życia klasy i szkoły
h) współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów,
i) otoczyć indywidualną opieką każdego z wychowanków,
j) czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,
k) prowadzić dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy,
l) organizować życie kulturalne i turystyczne swych wychowanków.

5. Dla realizacji celów zawartych w ww. punktach wychowawca klasy w terminie ustalonym z dyrektorem szkoły musi zorganizować zebrania z rodzicami (min. 4 razy w roku szkolnym - wrzesień, grudzień, styczeń, maj) oraz wyznaczyć 1 godzinę w tygodniu konsultacji z rodzicami.

6. Wychowawca, a w szczególności początkujący w swej pracy, może zwrócić się o pomoc do:
a) przewodniczącego grupy wiekowej,
b) pedagoga lub psychologa szkolnego,
c) wicedyrektora szkoły,
d) dyrektora szkoły,
e) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
f) nauczycieli wiodących zatrudnionych w CEN.

 


§ 37

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą, w porozumieniu z nauczycielem przyjmującym praktykanta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 38

1. Do szkoły przyjmuje się:
a) uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
b) na prośbę rodziców także uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na terenie gminy Gdynia, o ile w odpowiedniej klasie są wolne miejsca,
c) na prośbę rodziców uczniów zamieszkałych poza gminą Gdynia, o ile w odpowiedniej klasie są wolne miejsca i organ założycielski wyrazi zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły,
d) do klasy I gimnazjum, w wypadku, gdy jest więcej chętnych niż miejsc, warunki przyjęcia określa dyrektor szkoły,

§ 39

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie, którzy w roku przyjęcia ukończą siódmy rok życia lub szósty rok życia i posiadają orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej potwierdzające możliwości wcześniejszej realizacji obowiązku szkolnego.

2. Dyrektor szkoły może odroczyć termin rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia po wydaniu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o konieczności takiego odroczenia.

3. Do klasy II-VI szkoły podstawowej oraz II, III gimnazjum przyjmowani są uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen ze szkoły, do której uczeń uczęszczał dotychczas.

4. Pobyt ucznia w szkole trwa do końca roku szkolnego, w którym uczeń ukończy 18 rok życia.

§ 40

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
b) do podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
c) korzystania z pomocy szkoły w przypadku krzywdy i niesprawiedliwości
d) zapoznania się z regulaminem oceniania, kryteriami i zasadami, jakie stosuje w tym zakresie każdy nauczyciel,
e) znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pracy pisemnej (sprawdzian, klasówka),
f) sprawdzianów takich nie może być więcej niż 3 w tygodniu, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,
g) termin pracy pisemnej powinien zostać odnotowany w dzienniku lekcyjnym w momencie jej zapowiedzenia,
h) znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania, jakim będzie musiał sprostać,
i) uzyskiwać wyniki prac klasowych i wgląd do nich w terminie do 2 tygodni,
j) do znajomości celów lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, do jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu treści lekcji,
k) zrezygnowania dwa razy w ciągu semestru z odpowiedzi ustnej lub kartkówki lub pracy domowej, o ile zgłosi on ten fakt nauczycielowi przed lekcją, a w przypadku gdy przedmiot realizowany jest raz w tygodniu - ma prawo do jednokrotnego zrezygnowania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki lub pracy domowej,
l) do profilaktyki lekarskiej i poradnictwa psychologicznego,
m) korzystania z biblioteki szkolnej, świetlicy, stołówki oraz urządzeń sportowych,
n) udziału w sekcjach Samorządu Uczniowskiego i innych organizacjach działających na terenie szkoły,
o) wyjazdu na wycieczki, obozy oraz uczestnictwa w innych imprezach organizowanych przez szkołę i klasę,
p) pełnej tolerancji religijnej,
q) weekendów bez pracy domowej, tzn. niezadawania zadań domowych w piątek na poniedziałek,
r) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,
s) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych i gimnastyki śródlekcyjnej,
t) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów,
u) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
v) poszanowania godności własnej,
w) dyskusji.


§ 41

1. Uczeń ma obowiązek:
a) uczęszczać punktualnie na obowiązkowe zajęcia szkolne,
b) przedstawiać usprawiedliwienia pisemne od rodziców o nieobecności w szkole w tygodniu następnym po powrocie do szkoły,
c) przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) aktywnie uczestniczyć w procesie nauczania, być zdyscyplinowanym w czasie lekcji, solidnie prowadzić zeszyty szkolne, systematycznie odrabiać prace domowe,
e) dbać o sprzęt szkolny, pomoce naukowe i porządek w szkole,
f) zmieniać obuwie w szkole
g) przychodzić punktualnie na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe (wyrównawcze) - jednak nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem,
h) rozwiązywać sprawy sporne między uczniami przy pomocy wychowawców - bez używania przemocy fizycznej, wykorzystywania swej przewagi wieku, zbiorowości,
i) pomagać kolegom,
j) być tolerancyjnym wobec kolegów innej niż on narodowości, religii, rasy,
k) dbać o własne zdrowie - bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków,
l) bezwzględnie wyłączać telefon komórkowy podczas wszystkich zajęć szkolnych.

 

§ 42

1. Uczniowie ponoszą w szkole odpowiedzialność za:
• szkody sporządzone w budynku szkolny z premedytacją lub bezmyślnie,
• szkody poczynione swym kolegom,
• wykorzystywanie przemocy fizycznej prowadzącej do naruszenia godności innych osób,
• kradzieże , wyłudzania , wymuszanie posłuszeństwa innych uczniów,
• przemoc fizyczną i psychiczną.

 

 

 

 

 

§ 43

1. Uczeń za wzorową postawę, aktywny udział w życiu szkoły, wyróżniające wyniki nauczania, działalność i odwagę jest nagradzany w następujących formach:
a) pochwałą ustną nauczyciela wobec klasy,
b) pochwałą ustną wychowawcy klasy wobec uczniów klasy, do której uczeń uczęszcza,
c) ustną pochwałą dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej, otrzymanie nagrody książkowej za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 4,76 i wzorowe sprawowanie) - ilość nagród uzależniona jest od uzyskania środków od Rady Rodziców, nagrody przydziela wychowawca klasy,
d) list pochwalny dla rodziców ucznia,
e) uzyskanie miana „ Absolwent roku" - uzyskuje je uczeń kl. VI szkoły podstawowej i III gimnazjum, który został na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny wytypowany i zaprezentowany przez wychowawcę a następnie w czasie głosowania członków RP uzyskał największą liczbę głosów,
f) uzyskania miana „Ucznia roku" - za wyjątkową postawę (zasady przyznawania tego wyróżnienia jak wyżej),
g) wpis do „ Złotej Księgi Uczniów„ do ww. księgi wpisuje się uczniów, którzy uzyskali miano „ Ucznia roku", „ Absolwenta roku", „Humanisty roku", „Matematyka roku", zostali laureatami konkursów przedmiotowych,
h) wykazali się wyjątkową działalnością, odwagą.

2. Uczeń w przypadku niewłaściwego zachowania, opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, nieprzestrzegania postanowień Statutu Szkoły jest karany w następujących formach:
a) upomnieniem wychowawcy klasy,
b) upomnieniem lub nagan dyrektora szkoły,
c) zakazem uczestnictwa w imprezach szkolnych,
d) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,

e) przeniesieniem do równorzędnej klasy,
f) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

3. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
a) notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą spodziewanych rezultatów,
b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,
c) dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia.

4. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

5. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
a) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,
b) odwołać karę, zawiesić warunkowo jej wykonanie.

& 44

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.


ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 45

1. Majątek szkoły stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 46

1. Środki finansowe szkoły pochodzą:
a) z budżetu gminy,
b) z działalności własnej,
c) z darowizn.


§ 47

1. Szkoła prowadzi kronikę szkolną.

 

 

 


§ 48

1. W szkole obchodzi się następujące uroczystości:
a) Pasowanie uczniów klas I SP,
b) Dzień Edukacji Narodowej,
c) Dzień Życzliwości,
d) Rocznica Uzyskania Niepodległości Polski,
e) Rocznicę Grudnia 70,
f) Wigilia,
g) Urodziny Miasta Gdyni,
h) Rocznica Konstytucji 3 Maja,
i) Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu.


§ 49

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Jankowski
Wprowadził informację: Marek Kołodziej
Ostatnio zmodyfikował: Marek Kołodziej
Data wytworzenia informacji: 27.05.2010
Data udostępnienia informacji: 27.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2017 17:51 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
04.09.2017 17:51 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
11.03.2016 18:16 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
14.02.2016 14:22 Korekta Marek Kołodziej
25.03.2013 13:20 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
04.06.2010 17:43 Korekta Marek Kołodziej
27.05.2010 13:19 Dodanie informacji Marek Kołodziej