Statut szkoły


SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE..........................................
1. Nazwa i typ szkoły (§ 1).
2. Ceremoniał szkolny, tradycja (§ 7).

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY ..........................................
1. Cele i zadania szkoły, sposób ich wykonywania (§ 8).
2. Zasady bezpieczeństwa uczniów (§ 19).
3. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (§ 37).
4. Zasady promowania uczniów (§ 39).
5. Organizacja oddziałów integracyjnych (§ 44).
6. Wydłużenie etapu edukacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych (§ 53).
7. Organizacja zajęć dodatkowych (§ 57).
8. Opieka i pomoc w tym materialna kierowana do uczniów (§ 61).
9. Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom (§ 66).
10. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (§ 70).

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE..................
1. Dyrektor szkoły - zadania i kompetencje (§ 78).
2. Rada Pedagogiczna - zadania i kompetencje (§ 84).
3. Rada Rodziców (§ 95).
4. Prawa i obowiązki rodziców (§ 102).
5. Rada Szkoły (§ 105).
6. Samorząd Uczniowski (§ 107).
7. Zasady współdziałania organów szkoły (§ 112).
8. Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły (§ 116).

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA SZKOŁY .............................................
1. Organizacja szkoły (§ 121).
2. Organizacja oddziału szkolnego (§ 124).
3. Organizacja oddziału przedszkolnego (§ 129).
4. Organizacja zajęć lekcyjnych (§ 139).
5. Program nauczania (§ 142).
6. Organizacja zajęć w klasach I-III (§ 148).
7. Organizacja świetlicy szkolnej (§ 154).
8. Organizacja biblioteki szkolnej (§ 164).
9. Organizacja dożywiania uczniów, stołówka (§ 170).
10. Arkusz organizacji szkoły (§ 173).

ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY......
1. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły (§ 176).
2. Wicedyrektor szkoły (§ 183).
3. Nauczyciel wspomagający (§ 185).
4. Zespoły nauczycielskie (§ 186).
5. Nauczyciel wychowawca (§ 193).
6. Pedagog szkolny (§ 196).
7. Psycholog szkolny (§ 198).
8. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 199).
9. Pracownicy niepedagogiczni (§ 208).
10. Pielęgniarka szkolna (§ 212).

ROZDZIAŁ VI - UCZNIOWIE SZKOŁY..................................................
1. Zasady rekrutacji uczniów (§ 213).
2. Obowiązek szkolny (§ 220).
3. Zasady rekrutacji uczniów niepełnosprawnych (§ 222).
4. Prawa i obowiązki ucznia (§ 228).
5. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów (§ 234).
6. Przeniesienie ucznia do innej szkoły (§ 238).
7. Tryb odwoływania się od kary zastosowanej wobec ucznia (§ 241).
8. Ochrona ucznia przed przemocą, uzależnieniami (§ 245).

ROZDZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE..................................
1. Pieczęci urzędowe szkoły (§ 247).
2. Dokumentacja szkolna (§ 249).
3. Zasady gospodarki finansowej szkoły (§ 250).
4. Zasady i tryb dokonywania zmian w statucie (§ 253).

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. z 2001 r. Nr. 61, poz. 624, z późn. zm./
• Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dziennik Ustaw z dnia 8 sierpnia 2008 r.)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dziennik Ustaw Nr 10 poz. 96 z 2002r.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dziennik Ustaw z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)
• Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (obowiązująca w Polsce od 7 lipca 1991 r.).

 


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 nazwa i typ szkoły

1. Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni zwana dalej Szkołą lub SP- 34 nosi imię Leonida Teligi i ma siedzibę przy ulicy Cylkowskiego 5.

2. Szkoła stanowi nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w kw. 4510 o powierzchni użytkowej 2995,90 m2, na gruncie o powierzchni 15.923 m2 oznaczonym w kw. 4510 działka nr 1025/1, 91/8, części działki 1018/1 i części działki 306/8.

3. Wykaz ulic należących do rejonu Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni ustala organ prowadzący Szkołę w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
§ 2

1. Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni ma status szkoły publicznej, rejonowej, sześcioletniej o strukturze organizacyjnej klas O-VI.

2. Organem prowadzącym Szkołę jest gmina Gdynia.

3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
§ 3

Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu od daty podjęcia uchwały Rady Miasta o nadaniu imienia Leonida Teligi i statusu szkoły z oddziałami integracyjnymi.

§ 4

1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli.
1.1. Cel, okres oraz sposób odbywania praktyk pedagogicznych określają umowy zawierane pomiędzy Szkołą a placówką kształcenia pedagogicznego lub umowy pomiędzy nauczycielem opiekunem wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły i placówką kształcenia pedagogicznego, lub wytyczne wymienionych placówek pedagogicznych.
2. Szkoła dopuszcza możliwość organizowania wypoczynku letniego i zimowego na swoim terenie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5

1. Społeczność szkolną stanowią uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy Szkoły.
2. Szkoła wykonuje swoje zadania we współpracy z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i innymi powołanymi do tego celu instytucjami o charakterze wspierającym.
§ 6

1. Dzieci, które nie są obywatelami polskimi przyjmowane są do Szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
1.1.Uczniom, o których mowa w pkt. 1. w przypadku niewystarczającej znajomości języka polskiego, Szkoła organizuje pomoc.

§ 7 ceremoniał szkolny, tradycja

1. W szkole organizuje się Święto Szkoły połączone z Dniem Sportu na pamiątkę nadania jej imienia w 1996 roku.

2. Szkoła posiada używane na firmowym papierze własne logo nawiązujące do patrona Leonida Teligi, przedstawiające trasę jego rejsu dookoła świata. Z napisem w brzmieniu: Rejs dookoła świata polskiego żeglarza L. Teligi na s/y „Opty" -1967-69.

3. Szkoła posiada tradycję nawiązującą do imienia patrona określającą kierunek pracy dydaktyczno-wychowawczej
a) dyplomy dla wyróżniających się uczniów z logo Szkoły
b) podziękowania kierowane do rodziców za szczególną pomoc na rzecz klasy i Szkoły
c) nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów Szkoły ufundowane przez Radę Rodziców lub sponsorów
d) konkursy: o patronie Szkoły, Omnibus klas I-III, Omnibus klas IV-VI, Sportowiec Roku, Międzynarodowy turniej judo, Wojewódzki konkurs fotograficzny
e) Dzień Dziecka, Święto Szkoły, Dzień Sportu, Dzień Samorządności
f) pasowanie na ucznia i czytelnika dla uczniów klas pierwszych.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY.


§ 8

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy o systemie oświaty, wytycznych Pomorskiego Kuratora Oświaty i organu prowadzącego, uchwał rady pedagogicznej, wniosków Rady Rodziców z uwzględnieniem Koncepcji Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Programu Profilaktycznego dostosowanego do potrzeb uczniów i środowiska.
1.1. Szczegółowe cele i zadania określają Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki Szkoły.

2. Przedmiotem działań Szkoły są uczniowie.
2.1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.

3. Interes Szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej uczniów ma pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela.

§ 9

1. Szkoła, wykonując swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.

2. Szkoła umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 10

1. Szkoła organizuje zgodnie z wolą zainteresowanych rodziców naukę religii i zajęcia wychowania do życia w rodzinie w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.

2. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie może być powodem dyskryminacji ucznia w jakiejkolwiek formie.
2.1. Rodzice składają na piśmie deklarację uczestnictwa dziecka w w/w zajęciach.

§ 11
1. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach V i VI.
1.1. Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy.
2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły nie później jednak niż do 30.03. roku poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
3. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów dotyczące celów i treści realizowanego programu nauczania w terminie do 30.03. roku poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
3.1. Za ustalenie terminu spotkań, o których mowa w ust. 5 odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.
4. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie przez niego Szkoły.
§ 12
1. Szkoła zapewnia uczniom wykształcenie podstawowe, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji.
1.1. Nauczanie i ocenianie jest bezstronne i staranne.
2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do życia w warunkach współczesnego świata, a w szczególności:
a) wspomaga rozwój uczniów w tym niepełnosprawnych, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę potrzeb i możliwości dziecka niezbędnych do dalszej edukacji i ukończenia Szkoły
b) zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
c) promuje zdrowy styl życia i zapewnia opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem
d) uczy tolerancji wobec niepełnosprawnych
e) realizuje misję Szkoły
f) wobec rodziców pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze
g) umożliwia naukę religii i zapewnia wychowanie w duchu religijnej tolerancji
h) umożliwia podtrzymanie tożsamości narodowej i etnicznej, a w szczególności naukę języka ojczystego, własnej kultury i historii, szacunek dla praw człowieka
i) realizuje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji jej statutowych zadań.


§ 13

1. Opierając się na środkach dozwolonych prawem, Szkoła realizuje cele wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze.

§ 14

1. Szczegółowe cele i zadania Szkoły określają:
a) Szkolny zestaw programów nauczania
b) Program Wychowawczy Szkoły stanowiący załącznik do Statutu
c) Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do niniejszego Statutu
d) Program Profilaktyczny Szkoły będący załącznikiem do niniejszego Statutu
e) dokumenty: Statut Szkoły, Koncepcja Pracy Szkoły, roczne plan pracy szkoły, arkusz organizacji szkoły, szkolne plany nauczania, Tygodniowy rozkład zajęć, Szkolny zestaw programów nauczania, plany nadzoru pedagogicznego, regulaminy, procedury wewnątrzszkolne.

§ 15
1. Cele wychowawcze Szkoły:
a) tolerancja i poszanowanie godności człowieka
b) wychowywanie w duchu miłości do Ojczyzny
c) poczucie odpowiedzialności za to, co robimy.

§ 16

1. Cele dydaktyczne Szkoła realizuje, rozpoznając trudności edukacyjno-rozwojowe uczniów poprzez:
a) obserwację indywidualnych trudności ucznia w nauce przez nauczycieli uczących
b) obserwację zaburzeń zachowania przez wychowawcę, pedagoga oraz innych pracowników szkoły
c) uzyskiwanie informacji od rodziców na temat nieprawidłowości rozwojowych i
problemów wychowawczych.
1.1. W wypadku rozpoznania u ucznia trudności dydaktyczno-wychowawczych Szkoła stosuje następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zależnie od potrzeb i możliwości oraz za zgodą rodziców ucznia (opiekunów prawnych):
a) kieruje ucznia w miarę możliwości na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego I matematyki
b) kieruje ucznia na zajęcia terapii pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki
korekcyjnej
c) umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy szkolnego pedagoga, logopedy
d) kieruje ucznia na badania diagnostyczne do PPP
e) zapoznaje nauczycieli uczących i wychowawcę z wynikami badań dostarczonych
przez rodziców do szkoły
1.2. Nauczyciele, uwzględniając stwierdzone u ucznia trudności, dostosowują wymagania do jego możliwości i uwzględniają je przy ocenianiu.

 

§ 17

1. Cele opiekuńcze realizuje się w Szkole z uwzględnieniem przepisów bhp poprzez:
a) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami i powołanymi do tego celu instytucjami
b) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych
c) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły organizowanych przez nią
d) pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych, zgodnie z zakresem obowiązków nauczyciela dyżurującego
e) sprawowanie szczególnej opieki zwłaszcza nad uczniami:
- z oddziałów przedszkolnych
- najmłodszych klas
- nowoprzyjętymi w poczet uczniów szkoły
- z zaburzeniami zachowania
- niepełnosprawnymi
- u których z powodu warunków rodzinnych i losowych potrzebne są szczególne
formy wsparcia i opieki.
§ 18

1. Przygotowanie i zatwierdzenie do realizacji dokumentacji określającej zadania placówki jest powinnością Rady Pedagogicznej.

2. Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły powinno nastąpić podczas posiedzenia pierwszej rady pedagogicznej w nowym roku szkolnym.

3. Pracownicy pedagogiczni Szkoły są zobowiązani do realizacji zadań określonych w Planie Pracy Szkoły w czasie zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

§ 19 zasady bezpieczeństwa uczniów

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, promuje zdrowy tryb życia, za co odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.
1.1. Dyrektor raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom budynek i teren szkolny objęty jest systemem monitoringu wizyjnego.
2.1. Szkoła nie wykorzystuje kamer monitoringu do celów innych niż zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

3. Szkoła zapewnia uczniom klas O-I opiekę w indywidualny sposób zwłaszcza w pierwszym okresie pobytu w Szkole.

4. Przy ustalaniu planu lekcji (tygodniowego rozkładu zajęć) Szkoła uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 20
1. Uczniowie do 7. roku życia nie mogą samodzielnie przychodzić do Szkoły i samodzielnie wracać do domu.
1.1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad dzieckiem w czasie drogi do i ze Szkoły.
1.2. Uczniowie do 7. roku życia mogą korzystać z opieki osoby, która ma co najmniej 10 lat.
2. Pierwszoklasiści w pierwszym miesiącu nauki w Szkole pozostają na przerwach śródlekcyjnych pod opieką wychowawcy.
3. W trakcie całego roku szkolnego uczniowie wszystkich klas są sprowadzani po zakończonych zajęciach do szatni przez nauczyciela, który w danym dniu sprawował opiekę nad dziećmi jako ostatni.
4. Wyjście ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych może odbyć się tylko pod opieką rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby pełnoletniej mającej pisemne upoważnienie.
5. Uczeń może opuścić zajęcia, by uczestniczyć w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych lub naukowych na wniosek nauczyciela przedmiotu i po uzyskaniu zgody Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły w porozumieniu z rodzicami.
6. Nauczyciele klas O-III w miarę możliwości uczestniczą w spożywaniu drugiego śniadania ze swymi uczniami.
7. Szkoła dopuszcza za zgodą rodziców możliwość darmowego lub odpłatnego spożywania przez uczniów mleka, owoców i warzyw.
§ 21
1. Obecność ucznia jest sprawdzana na każdej lekcji.
1.1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i odnotowywania nieobecności w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
1.2. Nauczyciele mają obowiązek systematycznie zaznaczać nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym oraz badać przyczyny absencji swoich uczniów i zapobiegać jej, a także informować rodziców (prawnych opiekunów) o nieobecnościach ich dzieci w Szkole.
2. Czas między zajęciami obowiązkowymi a nadobowiązkowymi uczeń, jeżeli musi przebywać w szkole, winien spędzać w świetlicy lub bibliotece szkolnej.
2.1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją Dyrektora Szkoły winien w czasie tej lekcji być obecny w miejscu ustalonym w powyższej decyzji.
§ 22
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu zarówno uczniów jak i jego.
2. Nauczyciel zobowiązany jest zgłosić Dyrektorowi Szkoły celem usunięcia usterek informację o tym, że sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa.
2.1. Jeżeli stan zagrożenia bezpieczeństwa powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc osoby powierzone jego opiece, informując o zagrożeniu kierownika administracyjnego, Wicedyrektora lub Dyrektora.
2.2. Nauczyciel, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy,
2.3. Nauczyciel/pracownik Szkoły niezwłocznie zawiadamia o wypadku Dyrektora lub Wicedyrektora.
3. Nauczyciel po zakończeniu zajęć winien zadbać o wywietrzenie sali (w razie potrzeby także w czasie trwania zajęć), a przed rozpoczęciem lekcji zapewnić właściwe oświetlenie.
§ 23
1. Nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej, o których to zasadach informuje uczniów na pierwszych zajęciach roku szkolnego.
1.1. Nauczyciel przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych zaznajamia uczniów z zasadami i metodami pracy, zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy.
1.2. Rozpoczęcie zajęć, o których mowa w pkt. 1.1. może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
2. Przed każdymi zajęciami wychowania fizycznego nauczyciel sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego (bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, które muszą być przymocowane na stałe).
2.1. Prowadzący zajęcia sportowo-rekreacyjne zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach, stosuje metody i urządzenia zapewniające pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
2.2. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szatni wychowania fizycznego.
3. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to nauczycielowi z sali obok, lecz sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za uczniów.
3.1.Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, ze Dyrektor/Wicedyrektor wyrazi na to zgodę , a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik Szkoły.
§ 24
1. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.
1.1. Nauczyciele prowadzący wszelkie zajęcia szkolne, pozalekcyjne na terenie placówki lub poza jej terenem odpowiadają za ucznia, zapewniają uczniom bezpieczeństwo i zobowiązani są do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
2. Nauczyciele zwracają uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby - zawiadamiają pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
2.2. Nauczyciele zawiadamiają Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów
3. W czasie zajęć wychowania fizycznego, sportu i turystyki organizowanych przez Szkołę, uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
4. W trosce o bezpieczeństwo ucznia na początku każdego roku szkolnego opracowany jest plan dyżurów międzylekcyjnych pełnionych przez nauczycieli - przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych.
§ 25

1. W Szkole powołuje się koordynatora d.s. bezpieczeństwa, który w szczególności opracowuje plan pracy, a następnie zdaje sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa Szkoły co najmniej raz w roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
1.1. Do zadań koordynatora d.s. bezpieczeństwa należy:
a) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły
b) analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej
c) ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określanie najważniejszych zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w planie pracy na dany rok szkolny
d) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki
e) udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia
f) pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży i dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły.

§ 26

1. Szkoła dba o właściwy stan bhp w pomieszczeniach szkolnych, stwarzając warunki niezbędne do tego, by uczniowie i pracownicy byli bezpieczni od momentu wejścia do szkoły, do czasu gdy opuszczą jej mury.
2. Szkoła, wykonując zadania wynikające z zasad bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia:
a) Zapewnia we wszystkich pomieszczeniach właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
b) Potwierdza badaniami wykonywanymi przez upoważnione osoby natężenie oświetlenia, sprawdza drożność wentylacji grawitacyjnej przy okazji przeglądów kominiarskich, szczelność urządzeń gazowych.
c) Wietrzy pomieszczenia lekcyjne w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
d) Sprawdza skuteczność ogrzewania, mierząc temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach do nauki.
e) Kupując jakikolwiek sprzęt, sprawdza, czy posiada on odpowiednie atesty i certyfikaty oraz właściwą ergonomię określoną przepisami.
f) Wymiary podstawowych mebli szkolnych (ławka, krzesło) dostosowuje do wzrostu i proporcji ciała uczniów.
g) Dobiera ławkę szkolną i krzesło dla każdego ucznia, dbając o kształtowanie jego prawidłowej postawy ciała, zapobiegając pogłębianiu się wad postawy i uczuciu zmęczenia.
h) Podejmuje działania, by odciążać szkolne plecaki.
3. Jeśli temperatura w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, jest niższa od co najmniej 18ºC., Dyrektor Szkoły zawiesza zajęcia na czas potrzebny do uzyskania właściwej temperatury oraz powiadamia o tym organ prowadzący szkołę.
4. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor może również zawiesić zajęcia w Szkole, gdy:
a) Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00. w dwóch kolejnych dniach, poprzedzających zawieszenie zajęć, wynosi -15ºC lub jest niższa
b) Wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów (powódź, duże
opady śniegu powodujące zaspy).

 

 

§ 27 wycieczki szkolne

1. Nauczyciele Szkoły zobowiązani są do całkowitej opieki nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych, przerw między lekcjami oraz zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę.

2. Nauczyciel organizujący wycieczkę (kierownik wycieczki) zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa jej uczestników
b) przestrzegania ustaleń szkolnego regulaminu wycieczek
c) znajomości przepisów dotyczących organizowanych przez siebie form wypoczynku i rekreacji.
2.1. Kierownik wycieczki winien każdorazowo:
a) zgłosić wyjście (wyjazd) co najmniej 5 dni przed terminem realizacji
b) uzyskać zgodę na zorganizowanie zajęć od Wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły
c) dostarczyć dokumentację wycieczki najpóźniej 2 dni przed terminem realizacji
d) uzyskać zgodę rodziców na realizację wycieczki.
2.2. Za dokumentację wycieczki uznaje się:
a) kartę wycieczki
b) harmonogram wycieczki
c) regulamin wycieczki zaakceptowany przez rodziców
d) zgoda rodziców na udział uczniów w wycieczce.

§ 28

1. Zasady organizowania wycieczek reguluje Regulamin.

2. Podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie wycieczek, imprez itp. osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom jest nauczyciel organizujący wycieczkę (kierownik wycieczki) i opiekunowie.

3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki i zajęć poza terenem Szkoły udziela każdorazowo Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły.

4. Za prowadzenie dokumentacji wycieczek i zajęć pozaszkolnych odpowiada Wicedyrektor Szkoły.

5. Nauczyciele zobowiązani są do znajomości przepisów dotyczących organizowanych przez siebie form wypoczynku i rekreacji.

§ 29 dyżury

1. Nauczyciele odpowiedzialni są za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw między lekcjami, sprawując dyżury zgodnie z Regulaminem dyżurów i wg przyjętego na dany rok szkolny planu dyżurów.
1.1. Plan dyżurów opracowuje zespół Rady Pedagogicznej, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
1.2. Plan dyżurów umieszcza się w widocznym miejscu w pokoju nauczycielskim.
1.3. Dyżury pełnią wszyscy nauczyciele Szkoły poza zwolnionymi przez Dyrektora Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

§ 30
1. Dyżurami objęte są:
a) parter dolny ze szczególnym uwzględnieniem szatni i korytarza przy stołówce
b) korytarz na parterze ze szczególnym uwzględnieniem szkolnego sklepiku i toalet
c) korytarz na I piętrze wraz z toaletami
d) plac zabaw w miesiącach letnich
1.1. Rejony objęte dyżurami nauczycieli dzieli się na mniejsze sektory
1.2. Grafik ilustrujący podział rejonów na sektory objęte dyżurami umieszcza się w widocznym miejscu w pokoju nauczycielskim.

§ 31

2. Szatnie wychowania fizycznego objęte są dozorem nauczycieli kultury fizycznej.

3. Dyżury w stołówce szkolnej pełnią nauczyciele świetlicy wg odrębnego grafiku dyżurów, który sporządza kierownik świetlicy.

§ 32

1. Uwagi dotyczące zachowania uczniów podczas przerw nauczyciel pełniący dyżur winien przekazywać na bieżąco wychowawcy.

2. Informacje o przypadkach zniszczenia sprzętu szkolnego oraz zagrożeniu zdrowia dziecka dyżurujący niezwłocznie winien zgłosić kierownikowi administracyjnemu, Wicedyrektorowi lub Dyrekcji Szkoły.

§ 33

W uzasadnionych przypadkach na wniosek wychowawcy/pedagoga, nnego nauczyciela Dyrektor powierza na określony czas wyznaczonemu nauczycielowi dodatkowo sprawowanie indywidualnego dyżuru nad uczniem zagrażającym bezpieczeństwu innych dzieci na wszystkich przerwach między lekcjami i po jego skończonych zajęciach.
§ 34

Za organizację i prawidłowy przebieg dyżurów odpowiada Wicedyrektor Szkoły.

 

§ 35

Dyżur za nieobecnego nauczyciela pełni zastępujący go nauczyciel na przerwie po przeprowadzonej lekcji.

§ 36

1. Dla realizacji zadań i celów statutowych Szkoła posiada pomieszczenia:
- sale lekcyjne w tym do nauczania w oddziałach integracyjnych
- gabinet terapii zajęciowej i pedagogicznej
- salę teatralną
- salę informatyki
- salę oddziału przedszkolnego
- salę do nauki rytmiki i gimnastyki korekcyjnej
- sale lekcyjne dla edukacji wczesnoszkolnej (I piętro)
- sale lekcyjne dla II etapu edukacyjnego
- pokój nauczycielski
- sekretariat
- składnicę akt (archiwum)
- gabinety dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego
- pomieszczenie dla logopedy
- bibliotekę szkolną
- 2 sale świetlicy
- salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym
- salę judo
- stołówkę szkolną
- pomieszczenie ksero
- gabinet pielęgniarki
- pomieszczenie dla kierownika administracyjnego
- pomieszczenie dla pracownika ds. płacowych i księgowej
- dyżurkę dla pracowników obsługi
- pomieszczenie dla konserwatora
- kuchnię z zapleczem
- pomieszczenie intendentki
- serwerownię z miejscem pracy dla administratora e-dziennika
- szatnie
- sklepik szkolny
- serwerownię

§ 37 zasady wewnątrzszkolnego oceniania

1. Zasady oceniania zgodne są z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i
stanowią odrębny dokument Szkoły.
1.1.Szczegółowe zasady oceniania uczniów Szkoły określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, który określa:
a) podmioty podlegające ocenianiu
b) wymagania edukacyjne opracowane przez nauczycieli niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
c) procedury oceniania
d) tryb przeprowadzania śródrocznego lub rocznego egzaminu klasyfikacyjnego
e) procedury uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania
f) tryb i warunki zdawania rocznego egzaminu poprawkowego
g) tryb i warunki przeprowadzania sprawdzianu wiadomości
h) warunki uzyskania promocji do klasy programowo wyższej i warunki ukończenia Szkoły.


§ 38

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki.
1.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.

3. Oceny są jawne i do wglądu dla uczniów i rodziców.


§ 39 zasady promowania uczniów

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: pierwsze trwa od 1 września, a drugie do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Uczniów szkoły klasyfikuje się na koniec każdego półrocza i promuje na zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2.1. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i za zgodą rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
2.2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy ucznia I-III Szkoły na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów.
2.3. Począwszy od klasy IV uczeń Szkoły, który w wyniku klasyfikacji rocznej/semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć obowiązkowych edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

3. W trakcie kształcenia uczeń promowany do klasy programowo wyższej otrzymuje na zakończenie roku szkolnego świadectwo promocyjne ukończenia klasy.
3.1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
3.2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 40

1. Uczeń klasy programowo najwyższej otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły jeżeli:
a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć obowiązkowych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. b.
b) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu dla klas szóstych szkoły podstawowej z zastrzeżeniem ust. c.
c) rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej o ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając specyfikę jego kształcenia.

§ 41

Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 42

1. W klasie szóstej uczniowie przystępują do sprawdzianu przeprowadzonego przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną zgodnie ze standardami wymagań ustalonymi
odrębnymi przepisami.
a) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie mają obowiązku przystąpienia do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
1.1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w terminie do 31 sierpnia danego roku szkolnego, nie kończy Szkoły i powtarza klasę szóstą.
1.2. Wynik sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 1. nie ma wpływu na ukończenie Szkoły.
§ 43

Jeżeli choroba nauczyciela obejmuje okres, gdy należy ustalić śródroczne lub roczne oceny, ustala je nauczyciel zastępujący/zatrudniony na zastępstwo, gdyż to on jest aktualnie prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

§ 44 organizacja oddziałów integracyjnych

1. Szkoła za zgodą organu prowadzącego organizuje oddziały integracyjne w tym przedszkolne.

2. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym wykształcenie na miarę ich potrzeb i możliwości.

3. Szkoła stwarza możliwość realizowania zmodyfikowanych, indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym lub wydłużonym czasie w/g zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 45

1. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

2. Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim realizują taką sama podstawę programową kształcenia ogólnego jak uczniowie w normie intelektualnej.

3. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

§ 46

1. Podstawową formą pracy oddziałów integracyjnych są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. W klasach integracyjnych może w zajęciach uczestniczyć jednocześnie dwóch nauczycieli: w tym nauczyciel wspomagający.
2.1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i realizacji zmodyfikowanych lub indywidualnych programów nauczania w oddziałach integracyjnych nauczyciel wspomagający współpracuje z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów.
2.2. Zajęcia w klasie integracyjnej prowadzą nauczyciele w tym nauczyciel wspomagający według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć do aktywności uczniów i sprawując wspólnie z wychowawcą opiekę nad oddziałem integracyjnym.

§ 47

1. Uczniowie niepełnosprawni w uzasadnionych przypadkach mogą nie uczestniczyć w niektórych zajęciach z klasą, realizując w zamian inne formy pracy wynikające z ich indywidualnych lub zmodyfikowanych programów nauczania.

2. Uczniowie niepełnosprawni w uzasadnionych przypadkach mogą nie uczestniczyć w niektórych zajęciach z klasą, realizując w zamian inne formy pracy wynikające z ich indywidualnych lub zmodyfikowanych programów nauczania.

§ 48

1. Kształcenie w klasach I-III w oddziałach integracyjnych ma charakter zintegrowany.

2. Treści nauczania, układ i zakres materiału dla ucznia niepełnosprawnego zakwalifikowanego do nauczania specjalnego realizującego obowiązek szkolny w klasie integracyjnej ustala nauczyciel wspomagający, opracowując zmodyfikowany program nauczania uwzględniający potrzeby i możliwości dziecka.
2.1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie.

§ 49

1. W oddziałach integracyjnych uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.

2. Szkoła w miarę możliwości zapewnia uczniom niepełnosprawnym zgodnie z zaleceniami PPP wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

§ 50

Uczniowie niepełnosprawni, u których stwierdzono nasilające się zaburzenia zachowania objawiające się np. autoagresją, agresją skierowaną przeciw otoczeniu, bądź innymi objawami zagrażającymi bezpiecznemu pobytowi w Szkole, na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, za zgodą organu prowadzącego i Dyrektora Szkoły mogą być objęci nauczaniem indywidualnym.

§ 51

Ucznia niepełnosprawnego ze względu na zaburzenia zachowania naruszające warunek bezpiecznego pobytu w Szkole, można na wniosek nauczycieli uczących, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w porozumieniu z rodzicami i za zgodą Dyrektora Szkoły skierować do innej placówki szkolno-wychowawczej celem zapewnienia mu specjalistycznej opieki pozwalającej w pełni uczestniczyć w procesie edukacji na miarę potrzeb i możliwości ucznia.

§ 52

Nauczyciel nie jest zobowiązany ani uprawniony do udzielania uczniom świadczeń zdrowotnych na podstawie zlecenia lekarskiego.

§ 53 wydłużenie etapu edukacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok szkolny, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.
1.1. Wydłużenie etapu edukacyjnego dotyczy ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców ucznia.

§ 54

1. O wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje Dyrektor Szkoły indywidualnie w stosunku do każdego ucznia niepełnosprawnego.
1.1. Decyzja Dyrektora powinna znaleźć uzasadnienie w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej dokonanej przez radę pedagogiczną i zostać podjęta w uzgodnieniu z rodzicami.
1.2. Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame z powtarzaniem klasy.

§ 55

1. Podjęcie w drodze uchwały Rady Pedagogicznej decyzji o wydłużeniu etapu edukacji uczniowi niepełnosprawnemu poprzedza podjęcie poniższych czynności:
a) klasowy zespól nauczycieli wraz z pedagogiem na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia opracowuje opinię o jego postępach i określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego
b) do opinii klasowego zespołu nauczycielskiego może być dołączona opinia PPP
c) do opinii klasowego zespołu nauczycielskiego dołącza się pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów
d) wychowawca/pedagog przedstawia Radzie Pedagogicznej wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego dla ucznia niepełnosprawnego
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1. podejmuje się nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI.
3. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1. Dyrektor najpóźniej do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki ucznia w danej szkole wydaje decyzję administracyjną o wydłużeniu etapu edukacyjnego i uwzględnia zmiany w arkuszu organizacyjnym na następny rok szkolny.

§ 56

1. Na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły z uwagi na wydłużenie.

2. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

3. W sprawozdaniu/statystyce ucznia, któremu wydłużono etap edukacyjny, wykazuje się jako ucznia niepromowanego.
4. Wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen na pierwszej stronie adnotację dotyczącą przedłużenia etapu edukacyjnego, wpisując numer i datę wydanej decyzji.


§ 57 organizacja zajęć dodatkowych

Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.


§ 58

1. Szkoła organizuje dla uczniów w miarę potrzeb i możliwości za zgodą organu prowadzącego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne uwzględniające ich potrzeby rozwojowe i uzdolnienia między innymi w formie: kół przedmiotowych, zajęć sportowych, kół zainteresowań, gimnastyki korekcyjnej.

2. Szkoła na początku roku szkolnego przedstawia uczniom i rodzicom ofertę zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem form organizacyjnych dotyczących warunków uczestnictwa.
§ 59

1. Na prośbę rodziców, na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczeń ma prawo do indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego, na wniosek rodziców na podstawie opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego PPP powierza nauczycielowi prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 60

1. Nauczyciel może wystąpić do Dyrektora Szkoły z umotywowanym wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie dodatkowych, nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

§ 61 opieka i pomoc w tym materialna kierowana do uczniów

1. Szkoła w miarę możliwości organizuje uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują wsparcia pomoc w formie dostosowanej do ich potrzeb.
1.1.Zindywidualizowanej formie opieki podlegają uczniowie z rodzin o niskich dochodach, rodziny wielodzietne, patologiczne, dotknięte zdarzeniami losowymi.

§ 62

1. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym, ośrodkami pomocy społecznej, Radą Rodziców, Radą Dzielnicy, innych instytucji wspierających dopuszcza na podstawie udokumentowanej trudnej sytuacji rodziny organizowanie pomocy uczniom w formie:
a) dofinansowania do obiadów, wycieczek
b) pobytu w świetlicy
c) zapomogi pieniężnej
d) pomocy rzeczowej
e) zakupu podręczników lub przyborów szkolnych

2. Dopuszcza się finansowanie zajęć pozalekcyjnych przez Radę Rodziców.

3. Fundusze na obiady uczniowskie pozyskiwane są w oparciu o środki finansowe z budżetu gminy, z opieki społecznej, od sponsorów oraz odpłatności rodziców.

§ 63

Wychowawca, pedagog szkolny lub rodzice ucznia mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z umotywowanym wnioskiem o zorganizowanie pomocy w formie określonej w Statucie.
§ 64

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, po zasięgnięciu opinii wychowawcy może całkowicie lub częściowo zwolnić ucznia z opłat za obiady w stołówce szkolnej.
1.1. Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych obiadów wydawanych w szkolnej stołówce.
1.2. W zależności od posiadanych środków budżetowych Dyrektor w porozumieniu z
Zespołem Wychowawczo - Opiekuńczym może ustalić całkowite zwolnienie z opłat za posiłki uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

§ 65

1. Szkoła na wniosek rodziców organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

2. Zasady udzielania wczesnego wspomagania ustalane są indywidualnie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

§ 66 współdziałanie z poradniami i instytucjami wspierającymi szkołę

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:

a) pedagog za zgodą rodziców wnioskuje w imieniu Szkoły do PPP o dokonanie badań ucznia w aspekcie udzielania mu wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
b) Szkoła dostosowuje uczniowi wymagania edukacyjne na podstawie otrzymanych opinii i orzeczeń PPP
c) Szkoła kieruje uczniów niepełnosprawnych do klasy integracyjnej na podstawie orzeczeń PPP i za zgodą rodziców
d) Szkoła dostosowuje uczniom warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, respektując zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach PPP oraz wytyczne OKE
e) Szkoła organizuje uczniom nauczanie indywidualne na podstawie opinii PPP i za zgodą organu prowadzącego
f) Szkoła w porozumieniu z rodzicami, na podstawie opinii PPP odracza spełnianie obowiązku szkolnego
g) w wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami
może postanowić o powtarzaniu przez ucznia klasy I-III, na podstawie opinii
wydanej przez lekarza specjalistę lub PPP

§ 67

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz pedagogizacji rodziców.

2. Szkoła współdziała z kuratorami sądowymi, inspektorami ds. nieletnich w sprawach wychowawczych i opiekuńczych uczniów.

§ 68

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w formie:
a) diagnozowania, konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom na terenie Szkoły i poradni
b) uczęszczania uczniów na zajęcia prowadzone przez pracowników poradni
c) współpracy w organizowaniu spotkań, doradztwa dla rodziców i nauczycieli
d) realizowania zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w sprawach kształcenia i wychowania ucznia

§ 69

W drastycznych przypadkach nieprzestrzegania obowiązków rodzicielskich np. zagrożenia demoralizacją, znęcania się nad dzieckiem Szkoła ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka lub o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich.

§ 70 organizacja i formy współdziałania z rodzicami

1. Współpraca Szkoły z rodzicami odbywa się poprzez:
a) zebrania z rodzicami (wg harmonogramu określonego i podanego na początku roku szkolnego)
b) konsultacje indywidualne (wg harmonogramu podanego na początku roku szkolnego oraz w miarę dodatkowych potrzeb)
c) udział rodziców w organizowanych zajęciach, wycieczkach i imprezach szkolnych
d) indywidualne rozmowy i spotkania z pedagogiem Szkoły
e) prelekcje i warsztaty tematyczne (w miarę potrzeb)
f) właściwy przepływ informacji zgodnie z formami przyjętymi w Statucie.

§ 71

1. W sytuacji uchylania się przez rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania ze Szkołą, stosowana jest następująca procedura:
a) rodzice (prawni opiekunowie) są wzywani w formie ustnej (telefon)/pisemnej wpisem do dzienniczka, listem poleconym, z wykorzystaniem e-dziennika
b) w przypadku, gdy rodzice w sposób uporczywy nie stawiają się na wezwanie, Szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję (inspektora ds. nieletnich) lub występuje do sądu rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną dziecka

 

§ 72

1. Szkoła umożliwia nauczycielom, rodzicom i uczniom dostęp do informacji na temat życia szkolnego poprzez:
a) gabloty informacyjne na korytarzach szkolnych w tym dla Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, pedagoga, zajęć pozalekcyjnych, klasowe strony www
b) zamieszczanie informacji w dzienniczkach uczniowskich
c) umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim
d) zapisy w Księdze zarządzeń i Zeszycie zastępstw
e) przekazywanie informacji do biblioteki szkolnej
f) przygotowanie folderów, rocznego Informatora o działalności Szkoły
g) przekazywanie informacji na radzie pedagogicznej, zebraniach Rady Rodziców
h) przekazywanie informacji na apelach i uroczystościach szkolnych
i) poprzez stronę internetową Szkoły
j) wykorzystanie e-dziennika.
§ 73

1. Za obowiązujące formy komunikowania się Szkoły/nauczycieli i wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów uznaje się:
a) zebrania ogólne z dyrekcją Szkoły
b) spotkania ogólne wychowawców z rodzicami
c) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami
d) spotkania indywidualne lub klasowe z pedagogiem
e) spotkania indywidualne lub klasowe z Wicedyrektorem Szkoły
f) indywidualne lub klasowe spotkania z Dyrektorem Szkoły
g) klasowe spotkania, na których rodzic potwierdza obecność własnym podpisem
h) wywiadówki, na których rodzic potwierdza obecność własnym podpisem
i) konsultacje
j) korespondencję w dzienniczku ucznia
k) rozmowę telefoniczną z rodzicami/ opiekunami prawnymi
l) korespondencję z wykorzystaniem e-dziennika.

§ 74

1. Uczestnictwo rodziców w zebraniach klasowych jest obowiązkowe.
1.1. W przypadku nieobecności na zebraniu klasowym rodzic winien skontaktować się z wychowawcą klasy celem ustalenia indywidualnego terminu spotkania.

§ 75

Program wychowawczy Szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 76

1. Rodzice danego oddziału na początku każdego roku szkolnego wyrażają opinię i zatwierdzają do realizacji plan wychowawczy klasy.
1.1. Rodzice zatwierdzają plan wycieczek klasowych na dany rok szkolny lub etap edukacyjny.


Rozdział III
ORGANY SZKOŁY


§ 77

1. Organami Szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) Samorząd Uczniowski

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem.

§ 78 dyrektor szkoły

1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zatrudnionych pracowników, czuwa nad prawidłową organizacją pracy, nad realizacją postanowień Rady Pedagogicznej, jest inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań na terenie Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Uprawnienia i obowiązki Dyrektora określa Ustawa o Systemie Oświaty

§ 79

1. Dyrektor Szkoły, w szczególności:
a) jest kierownikiem zakładu pracy
b) jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu gminnego
c) jest rzecznikiem nadzoru prawnego w szkole
d) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły
e) kieruje bieżącą działalnością Szkoły
f) sprawuje nadzór pedagogiczny
g) sprawuje opiekę nad uczniami
h) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę
i) dąży do umożliwienia uczniom Szkoły pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych na terenie placówki
j) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej jako jednoosobowy organ wykonawczy
k) kieruje jako przewodniczący pracami Rady Pedagogicznej- organu stanowiącego
l) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym Szkoły, dysponuje nimi
ł) zapewnia bezpieczeństwo, higienę pracy i nauki
m) organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej
n) współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły
o) podejmuje decyzje w sprawie spełniania obowiązku szkolnego
p) poprzez wydawanie decyzji administracyjnych wykonuje zadania administracji publicznej.
§ 80

Dyrektor swoje zadania statutowe wykonuje we współpracy z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców oraz Radą Szkoły, jeśli taka w Szkole funkcjonuje.
§ 81

1. Dyrektor organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę placówki poprzez:
a) wydawanie decyzji o zwalnianiu i zatrudnianiu wszystkich pracowników Szkoły
b) opracowanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków dla pracowników Szkoły
c) przyznawanie nagród, wymierzanie kar porządkowych
d) przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom
e) przyznawanie premii motywacyjnych innym pracownikom Szkoły
f) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla wszystkich pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
g) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej
h) dbanie o bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania
i) wyrażanie zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły.

§ 82
1. Dyrektor Szkoły ponadto:
a) ocenia pracę nauczycieli i realizuje zadania wynikające z przepisów o uzyskiwaniu przez nich stopni awansu zawodowego
b) przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej 2 razy w roku szkolnym wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w Szkole
c) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i powiadamia o tym odpowiednie władze
d) udziela urlopów wszystkim pracownikom Szkoły
e) ma prawo wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły
f) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego dzieci mieszkających w obwodzie Szkoły oraz nadzoruje rekrutację w tym do oddziałów integracyjnych
g) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji studenckich praktyk na terenie Szkoły
h) na podstawie odrębnych przepisów powołuje i odwołuje Wicedyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 83
1. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania
b) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego
Statutu
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych
przez Szkołę oraz za stan ochrony przeciwpożarowej obiektów Szkoły
d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły
e) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi
przepisami
f) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

§ 84 Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o skrócenie kadencji Dyrektora Szkoły zgodnie z przepisami o powoływaniu i odwoływaniu kadry kierowniczej .
1.1. Wniosek o odwołanie Dyrektora winien uzyskać poparcie 50% i jednego głosu Rady Pedagogicznej.
§ 85

1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy
pedagogiczni Szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

§ 86

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
1.1. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania określone Ustawą o Systemie Oświaty, Regulaminem Rady i Statutem.

§ 87

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) Dyrektor jako przewodniczący
b) nauczyciele i wszyscy pracownicy pedagogiczni jako jej członkowie.

§ 88

Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły, zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych Szkoły.
§ 89

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
a) uchwalanie regulaminu swojej działalności
b) podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów (qvorum)
c) zatwierdzanie Planu Pracy Szkoły
d) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
e) podejmowanie uchwał dotyczących zgody na egzamin klasyfikacyjny w przypadku złożenia wniosku przez ucznia, którego nie klasyfikowano z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych
f) podejmowanie uchwały w sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
g) ustalanie planów doskonalenia i dokształcania zawodowego
h) ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
i) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Szkoły oraz zmian do niego
j) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej szkoły
k) opracowywanie, uchwalanie i ewaluowanie Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania
l) uchwalenie Planu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
ł) opiniowanie kandydatur na stanowisko Wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze zgłoszonych przez Dyrektora
m) postanowienie, w porozumieniu z rodzicami, na zakończenie klasy programowo najwyższej o ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
n) postanowienie o nie uzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej ucznia klasy I-III, na podstawie wniosku i opinii wychowawcy oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia bez konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tej sprawie
o) podejmowanie uchwały o wydłużeniu etapu edukacyjnego dla niepełnosprawnego ucznia
p) podejmowanie uchwały o promowaniu ucznia klasy I-II Szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 90

1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) roczną organizację pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej Szkoły
b) tygodniowy rozkład zajęć
c) projekt planu finansowego Szkoły
d) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień
e) kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36a, ust.4 Ustawy o systemie
oświaty oraz kandydatów Dyrektora na stanowiska kierownicze, w tym Wicedyrektora
f) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczo - opiekuńczych
g) propozycje innowacji, programów własnych i eksperymentów pedagogicznych
h) Szkolny Zestaw Programów Nauczania
i) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału godzin w projekcie organizacyjnym Szkoły na przyszły rok szkolny
j) realizację zadań statutowych Szkoły
k) sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

§ 91

Członkowie Rady Pedagogicznej pracują w stałych i doraźnych komisjach oraz w zespołach problemowych powoływanych przez Dyrektora.

§ 92

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane zgodnie z regulaminem Rady.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 93

1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa.

2. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora uchwały Rady Pedagogicznej sprawę
rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
prowadzącym Szkołę.
2.1. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 94

1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:
a) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły
b) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania
wszystkich członków Rady
c) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej zespołów,
d) przestrzegania wewnętrznych zarządzeń Dyrektora
e) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań
f) podjęcia decyzji do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego w sprawie Szkolnego Zestawu Podręczników.

§ 95 Rada Rodziców

1. W Szkole działa społeczny organ, demokratycznie wybrana grupa reprezentująca ogół rodziców wszystkich uczniów Szkoły zwana Radą Rodziców na podstawie uchwalonego regulaminu wewnętrznego, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
1.1. Rada Rodziców uchwala szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i prezydium Rady Rodziców.
1.2. Rada Rodziców nikomu nie podlega, jest organem całkowicie niezależnym od innych organów Szkoły, w tym od Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora Szkoły.

2. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły, może jednak podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez Szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3. Istotne postanowienia Rady Rodziców przekazywane są społeczności szkolnej przez reprezentantów rad oddziałowych w trakcie zebrań z rodzicami i w formach przyjętych przez Radę Rodziców przez jej przewodniczącego.

4. Rada Rodziców nie posiada osobowości prawnej.

§ 96

1. Funkcjonowanie Rady Rodziców w Szkole jest obligatoryjne.
1.1. Radę Rodziców obowiązkowo powołuje się w każdym roku szkolnym na nowo.
1.2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

2. Na pierwszym zebraniu z wychowawcą w każdym roku szkolnym rodzice zobowiązani są w głosowaniu tajnym wybrać spośród siebie radę oddziałową do reprezentowania klasy w Radzie Rodziców.

§ 97

1. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami, jeśli takie działają w Szkole (z wyjątkiem organizacji politycznych).
1.1. Rada Rodziców zobowiązana jest zapoznać Radę Pedagogiczną ze swoim regulaminem i współdziałać ze Szkołą z poszanowaniem praw i obowiązków obu stron.
§ 98

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Profilaktyki Szkoły
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Szkoły
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły
e) opiniowanie pracy nauczycieli w procedurze awansu zawodowego
a) występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi pracy Szkoły
b) inicjowanie i organizowanie uczniom pomocy
c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców
d) prowadzenie działalności celem pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł.

§ 99
1. Rada Rodziców ponadto:
a) może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły do Samorządu Uczniowskiego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą, organu prowadzącego Szkołę
b) może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego
c) na wniosek Dyrektora Szkoły opiniuje podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, rozszerzanie, wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

§ 100

1. Pisemne wnioski do Rady Rodziców o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady mogą składać:
a) Dyrektor Szkoły
b) wychowawcy klas
c) pedagog szkolny
d) rady oddziałowe
e) Samorząd Uczniowski

§ 101

1. Formy współdziałania Szkoły z Radą Rodziców ustalają Dyrektor placówki i przewodniczący Rady Rodziców.

2. Dyrekcja Szkoły uczestniczy w zebraniach Rady Rodziców na jej zaproszenie.

§ 102 prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają prawo w szczególności do:
a) uzyskania wsparcia w procesie wychowania i kształcenia własnych dzieci
b) zapoznania się z rocznymi planami i zamierzeniami wychowawcy klasy
c) zapoznania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Przedmiotowymi
Systemami Oceniania
d) przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy Szkoły
e) uzyskiwania informacji o terminach I planowanych działaniach na bieżący rok szkolny, harmonogramie konsultacji nauczycielskich, zebrań z rodzicami I wywiadówek
f) rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, przyznanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, porad w sprawie wychowania i dalszej edukacji
g) złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły o umożliwienie realizacji obowiązku nauki
dziecka poza Szkołą zgodnie z warunkami zapisanymi w ustawie o systemie oświaty.

 

§ 103

1. Rodzice (prawni opiekunowie), wspierając Szkołę w spełnianiu jej zadań mają obowiązek:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły w tym: do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole /obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich i w okresie przejściowym sześcioletnich/
b) zapisania dziecka do Szkoły /obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich i w okresie przejściowym zgodnie z decyzją rodziców dzieci sześcioletnich/
c) zapewnienia regularnego uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne, przedszkolne i ustalone formy pomocy /terapia, rewalidacja, zajęcia wyrównawcze itp./, współdziałania ze Szkołą w kontroli realizacji obowiązku szkolnego
d) zapewnienia dziecku odpowiednich warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych
e) zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu
f) informowania Szkoły o stanie zdrowia dziecka oraz powiadamiania o dłuższej jego nieobecności
g) systematycznej współpracy z nauczycielami w sprawach postępów dziecka w nauce
h) dbałości o higienę, zdrowie, prawidłowy rozwój dziecka.

§ 104

1. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania Szkoły o przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach.
1.1. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za systematyczne uczęszczanie ucznia do Szkoły.
1.2. Szkoła dopuszcza możliwość usprawiedliwienia przez Rodziców nieobecności
dziecka trwającej nie dłużej niż 7 dni.

2. Rodzice, których dziecko mieszka w obwodzie Szkoły są zobowiązani w terminie do dnia 30 września poinformować Dyrektora Szkoły o realizacji obowiązku szkolnego za granicą.

§ 105 Rada Szkoły

1. W Szkole może działać Rada Szkoły.
1.1. Sposób powoływania i kompetencje Rady Szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty.
§ 106

1. Gdy w Szkole nie działa Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna wykonując jej zadania, zobowiązana jest zasięgać opinii Rady Rodziców w następujących sprawach:
a) planu pracy szkoły na nowy rok szkolny
b) projektów innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych
c) pracy nauczycieli ubiegających się o akt nadania awansu zawodowego

§ 107 Samorząd Uczniowski

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
1.1. Samorząd reprezentuje uczniów Szkoły, a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.

2. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem społeczności uczniowskiej wybieranej w każdym roku szkolnym przez wszystkich uczniów w demokratycznych wyborach w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2.1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
2.2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

§ 108

1. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi jego przewodniczący, który jest łącznikiem między uczniami a Dyrekcją Szkoły.
1.1. Samorząd opracowuje Regulamin pracy, który jest załącznikiem do niniejszego Statutu.
1.2. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

2. Nauczyciel-opiekun wybierany przez Samorząd Uczniowski pełni funkcję doradczą i koordynującą.
2.1. Ustalenia Samorządu Uczniowskiego opiekun przekazuje Radzie Pedagogicznej a samorząd klasowy uczniowskiej społeczności

3. Wicedyrektor uczestniczy w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.

§ 109
1. Samorząd Uczniowski może pełnić następujące funkcje:
a) reprezentować społeczność uczniowską w relacjach z innymi organami Szkoły
b) dbać o wspólny interes uczniów
c) mieć wpływ na udoskonalania życia w Szkole
d) uczyć uczniów samodzielnego rozwiązywania problemów
e) stwarzać warunki do aktywności społecznej, kontroli i dyscyplinowania uczniów
f) umożliwiać poznawanie opinii i potrzeb uczniów
g) umożliwiać współdziałanie uczniów w organizacji działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej w Szkole.
§ 110

1. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących działania Szkoły.
1.1. Wnioski winny być rozpatrzone w terminie 14 dni od ich złożenia.
1.2. Dyrektor powiadamia Samorząd Uczniowski o decyzji w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku.
§ 111

1. Samorząd Uczniowski w szczególności ma prawo do:
a) wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w Samorządzie Uczniowskim i samorządach klasowych oraz opracowania i uchwalenia ordynacji wyborczej, organizacji składu i regulaminu działania samorządów - na ogólnym zebraniu uczniów
b) zapoznania się z programem nauczania
c) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
d) organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań
e) redagowania i wydawania gazetki szkolnej
f) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
g) samodzielnej decyzji przy wyborze zajęć pozalekcyjnych
h) wysuwania propozycji zajęć pozalekcyjnych
i) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§ 112 zasady współdziałania organów Szkoły

1. Organy Szkoły działają zgodnie z opracowanymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły i innymi przepisami regulującymi pracę Szkoły.
1.1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
§ 113

W celu wymiany informacji między organami Szkoły przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców ma prawo za zgodą Dyrektora Szkoły uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym, bez prawa głosu.
§ 114

Rada Pedagogiczna może spośród swoich członków wybrać przedstawiciela, który pełnić będzie rolę łącznika z Radą Rodziców, uczestniczyć w zebraniach i przekazywać informacje Radzie Pedagogicznej.

§ 115

1. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

 

§ 116 rozwiązywanie sporów między organami szkoły

1. Sprawy sporne wynikające z przyjętych regulaminów i uchwał organów Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej z zastosowaniem form przyjętych w Statucie.

2. W razie zaistnienia sporu między organami Szkoły Dyrektor po wysłuchaniu stron konfliktu i w porozumieniu z przedstawicielami organów Szkoły podejmuje decyzję o rozwiązaniu konfliktu, albo powołuje komisję rozjemczą.
2.1. W skład komisji rozjemczej wchodzi po jednym przedstawicielu wszystkich działających organów Szkoły i działających związków zawodowych.

§ 117

1. W przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielem a uczniem:
a) orzekają w pierwszej instancji:
- wychowawca klasy dla nauczycieli uczących w danej klasie
- Dyrektor dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w Szkole
1.1. Od decyzji Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu nadzorującego lub prowadzącego Szkołę w zależności od charakteru sprawy
1.2. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 14 dni od daty wydania decyzji.

§ 118

1. W przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor
1.1. Od decyzji Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego
Szkołę

2. Konflikt pomiędzy Dyrektorem a nauczycielami rozpatruje w pierwszej kolejności
na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Szkołę.

§ 119

1. W przypadku rozwiązywania konfliktu pomiędzy nauczycielem a rodzicami zachowuje się drogę służbową:
a) postępowanie prowadzi wychowawca klasy, jeśli sytuacja tego wymaga we współpracy z pedagogiem
b) w przypadku nierozwiązania konfliktu, postępowanie przejmuje Wicedyrektor Szkoły, a następnie Dyrektor
1.1. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

§ 120

1. W przypadku konfliktu między rodzicami a innymi organami Szkoły postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor.
1.1. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Szkołę.


Rozdział IV
ORGANIZACJA SZKOŁY


§ 121

Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat.

§ 122

1. Przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego określają terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i wiosennych.

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca.

§ 123

Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni, o czym powiadamia uczniów i rodziców w terminie do 30 września.

§ 124 organizacja oddziału szkolnego

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonym przez Dyrektora Szkoły do użytku szkolnego.

2. Maksymalną liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący Szkołę z tym, że w oddziale integracyjnym liczba uczniów nie powinna przekraczać 20, w tym uczniów niepełnosprawnych maksymalnie 5.

§ 125

1. Do realizacji programów nauczania w klasach IV-VI wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa takich jak technika/zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, języki obce, informatyka/zajęcia komputerowe dzieli się klasy na grupy z uwzględnieniem wysokości środków finansowych i warunków lokalowych posiadanych przez szkołę z uwzględnieniem odrębnych przepisów za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

2. Koła zainteresowań, przedmiotowe, SKS organizowane są z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych i potrzeb dzieci.

§ 126

1. Zajęcia wychowania fizycznego, począwszy od klasy IV, mogą być prowadzone w grupach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców za zgodą organu prowadzącego Szkołę.
1.1. W klasach IV-VI zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w zasadzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców i grupach dla niepełnosprawnych uczniów.
§ 127

1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas
IV-VI w ramach tygodniowego wymiaru godzin mogą być realizowane w formie: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnych form turystyki.
1.1. Propozycja realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego jest przygotowywana co roku przez Dyrektora Szkoły, wynika z możliwości Szkoły i propozycji realizacji zajęć na basenie.

§ 128

W przypadku konieczności utworzenia w Szkole oddziału międzynarodowego Dyrektor ustala w porozumieniu z organem prowadzącym warunki i tryb przyjmowania uczniów do tego oddziału.

§ 129 organizacja oddziału przedszkolnego

1. Szkoła dopuszcza możliwość istnienia oddziałów przedszkolnych w tym integracyjnych za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

2. Oddział przedszkolny w tym integracyjny realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze na zasadach określonych przepisami dla przedszkoli publicznych.
§ 130

1. Szkoła prowadzi dla dzieci sześcioletnich/pięcioletnich oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
1.1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
1.2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych do ich potrzeb i możliwości wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 131

Nauczyciel oddziału przedszkolnego w tym nauczyciel wspomagający prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, zakłada arkusz obserwacji dziecka 5 i 6-letniego oraz przeprowadza w ciągu roku szkolnego diagnozę dojrzałości szkolnej.

§ 132

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko 5 i 6-letnie nauki w Szkole w klasie I nauczyciel oddziału przedszkolnego w tym nauczyciel wspomagający przeprowadza analizę gotowości do podjęcia nauki w szkole - tzw. diagnozę przedszkolną, z jej treścią zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów.

§ 133

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci po zakończonych zajęciach zgodnie z obowiązującymi w Szkole zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez wyznaczoną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, posiadającą upoważnienie do tego rodzaju czynności w formie pisemnej.
§ 134

Szkoła jest zobowiązana powiadomić rodziców o odwołanych zajęciach w oddziale przedszkolnym.
§ 135
1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w tym nauczyciel wspomagający zobowiązany jest do:
a) sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć oraz zajęć realizowanych poza placówką w sposób zapewniający im pełne bezpieczeństwo
b) współdziałania z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
c) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka
d) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 136

1.Nauczyciel oddziału przedszkolnego w tym nauczyciel wspomagający zobowiązany jest ponadto do zapoznania rodziców/prawnych opiekunów:
a) z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w danym oddziale
b) formami uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
c) ofertą zajęć pozalekcyjnych
d) zasadami i formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
e) z indywidualnym/zmodyfikowanym programem wychowania przedszkolnego realizowanym w danym oddziale z uczniem niepełnosprawnym
f) ofertą zajęć umożliwiających dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
g) z diagnozą szkolną
h) zasadami opieki w świetlicy
i) zasadami opieki w czasie ferii letnich, zimowych, przerw świątecznych, dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 137

1. Zapisy do oddziału przedszkolnego dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym
kończą sześć/pięć lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, zaczynają się w miesiącu lutym.

2. Czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo.

3. Liczbę godzin religii w oddziale przedszkolnym regulują odrębne przepisy.

§ 138
Szkoła prowadzi ewidencję dzieci pięcio- i sześcioletnich z roczników objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w danym roku szkolnym sporządzoną na podstawie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży przekazanej przez Urząd Miasta Gdynia.

§ 139 organizacja zajęć lekcyjnych

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2.2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 140

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 141

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję, w której ustali inny, dłuższy czas trwania godzin lekcyjnych i przerw obiadowych przy zachowaniu ogólnego czasu pracy obliczonego na podstawie ramowego planu nauczania w ten sposób, by nie prowadziło to do zwiększenia zatrudnienia nauczycieli ani nie powodowało znaczącego wydłużenia tygodniowego czasu nauki ucznia.

§ 142 program nauczania
1. Programy nauczania obowiązujące w danym roku szkolnym dopuszcza Dyrektor Szkoły.
1.1. Dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.2. Zasady i tryb dopuszczania reguluje dokument: Procedura dopuszczenia do użytku programu nauczania i programu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni.

§ 143

Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.

§ 144

Treści nauczania i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określa nauczyciel w oparciu o program nauczania, zaś liczbę godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów określa plan nauczania.

§ 145

1. Dyrektor na podstawie ramowego planu nauczania ustala plan nauczania, określając w nim tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym.
1.1. Maksymalną liczbę godzin, zasady obowiązkowego podział na grupy określają odrębne przepisy.
§ 146

Dyrektor Szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej udziela zezwolenia na realizację spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 147

Na podstawie odrębnych przepisów i w ramach przyznanych środków finansowych Szkoła organizuje nauczanie indywidualne.

§ 148 organizacja zajęć w klasach I-III

1. Dyrektor na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych z uwzględnieniem przepisów bhp i higieny pracy oraz możliwości lokalowych Szkoły.

2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczony ramowym planem nauczania.

§ 149

1. Kształcenie w klasach I-III ma charakter zintegrowany.

2. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel wg planu ustalonego przez siebie z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć.

3. W klasach I-III nie ma podziału na grupy.

§ 150

Nauczyciel oddziałów I-III powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci po zakończonych zajęciach zgodnie z obowiązującymi w Szkole zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez wyznaczoną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, posiadającą upoważnienie do tego rodzaju czynności w formie pisemnej.
§ 151

1. Nauczyciel oddziału I-III w tym nauczyciel wspomagający zobowiązany jest do zapoznania rodziców/prawnych opiekunów w szczególności z:
a) programem nauczania realizowanym w danym oddziale
b) formami uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
c) ofertą zajęć pozalekcyjnych
d) zasadami i formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
e) z indywidualnym/zmodyfikowanym programem realizowanym w danym oddziale z uczniem niepełnosprawnym
f) zasadami korzystania z opieki w świetlicy
g) zasadami korzystania ze stołówki szkolnej.

§ 152

Szkoła prowadzi ewidencję dzieci siedmio- i sześcioletnich z roczników objętych obowiązkiem szkolnym w danym roku szkolnym sporządzoną na podstawie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży przekazanej przez Urząd Miasta Gdynia.

§ 153

1. Szkoła, mając na celu uzyskanie informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego, prowadzi dokumentację podjętych prób nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi:
a) pisemne powiadomienia, zapytania
b) zapytania, informacje telefoniczne
c) wywiad w środowisku zamieszkania dziecka, rozmowy z sąsiadami
d) pisemne lub telefoniczne zapytanie do dyrektora/dyrektorów innych szkół/przedszkoli
e) pisemne informacje do sądu rodzinnego
1.1. Po wyczerpaniu możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dziecka Szkoła powiadamia o sprawie organ prowadzący Szkołę lub sąd rodzinny.


§ 154 organizacja świetlicy szkolnej

1. Świetlica zapewnia opiekę uczniom klas O-III, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczniom klas czwartych, jeśli muszą oni przebywać poza godzinami lekcyjnymi w szkole ze względu na wiek, czas pracy rodziców, inne uzasadnione okoliczności.
1.1. W przypadku, gdy zastępstwo za nieobecnego nauczyciela jest niemożliwe ze względów organizacyjnych, w świetlicy mogą przebywać uczniowie innych klas.

2. Godziny pracy świetlicy są uzależnione od aktualnych potrzeb i możliwości kadrowych szkoły.

3. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice pracują.
§ 155

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy i dziennego rozkładu zajęć opracowanego przez kierownika świetlicy, a zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły.
1.1. Ilość etatów pracowników pedagogicznych świetlicy uzgadniana jest corocznie (zgodnie z obowiązującymi przepisami) z organem prowadzącym Szkołę.

2. Nauczyciele świetlicy zobowiązani są do pracy w wymiarze czasu określonym
odrębnymi przepisami.

3. Pracownicy świetlicy organizują i nadzorują wydawanie obiadów.

4. Pracownicy świetlicy nie pełnią dyżurów śródlekcyjnych.

§ 156

1. Świetlica zapewnia swoim wychowankom:
a) opiekę wychowawczą przed i po zajęciach edukacyjnych
b) pomoc w nauce (odrabianie zadań domowych) - na prośbę rodziców i wychowawców
c) rozwój osobowościowy, intelektualny i społeczny w ramach zajęć tematycznych
wynikających z rocznego i miesięcznych planów pracy nauczycieli świetlicy
d) warunki sprzyjające odpoczynkowi, zdrowiu i rekreacji
e) napój i możliwość spożycia posiłków przyniesionych z domu.

§ 157

1. Do obowiązków nauczycieli świetlicy należy:
a) czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków
b) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczą w oparciu o plan pracy
c) pomoc w nauce w zależności od potrzeb
d) zapewnienie odpowiednich warunków do odpoczynku oraz rekreacji
e) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia
f) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
g) kształtowanie nawyków higieny osobistej
h) organizowanie gier i zabaw
i) przygotowanie się do zajęć zgodnie z planem pracy z uwzględnieniem wieku i potrzeb dzieci
j) dbanie o zdrowie i higienę podopiecznych
k) współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, rodzicami/prawnymi opiekunami
l) prowadzenie dokumentacji
ł) dbanie o estetyczny wygląd świetlicy
m) odpowiedzialność za sprzęt i pomoce dydaktyczne znajdujące się w świetlicy.

§ 158

1. Dzieci przyjmuje się do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia, która zawiera w szczególności:
a) dane personalne
b) oświadczenie rodziców określające czas przebywania dziecka w świetlicy
c) pisemne wskazanie osoby odpowiedzialnej za odbieranie dziecka
d) deklarację stwierdzającą możliwość samodzielnego powrotu dziecka do domu
e) potwierdzenia z zakładu pracy, że oboje rodzice pracują.

§ 159

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczej pracy Szkoły.

2. Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie powinna przekraczać 25 osób.

3. Nauczyciele świetlicy są zobowiązani do znajomości warunków środowiskowych swych podopiecznych.
4. Zajęcia świetlicowe muszą być tak zorganizowane, aby uczniowie poza pomocą w nauce mogli pobudzać i rozwijać zamiłowania twórcze.

§ 160

1. Dyrektor Szkoły wyznacza jednego z pracowników świetlicy do pełnienia funkcji kierownika.
1.1. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika świetlicy określa Dyrektor.

2. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje ze stanowiska kierownika świetlicy, który zobowiązany jest do przedstawienia Dyrektorowi Szkoły rocznego planu pracy w terminie do 15 września każdego roku szkolnego oraz do przedstawienia planów pracy na kolejne miesiące nauki co najmniej tydzień przed ostatnim dniem miesiąca mijającego.
§ 161

1. Kierownik świetlicy przejmuje na siebie odpowiedzialność za:
a) planowanie i organizację pracy świetlicy
b) prawidłowy przebieg procesu opiekuńczo - wychowawczego
c) materialnie za powierzony sprzęt i pomoce naukowe
d) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań:
- roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej
- miesięczne plany pracy
- księgę ewidencji wychowanków
- dzienniki zajęć
- regulamin świetlicy
- karty zgłoszeń uczniów do świetlicy
- grafik dyżurów obowiązujący w świetlicy i w szkolnej stołówce
e) estetyczny wygląd świetlicy
f) kontakty z rodzicami
g) nadzór nad pracą nauczycieli
h) bezpieczeństwo powierzonych uczniów.

§ 162

1. Po zakończonych zajęciach w świetlicy może z niej wyjść samodzielnie do domu tylko ten uczeń, którego rodzice złożyli w tej sprawie oświadczenie.
1.1. Na życzenie rodziców, dziecko uczęszczające do świetlicy może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa opuścić świetlicę, jeżeli:
a) Czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym z rodzicami
b) Rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza Szkołą (po zajęciach w świetlicy)
c) Dziecko ukończyło 7 lat a uczeń, pod opieką którego wychodzi ze świetlicy osiągnął wiek co najmniej 10 lat
d) W drodze dziecka do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające ich zdrowi lub życiu (przejście przez odcinek o natężonym ruchu, przebudowa drogi, miejsca do zabaw w pobliżu drogi).
2. Dzieci, które nie wracają same do domu, choć minął czas, w którym świetlica funkcjonuje, pozostają pod opieką nauczyciela - wychowawcy.
2.1. W przypadku, gdy w wyznaczonym czasie pracy świetlicy szkolnej rodzice nie zgłoszą się po dziecko, wychowawca:
a) Zgłasza Dyrektorowi/Wicedyrektorowi Szkoły obecność dziecka w świetlicy po przewidzianym czasie zakończenia jej funkcjonowania
b) Ustala, czy może pozostać w pracy do czasu wyjaśnienia sprawy i odebrania dziecka przez rodziców lub upoważnionej przez nich osoby
c) Podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicami, ustalenia przyczyny opóźnienia odbioru dziecka i prawdopodobny czas dotarcia do Szkoły.

§ 163

1. Wicedyrektor Szkoły bezpośrednio nadzoruje pracę nauczycieli świetlicy i jej kierownika.

2. Kierownik świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i rodzicami podopiecznych może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców w celu wspierania programowej działalności świetlicy.

§ 164 organizacja biblioteki szkolnej

1. W Szkole działa biblioteka szkolna z wydzielonym miejscem do czytania, pracy z komputerem.

2. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły, rodzice.

§ 165
1. Organizacja pracy w bibliotece:
1.1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor.
1.2. Zakres czynności nauczyciela biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
1.3. Dyrektor zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne
przepisy.

§ 166

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego tak, by godziny pracy biblioteki umożliwiały dostęp do jej zbiorów oraz do Internetu podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
1.1. Czas pracy biblioteki winien być skorelowany z czasem pracy Szkoły.
1.2. Dopuszcza się, by w razie uzasadnionej potrzeby za zgodą Dyrektora Szkoły jeden dzień w tygodniu przeznaczyć na prace związane z opracowywaniem i konserwacją księgozbioru, zakupem książek, oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczyciela bibliotekarza.

§ 167
1. Zadania biblioteki:
a) gromadzi materiały służące realizacji programu dydaktycznego, wychowawczego i
profilaktycznego Szkoły
b) tworzy zbiory (księgozbiór, czasopisma, materiały audiowizualne) zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczniów i nauczycieli
c) służy pracy z komputerem, popularyzuje automatyczne systemy wyszukiwawcze i tworzy warunki do zdobywania informacji z różnych źródeł
d) gromadzi i udostępnia akty prawa oświatowego, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora oraz ważniejsze dokumenty dotyczące pracy Szkoły
e) pełni funkcję pracowni samokształceniowej dla uczniów i nauczycieli - nauczyciel
bibliotekarz służy pomocą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów
f) prowadzi różnorodne formy popularyzujące literaturę i inspirujące czytelnictwo
g) prowadzi i rozbudowuje własny warsztat informacyjny umożliwiający udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
h) realizuje zajęcia przysposobienia czytelniczego w ramach edukacji czytelniczej i medialnej
i) przygotowuje wystawy książek, plakatów, wieczornice, spotkania z autorami.

§ 168

1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:
a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie powierzonego mu księgozbioru
b) systematyczne uzupełnianie księgozbioru o nowe pozycje w uzgodnieniu z Dyrektorem
c) odpowiedzialność za prenumeratę prasy i czasopism zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły po uzgodnieniu z Dyrektorem
d) systematyczne dokonywanie selekcji zbiorów w tym: wycofywanie książek
zniszczonych, nieaktualnych i nieprzydatnych w pracy Szkoły
e) informowanie wychowawców o poziomie i stanie czytelnictwa w poszczególnych
klasach na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń
f) sporządzanie planu pracy, półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i stanu czytelnictwa
g) prowadzenie dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej statystyki wypożyczeń,
dziennika pracy biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestrów wpływów i ubytków,
akcesji prasy i czasopism, rejestru odwiedzin w czytelni, rejestru korzystania z
komputerów
h) tworzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką.

§ 169

1.Korzystający z biblioteki ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem opracowanym przez nauczyciela biblioteki.
1.1. Czytelnik lub użytkownik biblioteki odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonej książki, programu komputerowego oraz sprzętu komputerowego.

§ 170 organizacja dożywiania uczniów, stołówka

1.W oparciu o środki finansowe budżetu gminy Szkoła organizuje pomoc materialną dla dzieci w formie posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej.
1.1. Pierwszeństwo korzystania z dożywiania mają uczniowie korzystający ze świetlicy.

2. Pracę bloku żywieniowego koordynuje intendent i kierownik świetlicy.

§ 171

1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w szkolnej stołówce jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z intendentem.
1.1.Odpłatność za korzystanie z obiadów ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z intendentem.
1.2. Opłaty ustalone za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

§ 172

1. Szkoła dopuszcza możliwość odpłatnego korzystania ze szkolnej stołówki przez wszystkich pracowników Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W dniu, w którym organizuje się zajęcia lekcyjne poza Szkołą i uczeń nie może
w związku z tym skorzystać z dożywiania w Szkole, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zapewnić dziecku posiłek we własnym zakresie.

§ 173 arkusz organizacyjny

1. Szczegółową organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.
1.1. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdzany jest przez organ prowadzący Szkołę.

§ 174

1. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

2. Wzór druku arkusza organizacyjnego szkoły oraz szczegółowe dane określają odrębne przepisy lub decyzje organu prowadzącego Szkołę.

§ 175

1. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym na każdy rok szkolny Planem nadzoru pedagogicznego.
1.1. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w Szkole określają odrębne przepisy.
1.2. Ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.


ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 176 zadania nauczycieli


1. Pracownicy pedagogiczni Szkoły mają obowiązek:
a) w oparciu o aktualną wiedzę naukową umożliwić uczniom poznanie wiedzy
b) rzetelnie i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki
c) uczestniczyć aktywnie w życiu Szkoły
d) doskonalić formy pracy
e) dzielić się swymi umiejętnościami i wiedzą z innymi
f) pomóc każdemu dziecku odnieść sukces na miarę jego możliwości.

§ 177

1. Dokumentem określającym szczegółowe zadania nauczyciela w tym wychowawcy jest zakres czynności określony przez Dyrektora Szkoły.

§ 178

1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
a) rzetelna realizacja programów nauczania, wychowania i opieki
b) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Szkołę na jej terenie i poza nim
c) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka
d) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni i tolerancji dla innych narodów, ras, religii i światopoglądów
e) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego, dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego
f) minimalizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
g) obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej
h) rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów
i) systematyczne i obiektywne ocenianie uczniów zgodnie z WSO
j) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych
k) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne
l) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
ł) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał
m) współpraca z rodzicami i innymi instytucjami wspierającymi Szkołę w realizacji jej statutowych zadań.
§ 179

1. Obowiązki nauczyciela i jego odpowiedzialność dyscyplinarną określa Karta Nauczyciela.
1.1. Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej, za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów powierzonych jego opiece.

§ 180

1. Nauczyciel ciągle doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej.
1.1. Nauczyciel jest zobowiązany do uczestnictwa w wybranych przez siebie formach doskonalenia zawodowego, organizowanych przez wyższe uczelnie, centra doskonalenia nauczycieli, ośrodki metodyczne oraz inne placówki uprawnione do takiej działalności.
§ 181

1. Za właściwą organizację opieki nad nauczycielem nowo przyjętym odpowiada Wicedyrektor Szkoły.
1.1. Bezpośrednią opiekę nad nauczycielem nowo przyjętym sprawuje nauczyciel wskazany przez Dyrektora, służy mu radą, udziela wskazówek na temat zasad pracy obowiązujących w Szkole.
1.2. Nauczyciel, dla którego praca w Szkole jest pierwszą w zawodzie nauczyciela, jest zobowiązany do sporządzania przez okres ustalony przez Dyrektora szczegółowych konspektów realizowanych zajęć.

§ 182

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
a) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej
b) stan warsztatu pracy, sprzętów, urządzeń, środków dydaktycznych, które zostały mu powierzone
c) bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

§ 183 wicedyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 184

1. Dyrektor na podstawie odrębnych przepisów powołuje i odwołuje Wicedyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
1.1. Szczegółowy zakres obowiązków Wicedyrektora Szkoły określa Dyrektor Szkoły.
1.2. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora podczas każdej jego nieobecności w Szkole.

§ 185 nauczyciel wspomagający

1. W Szkole za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
1.1. W uzasadnionych przypadkach Szkole za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się pomoc nauczyciela.


§ 186 zespoły nauczycielskie

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. W dniu rozpoczęcia każdego nowego roku szkolnego wychowawcy byłych klas III spotykają się z nowymi wychowawcami i pozostałymi nauczycielami, którzy będą uczyć w tych oddziałach, pedagogiem szkolnym, logopedą, Wicedyrektorem Szkoły w celu szczegółowej wymiany informacji o zespołach klasowych.
1. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą Zespól.
1.1. Zadaniem Zespołu jest współpraca w zakresie nauczania i wychowania, modyfikowania programów dla uczniów niepełnosprawnych, wymiana informacji o uczniach w tym o udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pracę Zespołu koordynuje wychowawca oddziału.

§ 187

1. Dyrektor Szkoły powołuje na każdy rok szkolny spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe stałe lub doraźne zespoły samokształceniowe.
1.1. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
1.2. Przewodniczących zespołów powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły w tym na wniosek członków zespołu.
§ 188

1. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za:
a) opracowanie planu pracy, nadzorowanie, koordynowanie i dokumentowanie jego realizacji
b) informowanie w miarę potrzeb Rady Pedagogicznej o pracy kierowanym zespołem
c) składanie Radzie Pedagogicznej co najmniej dwukrotnie w ciągu roku pisemnego sprawozdania z działalności zespołu.
§ 189

1. W ramach Rady Pedagogicznej mogą funkcjonować następujące stałe lub doraźne zespoły:
a) edukacji wczesnoszkolnej /nauczania zintegrowanego/
b) przedmiotów humanistycznych i artystycznych
c) przedmiotów ścisłych
d) d/s integracji
e) wychowawczo-opiekuńczy
f) d/s ewaluacji
g) ds. promocji szkoły
h) ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym
i) ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasach I-VI
j) d/s zmian w statucie szkoły
k) d/s rekrutacji w klasach pierwszych
l) d/s ewaluacji wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych
ł) d/s bhp.

§ 190

1. Cele i zadania zespołu obejmują:
a) współpracę nauczycieli dotyczącą sposobów realizacji nauczania
b) ustalenie zestawu programów nauczania i wyboru podręczników
c) kształcenie w ramach szkolnego systemu WDN i podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń, poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu
d) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentów
e) współtworzenie wewnątrzszkolnych dokumentów
f) wspieranie i realizację twórczych, nowatorskich koncepcji nauczania i wychowania
g) wdrażanie rozwiązań przyjętych przez Radę Pedagogiczną
h) współdziałanie w zagospodarowywaniu sal, uzupełnianiu ich wyposażenia i wystroju
i) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych
j) opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania uczniów
k) wypracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego
l) ewaluacja
ł) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

§ 191

1. Zespół wychowawczo - opiekuńczy opracowuje Program Wychowawczy Szkoły (i jego zmiany) oraz wynikający z niego roczny Plan Wychowawczy Szkoły, analizuje prawidłowość ustalania ocen zachowania przez wychowawców klas i sytuację wychowawczą Szkoły, przedstawia wnioski w tym zakresie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
1.1. W skład Zespołu opiekuńczo-wychowawczego wchodzą:
a) pedagog/psycholog szkolny jako przewodniczący zespołu
b) kierownik świetlicy
c) wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej
d) wychowawcy klas 4-6
1.2. Zespół co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki analizy stanu wychowawczego Szkoły.
1.3. Zespół wspomaga nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów wychowawczych w tym w sprawach dochodzenia swoich praw przez ucznia I rodzica.
§ 192

Pracownicy Szkoły, uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dostosowania swoich działań wychowawczych do zapisów Programu Wychowawczego Szkoły i zapisów Statutu w tym zakresie.

§ 193 nauczyciel wychowawca

1. Funkcję wychowawcy klasy Dyrektor powierza nauczycielowi, który - jeśli nie zajdą szczególne okoliczności - prowadzi oddział i opiekuje się nim w ciągu jednego etapu nauczania.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział w ciągu etapu nauczania tj. klasy I-III oraz IV-VI.
2.2. Wychowawca klasy korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Wicedyrektora, Zespołu wychowawczo-opiekuńczego, poszczególnych nauczycieli, nauczycieli - doradców, psychologa, pedagoga, logopedy szkolnego, pracowników PPP oraz innych instytucji, które wspierają Szkołę w realizacji jej statutowych zadań.

§ 194

1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
a) dostosowanie form pracy do wieku uczniów oraz rozpoznanych potrzeb w tym warunków środowiskowych
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie
c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów
d) podejmowanie działań umożliwiających integrowanie uczniów, rozwiązywanie konfliktów

2. Wychowawca w celu realizacji powierzonych zadań:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści
i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
d) utrzymuje kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów na zasadach przyjętych w Statucie w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych dzieci
- okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci
i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach
- włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły
- szybkiego i skutecznego działania w przypadku nieprawidłowości
wychowawczych
e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i
trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów
f) dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkłada
sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej
g) systematycznie i rzetelnie prowadzi dokumentację działalności wychowawczo - opiekuńczej.

§ 195

1. W uzasadnionych przypadkach rodzice i uczniowie mogą wpływać na dobór i zmianę nauczyciela lub wychowawcy, któremu Dyrektor powierzył zadania dydaktyczne i wychowawcze.
1.1. Zmiana wychowawcy lub nauczyciela może nastąpić, gdy:
a) rodzice danego oddziału zgłoszą wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, podpisany przez 2/3 rodziców obecnych na zebraniu rodziców z tym, że frekwencja na spotkaniu jest nie mniejsza od 75 % reprezentantów uczniów danej klasy
b) wychowawca/nauczyciel nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków i są to fakty udokumentowane
c) zastrzeżenia zgłoszone przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich przez Dyrektora okazały się zasadne
d) nauczyciel sam złoży umotywowany wniosek o rezygnacji z funkcji
e) w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela

2. Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy lub nauczyciela zajęć dydaktycznych podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ciągu 14 dni od przedłożenia wniosku.
2.1. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w terminie 7 dni.

3. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

§ 196 pedagog

Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego, który jest inicjatorem działań wychowawczych i profilaktycznych na terenie Szkoły.

§ 197

1. Pedagog szkolny w szczególności odpowiada za:
a) nadzorowanie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez uczniów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji
b) badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych
c) sporządzanie wykazu uczniów nie wypełniających obowiązku szkolnego/rocznego przygotowania przedszkolnego
d) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
e) badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im
f) współpracę z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w wyborze gimnazjum
g) współpracę z PPP w zakresie organizowania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom i rodzicom
h) organizację i prowadzenie indywidualnych spotkań, warsztatów dla uczniów, rodziców
i) koordynowanie Programu profilaktycznego Szkoły i Zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
j) przewodniczenie Zespołowi wychowawczo-opiekuńczemu
k) współpracę z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi
l) współpracę z pielęgniarką szkolną, opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi Szkołę w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej
ł) przygotowanie propozycji dostosowania form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych przystępującym do sprawdzianu klas VI
m) prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym rocznych planów pracy
n) przygotowywanie projektów wniosków dotyczących zwalniania uczniów z obowiązku szkolnego
o) współpracę z rodzinami zastępczymi oraz prowadzenie w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji
p) nadzór przy podpisywaniu kontraktów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych
r) przedkładanie Dyrektorowi Szkoły comiesięcznych informacji o sytuacji wychowawczej i opiekuńczej uczniów oraz o podjętych formach działań udzielanej pomocy
s) przedstawianie Radzie Pedagogicznej co najmniej 2 razy w roku szkolnym wniosków z działań dotyczących w szczególności form i skuteczności udzielanej przez Szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 198 psycholog

1.Szkoła dopuszcza za zgodą organu prowadzącego zatrudnienie psychologa szkolnego, który sprawuje opiekę psychologiczną nad uczniami.

2. Do obowiązków psychologa szkolnego należy w szczególności:
a) diagnozowanie środowiska ucznia, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań
profilaktycznych oraz mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia
e) wspieranie wychowawców, zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programów wychowawczego i profilaktycznego Szkoły
f) okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole wspólnie z Zespołem
wychowawczo - opiekuńczym
g) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności
wychowawcze, rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy
wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem „trudnym"
h) współdziałanie z PPP oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
i) opracowanie rocznych planów pracy.

§ 199 zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Dyrektor organizuje w Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną na podstawie odrębnych przepisów.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 200

1. W celu zaplanowania, koordynowania i oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor tworzy Zespoły d/s pomocy pychologiczno-pedagogicznej, których celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

2. W skład Zespołu wchodzą :
a) wychowawca
b) nauczyciele uczący
c) specjaliści zatrudnieni w Szkole - pedagog, psycholog, logopeda prowadzący zajęcia z danym uczniem
2.1. Spośród członków Zespołu Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę Zespołu.
§ 201

1. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w Szkole działania mające na celu:
a) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów
b) rozpoznanie u uczniów indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychologicznych, a także zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.
§ 202

1. Zadania Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej to w szczególności:
a) ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psych-pedagogicznej
b) określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy
c) dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
efektywności prowadzonych zajęć co najmniej dwa razy w roku szkolnym
d) prowadzenie dokumentacji - zakładanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb ucznia Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Planu Działań Wspierających (PDW) oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)
e) określenie i przedłożenie Dyrektorowi najpóźniej do 15 kwietnia każdego roku
zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy w kolejnym roku szkolnym

2. Spotkania Zespołu zwołuje Dyrektor lub osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

§ 203
1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie:
a) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
b) zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
c) zajęć logopedycznych
d) porad dla uczniów
e) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
§ 204
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z trudnościami to w szczególności:
1.1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizowane dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego
a) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych
b) liczba uczestników powinna wynosić od 4 do 8 uczniów.
1.2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego
a) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w tym zakresie
b) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów.
1.3. Zajęcia logopedyczne organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę
a) zajęcia logopedyczne prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii
b) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 4 uczniów.
§ 205
1. Dyrektor orzeka o przyznaniu zajęć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z Zespołem ds. pomocy psych-pedagogicznej.
1.1. Zespół w porozumieniu z wychowawcą i w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi organizuje udział ucznia w w/w zajęciach.
1.2. Rodzice zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka we wszelkich formach zajęć pozalekcyjnych w tym w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. O zakończeniu udzielania uczniowi pomocy, o której mowa w pkt. 1. na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, decyduje Dyrektor Szkoły po wyeliminowaniu zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.

§ 206

1. Kontrolę nad spełnianiem przez ucznia obowiązku uczestnictwa w zajęciach w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej sprawuje wychowawca.
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia, o których mowa w ust. 1, przechowuje stosowną dokumentację.

 


§ 207

Dla uczniów klas I-III z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i niektórymi zaburzeniami przewlekłymi Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

§ 208 pracownicy niepedagogiczni

1. Do prawidłowej realizacji zadań statutowych Szkoła zatrudnia zatwierdzoną przez organ prowadzący liczbę pracowników niepedagogicznych.
1.1. Tryb zatrudniania i wynagradzania pracowników niepedagogicznych Szkoły określają odrębne przepisy.

2. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności dla każdego z pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły.

§ 209

1. Pracownicy administracyjni Szkoły oraz pracownicy obsługi są zatrudniani w celu:
b) obsługi sekretariatu Szkoły
c) prowadzenia innej dokumentacji
d) prowadzenia księgowości Szkoły i innych spraw finansowych
e) prowadzenia spraw kadrowych
f) prowadzenia spraw administracyjnych.

§ 210

1. Za obowiązujące formy informowania pracowników niepedagogicznych o wprowadzanych istotnych postanowieniach Dyrektora Szkoły uznaje się zebrania z dyrekcją szkoły, zebrania ogólne bądź indywidualne z bezpośrednim przełożonym.

2. Pracownicy niepedagogiczni potwierdzają podpisem na wprowadzanych dokumentach lub w Księdze zarządzeń fakt zaznajomienia się z istotnymi postanowieniami Dyrektora Szkoły.
§ 211

1. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do:
a) przestrzegania regulaminowego czasu pracy ustalonego w Szkole
b) przestrzegania Regulaminu Pracy
c) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
d) niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły/Wicedyrektora o osobach postronnych przebywających na terenie Szkoły
e) niezwłocznego powiadomienia Dyrekcji o wszelkich zagrożeniach dla zdrowia lub życia uczniów/pracowników lub wypadku z udziałem uczniów/pracowników Szkoły
f) przestrzegania tajemnicy ochrony danych
g) przestrzegania zasad współżycia społecznego
h) dbania o ład i porządek oraz estetyczny wygląd miejsca pracy
i) dbania o dobro Szkoły, chronienia jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

§ 212 pielęgniarka szkolna

1. Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi oraz ustalonymi terminami świadczenia pracy w siedzibie Szkoły pielęgniarka/ higienistka szkolna.
1.1. Pielęgniarka szkolna wykonuje zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach, przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją zdrowia.

2. Gabinet pielęgniarki szkolnej znajduje się w budynku Szkoły.

3. Pielęgniarka szkolna nie jest pracownikiem Szkoły.
3.1. Szczegółowy zakres działań pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy.
3.2. Zakres obowiązków i czas pracy pielęgniarki szkolnej ustala się na podstawie porozumienia z Kierownikiem/Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni.
3.3. Dyrektor Szkoły nie jest dla pielęgniarki kierownikiem zakładu pracy, a także administratorem danych osobowych.
3.4. Pielęgniarka szkolna nie ma prawa wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez Szkołę.

4. Pielęgniarka nie jest członkiem rady pedagogicznej.
4.1. Przewodniczący rady pedagogicznej może zaprosić pielęgniarkę szkolną do udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, gdy omawiane są sprawy i podejmowane decyzje dotyczące szeroko rozumianych spraw zdrowia lub konkretnego przypadku zdrowotnego ucznia np. z epilepsją, cukrzycą.

Rozdział VI
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 213 zasady rekrutacji uczniów

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci zgodnie z zasadami rekrutacji.

2. Rekrutacja na następny rok szkolny rozpoczyna się 1 lutego każdego roku kalendarzowego.

§ 214

1. O przyjęciu uczniów do Szkoły decyduje Dyrektor.

2. Do Szkoły przyjmowane są:
a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem
Szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

§ 215

Uczniowie spoza gminy Gdynia przyjmowani są na podstawie akceptacji organu prowadzącego Szkołę /właściwego wiceprezydenta miasta Gdyni/.

§ 216

1. Zapisy do Szkoły do klasy I dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym
kończą sześć/siedem lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, zaczynają się w miesiącu lutym.

2. Dziecko, które zostało przyjęte do klasy pierwszej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do Szkoły oraz odroczenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego realizowane jest zgodnie z zapisami Ustawy o systemie oświaty.

§ 217

1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym:
a) kończą 6 lat - obowiązkowo
b) kończą 5 lat - za zgodą rodziców

2. Do klasy pierwszej w Szkole przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym:
a) kończą 7 lat - obowiązkowo
b) kończą 6 lat - za zgodą rodziców.

§ 218

1. Listy uczniów przyszłych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły ustala Dyrektor, biorąc pod uwagę:
a) miejsce zamieszkania ucznia
b) liczbę uczniów w każdym z oddziałów
c) możliwie równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na
stosowanie podziałów na grupy podczas niektórych zajęć
d) w miarę możliwości równomierny podział uczniów sprawiających trudności
wychowawcze lub mających problemy w nauce
e) informacje wynikające z opinii PPP i orzeczeń uczniów niepełnosprawnych kierowanych do klas integracyjnych.

 

§ 219

1. Szkoła organizuje dla rodziców przyszłych klas O-I nie później niż do końca kwietnia danego roku spotkanie informacyjno-organizacyjne z Dyrektorem, pedagogiem, przyszłymi wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi.
1.1. Sekretariat Szkoły powiadamia rodziców o terminie zebrania, o którym mowa w ust.1.

§ 220 obowiązek szkolny
1. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do Szkoły.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
§ 221
1. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami.
2. Decyzję w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.
3. Odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanych rodziców dziecka.
4. Odroczenie obowiązku szkolnego nie jest jednorazowe i może zostać po roku ponowione, jeżeli dziecko nadal nie będzie posiadało psychofizycznej gotowości do podjęcia nauki szkolnej.
§ 222 zasady rekrutacji uczniów niepełnosprawnych
1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
2. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez publiczną PPP rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 223

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do klasy integracyjnej winny do wniosku dołączyć dokumentację potwierdzającą możliwość nauczania w systemie integracyjnym.

2. O przyjęciu ucznia w tym ucznia niepełnosprawnego do klasy O-I integracyjnej decyduje Dyrektor we współpracy z powołanym przez Dyrektora Szkoły doraźnym zespołem, w skład którego wchodzą: Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas O-I, nauczyciele wspomagający klas O-I

3. Dziecko cierpiące na szczególne schorzenia np. alergię, astmę, epilepsję lub cukrzycę może być przyjęte do szkoły, o ile osiągnięte zostanie porozumienie dyrekcji i rodziców.
§ 224
1. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego powoduje egzekucję w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. W razie stwierdzenia niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko Dyrektor Szkoły kieruje do jego rodziców lub opiekunów prawnych upomnienie, zawierające stwierdzenie, że roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego nie jest realizowany oraz wezwanie do posłania dziecka do oddziału przedszkolnego z wyznaczeniem terminu, z informacją, że niespełnianie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
§ 225
1. Niespełnianie obowiązku szkolnego powoduje egzekucję w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. W razie stwierdzenia niespełniania obowiązku szkolnego przez dziecko Dyrektor Szkoły kieruje do jego rodziców lub opiekunów prawnych upomnienie, zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany oraz wezwanie do posłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, z informacją, że niespełnianie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

§ 226
1. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych Dyrektor Szkoły obwodu, którym dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii PPP.
§ 227
1. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych Dyrektor Szkoły obwodu, którym dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określić jego warunki. 1.1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenie szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez Szkołę.

§ 228 prawa i obowiązki ucznia

1. Każdy uczeń Szkoły ma w szczególności prawo do:

a) nauki, zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów I zasadami oceniania
b) zapoznania się z dokumentami szkolnymi, m.in. statutem, programem wychowawczym, szkolnym systemem oceniania
c) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
d) opieki wychowawczej i zapewniania warunków bezpieczeństwa
e) życzliwego, podmiotowego traktowania i poszanowania godności osobistej
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
g) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania
h) otrzymywania systematycznej informacji o postępach w nauce
i) odwoływania się od wystawionej oceny z zachowania przed jej zatwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną
j) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
k) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami
l) pomocy socjalnej, pomocy pedagogicznej oraz psychologicznej
ł) informacji o przysługujących mu prawach w tym również w sytuacji ich naruszenia
m) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu
n) wpływu na życie Szkoły
o) wypowiadania opinii i przedstawiania stanowiska we własnej sprawie
p) swobody wyrażania przekonań religijnych i światopoglądowych bez naruszania tym dobra innych
r) dostępu do źródeł informacji będących w posiadaniu Szkoły.

§ 229

1. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz zarządzeń dyrekcji i uchwał Rady Pedagogicznej
b) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, na które został skierowany
c) nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych
d) powiadamiać Szkołę o przyczynie nieobecności, usprawiedliwiać absencję w najbliższym możliwym terminie i dostarczać wychowawcy zaświadczenie lekarskie w przypadku nieobecności dłuższej niż 7 dni
e) nie opuszczać Szkoły bez zgody nauczyciela od rozpoczęcia do zakończenia zajęć, okazywać wychowawcy w formie pisemnej prośbę rodziców o opuszczenie Szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych
f) być tolerancyjnym dla wyglądu i przekonań innych, otaczać opieką młodszych, słabszych i niepełnosprawnych uczniów
g) nie używać wulgarnych słów i przeciwstawiać się agresji
h) utrzymywać czystość w Szkole i szanować mienie szkolne
i) dbać o zdrowie, przestrzegać zakazu palenia tytoniu i korzystania z innych używek
j) nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych i swojemu na przykład poprzez noszenie na terenie Szkoły ozdób i biżuterii
k) przestrzegać wewnętrznych regulaminów znajdujących się w pracowniach, salach
lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz zachowania na przerwach i w szatni
l) oddawać wypożyczone z biblioteki książki w wymaganym terminie i należytym stanie
ł) nosić przy sobie legitymację szkolną oraz dzienniczek ucznia i przedkładać go nauczycielowi na jego prośbę
m) zmieniać obuwie w szatni w czasie określonym w zarządzeniu Dyrektora Szkoły
n) brać udział w zajęciach przyznanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

§ 230

1. Uczeń uprawniony jest do korzystania z następujących uprawnień uczniowskich:

a) bycia nagradzanym lub karanym zgodnie z przyjętym w Szkole systemem kar i nagród
b) obrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem
c) nie zadawania prac domowych na okres ferii i przerw świątecznych
d) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminach i zakresie prac klasowych (jedna klasówka w ciągu dnia, w tygodniu nie więcej niż trzy); klasówka dotyczy większego zakresu materiału i musi być zapisana w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem
e) reprezentowania Szkoły w zawodach, konkursach itp.

§ 231

1. Uczeń przyjęty do Szkoły otrzymuje legitymację szkolną.
1.1. Legitymacja szkolna potwierdza imiennie status ucznia Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni, dla którego została wystawiona.
1.2. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej Szkoły.

§ 232

1. Zgodnie z ceremoniałem szkolnym strój galowy obowiązuje:
a) wszystkich uczniów na uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
b) uczniów klas szóstych w dniu sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
c) uczniów w terminach określonych przez Dyrektora Szkoły.


§ 234 rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów

1. Uczeń Szkoły może być w szczególności nagradzany za:
a) rzetelną naukę i osiągnięcia na miarę swoich możliwości
b) uzyskanie średniej ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych co najmniej 4,75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania
c) pracę społeczną
d) znaczące osiągnięcia podczas reprezentowania Szkoły w zawodach, konkursach
e) dzielność i odwagę, wzorową postawę i zachowanie godne naśladowania.

§ 235

1. Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów w Szkole:
a) pochwała wychowawcy w obecności klasy
b) pochwała Dyrektora wobec uczniów klasy
c) pochwała Dyrektora w obecności rodziców lub społeczności szkolnej
d) list pochwalny lub dyplom do rodziców ucznia
e) nagroda książkowa lub inna rzeczowa
f) dyplom uznania
g) list gratulacyjny dla rodziców
h) świadectwo z wyróżnieniem wręczane przez Dyrektora
i) podanie do wiadomości społeczności uczniowskiej (gablota, strona internetowa).

§ 236

1. W uzasadnionych przypadkach w stosunku do uczniów Szkoły mogą być zastosowane kary.
1.1. Rodzaje kar stosowanych w szkole:
a) upomnienie udzielone przez wychowawcę wobec klasy
b) upomnienie udzielone przez Wicedyrektora Szkoły wobec klasy
c) upomnienie udzielone w obecności rodziców przez Wicedyrektora Szkoły
d) upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły
e) upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły w obecności rodziców
f) zawieszenie w prawach do reprezentowania Szkoły na zewnątrz
g) udzielenie przez Dyrektora nagany w formie pisemnej informacji kierowanej do rodziców ucznia
h) przeniesienie ucznia decyzją Dyrektora Szkoły do innej równoległej klasy
i) przeniesienie do innej szkoły za zgodą i w porozumieniu z Pomorskim Kuratorem Oświaty.
§ 237

1. W Szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
1.1. Szkoła uznaje za czyny karalne zachowania ucznia popełnione przez osobę niepełnoletnią, odpowiadającą z mocy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
1.2. Gdy uczeń nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, swoim zachowaniem utrudnia sprawowanie opieki nad pozostałymi uczniami, wychowawca ma prawo w porozumieniu z rodzicami podjąć działania dodatkowe, np. zakazać uczestnictwa w dyskotece, wycieczce, wyjścia do kina itd.
1.3. W przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań poza przeniesieniem ucznia do innej klasy lub szkoły, Szkoła powiadamia o sprawie sąd dla nieletnich.

§ 238 przeniesienie ucznia do innej szkoły

1. Zachowania karalne, za które uczeń może zostać ukarany przeniesieniem do innej szkoły:

a) dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw, które mogą być podstawą do zgłoszenia sprawy do sądu dla nieletnich
b) używał lub rozprowadzał środki odurzające (np. alkohol, narkotyki itp.)
c) przebywał pod wpływem środków odurzających w Szkole lub poza nią, podczas zajęć organizowanych przez Szkołę
d) stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych
e) odnosił się niewłaściwie do uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, uwłaczając ich godności osobistej
f) dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia lub pracownika Szkoły
g) fotografował, filmował i/lub nagrywał bez zgody zainteresowanej osoby.

§ 239

1. Decyzję o wystąpienie do Pomorskiego Kuratora Oświaty z prośbą o przeniesienie ucznia do innej szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna.

2. Dyrektor Szkoły w terminie 3 dni od podjęcia decyzji o tej formie kary powiadamia o fakcie ucznia i jego rodziców.
2.1. Za skuteczną formę powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. uznaje się:
a) informację pisemną drogą pocztową na adres rodziców za potwierdzeniem odbioru
b) informację pisemną wręczoną rodzicom za potwierdzeniem odbioru
c) informację telefoniczną w tym pozostawioną w formie nagrania na sekretarce
2.2. Przekazanie informacji zgodnie z ust. 2.1.pkt. c) nie zwalnia Szkoły z obowiązku powiadomienia rodziców o decyzji przeniesienia ucznia do innej szkoły zgodnie z zapisem ust. 2.1. pkt. a) niniejszego Statutu.

3. Rodzice mają prawo w terminie 3 dni od uzyskania informacji o decyzji odnośnie wystąpienia do Pomorskiego Kuratora Oświaty zwrócić się do Rady Pedagogicznej z umotywowanym, pisemnym wnioskiem o uchylenie kary.
3.1. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 3. ciągu 3 dni od jego wpłynięcia.

4. Dyrektor Szkoły powiadamia ucznia i jego rodziców o decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 3. w ciągu 3 dni od rozpatrzenia sprawy przez Radę Pedagogiczną.
4.1. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji, o której mowa w ust. 4. do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
.

§ 240

1. Wykaz nagród i kar ustalony w Statucie może być zawężony lub rozszerzony tylko w drodze nowelizacji niniejszego dokumentu.

2. Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie uczniowi nagrody mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły wszyscy pedagogiczni i niepedagogiczni pracownicy Szkoły, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców.

3. Z umotywowanym wnioskiem o ukaranie ucznia w formie pisemnej nagany, przeniesienia do równoległej klasy, może wystąpić do Dyrektora Szkoły wychowawca lub pedagog, wicedyrektor, inny pracownik pedagogiczny Szkoły w porozumieniu z wychowawcą.
§ 241 tryb odwoływania się od kary

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary pisemnej nagany, przeniesienia do równoległej klasy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1. spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.
§ 242

1. Rodzice mają prawo w terminie 2 dni od otrzymania przez ucznia pisemnej nagany wnioskować do Dyrektora Szkoły z prośbą o jej uchylenie.
1.1. Dyrektor rozpatruje umotywowany wniosek, o którym mowa w ust.1. w terminie 2 dni od jego wpłynięcia w porozumieniu ze stronami konfliktu i po wysłuchaniu obu stron.
§ 243

1. Uczeń i rodzice mają prawo zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu konfliktu, naruszenia praw ucznia, uznania kary za krzywdzącą w zależności od rodzaju sprawy do organu prowadzącego lub nadzorującego Szkołę oraz do Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 244

1. Rodzice /prawni opiekunowie/ w przypadku, gdy prawa ucznia zostały naruszone bądź nie zgadzają się z nałożoną karą, mają prawo złożyć pisemną skargę z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od zaistniałego faktu.
1.1. Skargę rozpatruje się w ciągi 14 dni.
1.2. Odwołanie rozpatrywane jest przez zespół w składzie: wnioskodawca, pedagog, wychowawca klasy, przedstawiciel dyrekcji jako przewodniczący.
1.3. Rodzice /prawni opiekunowie/ mają prawo odwołania się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 245
1.Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

2. Szkoła opracowuje Program profilaktyczny i realizuje jego cele.

§ 246

Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających ze szkolnej sieci Internet przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności instaluje oprogramowanie zabezpieczające przed treściami niepożądanymi.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe.


§ 247 pieczęci urzędowe

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych.

2. Pieczęcią urzędową jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36 mm zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie Szkoły w brzmieniu: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. LEONIDA TELIGI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GDYNI

3. Pieczęci urzędowej Szkoły z godłem w części środkowej lub jej elektronicznego wizerunku używa się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak:
a) świadectwo szkolne promocyjne
b) świadectwo ukończenia Szkoły
d) akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

§ 248

1. W Szkole używa się także:
a) Pieczęci urzędowej małej, okrągłej, o średnicy 20 mm z poniższym brzmieniem: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leonia Teligi z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni służącej do pieczętowania niektórych zaświadczeń, legitymacji szkolnych i służbowych, karty rowerowej w miejscach przeznaczonych na fotografię
b) Pieczątki urzędowej podłużnej o brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni, 81- 465 Gdynia, ul. Cylkowskiego 5, tel./fax. 58 622-14-34, 58 622-83-33, NIP 586-12-13-585, Regon 000216065 do pieczętowania pism wychodzących i przychodzących
c) Pieczątki okrągłej w brzmieniu: (w otoku) Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 34 (w środku) w Gdyni dla biblioteki szkolnej służącej do pieczętowania zbiorów bibliotecznych.
§ 249

1. Odrębne przepisy określają prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej.

2. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 250 zasady gospodarki finansowej szkoły

1. Działalność Szkoły finansowana jest ze środków:
a) budżetu gminy Gdynia
b) dobrowolnych składek wspierających od rodziców
c) dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych
d) dotacji przyznanych przez Radę Rodziców
e) darowizn

2. Szkoła może gromadzić środki pochodzące z działalności wymienionej w ust. 1. na wyodrębnionym rachunku bankowym.
2.1. Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym wydatkowane są za zgodą Dyrektora i mogą być przeznaczone na:
a) działalność dydaktyczno-wychowawczą
b) zakup pomocy i wyposażenia
c) zakup materiałów na remonty i konserwacje
d) zakup środków czystości i materiały biurowe
e) opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy)
f) żywienie uczniów i obiady dla pracowników
g) inne niezbędne celowe wydatki na rzecz Szkoły wynikające z jej statutowej działalności.

§ 251

1. Środki pochodzące z budżetu gminy wydatkowane są przez Szkołę w oparciu o „Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych" zatwierdzony przez Zarząd Miasta Gdyni na okres jednego roku kalendarzowego.

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

3. Rozliczenia finansowe dochodów i wydatków budżetowych za dany rok sporządza główny księgowy Szkoły po zakończeniu roku obrachunkowego i przekłada do Referatu Budżetu Miasta.

§ 252

1. Możliwe jest gromadzenie dochodów na rachunku dochodów własnych Szkoły z przeznaczeniem na działalność statutową Szkoły, pochodzących z następujących źródeł:
a) wpływy z usług
b) dochody z najmu pomieszczeń zbędnych
c) odsetki od środków na rachunku dochodów własnych
d) wpływy z różnych opłat wynikające z działalności statutowej Szkoły z wyłączeniem opłat, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny wpływać na rachunek gminy
e) wpływy ze sprzedaży wyrobów

 

§ 253 zasady i tryb dokonywania zmian w statucie

1. Dokonywanie zmian w Statucie oraz załącznikach do Statutu Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi Gdyni możliwe jest w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

2. Dokonanie zmian w Statucie wymaga:
a) zgłoszenia formalnego wniosku do Dyrektora Szkoły z projektem zmiany
b) uzyskania dla wniosku poparcie 50%+1 członków Rady Pedagogicznej
2.1. Przełożenie dyskusji na temat zgłoszonego wniosku na następną Radę Pedagogiczną może nastąpić po przegłosowaniu go większością głosów.
2.2. Wniosek o dokonanie zmiany w Statucie inne organy Szkoły kierują na piśmie do Rady Pedagogicznej.
2.3. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w Statucie po podjęciu stosownej uchwały.
2.4. Zmiany w Statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy Szkoły.
2.5. Dla uzyskania prawomocności zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Rodziców i organ prowadzący Szkołę, po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący Szkołę.
§ 254

1. W przypadku dużej ilości zmian, Dyrektor publikuje tekst jednolity Statutu.
1.1. Zmian w Statucie wynikających ze zmiany prawa oświatowego dokonuje Dyrektor Szkoły.

§ 255

1. Z mocy prawa nieaktualne stają się postanowienia Statutu będące w sprzeczności z aktami prawnymi wyższego rzędu.

2. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego Statutu zastosowanie mają odpowiednie przepisy.


11 października 2012r.
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia:.........................................

Traci moc Statut Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni z dnia: 15.04.2003r. nowelizowany uchwałami Rady Pedagogicznej z: 21 listopada 2006r., 26 lutego 2007r., 30 maja 2007r., 22 czerwca 2007r., 30 sierpnia 2007r., 14 października 2010r.

 

 

....................................................................

Statut znowelizowano ................................................

Statut znowelizowano ................................................

Statut znowelizowano ................................................

Statut znowelizowano ................................................

Statut znowelizowano ................................................

Statut znowelizowano ................................................

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Adamczewska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2016
Data udostępnienia informacji: 11.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2016 13:49 Aktualizacja treści Joanna Adamczewska
17.02.2016 13:27 Dodanie informacji Joanna Adamczewska
19.03.2013 15:08 Korekta Sylwia Kassin
13.03.2013 18:58 Dodanie informacji Izabela _Zaworska
13.03.2013 09:13 Korekta Sylwia Kassin
11.03.2013 09:31 Dodanie informacji Sylwia Kassin