Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO NAUCZYCIELOM
w Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni

 

Podstawa prawna:
- Art.30 ust.6 i ust.6a ustawy z 26 stycznia 1982r.- KN/tekst jedn.: Dz.U. z 2006r.,Nr 97.poz.674 z póż. zm./
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w spr. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181/
- Uchwały Nr XXXVIII/850/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia"

§ 1

Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wysoką ocenę pracy, podejmowanie dodatkowych zadań, zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w artykule 42, ust.2, pkt 2 i 3 KN:

a/ dla nauczycieli w wysokości do 400,00 zł miesięcznie, nie mniej niż 60,00 zł
b/ dla wicedyrektora szkoły do 400,00 zł miesięcznie


§ 2

Dyrektor Szkoły przyznaje dodatek motywacyjny na okres 4 miesięcy, uwzględniając osiągnięcia nauczyciela w okresie poprzedzającym bezpośrednio przyznanie dodatku.


§ 3


Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje Dyrektor szkoły, a dyrektorowi Prezydent Miasta Gdyni.

§ 4

Środki w wysokości 105,00 zł w przeliczeniu na etat po zatwierdzeniu przez Zarząd Miasta Gdyni z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zabezpiecza się z funduszu płac szkoły.

§ 5


Dodatek motywacyjny można przyznać nauczycielowi, który:

1. osiąga dobre efekty edukacyjne w pracy z uczniami uzdolnionymi potwierdzone wynikami sprawdzianów, testów i badań zewnętrznych oraz sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach; osiąga pozytywne efekty edukacyjne w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce;
2. inspiruje rozwój osobowości uczniów, kształtuje ich samodzielność, inicjuje odkrywczość, rozwija uzdolnienia i zainteresowania, opiekuje się samorządem uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły;
3. wychowuje w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz uczciwości
i solidarności, uczy odpowiedzialności; umiejętnie rozwiązuje problemy wychowawcze
uczniów we współpracy z rodzicami;
4. aktywnie poszukuje różnorodnych form współpracy z rodzicami, organizuje udział
rodziców w życiu placówki, rozpoznaje środowisko wychowawcze uczniów, aktywnie
i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
5. przygotowuje uroczystości szkolne, a także imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
dla wychowanków i środowiska lokalnego, organizuje i uczestniczy w wycieczkach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych;
6. zapobiega przejawom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży oraz umiejętnie i skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze;
7. doskonali swój warsztat pracy, rozwija własną osobowość poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach doskonalenia, prowadzi lekcje otwarte w ramach zespołu przedmiotowego, przejawia inne formy aktywności w ramach WDN;
8. rzetelnie i terminowo prowadzi dokumentację szkolną;
9. aktywnie uczestniczy w realizacji różnorodnych zadań statutowych szkoły.


§ 6


Przyznając dodatek motywacyjny z początkiem roku szkolnego, bierze się pod uwagę również sukcesy i osiągnięcia nauczyciela z roku szkolnego poprzedzającego przyznanie dodatku.


§ 7


1. Wysokość dodatku motywacyjnego może być zmieniona w przypadku, gdy nastąpią okoliczności uzasadniającej jego zwiększenie lub zmniejszenie.
2. Decyzja w sprawie zmiany dodatku motywacyjnego nauczyciela może być podjęta w każdym czasie z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po decyzji Dyrektora Szkoły.


§ 8

1. Zwiększenie, zmniejszenie lub pozbawienie nauczyciela dodatku motywacyjnego może nastąpić z inicjatywy:
a) organu prowadzącego szkołę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
c) rady pedagogicznej,
d) rady rodziców,
e) zakładowych związków zawodowych.

2. Wystąpienie o zwiększenie, zmniejszeni bądź pozbawienie n-la dodatku motywacyjnego wymaga pisemnego uzasadnienia. Ostateczną decyzję w w/w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.


§ 9


1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie wychowawczym lub przeniesionym w stan nieczynny.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel pełniący stanowisko kierownicze w szkole inne niż dyrektor, zaprzestał pełnienia funkcji.

§ 10

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.


§ 11

3. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze do ½ etatu /umowa o pracę/ minimalny dodatek motywacyjny należy przyznać proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

§ 12

Niniejszy Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Szkoły.

§ 13


Traci moc dotychczasowy Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni obowiązujący od dnia 01.01.2009r.

§ 14


Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2010r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

 

 

...........................................
Dyrektor Szkoły


Przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarność":

 

 

Przewodniczący Związku Zawodowego ZNP:

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Adamczewska
Data wytworzenia informacji: 16.02.2016
Data udostępnienia informacji: 16.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 19:19 Aktualizacja treści Joanna Adamczewska
16.02.2016 15:43 Dodanie informacji Sylwia Kassin