Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami


REGULAMIN PREMIOWANIA
pracowników nie będących nauczycielami
zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 34 w Gdyni

Fundusz Premiowy dla pracowników administracji i obsługi tworzy się w ramach środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 15 % wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych układem zbiorowym (art. 12 Protokołu Dodatkowego nr 2 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 27 marca 2001 r. z datą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2001 r.).

§1.
Funduszem Premiowym objęci są wszyscy pracownicy administracji i obsługi.

§2.
Podstawą przyznawania premii jest ocena indywidualnego pracownika z wykonania powierzonych zadań, do których pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są w ramach normalnego czasu pracy.

§3.

Premia jest przyznawana tym pracownikom, którzy wywiązują się właściwie z powierzonych zadań, w szczególności:
a) Wykonują obowiązki wynikające z ich zakresu czynności lub inne prace zlecone przez przełożonego w sposób rzetelny i terminowy.
b) Przestrzegają przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, porządku i dyscypliny oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Szkoły.
c) Posługują się przydzielonym sprzętem i materiałami w sposób oszczędny i racjonalny.
d) Dbają o mienie szkoły.
e) Dbają o organizację czasu pracy, wykorzystując go do realizacji zadań.
f) Czas pracy wykorzystują efektywnie.
g) Są dyspozycyjni, sprawni organizacyjnie i gotowi do podejmowania pracy w zastępstwie.
h) Wykonują dodatkowe prace poza zakresem obowiązków (obsługa uroczystości szkolnych, prace remontowe, naprawcze).

§4.

Premia wypłacana jest z dołu w okresach miesięcznych.

§5.

Wysokość premii dla pracowników administracji ustala Dyrektor Szkoły.

§6.

Wysokość premii dla pracowników obsługi ustala Kierownik Administracyjny.

§7.

Za podstawę obliczenia premii przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze wynikające z osobistego zaszeregowania łącznie z wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych i określa się ją procentowo.

§8.

W przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych przez szkołę pracownikowi może być zwiększona premia za wykonywanie zajęć dodatkowych.

§9.

Z niniejszym Regulaminem Premiowania zapoznani zostali pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni.

§10.

Niniejszy Regulamin zaopiniowany został przez szkolne organizacje związkowe.

§11.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2012 r.

 

DYREKTOR SZKOŁY:

.............................................OGNISKO ZNP                                   
przy Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni:
Katarzyna Sokalska - Waśko 

 


NSZZ SOLIDARNOŚĆ
przy Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni:
Anna Daruk

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Adamczewska
Data wytworzenia informacji: 16.02.2016
Data udostępnienia informacji: 16.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 19:27 Aktualizacja treści Joanna Adamczewska
16.02.2016 15:40 Dodanie informacji Sylwia Kassin